Katholiek Nieuws- en Advertentieblad No. 46. Zaterdag 10 Februari 1906. Negentiende Jaargang. DE EEMBODE voor Amersfoort, Apeldoorn, Baarn, Barneveld, Blaricum, Bussum, Driebergen, Eemnes, Harderwijk, Hilversum, Hoogland, Laren, Leusden, Naarden, Nijkerk, Soest, Stoutenburg, Veenendaal en Zeist. Verschijnt eiken ZATERDAO. Aboruiomontaprija per drie n Franco per post Afzonderlijke summers 10,40. 10,05- Bureau: Breedestraat 18, Amersfoort. Uitgave van de Vereeniging De Eembode. Prijs dar AdvertnntUm Va* 1 tot 6 regel* Voor iedere* regel meer BIJ dit nummer behoort een Bijvoeg**!. 't Was voorzeker een heel onaange name verrassing voor de Fransehe Regeering loen door jonge mannen denkbeelden in toepaising werden ge bracht, die steeds van hooger hand waren bevorderd. Men had zoolang allerlei oude meeningen opgeruimd en daarbij vaderlandsliefde bespottelijk gemaakt, dat men zich waarlijk niet zoo zeer behoefde te verwonderen, dat eindelijk ook naar overtuiging gehandeld werd. Toch bracht het een niet geringe con sternatie in regeeringskringen teweeg. Het leger in zijn tucht, gezag, eenheid ondermijnen had men aan de loge moeten overlaten, die in Frankrijk zoo'n breeden steun geniet en liefst alles in 't groot bewerkt; maar dat jongelieden uit het volk de kreet: ,Weg met het legerI" uitgalmen, jonge mannen, die juist nieuwe kracht en opgewekt leven in den militairen stand moesten brengen, ging geheel buiten berekening. De minis ter van Oorlog hatf nog pas te voren de roode vlag gesalueerd en met bet ont- bloote hoofd de .Internationale" aange hoord, en nu kwam me daar van be vriende zijde zoo'n geest van verzet I De behoudsgezinde bladen in Frankrijk stonden dan ook evenzeer niet weinig ver baasd. Het „Journal des Dêbats" vroeg met groote bezorgdheid of Jaurès, het socia listische Kamerlid en de volksmenner by uitnemendheid, van plan was nog langer in den raad der vereenigde socia listische partjj samen to zitten met Hervé, den oud-leeraar der Universiteit, die de anti-militairislische richting met cynische onbeschaamdheid verkondigde? Of Jaurès van zins was strenge maatregelen aan te bevelen tegen de onderwijzers, die de anti-miiitairistische leerstellingen hel pen verbreiden? Dergelijke vragen werden van verschil lende zijden gesteld. Van hooger hand begreep men terecht, dat hierin iets moest gedaan, ook en vooral om het dreigend gevaar nog zooveel mogelijk at te wenden. Vandaar, dat een rechter lijke vervolging tegen de anti-militairis- tische propagandisten word ingesteld. Het proces der anti-miiitairistische opruiers werd voor het Hof van Assisen te Parijs gevoerd. Zooals hel daarby echter toeging wekte wrevel by ieder, die nog eenigen eerbied heelt voor wet en gezag. .Nog nooit" aldus schreef de Parijsche correspondent van het Ulr. Dagbl. .zijn in dat gestrenge gerechtshof meeningen geuit als thans, nog nooit heeft er zulk een loon ge- heerscht en zijn do debatten op een zoo welwillende wijze door den president geleid. De 28 jonge en oude lieden, die op de bank der beschuldigden zillen of neen, daarop zitten ze niet, want 26 er van bevinden zich niet in voorloopige hechtenis, en zijn, heel vroolijk, met hun advocaten in het pretorium gezeten. Doch ook met de twee, die wel gevangen genomen zjjn is dat het geval. Toen ze, voor den aanvang der zitting, in gezel schap van een paar garde-municipalaux aijn binnengekomen, hebben hun mede beschuldigden hen eenvoudig bevrijd en naast zich plaats doen nemen. .Indien men een paar weken later was, zou men kunnen meenen een kar- navalsgrap bij te wonen of een Hof van Assisen, gelijk er soms op de planken aanschouwd worden." twintig voor 't meerendeel jongere werk lieden benevens eeD onderwijzeres, die het beruchte manifest geleekend hadden, sarin o.m. de jonge soldaten lot moord i desertie werden aangespoord. En deze misdaad werd verdedigd met een luchthartigheid, een blijkbaar ver maak, die bij vele der aanwezigen, ver bittering bracht. Dat dergelijke misdrijven niet vroeger waren gestraft, daaruit pulten de beschuldigden een argument voor hun verdediging. Verder zetten zjj in den breede uiteen de verhevenheid hunner menschlievende gevoelens; een algemeene verbroedering der menschheid was hun ideaal. Zij schenen er niet weinig vermaak in te scheppen de ge legenheid te kunnen gebruiken tot een reclame maken voor hun ideeën. En de President en Openbaar Ministerie lieten kalm de beschuldigden daarmede voort gaan. Nooit werden dan ook zooveel be schuldigingen tegen officieren uitgebracht als bij dit proces en de gevolgtrekking werd gemaakt, dat alle officieren beulen zjjn, i het leger een school der misdaad is. Zoo moeit op de jury, en tevens op het volk, indruk gemaakt, en de pleidooien der advocaten deden het overige. De vrees, dat aansporing tot misdaad, zoo driest gedaan, als niet strafbaar zou worden beoordeeld kreeg zelfs de over hand bjj degenen der aanwezigen, die aan het rampzalig schouwspel bjj dit proces ten diepste hadden geërgerd. Zoo werd de waardigheid van dit hooge gerechtshof als 't ware te grabbel geworpen. Het scheen dan ook voor de beschuldigden een waar genot te poseeren voor een vierschaar, die hen niet zoozeer als gedaagden maar veeleer als vrienden beschouwde. De beschuldigden waren: Urbain Gohier, een bekend anti-raili- tairistische schrijver, Gustaaf Hervé, een gerucht makende oud-leeraar der hooge- scbool, Amilcare Cipriani, een oude Italiaansche revolutieman en vier-en- De jury heeft echter recht gesproken de openbare meening moest bevredigd, deze misdaad gestraft worden. Doch de kreten van woede, die gehoord werden, toen het vonnis over de beschuldigden uitgesproken, doen zien hoe diep de leerstellingen van dezeanti-militairistische opruiers reeds wortel hebben geschoten. En hierin ligt voor de Fransehe Bewinds lieden een waarschuwing te meer. Wel zullen zij er voor zorgen, dat de gevan genisstraf door de veroordeelden niet al vaar zal worden gevoeld, en dat bjj de eerste de beste gelegenheid wel begenadiging zal gehoord worden. Maar daarmede is niets gewonnen. Onder cene Regeering, die de edelste gevoelens in den mensch verdringt, die het leger door de laagste praktijken verkankert, zullen de leerstellingen der veroordeelden steeds aanhangers blijven winnen. Mogen du Fransehe diplomaten zich dit herinneren, nu te Algcsiras in Spanje een conferentie wordt gehouden over een quaeslie, die reeds in 't vorig jaar bijna tot een oorlog met Duitschland heeft geleid. Het gevaar werd toen nog tjjdig bezworen door een politieke zwen king van Frankrijk. Schrik voor oorlog heeft gelukkig zoowel vorsten als regeeringen bevangen, bij het moorddadig schouwspel, in 't Verre Oosten vertoond. Maar de Fransehe diplomatie moge bovendien ook vooral indachtig zijn, wal dezer dagen voor het Hof van Assisen te Parijs is geschied. De bloedige krijg in 187071 werd opgevolgd door de Commune te Parijs, doch toen was het leger in zjjn hoogere kringen niet zóózeer door den loge-geest vergiftigd, nocli in de lagere rangen zóózeer door revolutionnaire ideeën aan getast als thans. Wanneer nu het diep godsdienstig en moreel gezonken Frankrijk in een oorlog werd gewikkeld, dan stond meer dan ooit te vreezen, dat het naspel daarvan de bloedige revolulionnaire tooneelen in Rusland evenaren, wellicht nog overtreffen zou. BUITENLAND. Het verzet tegen de inventarisatie der kerkgoederen in Frankrjjk is vrij alge meen geweest, doch het heeft zich door hel verstandig beleid der geestelijkheid veelal tot krachtige protesten bepaald. Dat evenwel niet overal de Katholieken lijdzaam konden aanzien, dat de eerste slap tot de confiscatie den roof weïteljjken vorm geschiedde derai de Kerk toekomende goederen, is zeer goed te verklaren, al tracht men van anti-clericalc zijde de uitvoering der wet als doodonschuldig te verklaren. De .Figaro" van Zondag bevat artikel van graaf De Mun onder het opschrift.La Guerre religieuse", waarin deze hoogst verdienstelijke katholieke afgevaardigde het vraagstuk der inven tarisatie nogmaals bespreekt van princi pieel standpunt en. geheel de meoning onderschrijft, door "den afgevaardigde Groussau dezer dagen verkondigd in de Kamer dat de boedelbeschrijving slechts dient om den Katholieken een groot gedeelte [der hun toebehoorende eigen dommen te ontnemen. „Sinds zes jaren," zegt hjj, .is dit land weerloos over geleverd aan den brutalen overmoed der Jacobjjnen de Katholieken hebben door een voor geruimen tjjd onherstelbare ramp al hun werk verwoest gezienver dacht gemaakt, uitgesloten van openbare ambten, beroofd van al hun rechten, verdrukt door een club van sectarissen, zjjn zij in hun vaderland als paria's. Ziedaar al hetgeen zjj gewonnen hebben door hun eerbied voor de wetten 1 Zij hebben er thans genoeg van. Rouvier en zjjn regeering weten van dezen toe stand der geesten niets af. Verrast, ont hutst door het verwoede van den tegen stand, beschuldigen zjj de bisschoppen, de pastoors en de staatslieden I Wel neenwanneer de brand is voorbereid, barst zjj uit door een enkel windvlaagje. Zóó heeft de inval in de kerken de geesten, die de vervolging moede zjjn, in opstand gebrachtindien hun opstand zich anders uit dan door protesten, ligt do fout bjj Qcgenen, welke hen verbitterd hebben. Zij dragen de verantwoordelijk heid," Onder de gekwetsten bjj de kerkonlus- ten in St. Pierre de Gros Caillou te Parys worden genoemd markies d'Aubigny, 4ndré Legrand, voorzitter va* een royalistisch comité te Parjjs, de abbé Vaugeois, pater Houhe, Alfred Bellanger en de Lassus. .De .Echo de Paria" raamt het aantal gekwetsten op een veertigtal. Van de 120 gearresteerden zjjn er 37 in staat van beschuldiging gesteld. De correctioneele rechtbanken te Parjjs, waarvoor de personen, die bij de inciden ten hebben meegedaan, reeds terecht hebben gestaan, zjjn uiterst streng te werk gegaan. Graat De la Rochefoucauld o.a., die bjj do opstootjes in de kerk St. Clotilde te Parjjs wegens verzet tegen de polite werd gearresteerd, is tot drie maanden gevangenisstraf veroordeeld, ofschoon hjj voor de justitie herhaaldeljjk op zjjn eerewoord verklaard heeft aan geen enkele gewelddaad zich te hebben schuldig gemaakt. Twee jonge lieden, een zoon van generaal Petit en een FEUILLETON. Een dronk water. Een Terhui uit den tjjd van den Boksersopstand. 3) Wel ontstond er In China korten tjjd ee glos ran den jeugdigen k »oor China wilde worden, Toor Rusland geweest was. iter trad do keioer sell. De grootmachtige koiiarlo-wednwe dnwde hem eenrondig in een hoek. Een stroom van tegendocretan hiel de hervormingsbealnlien weer op; slechte dat leo gnnale darCbristeoeo eo -aiuloaariueo, welke den laateton eeo officieels plaats verzekerde, bleef Toorloopig Tin kracht Dat het hiermede niet ernstig ge- meesd was, blaak ut de sela opatandao, plun deringen en rooftochleo, die door de geheime sekten ongestrelt ondernomen werden. De re geering zelf was te besluiteloos, maar de hoofd oorzaak rond hierin zjjn grond, dat er aan 't keizerlijk bol zelf een nienwe atrooming ontstaan waa. Terwijl voorhaan de geheime sekten door de regeeriog werden bestreden, zooder gevolg echter, werden zfl Ihane goslennd en bnnne diensten tegen de Europeanen aangenomen. Drie perionen vooral gaven de richllng voor dezen koers aan: prins Taan,genoraol TongFon-siang en de staatssecretaris Kang-jji. Zij oefcndci. invloed uit op de keizerin, door vloierjj, of be dreigingen en verklaarden xioh weldra openlijk vour de geheime sekten, maar vooral voor de Boksers. Deze naren slechts een tak van den grooten bond der .Witlo Zeeroovers," die van onderen datum is. Bedert 1898 (raden zjj op mei eeo niensv georganiseer J plan, met de huichelachtige leuze: Tu Tsing, mie jang, d. w. z. atenn aan de dynastie der Tsings, dood aan de westeraclia Enropeaneo. Slechts het lutale waa oprecht gemeend; hnone troepen werden geformeerd nit alls mogelijke elementen, nit fanatieke Christenhaters, die tegen eiken prijs den vreemden godedicnat willen nitroeien, uit overspannen palriotten, die wraak nemen willen over de verbrokkeling van China, en ten slotte uil alie mogeljjke rooverbeodeD, die steeds elke gelegeo- beid aangrijpen, om naar hartelust te eleien en te moorden. Overal, in pagodeo, op eeoiame plaatsen, in sloppeo en stegen kwamen z(j bijen», dikwjjls zelfs op den helderlichten dag, om zich te oefeoen in het .boksen", en tot het honden vtn geheime vergaderiogen. Op alle n werden plakkaten aangeplakt met bedreigingen tegen de Europeanen en de belaeheljjksti teringen tegen de Christenen, ala zonden zjj de waterbronnen vergiftigd hebben, ent. Zjj zelf, zoo beweerdeo zjj, waren onkwetsbaar. Ook in hel missiehnia der Lazaristen en Barm hartige Znaters te Paotlog was de.angalaan- jagende tjjdiog gekomen, door Chineeeche bekeer lingen aangebracht, van het naderen der Bokeers. Eerst wilde niemand er geloof tan slaan, c bevriende ambtenaren den Enropotni te vlncbteo, eer het te laat wae, Op tekereo deg kwam inator Johanna terag ten ziekenbezoek. Een man mei een m tegen den muur van het missiehuis en scheen baar te wachten. Toen zjj naderbij kwam, giog hjj op baar toe en Duisterde haulig: .Morgenochtend zullen de Boksera bier zjjn. Als de Christenen gered willen wordeo, moeien zjj aanstonds' vluchteo." Zuster Johanna laebte. ,De keizerlijke troepen tollen ons beschermen," antwoordde zjf, .Tan-Li, de gouverneur zelf boeit ons geraden bier te bljjveo. Toch dank ik u wel voor de waarschuwing". Zjj trad het hnie binnen en de Chinees dween achter de struiken. In den nacht werd plotseling con ateen door het raam der kapel geworpen. Om den steen zat een papier, waarop de woorden alonden: .Vlucht terilond, vl Ten-Li ia een verradar, de Boksera zullen u dooden." Dadelijk werd beraadslaagd. In het oiiiilebnie waren allen het er over een men op deo goaveroear kon vertronwe toch bad ban geregelde troepen beloofd ter beichermiog legen vjjandeljjke aanvallen. Later zon men dan, indien tnlks ooodig mocht blijken, naar Peking knnnen nitwjjkeo, naar de Lazariiten- Den volgenden morgen werd de nadering der Bokaere bevestigd. Zoeter Johanna wu juist bezig met het verplegen van eon Chineeeche vronw. Ook heden spoedde zij zich weder door de nanwe en voile atrate armenwijk, om de zieke te helpen. Toornige woorden, verweoicbiogen van bet opgeruide volk moest zjj aanbooren, en was blijde, di zjj het hnia der zieke bereikt bad. Zjj had achter Do rr ten en ateegjei volgde. Nanweiyke w baar lieldewerk begooneo ol de mal :e trad in de grootste opwinding de I jen en riep; ,Do Bokeers tjjo in de willeo bet miaaiehnls in brand steke Europoaoen en Chlneezeo, die Christenen orden zjjo, vermoorden. Vreemde vi auw mogelijk naar huis vluc hulpl" Zuster Jobaona verbleekte. Bcvud nam haar luclije, doch de zieke hield baar VI .Laat haar toch hier blijven," smeekte zjj c sidderende stem, zich tot haar man wende .Verberg haar hier in huil; ala zjj op air komt, wordt alj aeker vermoord en zjj bi int! toch 'I leven gered 1" Opgewoodeo eo boos ichndde de Chinee hoofd, en eprak: .Neen, onmogelijk! Zjj moet weg. Dook dat ik met jullie wil verinoord wordeo, ala vreerodeliogo hier door da Bokeers govocdoo wordt? Omdat ze goed was voor n en 'I ui lk haar niet uitleveren, maar zjj ki mag niet hier bljjveo, oeeo, om nog zooveel niet!" Zoster Johanna riep de zieke een iaatat vi toe, drukte haar kleine kruisje aan de 1 deerne vast tegen baar hart, dat onalnimig alopte. Toen z|j het huis uitging, sprak zjj aan vuiig gebed en betrad het tninlje voor he Nauwelijks was z(j buiten, ot twee jjeeren pakten haar aan en sleepton haar naar achter In den tnin. Daar ward een lakon over baar gaworpan eo t|j zelf met touwen gebonden. Toen z|j van den eersten aebrik wat bekomen waa, trachtte ijj te roepen, doch baar slem weigerde. Terstond daarop viel zjj In onmacht. Toen rij weer tot zich zelt kwam, bevond zjj zich in een dnisleren kelder. Er stond een man voor haar, die haar nit bat lakss hielp. .Hier, eet eo driok, sprak h(|. Ik kom terug, Hier zjjt gjj luluwuheu veilig." Bjj hel hooroo dezer stom stood zjj op, hall bljjds, hall geschrokken. Zjj wroet hare oogon en zag hem vorbaoad aan: .Zjjt gij hst werkelijk, Kwin-Sbeng?" vroeg zj) opgewoodeo. .Je," eprak hb mot denzelfden donkeren blik. haar loo good hekeud. .Hier zult ge olau au drinken vinden eo de kleeren oaoer Chloaaiclia vrouw. Drink, eet en trek dio kleeren eeo. Mier pas op, dal gj) dtio ruimte niet verlaetl Hel zou n het leven koaten." Snel irad hb naar de duur, sloeg sa dicht en schoof er den greodel voor. Zniter Johanna stiet eeo tchroeow uit so viel op de koietn. Oowillekourig vouwde zy de haodeo teo gebed, maar allerlei gedachten, vragen ea twyfcl pbaig- den haar arm boold. Het duurde een gerolmen tgd tol zy zich van baar toestand goed rekenschap kon geven. Toen zocht zy verlichting in een vnrig gebod. De kralen van den rotenkrani gleden hear lang door de vinger*. Zjj bad niet alleen voor zich zelf, maar vooral voor het leren van degenen, die hasr dierbaar waren', voor dot barer mede-znaters eo missionarissen en dat der Christenen. Van iQd tot tjjd hoorde zg oen woest gelier, dat van verre tot baar

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1906 | | pagina 1