Katholiek Nieuws- en Advertentieblad ft No. 45. Zaterdag 3 Februari 1906. Negentiende Jaargang. DE EENBODE voor Amersfoort, Apeldoorn, Baarn, Barneveld, Blaricum, Bussum, Driebergen, Eemnes, Harderwijk, Hilversum, Hoogland, Laren, Leusden, Naarden, Nijkerk, Soest, Stoutenburg, Veenendaal en Zeist.. Verschijnt eiken ZATERDAG. Abonnomenteprija per drie nuito Franco per po*t Afzonderlijke nummer* «0,40. f 0,05. Bureau: Breedesiraat 18, Amersfoort. Uitgave van de Vereenfging De Eembode. Frijn dar AdvortontiAm Van 1 tot 6 regel*f0.30 Voor lederen regel meer«0.05 De nieuwe kiezerslijst. Nu de tijd is aangebroken, dat de samenstelling tan de kiezerslijst voor 1906—1907 moet geichieden en ons opnieuw gebleken is, hoe onkundig velen nog zijn omtrent de meest belang rijke bepalingen van de Kieswet, achten wjj het noodig deze nogmaals te ver melden. Bjj stiptelijk nagaan dezer bepa lingen kan ieder vooi zich dan gemak kelijk uitmaken, op welke wijze men kiezer worden kan. Allereerst zij hier opgemerkt, dat men tóór of op den 15en Mei 1906 den leef tijd hebbe bereikt van 25 jaar. Op verschillende wijzen kan men zich een plaatsje op de kiezersiy«t verzekeren, liet grootste aantal zijn de Belastingkiezcre zijn zij, die over bet laa-sto dienstjaar al hun uauslageu in de Rijksbelas tingen hebben voldaan. Die belastingen zijn: Peraoneele belasting, Grondbelasting, Vermo gensbelasting en Bedrijfsbelasting. Deze aan- slagen behoeven niet te loopen over een vol dienstjaar; men moet eenvoudig de belasting op tijd hebben betaald. De rijwielbelasting telt niet mee. Bolastingkiczers behoeven zich niet aai geven; zn worden ambtshalve op de kieze lijsten gebracht. Alleen zij, die mede-eigenaren zijn van roerend goed, bchoorende tot eene onverdeelde nalatenschap, waarvoor in 1905 grondbelasting is betaald, terwijl bnn aandeel In die belasting fl bedraagt, behooren zich tusscheu letilö Februari aan te geven opeen formulier,dat vóór 15 Februari ingevuld en ondortcekend moot worden ingeleverd met het belasting biljet. Wie verhuisde naar een andere gemeente i *\jnvorigegemeentebelasting bet< de huur-, loon-. het voldaan geteekendo Alle overige kiezers, d. spaarbank- cd eiamcnki non te geven tusschen 1 en IS Februari ter secretarie. Zij ontvangen een formulier, dat onderteekend en ingevuld moet worden inge leverd. Huurkiezei Buurkiezers zijn zij, die op den 31n Januari sedert 1 Augustus van bet vorige jaar in oen buis of een deel van een huis hebben ge woond van de huurwaarde voor iedere ge meente bepaald. Men mag in dien tijd ook itnmaal verhuisd zijn, mits dan ieder dei 'oningen den huurprijs heeft door de w vastgesteld, poch nu komt er nog iota bij. woont, niet den gedachten huurprijs heelt. >ch wanneer men in zijn woonplaats grond hunr heeft, en daarmee het voor do go- Irag wordt verkregen, dion Natuurlijk moe l»pg i Do bepaiingon voor de buurkiezers golden 10k voor de schippers-, zij moeton alleen den rastgestelden tijd oen schip in eigcudom of tuur hobbcu gehad van 24 M' inhoud, of 1000 K.G. laadvermogen. Loonkiezors. in het voorgaande volgende achter- ondernemingen, openbaro of bijzot llngen in dienstbetrekking zijn geweest, ot als inwonende zoon in het bedrijf oi horoep dor ouders werkzaam zijn geweest, on als bedrag haalt, an kiezer worden. het juiste bedrag v of inkomen op te geven, doch kan volsta de verklaring dat hot loon hel door gevorderde bedrag bereikt. Is loon wordt ook gerekend bot pensioen o lijfrente, dat door- gen of bijzondere instellingen uitbetaald. Ni tuurlijk blijtt het bedrag van het iukomo voor iedere gemeente onveranderd. Ongevallenrente wordt ook als loon bo- boek of het bestuur der Spaarbank, dat hij derdaad sedert con jaar eigenaar is van govordordo bedragen, liet is niet ineor noodig. dat men oen boekje hebbe van do Jt(jkspostspaarbankandere spaarbanken, zooals die van liet Nuf tellen meedoch natuurlijk moeton do lichamen, xvan deze spaarbanken uitgaan, rechts- lOontfjkheUI hebbou, en, zoo zo na 1 Mei 11)00 zijn opgericht, moeton zo een waarborg som van 125,000 bij do Nedorlandsche bank hobben gedeponeerd. 'on slotte do examen-kiezers. De wet zegt, zij kiezor kannon worden, .die met goed gevolg hebben afgelegd een examen, inge steld door ol kruchtons do wet of aangewezen bij algemconon maatregel van bestuur en rband staande mei de benoembaarheid enig ambt, de vervulling van conige betrekking of de uiloclcning van eonig be drijf of beroep." Ten slotte nog deze opmerking: Wie stedelijke inkomstenbelasting betaalt, moet niet ineenen, dat hij daardoor ambts- behalve wordt gebracht op do lie -lijst. Immers stedelijke inkomste'.: ting is geen «öfcrbolasting. Al wie dus wel stedelijke belasting betaalt, en geen /fj/fcabolastiug, moot, om op de kiezerslijst geplaatst te tferden, dat door aangifte mogelijk maken, dan veroorzaakt de stedelijke inkomstenbelasting bovendien, dat men óók wordt kiozer voorden gemeente- BUITENLAND. Staat in een of ander bedrijf in don regel bet werk gedurende een gedeelte van liet jaar stil, dan wordt de tijd. waarin niet gewerkt wordt, toch als diensttijd beschouwd. Is men hoogstens twee maanden ziek geweest, dan wordt toch het loon gerckendonivaugontezyn. Ook de kost en de Inwoning worden als loon gerekend, naar een daarvoor bjj de wot voor iedere gemeen vastgesteld bedrag. Wie op Zon- en Christelijke feestdagen den kost eebter niet geniet, behoeft voor deze dagen niets at te trekken. Hij wordt toch gerekend vollen kost en inwoning te genieten. Aan loonkiczers, die op de lijst van het vorige jaar reeds voorkomen, wordt oen blanco-aangiftebiljet toegezonden. Spa. lankklozers. n naar de Spaarbank- en Zien we nu eve Grootboek-kiezers. Wie op 1 Februari a.s. sedert een jaar f 100 nominaal op bet Grootboek beeft staan ol f50 in de spaarbank, zóó dat bot inderdaad zijn eigendom is, kan op grond daarvan aanspraak maken op bet kiozerschap. Hij moot tnsachen 1 en 15 Februari ziel. op de secretarie aanmelden onder overlegging van een bewijs van do directie van het Groot FEUILLETON. Een dronk water. Een verhaal nit den tjjd van den Boksers-opstand. i) Zoster Johanna brengt na berend een lepel rijst ten zgne lippen, doch Kwan-Sbeng perst se opeen ep sinit de oogen. .Heden svond kom ik terug," spreekt sjj Buisterend in zjjn eigen taal. ,Of wil ik eerder komen? Heb je ergen dors!?" Geen antwoord! Z|j herbaalt hare vraag met sacbte, medelijdende stem. Hg openv de oogen, en zegt, met rnwe, toornige stem: ,Ga been!" Zuster Jobenna gaal zuchtend van ds .kooi" weg ea door de menigte been. Van alle kanten richten zich dreigende blikken op baar, ofschoon nlsmsnd het waagt haar leed te berokkenen. En nn komt de avond. Een trouwstoet trekt roorbg. Dal ia aantrekkelijker en vrooljjker voor ds groote msiaa dan bet kijkou Qur deo gefol terde. Leofxamerhaod loopt bet plein leeg en Kwao-Sbeog is alleen. Zjjoe ledematen trilleo van pijn en half vertwijfeld ziet ujj de straat in, waaruit sutler Johtnna tegen den middag gekomen is. Zal zjj terugkomen? Wellicht heeft möa toorn haar voor goed verjaagdVoor goed t O. dat vuur in mjjo binnenste I Neen, geen vergil had zjj hem toegediend, zooals bjj vroesde. Geen vergil, neen; de levende teng bad hem airawe levenskrachten geschonken. De .vreemde iumni'nii'Ud h#m werkelBk nieU d™ *oed Zjjn tong kleeft aan zjjn gehemelte. .Zal zjj komen?" mompelt b ;etig. Plotseling span verbreken. .Zjj komt, zij komt! Daar is zjj! Zjj komt naar mg toe! Water, waterl" komt het krampachtig over xgn lippen. Weder neemt Kwao-Sbeog een langen teug, en als len slotte de hevige dorst geleschl is, vraagt bjj naar rijst. Een bijna onmerkbaar lacbje speelt om den mond der zuster, zoo stil en zedig, als ware baar bet grootste geluk ten deel gevallen. Zg neemt de rjjst uit bet mandje, legt ze den gevangene in deo mond en voedt bem met de liefde en zorgvuldigheid eener moeder. Daarna wasebt tjj zijn bals en koelt de bloedige sporen van den ring af. Maar dat belet bssr een der wachters en zegt: .Het is vergood bem spgs en drank te geren, doch niet zgne wonden verbinden." Bedroefd legt zuster Jobaona de spons weer in het mandje. .Morgenochtend kom ik lerng," zegt zg tot Kwao-Sheng. .Goddank, dst is de laatste dag!" Zg boopt nog een dankbaren blik, een woord van erkentelijkheid van den beiden te ontvangt doch tevergeefs. Kwan-Sbeng sinit de lippen rast opeen en geeft geen teeken meer. Zwijgend gaat de zuster heen. Toen den volgeaden morgen de zon opgiog, werd de lastsle ateen ónder zijn voeten weg genomen cn nu eerst bereikten de folteringen baar hoogste punt. Telkens weer viel hy onmacht, daar toch de gebeele zwaarte v zjjn lichaam nutte op den ring, welke zjjn h; omgaf, en de ponten zjjner voeten nauwelyka den grond aiaraakten, Daarom kwatn suiter Johanna dan ook Maandagmiddag is tc Kopenhagen overleden koning Christiaan IX van Dene marken. Nadat hijin den voormiddag de gewone grooie Maandag-audiëntie had gegeven, voelde hij zich vermoeid en ging naar bed om uit te rusten voor liet dejeuner. Om drie uur begaf de keizerinweduwe van Rusland zich naar den koning, die zich niets wel gevoelde. De' keizerin riep de leden van de konink lijke familie bij het ziekbed, waarvan er verscheidene kwamen. Om 10 minuten over half vier overleed de koning zonder smart, zonder doodstrijd. Christiaan IX koning van Denemarken, der Wenden en Golhen, hertog van Sleeswijk—Holstein, Stormarm, der Dit- marsen, van Lauenburg en Oldenburg werd 8 April 1818 te Gotorp geboren ils vierde zoon van hertog Wilhelm an SleeswijkHolsteinSonderburg Glücksburg en prinses Louise var, Hessen. In 1842 huwde hij met prinses Louise von Hessen Kassei, nicht van Christiaan in 1898 stierf zij. Door deze Louise door onderlinge familie-schikking bekloi loozei op 15 November 1853. Zjjn oudste zoon, kroonprins Frederik, nu koning Frederik Vlll, geboren in 1843, is getrouwd met prinses Louise, dochter van koning Karei XV van Zweden; zijn tweede zoon besteeg in 1863 als George I den Griekschen troon. Zyn oudste dochter, prinses Alexandra is met koning Edward van Engeland, die toen nog prins van Wales was, gehuwd. Zijn tweede dochter, prinses Dagmar, trouwde in 1866 met keizer Alexander HI, den vader van den tegenwoordigen Czaar, en de derde, prinses Thyra, is sedert 1881 niet Ernst August hertog van Cumberland, den Hannoverschen kroonpretendent, getrouwd. Van zyn kleinkinderen werd een, de tweede zoon van Frederik, koning van Noorwegen Haakon VIE en een klein dochter kroonprinses van Zweden. Bij gelegenheid van den verjaardag van Keizer Wilhelm hield graaf Balie- strem in den Rijksdag een feestrede, waarin hij er op wees, dat de keizer sedert zijn troenshestijging geen andere eerzucht l.ad gekend dan de handhaving van den vrede tot welzijn van het Duitsche volk, maar ook van do andere natiën. Spr. herinnerde, dat de keizer persoonlijk er had toe bijgedragen, dat het misverstand in zake Marokko, dat zoo licht een ongunstigen keer had kunnen netnen, is opgehelderd en bijge legd. Door de beroemde landing te Tanger had de keizer machtig er toe bijgedragen, dat de Marokkaansche kwestie in een voor ons gunstig stadium kwam. Om echter den vrede te handhaven moest men zoo zjjn toegerust, dat ieder, die den vrede lichtzinnig wil storen, kan weerstaan cn hem dwingen den vrede te bewaren. Dat zullen de andere mogendheden dan ook wel doen, zonder dal men haar direct behoeft te kastijden, indien zij slechts weten, dat zij, indien noodig, geslagen zullen worden dooi het eerste legorder wereld cn een in bloeiende ontwikkeling zich bevindende vloot. In dienzelfden nev' De Duitiche keizer heeft op zijn ver jaardag ten bate van de werklieden op zyn landgoed Kadinen een aantal be schikkingen tot verbetering van hun lot getroffen. Zy worden voor zijne rekening erzekerd tegen ziekte, overlijden en brand, krygen met hun weduwen en weezen recht op pensioen eu voor zich cn hun kinderen spaarbankboekjes. De rede, die de Duitsche gezant, prins Radolin, te Parij* gehouden heeft op het feestmaal, dut daar ter cere van den verjaardag van den Duilschen Keizer gegeven werd, heeft een vaster stem ming teweeg gobrachl op de Berlijnsche beurs. De gezant heeft daarin gezegd, :cn reden is om bezorgd te zijn, dat de ontwikkeling van vriendsehappe- lyke betrekkingen tusschen Duitschland cn Frankrijk eene storing zal ondergaan, en omdat hy eene blijvende toenadering van de beide landen als de zekerste waarborg van dun wereldvrede aan geduid heeft. In vele streken van Frankrijk gaat het opmaken van den inventaris der kerke- lylce goederen gepaard met protest en beloogingen der geloovigen. Zelfs is op sommige plaatsen tegen dit bedryfdoor burgemeesters geprotesteerd. De justitie tc Montpellier beeft een vervolging ingesleid tegen den aarts priester der kathedraal aldaar, omdat deze vóór het opmaken van den inven taris der kerkgoederen een schilderij had laten wegnemen, hetwelkzijn eigendom was. Een proces kan hier niets anders ten gevolge hebben, dan dat de scctariisen er zelf inloopen. Naar de .Semaine Religieuze" van Grenoble mededeelt, zyn op last van den gemeenteraad in genoemde stad uit de zalen van al de vcrwereldlykte zieken huizen de kruisbeelden verwijderd. De Fransche rcgcering heeft langs offl- cieusen weg het Vaticaan in kennis gesteld van de beschikkingen, die in verband met het uitvoeren van de wet op de scheiding tusschen Kerk en Staat genomen zyn. Het administratief-regle- ment zal, zoo luidt het in de kennis geving, de aanstelling van de bisschoppen, door den Paus benoemd, niet meer aan het „exequatur" van de Fransche regee ring onderwerpen, zoodat do Paus nu, volgens deze kennisgeving, vry de kerk voogden kan aanstellen, liet uitvoerend gezag, zoo luidt het verder, zal onder geen enkel opzicht de scheidingswet verzwaren. Het zal volledig het uitsluitend in en brsebt hem rijst en water on geheel nctraatig gebruikte bg het hem aangebodene. En toch lag nog aterds in de roodbeloopen oogen, op de hardvochtige trekken dezelfde diepgewortelde Christenhaat. Eiudelgk, eindelijk daalt de zon ter kimme. Kwan-Sbeng wordt nit de kooi verlost. Hg is vrg en toch onvrij, want tgn gezwollen uitgerekte ledematen zijn I niet meer in staat bem te dragen. Zgne kniefn knikken; bg valt tegen deo muur en bljjft be wusteloos liggen. Maar znster Jobanna wacbl. Zy wacbt geduldig tot de menigte genoeg krygt van dit treurig tooneel en langzaam weg gaat. Daarna richt zg den bewuztelooze met veel moeite op en zet hem tegen den munr. Weder gaf zg hem apga en drank en aprak vol medelgdeo, vol troost en liefde tol bem. Kwan-Sbeng echter a.oeg net donkere, van baal flikkerende oog op .Spaar uw woorden, ik word toch nooit Christen." «Dat verwacht ik ook aiet," antwoordde de zester zacht. «Waarom zgt gg dan lot my gekomen, die door bloedverwanten en vrienden zoo harteloos ben verlaten, dien zg van honger zouden hebben laten sterven!" En by.de berinnering daaraan knarste hg op i de tanden. «Omdat ik medeiyden met u heb," aprak zjj, «omdat mga godsdienst mg oplegt den nood- I Igdende te helpen. En als gg nn op mga arm wilt leunen, zal ik u naar de missie geleiden en n daar verzorgen tot gy weer hersteld zyt." Kermend richtte hy zich op, leunde zwaar op baar achonder en probeerde zgne ledematen inder elkaar verdeelen. Verder ondervinden zy net verhelen woede, boe missionarissen, inge nieurs, bnilenlandvcbe kooplieden een invloed n, die van dag lot dag aangroeit. Hun matige trots, waarmedo zij op de barbaren het westen neerzien, wordt dageiyks diep ld, door nederlagen bun toegebracht door goed gewapende en gedisciplineerde bar baren, of door nieuwe uitvindingen, spoorlgoen, telegrafie en machinerietin, welke alle zoo veel bewgzeo zyn, dat Confucius, de stichter van hun beiJensch gsloof nog niet alles gezegd heeft, en dat met de kennis der ÏO.COO letterteekene en met bet opzeggen van citaten uit Coofucins en Tnengius de gebeele wetenschap oog niet uitgeput is. Daarom hebben de mandarynen, wier kennis niet verder gsat, zicb verzet legen de nieuwe ideeën, welke Japan zon snel hervormd bebben. Zg kunnen bet den Europeanen niet vergeven, dat zjj door hen in eigen land over vleugeld zjjn. Veel meer gehaat echter dan ingenieurs en kooplieden zyn de missionarlraen. Want boe meer Christenen, hoe meer Europeanen, en dea te minder Cbioeezen, om ze te onderdrukken uit te zuigen eo te plagen. En ten slotte werd het Christendom toch ook door Europeanen ingevoerd. Als dit de gedachten der geleerden ago, wat valt er dan niet te verwachten van de fanatieke heidenache priesters, bonzen ge noemd, en van ds door bygeloof, door laster, persoonlgke vechtlust, door hoop op buit opge hitste lagere volksklassen. Zoo was de stemming van het meerendeel der bevolking te Peking en in de noordelijke provinciën in 'l jaar 1869. (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1906 | | pagina 1