Katholiek Nieuws- en Advertentieblad No. 35. Zaterdag 25 November 10» tiende Jaargang. DE EEMBIDE voor Amersfoort, Apeldoorn, Baarn, Barneveld, Blaricum, Bussum, Driebergen, Eemnes, Harderwijk, Hilversum, Uooglano, Laren, Leusden, Naarden, Nijkerk, Soest, Stoutenburg, Veenendaal en Zeist. Verschijnt eiken ZATERDAG. Abonnementsprijs par drio a Franco per post Afzonderlijke aummers f 0,40. f 0,05. BureauBreedestraat 18, Amersfoort. Uitgave van de Vereeniging De Eembode. Prfjs d Van 1 tot 6 regelt Voor iedere» regel moi f 0.05 n uiterlijk Vrijdagavond Bij dit nummer behoort een Bijvoegael. Het militaire vraagstuk. I. Of het gelegen heeft aan den inhoud der Troonrede, die zooveel te bespreken en te denken gaf, dat de zinsnede be treffende het militaire vraagstuk niet dadelijk de algemeene aandacht bezig hield, is een vraag, die moeilijk te beant woorden valt; maar dat ze evenzeer als andere quaeslies, in de Troonrede vervat, de algemeene belangstelling ver dient is zeker. Want overweegt men wel, dat ook in ons vaderland de mili- tairislen niot schijnen te kunnen rusten vóór dat zij hun ideaalAlgemeene dienstplicht hebben bereikt, dan is het waarlijk geen onnut werk, nu het mili taire vraagstuk weer aan de orde is gesteld, dat daaraan rok de noodige aandacht worde geschonken. De bedoelde zinsnede in de Troon rede luidt: „Bepalingen zullen worden ontworpen betreffende voor-oefening der jeugd, ten einde de mogelijkheid te openen om op den duur, door eene verkorting van den diensttijd onder de wapenen, te geraken tot verhooging vsn het militie-contingent geleidelijk voerend tot weerbaarheid van het geheele volk. Eene regeling wordt voorbereid om het daarheen te leiden, dat steeds over een jong en krachtig kader kan worden beschikt." Dus alweer sprake van „te geraken tot verhooging san het militie-contingent geleidelijk voerend totweerbaarheid van het geheele volk." Derhalve naast het begeerde blanco- artikel om te komen tot algemeen stem recht is streven naar algemeenen dienst plicht door de Regeering ophaarprogram geplaatst. Nu heeft men reeds gehoord, et men nog heel wat moeten verne over de pure vaderlandsliefde, die in het streven der Regeering en haar aan hang moet gezocht worden. Maar juist daarom achten wij hel wenscheljjlc hier aan te balen een artikel betreffende de defensie-quaestie, uit het Katholiek pro gram vóór 9 jaren door de katholieke Leden der Tweede Kamer ontworpen in eene vergadering te Utrecht door katholieke algevaardigden uit alle oorden des lands vastgesteld, derhalve door ren, wier vaderlandsliefde verte boven verdenking staat. Welnu, artikel 111 van bedoeld program luidt: „Vermindering van financieele en per soonlijke lasten moet richtsnoer en doel blijven. „De vraag moet worden onderzocht of bjj den tegenwoordigen stand van zaken een uitgave van meer dan twintig millioen 's jaars voor het leger gewet tigd is." Door het Staatsbestuur werd, helaas, een ander richtsnoer gekozen. Het niilitairisme heeft er voor gezorgd, dat we thans reeds geplaatst slaan voor het feit dat jaarlijks in stede van twintig millioen ruim zeven en twintig milli oen voor het leger wordt geëischt en deze uilgaven zullen nog aanzienlijk z\jn gestegen, als de militiewet van 1901 geheel zal zjjn uitgevoerd. En dat niet verlichting maar verzwaring van persoon lijke lasten richtsnoer is geweest, bewijst het geval, dat jaarlijks in plaats van 11000 niet minder dan 17500jongelingen bij het leger worden ingelijfd. En zoo moest men het aanzien, dat het tegen overgestelde plaats vond van hetgeen te Utrecht van katholieke zijde zoo met aandrang werd verlangd in 't welbegrepen belang van geheel het Nederlandsche volk. Militiewet van 1901 geheel in werking is getreden, zoodat thans het juiste cjjfcr slechts bjj benadering is op te geven van de som, die dan jaarlijks voor het leger op de staatsbegrooting zal moeten worden uitgetrokken, zou men toch mogen veron derstellen, dat afwachten de boodschap Niet zoo evenwel denken de heeren militairisten er over. En bedenkelijker wordt het geval nu hun ideaalAlge- e dienstplicht ook dat der Regee ring schijnt te zjjn. Waakzaamheid is derhalve dringend noodig. Wie slechts terug denkt aan de middelen, die bij vorige gelegenheden door de militairisten werden toegepast, weet maar al te zeer, wat weder te wachten staal. Mot valsche voorstellingen eooie woorden zal men andermaal trachten de onnoozelen te verblinden, f de zienswijze in zake het militairisme is gelukkig reeds danig gewijzigd. De per soonlijke druk door het militarisme het volk opgelegd, wordt steeds meer alge meen met weerzin gatorschL Do toe passing van de nieuwe Militiewet er de Landweerwei heeft de oogen geopend ook van degenen, die door de fraaie voorstelling van korten oefeningstjjd etc. zich een zekere illusie hadden gevormd; deze allen zjjn tot de werkelijkheid terug gebracht. De bezorgdheid van belang hebbenden bjj iedere loting zegt meer dan door woorden kan vertolkt worden. De „Standaard" mocht dezer dagen terecht opmerken, dat de heeren Picrson en Eland ons in 1901 door onbetrouw bare cijfers hebben misleid. De uitvoe ring van de toen aangenomen Militiewet is gebleken ontzaglijk veel duurder te zjjn dan geraamd werden ofschoon destjjds daartegen met klem en kracht gewaarschuwd werd, het heeft niet mogen baten. De militairisten kregen gewonnen spel en het volk werd er de dupe van. Met het oog op de plannen der Re geering betreffende het militaire vraag stuk in de Troonrede aangegeven is daarom de vraag zeker gewettigdzal het nu weder als in 1901 op misleiding moeten uitloopen Nu nog verscheidene jaren moeten verloopen, vooraleer de BUITENLAND. De Oostenrijksche Katholiekendag heeft een prachtig verloop gehad. Uit alle deelen des rjjks waren drie duizend katholieken bijeengekomen, allen ma van naam, invloed en kunde. De grootste helft der Oostenrjjksche bisschoppen, onder wie niet minder dan vier kardi nalen, waren aanwezig. Onder de aan wezigen telde men ook dun Oostenrijk- schen minister-president graaf Thun. Nadat in de eerste bijeenkomst een paar leden der Commissie de moeilijkheden hadden geschetst, die het samenkomen van dit congres steeds hadden verhinderd en vervolgens de richting was aangegeven van nieuwe katholieko organisatie, nat grjjze kardinaal Gruscha het woord en hield een indrukwekkende rede, over de noodzakelijkheid zich met kracht te verzetten tegen de aanvallen, die op de jeugd, op het huweljjk, op het geloof worden gericht. Daarop liet ZEm. schrjjven des Pausen voorlezen, waarin de II. Vader aandrong op éénheid in de corste plaats. Toen de man der Katholieke actie in Oostenrijk, dr. Lueger, de burgemeester van Weenon, daarna als spreker optrad werd hjj daverend toegejuicht. Spr. be groette dezen Katholiekendag uit naam der stad Weencn en noemde dien een historisch feit. Vroeger waren er wel Katholiekendagen geweest, maar dan waren het in meerdorheid priesters, die bjjaenkwamen thans was ook de leeken- wcreld uit haar slaap van onverschillig heid opgestaan. Betreffende de Los-van- Kome-bcweging zeide hjj o.a. „Wy, Katholieken verlangen niets vuriger, dan in vrede met onze pro- tcstantsche medeburgers te leven. Wjj achten en eeren iederon geloovigen protestant." Pater Kolb S.J. hield eene schoone rode ovor de pers. Ah resolutie werd aangenomen de verklaring, dat het de plicht van ieder Christen en patriot is den stryd tegen de leugen-pers aan te binden e.i de katholieke pers materieel en moreel te steunen. De uitslag der volksstemming in Noorwegen heeft met 259,563 tegen 62,264 stemmen zich vóór hot koning schap verklaard. Dezo uitslag had ten gevolge, dat het Noordsche Storthing met algemeene stommen prins Karei van Denemarken tol koning van Noor wegen heeft gekozen. Onmiddellijk nadat de beslissing in het Storthing gevallen was, werd van de vesting Akershus het koninklijk saluut gegeven. Den voorzitter word opgedragen het besluit van het Storthing ter kennisse van koning Christiaan vsn Denemarken en prins Karei fe brengen. Later op den avond werd de verga- during van het Storthing weer geopend. De voorzitter las het volgende ant woord van prins Karei van Deneraar ken voor: „Met toestemming van den koning, mjjnen doorlurhtigen grootvader, aan vaard ik do verkiezing tot koning van Noorwegen, terw(jl ik den naam Hakon de Zevende aanneem, en rajjn zoon den naam Olaf toevoeg. .Mjjne gemalin en ik smeeken Gods besten zegen over hot Nuorsche volk af. Wjj willen ons toekomstig leven aan Zijn eer en Zjjn grootheid wijden." De voorzitter stelde daarop een „Hoch" op den koning van Noorwegen in waarmede de leden slaande instemden. Heden, 25 November houdt het konink lijk paar zjjn intocht in Christiania. De Fransche Senaat heeft hel wets ontwerp tot scheiding van Kerk en Staat behandeling genomen, en zet het werk mot haastigen spoed voort. Maan dag hooft do Senaat reeds artikel I van dit wetsontwerp met 214 tegen 46 stem men aangenomen. Dus in beginsel met verpletterendo meerderheid van stommen goedgekeurd. Tal van leden der rechtcrz(jdo, Riou, admiraal de Cuverville, de Lamerzelle, do Chemaillard hadden tegen de urgentie geproiosteerd. Niets, zei dezo laatste terecht, kan de urgentioverklaring recht vaardigen. Wat men wil, is, het land voor het voldong9U feit plaatsen. Indien dit niet zoo ware, waarom zou men dan weigeren, het kiezerskorps te raad plegen. De meerderheid wil steeds snel handelen als het den oorlog tegen de Kutholieken betreft. De geestelijkheid van Parijs heeft aan kardinaal Richard, hun aartsbisschop, een adres gericht, waarin zjj hom de verzekering geeft van haar gehoorzaam heid aan zjjn gezag en aan do voor schriften van den Paus, zoowel vóór als na de scheiding. ,ln onze priester lijke zielen," zoo zeggen de onderteeke- naars van het adres aan het slot, „zullen nooit andere gevoelens gevonden worden, dan die van toewjjding aan Kerk en vaderland." Do algemeene staking, door het Russi sche sinkings comité bevolen, is mislukt. Toon de mislukking niet meer te voor komen was, word fluks door het comité het besluit genomen, dat legen Maandag middag 12 uur de staking zou worden opgehevon. Do revolutionnaire partjjen zijn dus gezwicht voor het krachtdadig optreden dor regeering. Zy zyn weer aan hut werk gegaan, zonder dat zy hun oischen door de regeering zagen ingewilligd. De houding der Russische rogeoring schünt dan ook in de laatste dagen vastberaden te zqn; het schünt, dat graaf Witte zich zoo beslist mogelijk wil ver zetten tegon de eischen van de geavan ceerde elementen, die al te radicale her vormingen eischten, en een party te vormen, die men een constitutionneele zou kunnen noemen. In meerdere steden vormen zich groepen van die party, die naast het behoud van de „groote cen trale macht" meerdere liberale hervor mingen op haar programma schreven. Inderdaad schjjnt dit ook de goede weg om een bevolking, die zich zoo weinig rgp betoond hoeft voor groote concessie», langzaam voor te bereiden tot deelname aan do moeilijke taak der regeering. In een gehouden ministerraad, onder voorzitterschap van den Tsaar, verklaarde Witte, dat het noodzakoiyk was, om van (Ie eene gyde zoo spoedig mogeiyk wetten uit te vaardigen gebaseerd op FEUILLETON. Het gevonden schip. bleef doodstil. Nieta dan het eeotoooig kJolaen van 'l water en 't koereen der looweo. Ik lag in diepe duisternis, daar ik mj)D lan taarn niet durtde aansteken. Ik vreesde name lijk, dat de kapitein ieder oogenblik binneo zon komeo, om naar mjj ta komen kjjkeo, en ala hjj dan licht bjj mjj vond, mjj op een matras aag Uggeo, en in 't bezit van boeken eo ruimschoots levensmiddelen, bjjna net als in rnjjo eigen kajuit, dsn zoo bjj ongetwijfeld terstond maatregelen nomen, die bet heele plan in dnigeo zonden doen valleo. Ik hoorde het vier nor slaan. Daar kwam de tweede stuurman nit sjjne kajuit en bega! zleh op dek, om de wacht af to fotsen. Torwjjl tg voorbijging klopte hg tweemaal aan mjjno door, een teeken, dst ik wel begreep. Indien 't gesprek met den matroos Diion nog ceoigeo twijfel had achtergelaten, dan was die nn geheel verdwenen. Weer volgde een doodsche itUte. De iwakke nachtwind scheen geheel te ggan l'IIM, dat kon lk opmakeo uit den zwakken zeileo. De scheepsklok sloeg half vjjf, en i ljjks was de klank weggestorven, ot ik hoorde een gesprek. Een sleutel werd in 't slot geslokt en mijn door snel geopeod. „Hebt geen liclitf" vroeg DixoD. ,Ja," sprak ik, ,beo js alleen?" „Ja, ja. Om Godswil, staurman, help mft wat en steek ganw licht opl Boven is alles in orde.'" Ik osm mjjn lantaarn en slak die aan. Ter stond knielde Dixoo naait mg, stak dsn in 't slot van de boeien en maakte mg vrg. Ik had gaan Igd om vragen ta stelieo. ging zwijgend in zjjn werk. Hij legde de boeien zachtjes op du matras, wierp do lantaarn 't veniter in zee en gaf mg een teeken „Is de kspiteir^op?" fluisterde ik. „Een aar geledea was bg op 't dek, doch ca diea tg-1 is hg beaedea gebleven. Kom, Io de ksjait brandde geen licht. Wg slopen als geesten nssr de trap en zoodra bereikt hadden, aloot Dixon de denr der kajall ea draaide den elenlel om, soodat de kapitein Watson stond bg den grooten msst. „Waar is staurman P.lerson?" vroeg Ik. Dixoo wees oaar euo hoek, waar ik, niettegen staande de duisternis de gestultb vnn don twee don stuurman juist nog ond-rtcheiden kou. Vlug giog ik oaar hom toe. Een prop zat in ago mond, armoo en beeoeo waren mot oen duo tonw gebonden en ten overvloede bad men hem ook nog aen de verachansing vastgemaakt. „God zegens a voor al aw goedheid, beste vriend," fluisterde ik hem toe. „Ik geloof, dat er voor mg gem aodere redding mogeigk is on ik zal uw goedheid nooit vergeten." Dizou riep. Ik drukte Patersoua hand hartoigk ton afscheid eo met oea bezwaard hart klom ik over de verachansing lo de boot. .Is alles in orde?" vroeg Ik. „Js, alles I" .Water, mondvoorraad, rajjo sextant, en kompas?" Ik overxsg ganw slier. Zoo zscht mogeigk lieten wg do boot lo zee eo eenlgo miouten wg hem voor En toch wta lk vreemd genoeg self uiet op die gedachte gekomen, een bewpe hoezeer ik door kommer ea leed oiu gevallene geheel de klats kwjt wis. De matroos ■preken sloegen wg de riemen onhoorbaar in 't water en zoo diep, dat niet 'i mioate gelold den opgesloten ktplleln kon bereiken. Zoodra wg meenden niet meer geboord to kannen worden, begonnen wg krachtig te roeien en do boot school pijlsnel door do golven. I of hg sr niuts vsn boorde eo h- Zoo voeren wg een hnlf uur lang; toen stalt doeo, wsol Tom moest sgn dien or een windje op en bmoht ons een llnerigk' t,„m op de Kanarische eilanden aao. Nu konden wg vrg ademhalen en wat praten Nog waa de morgenschemering oiet aangebroken en de vaart, Welke wg voerden, zon ons weldri alt 't gezicht brengen, al zonden dan ook oot de tellen te tien tgn. ,Diar zitten we no," sprak Dixon. .Vriezet wo dood, dan vriesen we dood, aou m||n groot- tneoder zeggen, maar daarvoor ia 't bier ooi „Ik geloof, dat we nu wel batten ago bereil tgo," meende Wataon." ,Wg moeten niet te ganw juichen," sprat Dizoo. „Veronderstel eens, dal de onde er of rekent, det wq naar de Kanarische eilanden varen, en dat hg 'I io 't hoofd krUgl ons te achtervolgen? Wat dan?" .Ouain I" riep da ander. „HU heelt geen wind genoeg, h(j kan ona oiet inhalon. Zooveel om- baal maken om een boot eo drie xcelnl Nsen, kameraad, daaraan valt niet te deaken." „Hoe lang zon stuurman Peterson wel io dien toeetsod moeten bigven?" vroeg ik. „Ja, dat hangt er van at," antwoordde Dixoo. ,De onde Tom aloud aan hel roer, Alt do kapitein aan ijjn dear rammelde son Tom doeo

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1905 | | pagina 1