Katholiek Nieuws- en Advertentieblad No. 31. Zaterdag 28 October 1905. Negentiende Jaargang. DE EEMBODE voor Amersfoort, Apeldoorn, Baarn, Barneveld, Blaricum, Bussum, Driebergen, Eenmes, Harderwijk, Hilversum, Hoogland, Laren, Leusden, Naarden, Nijkerk, Soest, Stoutenburg, Veenendaal en Zeist. Abonnomontoprijn per drie m&uidon Franco per post.10,40. Afzonderlijke nummersf 0,05. Verschijnt eiken ZATEBDAO. BureauBreedestraat 18, Amersfoort. Uitgave van de Vereeniglng De Eembode. Prijs der AdvortontaSni Van 1 tot 6 regelsf0.30 Voor iederen regel moerf0.05 CorrespondcntiGn en AdvorlenliSn moeten nilorljjk Vrijdagavond voor 1 uur aan het bureau bezorgt] zjjn BIJ dit nammer behoort een Bijvoegsel. ONTHULLINGEN. De onthullingen in het Parijsche blad do „Matin" hebben opnieuw een treffend bewijs geleverd van gewetenlooze staat kunde. Onderwal de geheele wereld met bange spanning bet einde van den rampzaligen oorlog in het Verre Oosten verbeidde, werd een nieuwe oorlog voorbereid, die elk oogenblik dreigde te ontbranden. Eu evenals in den oorlog lusschen Rusland en Japan het perfide Albion een listig spel heeft gespeeld, dat een gereede aanleiding gaf tot dien bloedigen krijg, zoo was alweder Engeland de Staat, die in den dreigenden oorlog lusschen Frankrijk en Duitschland ten nauwste betrokken was. In korte trekken hebben wij in een vorig nummer het politiek bedrijf, boven bedoeld, reeds meegedeeld. Het Fransche Ministerie had in zijn midden den thans befaamden oud-minister Delcassé, die in koelen bloede over de Marokko quaestie Frankrijk in een oorlog wilde wikkelen met het naburige Duitschland. Aan den .Matin" dankt men deze onthulling. Dat blad heeft verzekerd, dat Engeland zich bereid heeft verklaard Fraukrijk's zjjde te kiezen en het bij te staan, wanneer het doelwit mocht zijn onvoor ziene aanval, en het voegde er lot toelichting by„Engeland liet werkelijk aan de regeering van de Republiek mondeling mededeelen, dat het bereid was in het geval van een aanval op Frankryk zijne vloot te mobiliseoren, zich meester te maken van het Noord- Oostzeekanaal en 100.000 maninSlees- wyk-Holstein aan land te zetten. Aan de Fransche regeering werd verder kennis gegeven, dat als zjj dit wenschle, dit aanbod haar schriftelijk zou worden gedaan." FEUILLETON. Het gevonden schip. 1) In 't jaar 18*8 was Ik derde atourman op hot schip .Mohieaan" dat van Londen op Adelaide voer. Ik -heel George D. en op den lijd, waarin mjja verbaal begint, waa ik een en twintig jaar. Mjjn diploma ale tweodestnnr- rnan lag in mjjnen kotter, maar de aanstelling liet nog op zich wachten. Daar Ik een flink seaman waa, meende ik ook op een goede behandeling aanspraak te mogen maken, Naar jniat daarmede wie het trenrlg gesteld. De kapitein van het schip heette Scudder, en geen rawer, brutaler en onmea- doogeoder menach bad ooit het scheepsdek hatredan. Zelfs zijne passagiers kon hjj bjjoa niet naar bebooren bebaodolon. Het scheeps volk ocblor beschouwde bj) als een troep bondeo, slecbia dienstig om te worden nitgeacbolden en 'mishandeld. Ja zelfs zon hjj, waa het naar zijn wenseh gegaan', de oude scheepsluchtiging, de zevenstairlige kat, weer hebben ingevoerd, en die zon zeker alle dagen werk hebben gekregen, an nauwelijks één man van de eqaipage zou er zonder bloedige geeaelstrlemen afgekomen sjjn. Ik tie den kerel nog voor mjj, als ware bet gilleren gebeurd. Een lang lichaam, op twee boenen, die aan de voeten naar buiten om bogen. Hjj wu een men van ongeveer vfittig jaren, met borstelig rood baar, een gelaat zoo rood als een baksteen, en met scherpe oogea, die op elk oen afstootenden indruk maakten. Dat de Europeeschc pers vooral hier over in beroering kwam, was niet meer dan natuurlijk. Wat hier onthuld werd, was toch al te bar. En toen de alge- meene opinie over het snoode .verk van Delcassé een krachtige veroordeeling uitsprak, haastte dezo zich de ver antwoordelijkheid der onthullingen van zich af te schuiven. Ook van de zijde van Engeland ging tegenspraak uitde mare werd verspreid, dat vanwege de Engelsche Regeering Duitschland was gerustgesteld. Maar de tegenspraak van Delcassé was het tegendeel ervan, en do legen- spuak van Engelsche zjjde heeft nog geenszins de gewenschte uilwerking ge had. Minister Delcassé werd uil het Ministerie verdreven, omdat zjjn collega's zijn roekelooze politiek afwezen, dit is een feit, dat niet te weerspreken valt. En de minder hartelijke verhouding lusschen den Koning van Engeland en zijn neef Keizer Wilhelm van Duitsch land, waarop in den laatsten tijd bjj her haling in de pers gewezen werd, zal ook wel voor een groot deel aan de Marokko quaestie te danken zijn. Doch hoe het zij, ondanks de tegen spraak van Engelsche zijde in dezoont- hullings-geschiedenis, dringt de vraag zich op.Wanneer de Engelsche minister van Binnenlandsche zaken, lord Lans- downe, 't niet was, wie is het dan ge weest, die Delcassé de overtuiging heeft gebracht, dat hij op Engelsche hulp rekenen kon Op deze vraag is men lot heden een afdoend antwoord nog schuldig gebleven. .Het tijdstip, waarop men de officieels waarheid over de tusschen Delcassé en markies Lansdowne in Mei van dit jaar gemaakte afspraak zal vernemen", aldus wordt aan de Frankf. Ztg. uit Parijs geschreven „ligt nog ver af, en men begrijpt, dat Frankrijk de tegen woordige heftige discussie liefst snel af gesneden wil zien. „De Temps" vermaant dan ook nu zeer dringend tot bezonnen- Zjjn neus scheon reeds vroeger een gedachten slag gehad te hebben, althans bjj zag er min ol meer nit aio een baak, waaraan een matroos zjjn zuidwester wel bad kannen ophangen. Hoe ik bem behandelde en hjj het mjj deed, daarvan zal ik eens een alaaltje vertellen. Onze vaart was, tot op de ongelnksplaats in den oceaan, waar mjjn avontuur begon, buiten gewoon lang en ongunstig geweest tengevolge van bet eindeloos krnisen in de Golf rao Bis- kayo; daarna kregea wjj tegenwind en eindelijk een paar dagen gebeele windstilte. Zoo hadden wjj er dan ook maar even zes weken over gedaan om de Kanarische eilanden te bereiken en xells toen we bet zoover gebracht hadden, waren wjj nog verre van ons doel ver- wjjderd, want do swakke wind, die zoo nu en dan de luebt ln beweging bracht, blies ons schip steeds op den kop; van de passaatwinden woe nog steeds niots to bespenreo, en het kwik stond onbeweeglgk in do buie. Ik bad de wacbt met den eerotc-o stuurman Hollins, een eenvoudige, goede, kalme kerel, die mjj eens gezegd bad, dat lijj niet van plan was de verwachtingen van zjjo toekomstige carrière door de ruwe manieren en den brolalen toon van den kapitein te laten bederveo, maar bjj alles xjjne kalmte le bewaren tot hel uiterste, om ilch niet door onbezonnenheid of jeugdige lichtzinnigheid in 'l ongeluk te etorten. Met Hollins bad ik dos, zooals gezegd, de wacbl, en legen IJ uur 'a middags van den Hen April 18*8 kwam ik op het dek, om voor hem het opzicht te bonden, terwjji by naar 't vooronder giog, om daar eeoige werkzaamheden le ver- Hel waa enikheet, de ton atraalde uit een heid en kalmte en meent, dat het beter it zich te verheugen over de tusichen Duitschland en Frankrjjk tot stand ge komen overeenstemming, dan de tegen woordige felle internationale politiek voort le zetten." Over de gebeurtenissen, die zich tusschen Frankrijk, Engeland en Duitsch land onlangs op een kritiek oogenblik hebben afgespeeld, bljjft dus vooreerst nog een geheimnisvolle sluier hangen. Maar toch is openbaar geworden hoe moderne staatkunde, gewetenlooze poli tiek ook thans bjjna weder tot een oorlog had geleid, waarvan de gevolgen niet le berekenen waren. Een Europeesche oorlog had zelfs daarvan het gevolg kunnen zijn. En aan zulk een schandelijk spel door eerzuchtige avonturiers achter depolitieke schermen afgespeeld, hangt het lot van geheele volkeren en landen af. Wie walgt niet van een dusdanige politiek, welke in onze dagen de groote Mogendheden te zien geven, een politiek, niet meer gegrondvest in de onverander lijke beginselen van rechtvaardigheid en recht, maar steeds zich bewegend om de spil van eigenbelang, van het stroefste, koudste egoïsme. De heilig ste beginselen worden voortdurend schandeljjk onder den voet vertreden. De straffende hand Gods drukt nu reeds zwaar op zoo menig land en volk, en toch treden zjj, die volkeren en Staten moeten leiden op, alsof zjj met blind heid geslagen zjjn. De verwikkelingen nemen toe in diepte en ontvang; de vrees voor de toekomst drijft de groote Mogendheden tot uitbreiding van leger en vloot, waaronder de volkeren finan- tieel en moreel dreigen le bezwijken onderlinge najjver beheerscht hare ver houdingen de zwakheid van hetisolement bewust, groepeeren zjj zich en trekken samen als zware onweerswolken, die, elkander ontmoetend, tot eene uitbarsting kunnen komen van verwoesting en dood. wolkenlooten hemd, en bjjoa geen enkel windje plooide de gladde, donkerblauwe vlakte, waarop het achip met gereefde zeilen al* in den slaap wiogelde. Tevergeefs keken we naar een wolkje als een voorbode der naderende paseaatwindeo. De zon was in zjjn element en scheen do zee to willen leegdrinken, Even na ball eon kwam stuurman Hollins weer aan dek. De kapitein on de passagiers, allen mannen, volgden hem. Dikwjjla beb ik getracht mjj te herinneren, waarom ik naar boven moest; maar zooveel herinner lk my oog, dat de kapitein mg op zjjn barscho manier een bevel gaf en dat ik, vlag gehoorzamend, in volgend oogenblik reeds in den groolen Nadut ik ongevoer vjjf minuten bezig gewoest was, giog ik weer oaar beneden, op do helft bleet ik even sltan en keek omlaag. Beoeden mjj zag ik het witte geschaarde dek, dat er zoo proper nilzag, dat men er wel van had kunnea eten. Stuurman Hollins stond sjjwaarls aan bet slnnrrad, met don verrekijker voor 't getreden tot aan den grooton maal en keek oaar eenlge matrozen, die aan dezeileo bezig waren. Hjj slood bjjoa loodrecht onder mi', zoodat de bovbokaot va? deo cylinder, die bg bjj elke weersgesteldheid drosg, nijj voorkwam als de deksel van bod jjzeren pol. Terwyi ik my on gereedmaakte verder naar beneden te gaan, sliet ik met den voet legen een loshangend voorwerp, dat op bet dek viel. Ik lette daarop niot, daar ik meende, dat het oen eind lonw was, door een slordig matroos daar achtergelaten, Maar toen ik langzaam naar beneden ging, zag ik den kapitein in de houdiog Dat zijn de zegeningen van een moderne staatkunde. BUITENLAND. Naar verluidt wil Keizer Wilhelm, dat de koning van Spanje den 6en November le Berlijn met groote praal ontvangon zal worden. Het Beriijnselie magistraats college heelt daarom 20,000 mk. uil de gemeentekas bewilligd voor de versiering van do Linden. Prins Eitel, de tweede zoon van keizer Wilhelm, zal waarschijnlijk den 27sten Februari in het huwelijk treden, den dag, waarop zjjn ouders hun zilveren bruiloft vieren. De Hessische Katholiekendag, die Zondag te Mainz gehouden is, heeft eer. schitterend verloop gehad. Het aantal deelnemers wordt geschat op acht tot tien duizend. Afgevaardigde dr. Schadler sprak onder stormachtig applaus over de Centrums-politiek in het Rijkaf gevaardigde Giesberts over de sociale politiek van het Centrum en haar tegen standers. Atgev. Schmitt besprak den politieken toestand, gaf het wachtwoord voor de Landdagsverkiezingen en maande tot confessioneelen vrede. Bisschop Kirstein gaf den vergaderden zijn zegen. Kardinaal Merry del Val zond den zegen van den Paus over. Zondag is te Riese, de geboorteplaats van Z. H. Paus Pius X, het stand beeld ter eere van Z. H. onthuld. Bij de onthulling waren Italië, Frank rijk, Oostenrijk-Hongarijfl, Duitschland, België, Spanje en de Vereenigde Staten vertegenwoordigd. Het standbeeld, door den beeldhouwer Guido Guirti ontworpen en uitgevoerd, is uitstekend geslaagd. Van alle oorden der wereld waren giften voor het standbeeld ingekomen. Uit Rome wordt aan de Temps" bericht, dat de Pruisische zaakgelastigde bij den H. Stoel, baron Rothenhan, Zaterdag bij den Paus in audiëntie ge weest is om hem een bezoek aan te kondigen van keizer Wilhelm legen het komend voorjaar. Z. Em. kardinaal Richard, aartsbisschop van Parijs, heeft een herderlijken brief gericht tot de geloovigen van zijn bisdom, waarin hjj hen aanspoort te bidden en van iemand, die jnlst van iets geschrokken of op xy gesprongen was, terwgl hjj met uitge strekte armen naar een voorwerp op 't dek keek. Langzaam, want ik bad volstrekt geen baast, slapte ik van den eenen sport op den anderen. Terwgl ik dat deed, keek de kapitein naar mjj op; xjja gericht was donkerrood van woede en xjjne oogon schenen vuur te9cbieten. Ik xag hoe hg zjjne vuisten bolde, terwgl bfj tjjoo armen liet zinken. Zgo gelaat zwol op; bjj scheen naar adem te enakken. Ik dacht dan ook niet anders, toen ik een oogenblik op don ladder bleef alaan, dal by een beroerte zou krijgen. Van de verachansing sprong ik op 't dek en kwam daardoor in de onmiddellgke na- bgbeid van don knpileln. Mol èia oogopslag zag ik, boe de matrozen bg hnn werk de haoden lieten rusten eu allen naar den kapitein kekon. Ook de eerste stnurmao was naderbg gekomen, en scheen fluisterend met eenige passagiers te spreken, die eveneens hunne blikken op den kapitein gericht hadden. ,Dat beb jg gedaanl" riep de kapitein mei eene atem, die beescb en dof klonk van woede, en daarbjj keek hy mg zoo griramiz aan, als wilde lig mg in alnkkio scheurentegelgkertgd wees hjj op 't dek, waar ik eeo scbeepsbtak loodrecht ia de pLokea zag ataao. Dat waa derhalve het voorwerp, dat ik zonder oprot oit den mast bad laten vallen. ,Dat heb jjj gedaanl" ,'t Spjjt my wel kapitein," sprak ik. ,Spjjt beb je er van?" viel bg my in de reden en in ééoen adem wierp by my eon dozyn scheldwoorden naar 't boofd. .Spijt? Ja, je hebt er sp J van, dat je my niet getroffen hebt. Dat ding was voor mgn hoofd bestemd, hé7" boete te doen voor de Kerk en voor Frankrjjk. De kardinaal haalt de voornaamste zinsneden uit den laatsten brief van den Paus aan en schrjjft dan verder .Voelt gij niet in hel binnenste van uw ziel, dat hel woord des Pausen de ware uildrakking is van den tegenwoor- digen toestand? Het gaat niet om een strijd tusschen staatkundige partijen het gaat er om, of Frankrijk christelijk zal blijven, dan wel, of het er van zal afzien, de groote katholieke mogendheid te zijn van voorheen." Kardinaal Richard schrjjft verder, dat de behoefte tot aansluiting zich doet gevoelen onder de geloovigen. De dreigen de scheiding maakt de zielen ongerust. Men voelt, dat er verdeeldheid in het land zal ontstaan. Tegenover hen, die Frankrijk willen ontrukken aan de over levering van een katholieke natie, wil de kardinaal de liefdadigheid stellen en gebed en boetvaardigheid en dan zullen wjj op doeltreffende wijze werkzaam zjjn geweest om in ons dierbare vaderland de eendracht te herstellen." De directie van den Matin,* die met haar .onthullingen* niet erg gelukkig is geweest, heeft tegen verschillende Duitsche bladen een vervolging in gesteld wegens beleediging, en zulks omdat zjj de bekende artikelen van het Parjjsclie blad over de Marokko-kwestie een bcursmanoeuvre genoemd hebben. Te Hamburg is de vordering tegen twee aldaar verschijnende couranten reeds door de rechtbank afgewezen, opgrond dat de kritiek gevoerd was ter .ver dediging van rechtmatige belangen", wat volgens de strafwet een veroor deeling uitsluit. De anti-militairistische beweging is uit Frankrjjk ook naar Zwitserland overge waaid. Daaromtrent wordt gemeld Den laatsten lijd wordt er in Zwitser land door sociaal-democraten sterk ge- jjverd voor een beweging tegen het mi litairisme, dat de waakhond van het ka pitalisme wordt genoemd. In verscheidene steden is een afdeeling opgericht van een bond tegen het militairisme. De Bondsregering acht deze beweging een ernstig verschjjnsel en heeft er in een liarcr laatste vergaderingen uitvoerig over beraadslaagd. Er wordt verwacht, dal er van regeeringswege maatregelen tegen genomen zullen worden. .Noenl" riep ik uit, diep ademhalend en ik gevoelde, hoe mj|no handen zich balden; mgn bloed bogon te koken hjj do lage scheldwoorden, welke hjj my in tegenwoordigheid van passagiers en matrozen naar hel hootd slingerde. Wat nn volgde kan ik niet nauwkeurig be schrijven. Van al do verwenachlogoo an scheld woorden, die bg tegen mg uitwierp is er geen enkele oil nigoo gcdachteo gegaan en zo staan als in rago geheugen gegrllt. Tandenkoarsend van woede kwam hy op mjj toe, ou ik liet müoe armen slaken daar ik meende, dat hjj mg slaan wilde. Eeno uitdrukking wierp hy mg letterlijk ia 't gelaal, die my waanzinnig maakte. Nau welijks nas dit woord uit xyn schoven mond of mjjn vuist trol hem tusschen de oogen bg viel ruggelings neer, zoo stjjf sis een stok. Zjjn achterhoofd hoosde zoo hevig tegen het dek, dst ik wcrkelgk meende, dat hy dood was. In gewone omstandigheden was ik buitengewoon sterk, ddcb nn bad deze opwinding myne spieren oog meer gestaald kortom, doze vloekeodo, tirannieke man, lig daar in zyne volle lengte op het dek, sla door den bliksem gelroflon, De matrozen kwamen van den boeg toesnellen, en ia een oogenblik bevond zich de getroffene omgeven door veel meoscbeo. .Stuurman Hollins, gjj bebl zyne woorden gohoord. Hy beeft er mö toe gebracht; 't was niet myne schuld, dat de acheepshaak naar beneden viel, ik heb 't niet opzeltefijk gedaan, lk neem u lot geinige, dat, wal lk deed, nit zelfverdediging geschiedde, na eene uitdaging, die zelfs den zachtmoedigateo menscb waan zinnig ïou hebben gemaakt." (Wordt vervolgd,)

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1905 | | pagina 1