Katholiek Nieuws- en Advertentieblad No. 38. Zaterdag 16 December 1905. Negentiende Jaargang. DE EEMBODE voor Amersfoort, Apeldoorn, Baarn, Barneveld, Blaricum, Bussum, Driebergen, Eemnes, Harderwijk, Hilversum, Hoogland, Laren, Leusden, Naarden, Nijkerk, Soèst, Stoutenburg, Veenendaal en Zeist. Verschijnt eiken ZATERDAG. Abonnementsprijs par drie a Franco per post Afzonderlijke nummers t 0,40. f 0,05. Bureau: Breedestraat 18, Amersfoort. Uitgave van de Vereeniging De Eembode. Prjja dar Advertentilni Va* 1 tot 6 regel» Voor iederea regel meor BIJ dit nummer behoort een Bljvoegnel. Het militaire vraagstuk. IV. 't Ziet er waarlijk niet naar uit om te verlangen naar een Volksleger. De lijd is voorbjj, dat een natie in de ure des gevaars ten volle steunen kan op bet leger en de vloot. Het ideaalhet gebeele ,volk wapens in de handen geven, verwekt dan ook in onze dagen een zekere vrees, die niet denkbeeldig is. Terecht verwijst de schrijver van hel artikel over een Volksleger in de „Nederlander", door ons gedeeltelijk gereleveerd, naar de Commune le Parijs, die juist met de ontwapening der mobile garde begon. De wapens hun ontnomen werden toen met gsweld teruggenomen en tegen de handhavers van gezag en orde gekeerd. Volken, door warme vaderlandsliefde bezield kunnen onover winnelijk worden, zegt de schrijver, maar als de burgers de wapens, die bun ter verdediging van het vaderland zijn toevertrouwd, tegen het vaderland keeren, is het een geneesmiddel erger dan de kwaal. Deze woorden vinden een bevestiging in. het rampzalige Rusland, het voorheen zoo machtige Czarenrijk. Wat baatte de ontzaglijke legermacht in de velden van Mandsjoerije ontplooid, toen ware moed, door vaderlandsliefde ontgloeid, bjj het leger ontbrak F Wat baatte een vloot, die in haar slagvaardigheid een zekere hui vering afdwong, toen de geest van tegen zin en muiterjj alle edele geestdrift had gedoofd F Nog andere vragen doemen hier op, welke een diepgaande beteekenis hebben. Zullen om slechts enkele dezer vragen te stellen de legermachten in de toekomst niet veeleer tol onderdrukking van binnenlandschen onlusten, dan tegen een buitenlandschen vijand moeten wor den gebruikt? Blijkt niet overduidelijk, dat in onzen modernen tjjd oorlog veelal revolutie na zich sleept? Hebben Rus land en Japan beiden niet moeten onder vinden, het eene Rijk veel vreeselijker dan het ander, dat corlog door binnen- landsche onlusten, soms zoo bloedig en FEUILLETON. Het gevonden schip. 1) De sleutel paste op beide sloten. De eersla kist, welke ik opende was ledig. Met lange gezichten eiondtn wg er om beei keken elkaar teleurgesteld aan, lk opende de tweede. ,Hs!" riep Dixon* .Drommels!" schreeuwde Watson. Ik zelf zei niet*. De loog kleerdo mij 't gehemelte en mijne oogeo puilden bijna 1 kunne kaseeo. In deze kist stondoo een aantal ▼aatjes in 't gelid. Ik nam er een uit en voelde, dal het zoo zwaar als löjd wis. Het waren hontcn vaatjes, welke ik mei mjju zakmes opende. Ze waren alle zoet slolgoud geruid! Ik uam voor een op en woog ze op mjju hand alle waren even zwaar. ,1» het goud f" vroeg Dixon bgna ademloos. •Ja. ja, klinkbaar goud," antwoordde ik geheel van itreek. .Wat zou dal wel Waard zjjn F vroeg Welsou, afgrijselijk mogeljjk, wordt opgevolgd? Ligt in die ontzettende voorbeelden nu niet een schrikwekkende waarschuwing om 'met militairiseeren van een volk uiterst voorziciitig te zijn? Ook de „Standaard" schijnt dit ernstig le beseffen, als het dezer dagen, na ge wezen te hebben op vaderlandslievende beweegredenen, die sommigen bewogen of nog bewegen tot het dringen in de richting van een Volksleger, waarschu wend zich aldus uitliet .Maar tegenover deze groep, en geheel van haar onderscheiden, slaan de revo lutionairen, voor wie de afschaffing van het bestaande en de invoering van het volksleger in hoofdzaak eene politieke quaestie is. ,Zjj zien in het beslaande leger een macht ten dienste van de Kroon, om het gezag tegenover oproerige elemen- in hel volk le handhaven. En wat daarvoor in de plaats wenichen, is een leger, dat ten dienste van de lagere volksklasse zal staan, om weerstand aan het gezag te bieden, en den wil van deze volksklasse, tegenover de Kroon te helpen doorzetten. ,Het .Volksdagblad" heeft dit plan ten onzent openlyk geproclameerd, en de heer Van Kol heeft als sociaal-demo craat door een interruptie in de Kamer zjjn adhaesie gegeven. .Dat hel deze revolutionaire groepen niet om liet behoud vau onze onafhan kelijkheid, noch om de verdediging van het vaderland te doen is, volgt recht streeks uit hun internationale beginselen. Hun m^lestrijders zijn de revolutionairen in alle landenhun vijand is in het land zelf de beslaande macht, die moet worden weerstaan en te niet gedaan." De verklaring hier door de Standaurd afgelegd, laat aan juistheid weinig te wenschen over, geen enkel rechtge aard man zal ze dan ook durven tegen spreken. De staking van het spoorweg- perioneel in 1903 heeft overtuigend bewezen, dat ook bet revolutionnaire element hier te lande het.op hetg gemunt heeft. En met de wetenschap toegerust, dat juist die elementen een volksleger willen om weerstand te bieden aan het gezag, moest alreeds voldoende zijn om zich af te houden van een streven, dat zooveel gevaren voor land en volk in zich bevat De voorstelling derhalve door de militairïsten van een volks xich over do kist heeabuigeud. .Ik heb wel eens hooreu xeggeo, dal itolgoud vjjllig gulden .Bommen en granaten I" jubelde Dixon. .Meer hier in die kist zitten hee! wal pondon I Dan lijn we in eene rjjke heercnl" .Wij moeten bet acblp naar huis breugenl riep ik bulteo mg zelf van opwindirg. ,Ëo wat xit er in deze dooi?" vroeg Walaon, lerwjjl hjj naar een groote vierkante dooi weee, die in een boek van de kist naast de raatjes goud stood. Ik lichtte deu deksel op en menigte goudklompen en ruw bewerkte riogea, vau 't zelfde metaal, sieraden, welke, zoo ik later hoorde, door Afrikaanscbe vorston bnone vrouwen gedragen werden. .KerelsI" riep ik, .wij hebben oni leven gewalgd en ons klein vermogen prijs gegeven, eo deze klit beantwoord on de vraag, die ik mijzelf meermalen gesteld heb, boe aai dit tnnr eindigen? En nu, 't eiudigl met eeu ver mogen I Maar eerst moeten wjj 'l icbip huis brengen, jougena; ais we ooit Iets waard waren als zeelni, dan moeten wjj 't nu bewjjzen I" Ik sloot de kisten en wg gingen met ons drieSn op 'l dek. Ons eerete en voornaamste werk was, dat wjj de Ijken in zee neerlieten eo bet ichlp goed leger gegeven is dan ook door-en-door valsch. Als van zelf dringen zich hier weder cenige vragen op, en wel deze: Zou het socialisme zoo welig tieren, als het niili- tairisme tot het noodige ware terugge bracht? Zijn er niet zeer vele jongelin gen, die in het gevaarlijkste tjjdperk huns levens in het leger de kiemen in zich hebben opgenomen van het ver kankerend socialisme, dat zich verder in hen ontwikkelend tot mannen vormt, die een schrik zjjn voor oen welgeor dende maatschappij? Het antwoord op deze vragen moet, helaas, bevestigend luiden. Waar immers het militairisme stelselmatig allen gods dienstzin in het kazerneleven vernietigt, waar een individu, die alle gevoel voor godsdienstzin en zedcljjkhcid heeft af gelegd, maar zjjn kleeding proper en zjjn wapentuig blinkend houdt als een model soldaat geprezen wordt, lerwjjl een waartjjk godsdienstig jongeling, die toonen wil dal te zjjn, bjjna niet weet hoe aan spotzucht te ontkomen en de gelegenheid te vinden zjjn godsdienst plichten stipt te kunnen vervullen, is niet anders te verwachten. Wjj weten zeer wel, dat dit reed» voor de zooveelste maal is gezegd, maar waar niet geluisterd wordt, dient deze droeve waarheid in de ooren te worden ge schreeuwd. Duizenden jongelingen hebben bjj het leger hun onschuld ingeboet en de gevolgen daarvan zjjn mede, wij hebben er reeds op gewezen, dat het ongeloof en zedebederf in de maatschappij steeds voortwoekert en het socialisme zoo snelle vorderingen maakt. En ondanks dit alles wil het mililairisino ma verder drjjvcn in een richting, die voor land en volk zoo uiterst gevaarlijk is. En krachtig verzet daartegen is dan ook niets meer dan plicht. BUITENLAND. De „Osservatore Romano" maakt een brief, van den Paus aan de bisschop pen van Russisch-Polcn openbaar, v-aarin dezen worden uitgenoodigd ijverig mee te werken tol het herstel van den vrede. De katholieke Polen moeten zich steeds schare- aan de zijde der orde lievende partjjen en moeten zich veree nigen om den godsdienst en het vader land te verdedigen. Deze vereenigin,''" moeten er vooral naar streven een einui te maken aan de werkstakingen en wer ken tot verbetering van hel lol van het proletariaat, op geesleljjk en stoffelijk gebied. De Paus beveelt verder aan het stich ten van katholieke scholen, als ecnig middel, om goede burgers voor te be reiden. Vooral beveelt de H. Vader den bisschoppen de opvoeding der jonge geestelijkheid aan, want van de gees telijkheid hangt het heil van het volk af. Ten slotte prijst de Paus do wijze goedertierenheid van den Czaar voor zjjn ockaso van den 3üen April over do gewetensvrijheid, welke vrjjheid bevestigd en aangevuld is door de oekase van 20 October. De Paus spoort daarom de bisschoppen aan, degenen te helpen, die uit vrijen wil het Catholicisinc wen schen te omhelzon. Maandag hield Z. H. de Paus ecu Consistorie, dat door alle lu Rome aanwezige kardinalen werd bjjgcwoond. Do II. Vader verhiet in het Consis torie vier aartsbisschoppen tot het purper benoemde vervolgen» een aantal bis schoppen, echter geen enkelen Franschen bisschop. Do Paus hield vervolgens een allo cutie, waarin Z. H. zjjn vreugde uit drukte, hut ii. College om zich heen te zien. De H. Vader zei, dat hjj ge lukkig zou zjjn, den kardinalen aange name en vertroostende mededeelingcn betreffende het bestuur der Kerk te kunnen doen, maar de treurige Ijjds- omstuiidighcdcn veroorloven deze ver troosting niet. Het is waar, voegde er de Paus bjj, dat, dank zjj God, het katholieke geloof in de wereld zich steeds meer en moer uitbreidt en rjjke vruch ten draagt in de niet-kalliolieke landen. Maar de Paus gaf uiting ann zjjn groote droefheid en vrees, veroorzaakt door volken, die den naam van .katho liek" dragen. De natie, tot nu toe de oudste dochter van de Kerk genoemd, geeft aanleiding tot ernstige ongerust heid en angst, met betrekking tot tiaar aan de Kerk vijandige wetten, die thans zjjn afgekondigd tegen alle rechtvaar digheid in. Het is le vreezen, dat voor Prankrjjk dit vonnis der tl. Schriftuur verwezenlijkt zal worden: De regeering zal ons ontnomen en toevertrouwd worden aan een ander volk, dat goede vruchten zal voortbrengeu". Wjj zullen er tegelegener tijd met nog meer ernst over spreken. Om den moed niet te verliezen moet men zich herinneren, dat Christus in hel Evangelie dikwijls herhaald heeft, dat het lot der Kerk op de aarde aldus moest znn en dat Zjjne discipelen zouden word jeiiaa' en vervolgd wegens den naam vt hun goddelijken Meester. Deze overweging is een reden tot ooten troost. Denkend aan hol lijden o Jezus Christus, moeten de geloo- moesten wg er In wonen en waarachjj-ilii tamelijk lang, en dat terwijl de g.-heole bemanning uit drie mannen bestond. Dixon wierp eerst don hond overboord. Het was onmogelijk bet godsdienstig gebruik bjj 't neerlaten der dooden in see toe to paaien; huu niet a Wg m daoden zoo anel mogelijk verwijderen. Wjj namen een horloge, een notitieboek en wat Amerikaansch geld uit de lakken ven Jen kapitein en lieten het Ijjk tan een touw ia zee takken. Ik bad God om erbarmen voor de tiel van den armen aeemao, toen ajjo l|jk In liet heldere water eonk; ook voor de anderen bad ik. Toen de lijken op die maaier verwijderd wareo, was ons eerste werk het gebeele vaartuig grondig to ondertooken. Voorxlcb- lig liet ik mjj door hot kleino luik tukkeu waot ik vreosde do lucht, die m|) tegemoet •troomde evenveel ala Jen aanblik, die mg beneden misschien wachtte. Olacboon bet echter verschrikkelijk heel wae daar beneden, ontdekte Ik loch geen spoor van kwade dampen. Ook rood ik, tot mjjn niet geringe verlichting, geen Ijjken meer. Ik ging weer op dok en wij logon aan 't werk, om '1 schip van boven tot boneden te ontsmetten. Dit doden wij door pek vigun moed en kracht putten uit de tegenspoeden, die hot geloof verslerkon en het vertrouwen in do Voorzienigheid vermeerderen. De Heer maakte de vol ken vatbaar voor verbetering en zal een tjjdperk van rust en vrede doen herboren worden. Do wet op de schoiding van Kerk en Staat in Frankrjjk is bereids in de Staats courant verschenen. Tegelijk met de alkondiging van de wet tot scheiding van Kerk on Staat heeft de minister van Eeredienst in den Moniteur een schrjjven gepubliceerd, waarin er op gewezen wordt, dal dezo wet en in het bijzonder g 16 er van onmiddellijk in werking treedt. Deze paragraaf bepaalt, da', alle ker- keljjko gebouwen en do daarin aanwe zige roerende goederen van kunst-histo- risehen aard in de ljjst van openbare slaats-kunstwerkon zullen worden opge nomen, die de wet van 1887 voorschrijft. Verder wjjsl do minister er op, dal du kunstwerken, die aan den Stuut be lmoren, volgens die wet onvervreemd baar zjjn, en dat voor de vervreemding van voorwerpen, die in eigendom be lmoren aan de departementen of ge meenten een bjjzondere ministeriele goedkeuring voreischt wordt. Overtreding van deze voorschriften is strafbaar. Terecht schrijft hel Franscho orgaan ,Le Soleil": .Zullen thans nu eindoljjk de Katho lieken zich vcreenigen, om met hun ge loot ook de maatschappij le verdedigen, dio in gevaar is? Want nog nooit was de maatschappij in grooter gevaar dan thans. De scheidingswet plundert de kerken en opent daarmeo de deur tot alle aanvallen tegen het eigendom Mogen zich thans allca scharen om dezelfde banier, de banier der gewetens vrijheid Dat is voor haar zelf, dat is voor do Kerk, dat is voor Frankrjjk een levensquaestie." Het kapittel van St. Jan van Lateranen heeft, na de onderteekening van de wet door den president, hem vervallen verklaard van zjjn waardigheid van eere- kanunnik van die basiliek. Het nieuwe Engelschu Ministerie, in i het Staatsblad vernield, is zooals ver wacht werd, uit liberalen saamgeslcld, die een gesloten geheel vormen. Alleen lord Rosebcry is niet toegetreden, wel bljjken meerdere van zjjn volgelingen, o.a. de zeer bekwame Asqnith, Grey en Fowler, zich met Bannorinan voreenigd te hebben. In Januari zullen nu de algemcenc verkiezingen uitspraak te doen hebben over do formatie-Bannerinan. Wel mag men verwachten, dat zjj den liberalen een overwinning zullen schenken, toch zal sir Henry wel eens met vreuze en ■e Vunden eo loer te koken, wat genoog op '1 icliip iu voorraad was. Het macbioovuur'de goed, eo lorwjjl de niatrozeo bet schip reiuigdeo, onderzocht Ik oog eens de lakcluga ran het vaartuig. De mast wae, met zjjn hout- en touw werk oog goed io orde) ook de xeileo ao 't overige acheepsgereedschap was in goeden Haat, vernietigd, door dea blikst .Joageav," sprak ik lot rajjo belde melgeielleo, .wjj rullen alleen maar bjj gunsligen wind kunnen zeilen en daarop kannen we op den diur niet rekeoen. We mogen oob daarom niet iang be zinnen, moeten doen wat we kunnen om dezen etomp van den maat xoo to heratelleo, dat er een teil aan kan. En sle we 't geheel dan roo wat teeweardlg gemaakt hebben, lade volgendo vraag: waarbeen? De Kanariacbe eilanden zjjn 't diebtvt bjj, maar ik kan niet zeggen, dat ik groolen last voel, ome aansprakeu op een goede belooning voor 't redden van 't vaartuig te doen afhangen van de genade of oogeoade der Spaanaehe overheid." ,lk evoomio, •ieurmao," sprak Dixon. .Waarom niet regelrecht naar buis gevaren?" vrueg Wateon. .Het is nog al moeilijk," solde ik, .zoo'n verre reis met zoo'n ellendig vasrluig." ,M»»r 't xou toch wel gaanl U kent den koere toch, aluurman 1" ,Ja, Ja, ik aal jo wat op 't droge brengen, maar ol bot met seilen gelukken iel ia een andere vraag." .Wjj moetan het probeeren, aluurman, maar we moeien hel alleen doen," seidaDixoo. .Ale er loch anderen bjjkomeu, rallen ze ook bun part willeo bobben, eo dao krjjgen wjj niet veel; en daar wjj alleen de gelukkige vinders geweest rjjn, ia T niet maar dan bllljjk, dat wjj alleen de hoelo belooning krjjgen." Ik dacht een oogcublik na, on iprak toen: .Goed dan, we lullon al 't mogelijke doen, om onzen wil door to sotteo." Belde malroion rlopon lulde: hoeral We aioten de overige rulmton behoorlijk at, opdat de sterke lucht van bel brandende pok ono goede uitwerking zou hebben. Daarna namen wjj uit onto eigen boot, alles wat sr nog in was eo lieten ze in de golven zakken; het gevonden schip loch had nog drie goede booten, Nu maakten we de uoodlge loebereidaelen voor den toebt en islten koere naar 't noorden. "(JFordf vervolgd,)

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1905 | | pagina 1