Katholiek Nieuws- en Advertentieblad No. 48. Zaterdag 24 Februari 1906. Negentiende Jaargang. DE EENBODE voor Amersfoort, Apeldoorn, Baarn, Barneveld, Blaricum, Bussum, Driebergen, Eemnes, Harderwijk, Hilversum, Hoogland, Laren, Leusden, Naarden, Nijkerk, Soest, Stoutenburg, Yeenendaal en Zeist. Vex-schijnt eiken ZATERDAG. Franco per post Afzonderlijke 10,40. f 0,05. Bureau 18, Amersfoort. Uitgave van de Vereenlging De Eembode. Prijs der AdvertentUai Van 1 tot 6 regel» Voor iederea regel meer Correspondenten e Dit nummer bestaat uit twee bladen. EERSTE BLAD. President Araund Fallières. De Fransche Nationale Vergadering te Versailles heeft, men weet het, op 17 Januari 1.1. bij stemming uitgemaakt, dat Armand Fallières, Emite Loubet als President der Fransche Republiek ver vangen zou. Op 18 Februari, den daarvoor be paalden dag, is dit geschied. En evenals de verkiezing bjj een kalmte, die sprak van een koude onverschilligheid van de zijde des publieks, heelt plaats gevonden, heeft de nieuwe President plaats genomen, in den zetel, dien Loubet zeven jaren ingenomen, en thans als met de stille trom verlaten heeft. Het baantje van President der Fran sche Republiek, door Loubet schijnbaar nogal luchthartig opgevat, most toch ook voor dezen Loge-dienaar zijn zware zijde hebben gehad. Men verhaalt althans, dat men op een vraag lot hem gericht, of hij zich een herbenoeming tot Presi dent zou laten welgevallen, oen: ,Nog liever doodl" tot antwoord ontving. 't Zal intusschen niemand kunnen verwonderen, dat Loubet zoo spreken kon. De last der daden van ongerech tigheid, gedurende zjjn presidentschap op zjjn schouders geladen, moet hem wel drukken tot bezwjjkens toe. De bange kreet,Nog liever dood 1" zegt dan ook meer dan genoeg. vreugde- of feestbetoon is noch te Parjjs, noch te Versailles sprake geweest. Zelfs de vergadering, die de beslissing bracht, heeft geen enkel incident zich voorgedaan, welke anders in wetgevende lichamen van Frankrijk zoo veelvuldig voorkomen. De geheele zitting was even- interessant ais plechtig. Slechts bijvalsbetuigingen of wel teekenen van afkeuring onderbraken de eentonigheid der stemming. En de bekendmaking van den uil slag dezer stemming bracht zooveel geestdrift, dat men zich bijna niet voor stellen kon een zoo hoogst gewichtige gebeurtenis bjj te wonen. Een vertooning van ware, echte geestdrift voor de Katholieken zou, al ware Doumer gekozen, allerminst mogelijk zijn geweest. De keuze liep tusschen twee candidaten, die voor het katholieke Frankrijk geen van beiden sympathiek waren. Wel mocht verwacht dat Doumer, de tweede candidaat, ge kozen zijnde tot president der Repu bliek, niet een reptiel der Loge zou willen zjjn. Ofschoon ook hjj meermalen tegen de Katholieke Kerk en eiken geopen- baarden godsdienst zich bad verklaard, toch schonk de Rechterzijde om zjjn fiere houding tegenover de loge hem de voorkeur boven een sectaris en slaaf van het bloc als Fallières zich had geloond. die hem tot die waardigheid verheven hebben. Het vinnige en scherpe van den strijd zou door Doumer verzacht zjjn geworden, want aan den geest van sec- tarisme der linkerpartijen, belichaamd Goinbes, heeft hjj weleer soms krach tig tegenstand geboden. Toch bljjft de vraag of het nu juist wel in het belang van het katholieke Frankrijk zou geweesl zjjn, indien Doumer ware gekozen. De toestand mocht dan iets gunstiger zijn geworden, maar dan stond ook te vreezen, dat pen nog kalmer berusting in den rampzaligen strijd en verdrukking te wachten ware. Voor het katholieke Frankrijk had dus bjj een verkiezing van Doumer ook al weinig reden tot juichen bestaan. Een omzetting van den toestand, die hier alleen redding brengen kon, stond van deze verkiezing noch te hopen noch te verwachten. toestand in Frankrijk te danken. Deze heeft de onbeschaamdste ma;onnieke on gerechtigheden mogelijk gemaakt. Mogen de Katholieken van het rampzalige Frankrijk dat eindelijk eens inzien, dan zou de kracht der moderne tirannen spoedig gebroken zjjn. Doch hoe het zij, aan de trouwe kinderen der 11. Moederkerk, die in Frankrijk met zoo voorbeeldigen moed en opoffering bjj voortduring hebben gestreden, blijft- toch immer de zoele troost, dat aan kerkvcrvolgers en tiran nen slechts een spanne tjjda wordt ge lalen, terwijl aan God de eeuwigheid behoort. In politieken zin is zijn wensch reeds in vervulling gegaan; .Leve Loubel is door .Leve Fallières" vervangen, doch deze kreet werd ook thans meer als een uiting van hartstocht uilgeslooten dan als een jubel uit het blijde gemoed. Evenals de stemmingsdag een echt grauwe, nare regendag was, was ook de groote gebeurtenis voor Frankrijk in nevelen van triestheid gehuld. Van Zoo stond de zaak. In het katholieke Frankrijk bjj de verkiezing van een presi dent der Republiek geen andere keuze dan tusschen twee candidaten als Fallières en Doumer, en dan nog gekozen de onaannemelijkste van de twee, is wel het beste bewijs, dat er heel wat noodig zal zijn tot herstel van het zoo diep godsdienstig en zedelijk geschokte volk. Voor het oogenblik zou hel zwaar beproefde land toch gewonnen hebben met de verkiezing van Doumer, werd gemeend, omdat deze een man was van een zelfstandige opinie, terwijl Fallières daarentegen zich als President geheel en al zal laten leiden door de partjjen, Intusschen laat de toekomst voor de goede, de degeljjka Katholieken in Fiank- rijk zich donker inzien. .Alle elementen van sociale wanorde" schreef de .Soleil" na de presidentsverkiezing .alle fracties, die het aanleggen op de verwoesting van de tradities en instellin gen, die de kracht en de sterkte van ons land uilmaken, hebben zich samen gedrongen om een man van burger- afkomsl, gemaligd van temperatuur, dien de eerzucht heeft bedorven en meegesleept, die een speelbal gemaakt zal worden van de partijen, die hem steunden en stemden". Zoo is het. Een eerzuchtig individu als Armand Fallières, die zich als een willoos wezen zal voegen naar de be velen, die van de loge-tirannen zullen uitgaan, is de hoogste waardigheid des lands toevertrouwd, en dit wordt zoo diep gevoeld, dat zelfs de volgelingen van het ,bloc", het is 18 dezer weer opnieuw bewezen, niet in ongewone geest drift te brengen zjjn voor zulk een figuur, En toch, aan de lafheid der Katholieken en daaraan alleen is die jammerlijke BUITENLAND. De met spanning verbeide Encycliek des Pausen over den toestand in Frank rijk is onverwacht verschenen. Zjj is gericht aan de Aartsbisschoppen, Bis schoppen, Geestelijkheid en het volk van Frankrijk. In verheven, krachlige taal protesteert de H. Vader daarin tegen de Scheidingswei. In den aanvang zegt Z. H., na de pijnlijke bezorgdheid zijns harlen te hebben te kennen gegeven, dal de ernstige, noodlottige gebeurte- 1.,-^en niemand hebben kunnen verrassen, die met eenigo oplettendheid de gods dienstige politiek van Frankrijk der laatste jaren heeft gevolgdde Paus wijst op de gepleegde aanslagen, op de valschheid van het beginsel der Schei dingswei toont verder aan, dat de scheiding is bijzonder noodlottig en on rechtvaardig ia Frankrjjk; wijst er op, dat de Kerk niet meer vrjj isdat met de Scheidingswet het eigendomsrecht schandelpk wordt geschonden; dat de wet op jammerlijke wjjze de vereeniging en eensgezindheid der geloovigen ver woest. En na dit alles in roerend wel sprekende taal te hebben uiteengezet en toegelicht, zegt de H. V-der: .Vandaar dat Wg, gedachtig aan Onze Apostolische taak en bewust van den gebiedenden plicht, die op Ons rust, om te verdedigen tegen eiken aanval en te handhaven in hun volkomen onschend baarheid de onaantastbare en heilige rechten der Kerk en krachtens het hoogste gezag, dat God ons heelt opgedragen, verwerpen en veroordeelen Wij, om de boven blootgelegde redenen, de in Frank rijk aangenomen wet der scheiding van Kerk en Staat als diep beleedigend tegenover God, Dien zg officieel ver loochent, door het beginsel te stellen, dat de Republiek geen eeredienst erkent. Wg verwerpen en veroordeelen haar al» schendend het natuurljjk recht, het volkenrecht en de openbare trouw aan de tractaten verschuldigd; als strjjdig met de goddeljjke instelling der Kerk, met Haar eisenlièele rechten en Hare vrjjheidals omverwerpend de recht vaardigheid en met voeten tredend de eigendomsrechten, welke de Kerk heeft verkregen op veelvuldige titels en, boven dien, krachtens het Concordaat; Wij verwerpen en veroordeelen haar als zwaar beleedigend voor de waardigheid van dezen Apostolischen Stoel, voor Onzen persoon, voor het Episcopaat, voor de geestelijkheid en voor alle Fransche Katholieken. Gevolgeljjk prote- sleeren Wij, plechtig en uit al Onze krachten tegen het voorstel, tegen het aannemen en tegen de afkondiging van deze wet, verklarende, dat zjj nim mer zal kunnen worden aangevoerd tegen de onvervreemdbare en onver anderlijke rechten der Kerk, om die afbreuk te doen." Dan spreekt Z. H. van de diepe droef heid, die zjjne ziel vervult, maar dat hjj te midden der nederdrukkende bezorgd heid hoopt op de Goddeljjke voorzienig heid, altgd zoo barmhartig, dat Jesus Christus nooit Zijne Kerk verlaten zal, dat Hg Haar nooit zal berooven van onvergankelijken steun. Daarna geeft de Paus praclische aanwijzingen aan de Bisschoppen en Geestelijkheid, en belooft te gelegener tjjd voorschriften te geven voor de te volgen gedragslijn. Middelerwijl moet de geestelijkheid de godsvrucht verleven digen, het christelijk onderwijs verbreiden en voor de rechten en vrijheden der Kerk opkomen, maar zonder iemand te beleedigen, want zjj moet de liefde be waren en beleedigingen met weldaden vergelden. Ten slotte richt de H. Vader zich lot de Fransche Katholieken, herinnert hun zjjn genegenheid voor Frankrijk, wijst hun op het doel door de godde- looze sekten nagestreefdFrankrijk niet- katholiek te maken, en geeft hun den raad, zich te vereenigen om hun geloof en godsdienst te verdedigen. De geloo vigen moeten handelen naar de voor- FEUILLETON. Een dronk water. Een verhul nit den tgd van den Boksers-opetand. 6) Laten wij oven koeren. Da geleden oi doeningen hadden fa zuster Johanna lerng- iringen, zorgen en aan- ioo nitgepnl, dat bet de, alvorena E(j eenlger- li stond nog de duistere boorde ijj voortsproot, vist ijj gelukkig 1 liet de gedachte daaraan haar geen rast. Het speel haar, dat ijj haar leven niet bad mogen offeren voor de goede uak, of ten miosle de gevaren der anderen had mogen deelen. Eon groolveh besluit rjjple daarom bjj hur. Zoodra de Eoropeeeehe troepen, na de inifame van het fort Takoe over Tientsin naar Peking op rokten, wilde li zich by hen aansluiten als ziekenverpleegster en om zekere tijdingen van hare medezusters Ie kregen. Hen zeide baar, dat zulke vermetelheid wu. Tevergeefe; hardnekkig bleef zjj bjj haar voornemen. Het eeoige, wat men van haar gedaan kreeg, wu, dat zjj de reit «en paar dagen nitstelde, om wal op krschten te komen, voor de moeilijke taak, die bur wachtte. Zg vertrok in do eerste dagen "n Angus tos, toen d8 p#,„g d, h„ hooget gestegen w Vu den geringen v -"•ad kreeg in 'l begin elk dajeiyks acht ons, toen de helll, en ten slotte slechts twee. Bladeroo, wortelen, stengels, dalla- ielien en dergefijken werden gekookt en gegeteo. Uit elks gelaat sprak honger on ver- twyfeliog, maar ia de verte meeode men kanon gebulder te veroemeo, Dat moeat bet onlzeltings- leger zjjo. Dat verlevendigde hnnne hoop. Van builen klonken de kreten der Boksera tot hen door„De Eoropeetche duivels komenwg znllen sterven als het zya moet, maar eeret znlt gjj allen in de lucht vliegen." En de strijd duurde onafgebroken voort. Op du 1 ien Augus tas konden de belegerden met een verrekijker vjjt bnitenlsndeche officieren op de verwijderde stadsmuren zien. Den l5on Augustus gin onlzettingslegcr tot deo storm op Peking De dag giog io bange afwachting voorbjj. Den 16en eindeiyk dringt de artillerie in de atad doorde barrikaden worden onder hevigen tegen stand genomen en deCbineezen teruggeworpen, terwijl velen dekampplssta bedekken. DePetsng ie gered. Onder wederzjjdsehe gelakweoschen u innige dankgebeden begroet men i jubelend. Sleede nienwe colonnes der verboodu Euro- peescha troepen rukken binnen. Ook Jobanna is in Peking gekomen. Haar eerste bezoek geldt de Noord-missie, wear xjj bur den terngilndt. Niet lang echter bleef zij daar, een geheime macht trok baar naar bnitcn lot uitoefening van baar liefdewerk. In de stralen werd nog steeds gevocblenj gewonden en dooden lagen er bjj honderden. Moedig ging s|j nit, om ze in de pas ingerichte hospitalen te brengen. Bjj een barv tochten kwam z| bjj een totaal doorschoten buis, dat de Bokeeri gebruikt hadden als barrikade. Verwonderd bleef zy een oogenblik stsan, Half nit nleawagisrighsid, half nit lnwendigen drang trad oaderby en keek in de veriaion pninen, wur Ingestorte moren, govallen zolders, gebroken meubels oen trenrlg beeld van verwoesting aan boden. Plotseling meende zjj eon [acht gekreun lo hoorao. Oalaleld luisterde zjj met voorover gebogen hoofd. Werkeiyk, bet was geen zins bedrog er moest iemand onder bet pain liggen. Snel klom zjj, »iot zonder gevaar, over de poloën in de rlcbllog van bet geko, m. Daar log werkeiyk een moosch. Wie boschrjjlt echter baar ver wondering, loon zjj io den ongelukkige haar redder Ewan-Sbeng harkende. Oroole Hemel, wat een aanblik I Het gelaat met bloed over stroomd, dat uit een diepe hoofdwonde vlooide, lag bjj met stol bedekt onder de eteeoen, slechls bet bovenlgi vrjj. Toeo bjj bemerkte, dat er iemand In zg'ne nabijheid wu, slak hg smoakeod de haadea alt en kermde hacMherend. Kwao-Sheng was een der oeRten geweest bjj de belegering der vreemde reaidenlios en vso den Patang. Als een razende giog bjj te keer, toen eindelyk do Enropeescbo troepen ontzet brachten. Uit de bovenste verdieping vu dit boie, waarin bjj eenige dagoo zich verborgen btd gebonden, bad by woedead de vreemde soldaten oeergeeeboleu. Eeoige welgemikte gra naten hadden alles kort en kleio geschoteo en daarbg wu hjj door een splinter er vu aaa 't hoold gewond, Toen Kwu-Sbeng weer tol zich uil kwam, lag by oadcr steen en pain Bjj probeerde op ie itsao, doch elke poging veoorzukte hem nieuwe pgn j by schoen bg den val zwere kneuzingen te hebbon opgeloopen, Vragend vestigde by zgne oogen op de gedaante zgn zijde. Toen by aan de eigenaardige kleediog der zuster een Europeesche herkende, mompelde bg: .Zclts io den dood laten die .vreemde duivels" iemand nog geen rust." ,Kwan-ShoDg," klonk bet van de lippen der zuster, ,lk kom om u te redden, houdt gg my on nog voor een duivelin?" Heeds by 'c eerelo woord had by haar herkeod. .Hoe, gy bier Hoe koodel gy bet wagen naar bier lo komen, nadat gy aauweiyks aan den dood ontkomen waart 1" .Ja Kwan-SUeag, ik heb den dood veracht eu beo teruggekomen, om de gewonden te ver plegen, het koste wat hot wil. Bon ik nn nog Hy gal geen antwoord, maar in zyo gepynigd boofd krniateo zich dnizend gedachten. Hy kon bot niet ontkennen: het edele, onbaatzuchtige, liefdevolle gedrag der zuster mankte een diepen indruk op hem. Voor dezen rachlen tocht vo by bet ys vu deo haat wegsmelten. Eu moeat dat niet een schoono godsdienst zgn, welke znlke liefde ingel? Was die godsdienst niet veel beier, nlel veel edeler dan de syne Hy poogde deze kwellende gedachten var af to zetteo, maar, waarheen hy ook keek overal brokkelden de noenen uit het Irolache gebouw, waaraan hy ïjju geheele leren met zooveel vaelhondeDdbeid had gewerkt. Wat had by zich eu nieuw Igdpcrk gedroomd, als eerst maar eens die Enropesou nit China verjaagd ware en boe geheel andera was dat on geloopu I De Boksers, dlo voorgaven oawoadbur te ïyo, waren als alle stervellogu gevallen vele der alrydenden waren laffe, roofzuchtige schelmen geweesl, wat hem zeer gehinderd had. Als i'e goden iets vermochten, waarom hadden in niet de .vreemde duivels" terjugd In plaats daarvan waren zy veel talryker en machtiger in China geworden dan ooit levoren. Hy kermde hevig en viel loen la iwUm. Middelerwgl had zoeter Jobanna een voorlooplg verband gelegd en een baar en dragers gehaald, en toen Kwan-Sheng de oogen opende legde men hem er op. Zelf blelp zü mede, opdat alles zacht en voorzichtig (oeging en den doodzieks pynlgke stooien bespaard bleven. In weerwil van elke voorzichtigheid veroorzaakte het loooen der dragers ham znlke pyoen, dat by weldra bewaetehvw werd en eerst weer tot zich zelf kwam toen hy in het miislehnis te bed lag. Zgne blikken kekeo zoekend rond, en eindeiyk ontwaarde by de zuster, die bjj xün bed zat. Hare lippen bewogen zich en de kralen van den rosookrans gleden baar door de vingers. Jnist wu de dokter or geweest. Hg bad bedeakelgk bet boofd geschud. .Het bloedverlies is groot," sprtk by, aa de wonde onderzocht te hebbeo. .Daarby komen nog iawendiga kneu zing». Als het niet zilk een berkallsche nutuur was, zon ik hem opgeven, doch nu ie alles nog niet verloren." .Waar ben ik vroeg Kwu-Sheog eindeiyk. .By goede vrieodeo," utwoordde de zuster lacheod en reikte bem een versterkenden drank toe. Duru bad zg weder lonlg door, om da Ucbsmelgke genezing, maar vooral dis au da ziel tan baar redder te verkrijgen. (tfordf wvofytf),

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1906 | | pagina 1