Katholiek Nieuws- en Advertentieblad No. 42. Zaterdag 13 Januari 1906. Negentiende Jaargang. DE EEMBODE voor Amersfoort, Apeldoorn, Baarn, Barneveld, Blaricum, Biissum, Driebergen, Eemnes, Harderwijk, Hilversum, Hoogland, Laren, Leusden, Naarden, Nijkerk, Soest, Stoutenburg, Veenendaal en Zeist. Verschijnt eiken ZATERDAG. mentsprija par dria n Franco per post Afzonderlijke nummers 10,40. f 0,05. BureauBreedestraat 18, Amersfoort. Uitgave van de Vereeniging De Eembode. Prijs dsr AdvertentdSm Van 1 tot 6 regelsf0.30 Voor iederen regel meerf0.05 Correspondenten en Advertentiên moeien isilarljjk Vrijdagavond BIJ dU nummer behoort een Bijvoegsel. Men heelt het nieuwe Ministerie, door den oud-minister borgesius met moeite bijeengescbarreld, san den arbeid gezien, en zelts medestanders der Kegeering hebben daarover hun teleurstelling niet kunnen verhelen. In de Tweede Kamer vooral hebben zij aan hunne gevoelens lucht gegeven en daarbjj ook den forma teur van het Kabinet niet gespaard. Over de formatie waren zij allerminst tevredenmen kwam toen te weten, dat de oud-liberalen hadden geweigerd bjj de vorming van het Ministerie bun steun te verleenen; de vrijzinnig-demo craten waren gepasseerd, en de socia listen als onbruikbaar terzij geschoven. Een ministerie, steunende op slechts 24 Unie-liberalen, was dus saamgesteld.doch de oude leuzetegen het clericalisme, zooals bg de Kamersverkiezingen, zou wel het overige doen. De Regeering heeft intusschen de eerste Staatsbegrooting doorstreden en wat daarbg opmerkelijk was, haar for mateur, de heer Borgesius, die ook ruim zgn aandeel kreeg bg de aanvallen, die het Ministerie had te doorstaan, zweeg als bet graf. 't Was of de man beschikte over een olifantshuid, zoo stuitte de krachtigste projectielen van welsprekend heid op hem af. En er werden heel vreemde dingen besproken. Er was bg de samenstelling van het ministerie verzekerd, dat be zuiniging van oorlogsuitgaven stond op het program. En de Minister van Oorlog verklaarde ronduit, dat van hem geen bezuiniging te wachten stond. De Minis ter van Financiën had bij het algemeen debat verklaard, dat het ministerie homogeen was; hoe dit nu te rgmen viel mei het optreden van zgn collega van Oorlog was zelfs voor de vrienden een raadsel. Zg spitsten de ooren en keken naar hem, die dit raadsel oplossen kon, maar de heer Borgesius zweeg. Nu verwachtte men, dat de vrijzinnig- democraten, die bg de verkiezingen ge schetterd hadden over bezuiniging van oorlogsuitgaven, een voorstel zouden doen tot benoeming eener centrale be- zuinigings-commissie, maar dit voorstel zou zeker door den steun der rechter zijde zijn aangenomen en dan ware de oorlogsminister getuimeld, omdat deze het voorstel onaannemelijk had verklaard. Een middel moest nu gezocht, een poli tieke kunstgreep bedacht, en deze uit komst werd gevonden door tegen de begrooting te stemmende fractie maakte dan toch een kranig figuur en de Regee ring bleef op de been. Nog een andere vrgzinnig-democra- tische toer werd verricht bg de stemming over de tien opcenten op de bedrijfs- en vermogensbelasting. Toen de vorige Minister van Financiën, de heer Harte, met een voorstel kwam om vgf opcen ten op de bedrgfs- en vermogensbelas ting te heffen, gingen stemmen uit de linkerzgde daartegen op, die niet scherp genoeg dit voorstel wisten te hekelen. En nu een voorstel van minister De Meester uitgiqg, niet om vgf, maar om tien opcenten te heffen, en dit voorstel in de liberale pers geducht werd gehavend, werd toch aan het partybelang eigen overtuiging ten offer gebracht. Als ge- dweëe lammeren toonden zij eenslaafscbe volgzaamheid, nu bet vastslond, dat met een eerlijke overtuiging te hand haven, men minister De Meester zou dwingen te retireeren of hem een neder laag zou bezorgen. Zoo'n treurige figuur vertoonde de liberale meerderheid, die onlangs zoo dapper victorie kraaide. Maar de zaak dient ook nog anders bekeken. Het beginselloos geknoei om toch maar een liberaal ministerie in elkaar te zetten, al steunde dat ook slechts op nog geen vierde van de Kamerleden, heeft zelfs het Amsterdam- scheWeekblad, de .Groene" doen zeggen, dal het .Borgesius-gewi'ocht, nu gebleken is een Borgesius-gedrocht" te zgn. De misleiding van het publiek is dan ook enorm. Wetend, dat hg alleen de Unie-liberalen achter zich had, heelt Borgesius toch de vorming van een ministerie aangedurfd. In edele veront waardiging over zooveel politiek bedrog schrgft de .Maasbode" terecht: .Daar is inderdaad in het laatste halfjaar hoog spel gespeeld door Bor gesius en de zijnen, en na al hetgeen we nu weten, kunnen we niet meer zeggen, dat het land geleid is door eerlijke, rechtschapen politiek. ,We gaan verder en meenen zelfs, dat er iets revulutionairs steekt in de politiek van Borgesius. .Want wat is revolutie anders dan de bestaande orde omverwerpen met de wetenschap vooruit, dat men de macht niet heelt om de veranlwoorde- lijkheid te dragen van wat er dan ge beuren moet?" Geen wonder, dat het blad iets verder schrgft .Tegen zulke staatslieden te waar schuwen blgft dure plicht, ze onschade- lgk te maken, nog zwaarder plicht .Hel moet van Nederland niet gezegd kunnen worden, dat het zijn hoogste belangen in handen legt van politieke gelukzoekers." Het .Huisgezin" is van eenzelfde gevoelen. .De heer Borgesius - zegt dit blad is een politieke knoeier, die een ministerie laat optreden op een program, dat maar door 24 personen ten aanzien van Oorlog niet eens wordt onder teekend. .Nu de zaken zoo staan, klemt de vraag te meer, of niet een ministerie uit de rechterzijde had kunnen komen met het dubbele aantal onderteekenaars en dat bovendien een sterke meerderheid in de Eerste Kamer bezit. ,En onze meening blijft, dat dit mini sterie der onwaarheid en onwaarachtig heid hoe eer hoe beter dient te worden omgekegeld. ,Wg kunnen een groep van 24 Kamer leden niet den baas laten spelen. Dat is toch al te mal." Waar zoo beslist en naar waarheid een oordeel luidt over den bestaanden onhoudbaren polilieken toestand deslands mag veilig beweerd worden, dat hoogst gewichtige politieke gebeurtenissen zich onverwacht kunnen aandienen. Niet onwaarschijnlgk is, dat in Kamerontbin ding uilkomst zal worden gezocht, maar juist daarom moet de gelegenheid thans wederom worden aangegrepe om door aanwinst van nieuwe kiezers onze krach ten te versterken. Dat dus geen enkel Katholiek, die aanspraak kan doen gelden op kiesrecht, terugblijve, maar zich een recht verzekere door vóór 14 Februari a.s. zich aan te melden, waar dit be hoort, tol plaatsing op de nieuwe kiezers lijst. Hetgeen in 't vorig jaar bg de Kamerverkiezingen is geschied, en tot zulke jammerlgke politieke toestanden heeft geleid, moge ons, Katholieken, wel tot ernstige leering en waarschuwing strekken. BUITENLAND. De verkiezingsdruktc voor het Engel- sche Parlement is in vollen gang. Heden, Zaterdag wordt in het kiesdistrict West- minster de eerste stemming gehouden. In een door sir Campbell Banner- mann gehouden verkiezingsrede zeide hij omtrent den geest, waarin de buiten- landsche aangelegenheden geleid moeten worden, dat het aan de nieuwe regeering raogeiyk is gemaakt, de buitenlandsche politiek voort te zetten, zonder af te wijken van de vriendschappelgke houding, die vroeger de betrekking van Engeland met de naburige mogendheden kenmerkte. Tengevolge van het uitgebreide onder zoek inzake het schandaal inet de leve ranties voor het Engelsche leger tgdens den Transvaal-oorlog zgn opnieuw eenige verdachte officieren en onderofficieren gearresteerd. Men heeft thans in 't gel zestien personen gevangen genomen. Volgens de .Figaro" zouden de c servatieven bg de Zondag gehouden ver kiezingen voor den Franschen Senaat drie zetels gewonnen hebben. Het blad schrgft daarover De Senaatsverkiezingen van Zondag veranderen niet veel aan den stand der parlgen in het Luxembourg (Senaat). Het kiezerskorps heeft echter een waar schuwing willet geven, waarvan men de beteekenis niet kan verloochenen. men de geheele balans opmaakt, verliezen de geavanceerde radicalen drie of vier zetels. Dat een gevoelig ver lies voor Combes in den Senaat. Z. Em. kardinaal Lecot, aartsbisschop van Bordeaux, heelt in een toespraak tol do geestelijkheid van zijn diocees verklaard, dat de Paus wel is waar de afschaffing van het Concordaat niet ge wild heeft, maar dat Z. H. toch niet een vijandige vooringenomenheid tegen de scheidingswet bezield is. De wet kon wei aangenomen worden, in dien het de vrijheid van den H. Stoel niet kwetste, en indien de betrekkingen der godsdienstvereenigingen tot de bis schoppen zóó geregeld werden, dat elk gevaar van een scheuring bezworen is. Uit Rome wordt gemeld, dat alle prinsen van het Huis van Savoye en de koningin-weduwe Margaritha op 1 Janu ari den H. Vader hun gelukwenschen zonden. Tusschen den H. Stoel en de Itali- aansche regeering is een accoord gesloten, schrgft de correspondent van de .Patriote," waarbij deze jaarlijks 305.000 franks zal storten voor de katholieke missies in den vreemde, ter vergoeding van de schuld, die de regeering jegens het Vaticaan heeft voor de „seculari satie" der geestelgke goederen. Deze overeenkomst is den 30en December in het vicariaat, d. w. z. bij kardinaal Respighi, die uit na«m van den Paus het diocees Rome bestuurt, gesloten door den directeur-generaal der Schat kist en den directeur-generaal van Eeredienst ecnerzgds, en den kardinaal vicaris anderzgds. Door deze overeenkomst erkent de Italiaansche Staat de geestelgke orden in den vreemde. De vrgmetselarg in Italië blijkt weer strgdlustig. De grootmeester der Italiaan sche vrgmetselarij heeft althans een circu laire uitgevaardigd, waarin hij in nauwelijks bedekte termen de dynastie van Savoye bedreigt, omdat ze niet anti clericaal genoeg is. Voorts doet de grootmeester de gematigde Italianen in den ban. FEUILLETON. De mantel van den kapitein. 3) ,Hjj ie mij een raadsel!" sprak een uder. .Waarom dient hjj al zoo lug vijjwillig en daarbij zoo ongaarne? En steeds zwjjgt bjj eo is menschenschnw. Men dnrlt het niet met hem aan te leggen Is er iemand in 't regiment, eoiet?" ,Hml" merkte eeo ander op, .vannacht, ik waa op wacht, wentelde bg sich op sjj-i leger en preatle, alaol bg wakker was, aprak luide ia ago slaap ot werd met eeo schreeuw wakker. .O, badt gjj dat niet gezegd, Dmitri Beato- seheflt" boorde ik hem duidelijk xeggen. .Waarom vervolgt gfl my met haal?" Ea toen sprak hg over bet krnia voor rjjne dapperheid: .Kruit van den Tsaar, lol mga smaad en schande moet ik je dragen!" Teo laatste scheen bet of hg een groote angst uitstond; 't koude zweet brak bem nit, en zjjoe stem klonk, alsof hem de keel werd toegeknepen: .Het ui,0 kneiterl hg velt slaat nog met de tabel in de locht valt op deo rug zwaar gewond neen, dood! Ik werd er koud van," bekende de eoldaat. .Wat moet men daarvan denken?" .Och kom," sprak eeo ander, .gek is hjj! be drank ia hem de baas, hjj zal aicb nog dood drinken)" .0. Ivan, ware ik In uw plaats gevallen I" hoorden allen den ouden toldatl thans luide uitroepen, iood.i ago ktmeralen verbluft naar hem keken. .Hoort ge sprak bjj, die boo van dee ser- ,Hjj beeft weer gedronken I" bemerkte een .Sergeant Alexandrovitaj," onderbrak op dat oogenblik de stem eens luitenants het gesprek. Sergeant Alexandrovitaj? zal da lezer vragen. Is dat die soldaat nit den Roisisch-Tnrkacben oorlog?Ja, dezelfde; hjj dient on reeds ooder deo derden Tsaar so is na eeu der ver dedigers van Port-Arlhnr. Maar, is bjj nog steeds sergeant? Js, hjj beelt het, nu reeds teekeos, eo als steeds een degelijk soldaat, zelfs meermalen eervol vermeld tol beden nog oiet verder gebracht in weerwil van alle moge lijke ooderacbeiding vao den kant zijner olfi- ciereo, die bem achten alt militair: Joch hjj ia nog dezelfde onde, goede, maar ook onver beterlijke Alexandrovitaj. Do drankduivel houdt bem vaat met zjja belscbe klauwen, en xjjoe wilde, ontembare natnnr verleidt hem dan steeds tot dingen, atreng verboden door de militaire discipline. En toch onderwerpt bjj zich vrijwil lig aan het koelleode jak, waarvan hjj reeds bevrjjj bad kuaoen zjjo; bjj, die lang reeds vrii "i dienst was. Hjj wis du ook etn raadsel voor alleo, en men .liet hem hooidscbuddeod zjjns weegs gau; ajjn zonderlinge manier vu doen schreef men loe au bet overmatig gebruik vu alcoboL Alexudrovitsj was bjj hel hooren vu zjjo naam nit zjjn gepeiea ontwaakt en opgesprongen, terwijl bjj bet militair aaluut maakte voor den officier. .Neem eenige soldaten mede en ga naar bet kleediogmagazijn 1" beval deze. Zjj waren bjj het magazjjo gekomen. Een bezending onde aoldaleomantels was aangekomen, om die onder de maoscliappen te verdeelen. En dit was gelukkig, nog voor zich de kring der Japanners om Port-Arthnr eloot, want de uniformen zagen er ellendig nit door de vele diensten. Alexudrovitsj werd helset met de nitdeeling der mantels un zjjo compagnie en gaf van een beelen berg er van atnk voorstak au. Plotseling stoot bjj, een reeds genomen mutel weder latende vallen, een doordringende kreel nit en zjjo oogen staren, nit hnn kassen puilend, angstig er op neer. Zjjn gelaat verbleekt, zjjoe tanden beginnen te klapperen, zjjo renton- gestalte siddert ra achteruit deinzend, stool bjj, io afgebroken zlnoen, uit: ,De mantel ven deo kapitein!Dmitri Besttucheff, gjj wilt n wreken op nw moor denaar De omstanders keken den sergeant wezenloos en ontsteld au; was bjj ziek of krankzinnig? De luitenant boog over den mutel, nam er een slip vu en bekeek bem opmerkxum. Daar zag bg midden in den rog een rood gat in 't laken, een gat door een kogel gemaakt, omgeven door era uwart kringetje, zonder twjjfel opge droogd bloed; dit schrikuojageod gastje wekte medeljjdeo en afschuw, als ware bet een wonde. ,Ot" sprak de Inilenut en liet den mutel los, .een akelig liUeekenl" Diarop zag hjj den sergeut vragend eo onderzoekend au, en sprak met strenge blikken: ,De drager vu dezen mutel werd in den rog gescholen, niet waar?" ,Hot ia Gods baadt" sprak Alexudrovitsj bleek en gebroken els tot zich zelf, met gel-ogen hoofd. Daarop wendde bij zich tot do omstu- ders: .Brengt mg bg den kolonel. Ik heb bg Plevna mjjn kapi schotss is zjjn ie IV. stige trekken, wellicht vermengd met medeljjJu, op den ouden soldaat neerzagen. .Sergeant, wat moest ik boorenl" «prak da overste na esn poosje swjjgen. En kalm zjjo schrik wae geheel vervlogen, hjj had met bet leven afgesloteo, want hij wist, wat bem Ie wachten slood verbi tide hij zijn onprettige verbondiog tot zjjn kapiteio Dmitri Besinscbeff tol aan den bewuslen storm loop bjj Plevna. Niets verzweeg bjj, ook niet, dal bjj door zjjo dronkenschap voor deo auval, er de auleidiog toe gegeven bad. .Doch mijn bloed kookte en ik dorstte our wraak op den gebaten man. Eo lijdras den etormauval bood de gelegenheid zich au; .nul" schreeuwde mij de verleider toe niemand zal waoen, dat bet geen Tarbeche kogel it!" Ik was geheel In de wer, bet slachtgewoel greep mijn zeouwen nog meer au eo prikkelde mijn woede. Ik kon niet meer denken, legde au, trok af, eo bjj viel." Zjjo hoofd zook hem op de borst in diep beronwgeen woord verbrek de stilte. .Terstond na da daad", ging bjj voort, .werd ik dosr bel beronw en het verwijt vu mgo geweten aan gegrepen; als een razende wierp ik mg op de Turken, in 't hevigst gewoel, ik wilde sterven, docb God," sprak bg met neergeslagen blikken, ,lut het niet toe, dat eeo alnipmoordeour den eeredood sterft. Ik werd slechts gewond, en tot myn heimelijk verdriet zood mjj de Tsaar nog dit kroist Dageljjks herinnerde het mjj met ont zetting au dien tjjd, au mjjn schuld en schande; als een spook vervolgde mjj het beeld vu den gevallen kapiteia lot zelfs in mjjn droom. Ik dronk steeds meer, om my te verdooveo, het jjieljjke spook te ontvlieden ik kon bel niet met drinken verjagen I Ik bleef soldaat. Misschien hoopte ik knot ge nog bier of dur eervol soenveleo t Het bloed van den doods riep echter booid, beelt injj tot hier vervolgd. Ik beo tea einde I" sprak bjj. Alle officieren waren sictatbaar getroffen- Eindelijk sprak de kolonel ernstig: ,Eo weet gij, welke straf n wacht?" ,Ik weet betantwoordde Alexandrovitaj doodsbleek. .Terstond aal ik krggsraad bonden," «prak de kolonel tot de officieren. .Haal eu onder officier en een gemeen-soldaat 1" De krijgsraad was samengekomen, van den kolonel af alle rangen tot den gemeen soldaal toe. Alleo ugea er teer ernstig uit, meaigeeo stond het medeljjdeo op bet gelut, bg het zien vu deo met litteekeos overdekten beschul digde toch moest hun hart dit verbergen onder de jjxereo wetten der krggstneht. {Wordt yxrvolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1906 | | pagina 1