Katholiek Nieuws- en Advertentieblad No. 6. Zaterdag 12 .Mei 1006. Twintigste Jaargang DE EEIBODE voor Amersfoort, Apeldoorn, Baarn, Barneveld, Blaricum, Bussum, Driebergen, Eemnes, Harderwijk, Hilversum, Hoogland, Laren, Leusden, Naarden, Nijkerk, Soest, Stoutenburg, Veenendaal en Zeist. Verschijnt eiken ZATERDAG. Abonnementsprijs per drie maanden Franco per post0, Afzonderlijke nummersf 0, BureauBreedestraat 18, Amersfoort. Uitgave van de Vereeniging De Eembode. HIJ (lit nummer holioort ren Itijvorgnrl. HET KIESRECHT-VBU8ST II. (Slot.) In den aanhef van zijn tweede artikel .■er hel Kiesrechl-vraagsluk merkt het entriim np, dal dit vraagstuk ook in ize partij aan de orde is gekomen, en ii men het wonscht te maken tot een lorwerp van studie. En dan gaat liet ad woordelijk voort: i nol ego "Mild (in gruolo woorden golden voor orgu- iin iiteii. Daardoor outetotid een soort van l diyloniNclie spraakverwarring, een opwin- •i/r partij bewaard had moeten blijven. A ■linieer men na de Grondwetsherziening -•'■mmmg zijn verkregen en waro de felheid ongio gosiegcn. Als verklarende ouisinu- -ligbeid kan gelden, dut in die jnrou volo andere vrnngsttikkcn do anndncht onzer politici in beslag namen, vooral hot onderwijs vraagstuk. Eu bovendien had men toen nog ••d io weinig besef van do democratische -rooming, welke ook in Nederland zielt penbaarilo. Do Meeken'ut dor Democratie .Mi.irdcnbook, en bij de bchnn'dcling der reien goslnakt tegen het nieuwe kiesrecht- artikel. Een beogen census achtte mon in dlo dagen het panacee tegen allo kwalen 'ij zonder dlon census zou una land nood zakelijk ten verdervo gaan I Het is niet wel doenlijk, do declamaties '■n jeremiaden uil dien tijd nog eens te lezen ■ronder te glimlachen Als dit stukje proza een maatstaf biedt voor de vredelievende en welwil- i'dule gezindheid, waarop het kiesrecht- vraagstuk in behandeling zal worden genomen, dan zien wij met groote vreeze de toekomst tegemoet. Verwijten worden den loenmahgen bestrijders van liet kicsrecht-ontwcrp-Tak naar hel hoofd geslingerd, die ieder weldenkend Katholiek pijnlijk treffen moeten. Want men vergete niet, dat juist door een .Manifest aan de katholieke kiezers1', van 33 katholieke Kamerleden het verzei ("gen het ontwerp-Tak het sterkst werd aangemoedigd. En de katholieke kiezers hebben geluisterd naar en ter harte genomen de vermaning in deze treffende Prijs der Advertentiéni Van 1 tot 6 regels Voor iederen regel meer woorden aan hel slol van hot Manifest tot hen gericht: werkman, die van gevoelen tnogo bosman, wij zijn overtuigd dal allen één zijn In hun nfkcor van den geest van omverwerping en revolutieMn ook in hun lieldo voor Vaderland en Monar chie, en eindigen daarom deze onze ver klaring en opwekking mei den kreet„Leve her Vaderland I Leve do Koningin Dit Manliest was onderteckend als volgt ilalfiiians, Lnmbrcchts, Van der Scltriek, Reekers, Vermeulen, liahlmnnn. Van llerckel. Kolkman, liever», liane, Michiel» valt Ver- duijtien, De Ram, Travaglitio, Van Vlijmen, Walter, Mutsaer», Dnbboltnnnii. Van den Borgh van Heemstede, Smits van Oijon, De Ras, Van der Kun, Borrel, Everts. En zulke eminente staatsmannen van wie er, helaas, reeds velen overleden zijn, en aan wier nagedachtenis ieder rechtgeaard Katholiek gaarne zijn hulde brengt worden nu zoo maar zonder meer als politieke nulliteiten len loon gesleld. Hun waardig, Itoogsl verdien stelijk optreden, toen volgens hun heilige overtuiging - een politiek gevaar het Vaderland bedreigde, wordt gerang schikt onder deklaiuaties en jeremiaden, die het blad slechts een minachtend glimlachen afdwingen. Waarlijk niet be moedigend voor degenen, die thans bc- bezwaren wcnschen Ie ontwikkelen legen uitbreiding van het kiesrecht. Toch zullen we niet aarzelen ook thans onze mcening le zeggen, nu een zoo gewichtig vraagstuk als dat betref- lende het kiesrecht aan de orde is gesteld. En dan verklaren wij als onze overtuiging, dat wijziging van de beslaande kieswet soms aannemelijk wezen kan, mits uit breiding van het kiesrecht in elk geval blijft uitgesloten. Nu wordt wel, ook in enkele katholieke bladen, soms hoog opgegeven, dat een sterke beweging heerscht onder liet volk om te komen tot algemeen kiesrecht maar wonderlijk is liet wel, dal er zoo weinig van te bespeuren valt. Dat de sociaal-democratische volksmenners daar over niet uitgeschreeuwd kunnen raken, is nog al begrijpelijkdoor dergelijke middelen moet er leven en beweging blijven in de parlij, welke daaraan haar voornaamste kracht ontleent; maar builen die parlij wordt men van een dringend verlangen naar algemeen stem recht bijna niets gewaar. Integendeel, de ervaring, die men opdoet als men zich practise!) met verkiezings-zaken bezig houdt, spreekt een heel andere laai. De groote onwil van zoo velen, die in de termen vallen oin kiezer te kunnen worden, maar dat volstrekt niet willen wezen, is, dunkt ons, wel hel beste antwoord op do vraag of liet volk achter de kiezers naar het kiesrecht verlangt. Zelfs slaat hel vast, dat, als door besturen van kieavereenigingen en propagandisten niet het uiterste werd beproefd, niet mei taaie volharding word geijverd 0111 jaarlijks by het opmaken der kiezerslijst toch maar zooveel als mogelijk is nieuwe kiezers le winnen, van liet voorrecht kiezer te kunnen worden, zeer weinig gebruik zou worden gemaakt. Of dan door eigen schuld aan den tegenslandcr een voorsprong wordl gelaten, daaraan wordt niet eens gedacht. En dan durll men nog spreken van een grove onbillijkheid als niet zoo spoedig mogeljjk aan het verlangen naar kiesrecht wordl voldaan. ,De katholieken zijn zegt het Centrum een partij, die een toekomst heeft. Zij zjjn een parlij, welke voort durend nieuwe kracht put uil hare onvergankelijke beginselen, zich aanpas send aan alle tijdsomstandigheden, aan alle politieke en sociale evoluties." Vol komen juist, maar zeer te betreuren is, dat in zake verkiezingen om ons te bepalen tot deze quaeslie, die immers nu aan de orde is onze onvergankelijke beginselen onder de kiezers in de min dere klassen soms zoo weinig of in 't geheel niet worden aangepast. Niet alleen toch, dat men bij deze categoric van kiezers al le dikwijls sluit op vol slagen onkunde aangaande politiek, maar ook, dal de begrippen onilrent onze katholieke beginselen zoo zwak aanwezig zijn, dal daarop in te werken niet zelden geheel vruchteloos blykt. Vandaar dat deze soort kiezers soms bij „bewerking" een wisse prooi worden van de tegen partij. En moeien de Kamerverkiezingen van 1900 niet stemmen tot ernstig nadenken? De schandoljjke tooneelen, die men daarbij te aanschouwen kreeg, de weerzinwek kende opruiing, waarbij laster en ver dachtmaking over de eininentste mannen als hij stroomen werden losgelaten, alleen onulnt een christelijke staatkunde door hen gehuldigd werd, waren toch in staat aan de tegenpartij de overwinning te bezorgen, en dat nog wel ondanks de inspanningen volharding, waarmee onzer zijds geijverd werd om de kiezers voor die schandelijke bedriegerij de oogen te openen. Behoeft men nu nog te vragen, wat het worden zou als allcmans-kies- rocht werd ingevoerd? Nog andere overwegende bezwaren legen uitbreiding van het kiesrecht zouden we kunnen aanvoeren, doch wij achten het boter, dat deze worden in gebracht bij de vergadering van den Algemeenen Bond van R. K. Kies- verecnigingen, op 28 dezer. Nu uit de moties, door verschillende R. K- Kies- veroenigingen ontworpen, welke ter be handeling in den Bond zullen worden voorgesteld, reeds duideljjk blijkt, dat een kaltno, zaakrijke behandeling van het Kiesrecht-vraagstuk beoogd wordt, kan ook verwacht worden, dat aan do geopperde bezwaren een aandachtig gehoor zal geschonken worden. En wanneer dat geschiedt, dan beslaat er gegronde hoop, dat ten aanzien van dit belangrijke vraagstuk een gewenschte overeenstemming zal verkregen worden. BUITENLAND. De Spanjaarden, die nog al houden van pret maken, kunnen hun hart op halen bij gelegenheid van het huwelijk van koning Alfonsus XIII. Je regeering heelt het volgende program opgemaakt voor de feestelijk heden: 20 Mei, aankomst der buiten- landsche vorsten tooneolvoorstctling in het Fardo-paleis31 Mei, huwelijks voltrekking in de kerk San Goronimo Z. Em. kardinaal Sanche, aartsbisschop van Toledo, zal het huwelijk inzegenen. 1 Juni, officieel diner ter cere van de buitenlandsche vorsten in hel koninklijk paleis Ie Mad'id. *2 Juni, bloemencorso in het Rettropark's avonds galavoor stelling in den koninklijken schouwburg. 3 Juni, openlijke kerkelijke plecltligheden in de kapel van hot paleis's avonds groot bal. 4 Juni, stierengevechten. 5 Juni, uitstapje naar „Aranjuez's avonds fakkeloptochtop dien dag zullen de vorsleljjke personen Madrid verlaten. De recepties in het palcis zullen nog drie dagen voortduren, wapenschouwin gen vinden vermoedelijk niet plaats. Van wege de stedelijke overheid zullen allerlei volksfeesten worden gegeven. In Frankrijk hebben Zondag de ver kiezingen plaats gehad voor de nieuwe Kamer, en de uitslag is voor de Katho lieken een bittere teleurstelling. De schan delijke verdrukking, waaraan zjj reeds zoo lang van de zijde der sectarissen hebben bloot gestaan, zal nu wellicht nog erger worden. Vooral in de laatste vier jaren had het volk gezien, welk een verwarring er in den toestand des lands werd gebracht, hoe leger en vloot waren overgeleverd aan mannen als André en Camilla Pellotan, die wel wisten te desorganiseeron, en daardoor hel land in gevaar hebben gebracht. Zjj hebben gezucht onder een regiem van sectarissen, die in hun blinde haat legen al wal naar godsdienst zweemt, den weg hebben gebaand naar den bur geroorlog en de anarchie. En nu men meende, dat dit alles eindelijk met onbevangen blik zou worden ingezien, nu de gelegenheid bestond aan dezen onhoudbaren toestand een einde te maken, door een energieke uctie van liet volk aan de stembus, brengt de uitslag der verkiezingen een uilkomst, die vooral bedroevend moet ingrijpen in de harten van het diep beklagenswaardig oprecht katholiek deel des Franschen volks. Dat de bladen van hetBloc" jubelen nu bij deze verkiezingen nog winste werd behaald, nu het versterkt door den stembusstrijd met vernieuwde woede zijn satanisch werk kan voortzetten, is nog a! verklaarbaar, als men ook in aanmerking neemt, dal aan die zijde nog al ongerustheid bestond over den afloop. De uitslag der verkiezingen beteekent voor Frankrijk dan ook niet anders dan een reuzenstap in een rich ting, die op den ondergang van het ongelukkige land moet uitloopen. Keizer Wilhelm II zal G Juni a.s. aan keizer Frans Joseph een bezoek van één dag brengen in Sehünbrunn. Bij die ge legenheid zal de keizer een groote wapen schouwing houden. Aan deze eenvoudige aankondiging worden door verschillende bladen beschouwingen vastgeknoopt, waarin liet bezoek als een feit van groote FEUILLETON. Stille grootheid. Vaar het Duitscli. 11 Rrr-rr-rr- zaal het wieltje. Op en neer vlieg' tlo naald, op eo neer. De draait trekt den prachtig slgewerklon xooin door liet blinkeod wltlo lioncn. Truitje Volker slaat er echter nauwoljika acht op, daarvoor was zij eooe veel te bekwame ""naaister. Zij had een geheele schaar aan hel "erk kunnen zetten; ntaarzü houdt meer van de eenzaamheid. Alleen met haar machine, waar i met hart en ziel nan gehecht is, in hel '■"nnige, vrooljjko kamertje, welks heldere ritmen mot bloemen versierd zjjo, vindt zjj Itnar geluk. Doen nieuwsgierige blikken en vragon sloren 'isar, wanneer zjj zit te mjjineren, en haar handen eenige oogeublikken moe iu haar schooi rusten, lerwjjl xjj met groote goedige oogen al» in ver takking de wegvliegende gedachten naslaart. Langs bloemrijke velden en nooit gezieno schoonheden, door licht en geuren dwalen zjj 'Oor!, alsof or voor Truitje Volker nooit dookere, doornige wegen, nooit Ijjdonsbittero uren geweest "aren. Ook nu ligt er op het bloeke, onbeweeg lijke gelaat oen gelukkige glans. .Aan Sl Oer- 'rudis zal lijj gewgd zijn', Qaislerdo zjj zacht. Nu wordl haar gezicht met een rozenroode hloe "vertogen, en haar hart begint bjjna hoorbaar le kloppen. Laoga kladeren en bloemen weidt tiaar blik. maar hel onvriendelijke, steegje», kan Itaar niet hekoren. Heerlijk in grootscho en toch bevallige Ijjnen ziet zjj de gotische gebouwde kerk barer geboorteplaat voor haren geest opijjzen. Als oen bruid had zjj haar toegeschenen, gereed en versierd voor haar bruidegom iu dun lichtenden glans barer oitge- replo schoonheid. Ofschoon liet een nieuwe kerk was, waarin nog geen enkel schemerig hoekje godvrcczendo zielen tot rustend bidden noodt, Truitje Volker had er dadeljjlc het huis van don Lieven Heer in gevonden. Uit den rooden mantel, nil liet hart en do wonden van hel prachtige Jesusbeeid, dat het raam des hoogaltaars ter- sierde, nam de vriendelijke zon een bundel, vlammende atralen en versierde daarmee hel het w h haar betrekkelijk kale kerk zag zjj schoonheden, die voor vele audoro verborgen bleven. De slanke, opwaarts strevende zullen rjjk geornamenteerd, hel lijne beeldhouwwerk aan de altaren, koorstoelen en kansel met keurig houtsnijwerk versierd, dit alles verrukte haar, Naast haar aloud neef Bern, de hoerboor, lomp en verwaand als eco ezel iu een paltnhosclt. Ujj begreep Itaar gedrag niel. Als kerkmeester wisl bjj, wat ieder aluk gekost had en zjj moest het meer dan eens hooreo, dat Itjj zelf als 't ware met volle handen had meebetaald. Zjj had het gral harer ouders bezocht on in orde gebracht en voor dezen tjjd vao do gast vrijheid vatt haar neef gebruik gemaakt. Gaarne was zjj er niet. Zjj was immer, arm, dus tl. schandvlek der rjjke familie I De dwaasheid der sr. die een armen knecht do voorkeur gaf i een rijken beer, wordt nu nog aan het kind geslrafl. nooit bad zjj de armoede zoo zwaar ge voeld al» loeo zjj met den tijken Irotschcn man door de kerk heen liep en zich telkens moest t vertellen; „Dit heb ik gesticht, en dit en zal ik nog schenken," en dnarhg den half medelijtienden, half minachtenden blik op zich gericht voeldo. Neen, zoo iet» dut kao zjj niet, zelfs goou lampje kon zjj schonken. En toch bestond haar leven uit gestadig wel te dooo. Tot een zjj 't dan ook ntaar bescheidens welstand had zjj hel Diet gebrv-hl, ondanks al Itaar arbeid, sparen en ont bering; hoe zou het kuooen? Haar spaarpen ningen liet zji niet roesten, haar beors was ook En on is zjj toch rjjkl Uit de lamilie van ten deel gevallen. Niel slechts een lampje, neen, ook een altaar zou zj) nu kunnen schelt- ken; en wat de schoonste uitkomst was; zij hu- hoefde ou in haar ouderdom uiet een» duo rjjkon bloedverwant lastig te vallen, waarvoor zjj juist zoo bevreesd was geweest. Een grootere vreugde, een grooter geluk had zjj nooit gesmukt. In lichtende kleuren denkt zjj zich het kunst werk, dat zjj haar patroonheilige zal wijden; zjj stelt zich voor do verwonderiug, de verbazing -- ja, den plotseling eerbied dor lieve bloedverwanten voor Itanr, de arme Trui. Maar niet alleen dal: zjj deukt ook aan geesteljjku schallen, die dit werk op haar zal doen neer dalen. Dagelijks zal men baar, de weldoenster. bij het heilig Mtsolfer herdenken, dagelijks, ook wanneer Itaar lichaam reeds lang vergaan i», zal een (roostend Kequiescat in Pace tot haar doordringen. Er wordt zachtjes op de deur geklopt en hier door plotseling haar gedaclitengang verbroken. Eon jengdigc knaap, half kind, hall jongoliog, Over Truitjes gezicht vliegt een lichtglans. „Zon, Theobald Mijnheer Theobald," ver beterd zjj, „wat is ur van uw dienst?" Zij mtg deo kleinen, vljjtigeo student, die eens nis priester deo Heer zal dleneo, gaarne Ijjden. Voor een bescheiden vergoeding verstelt zjj zjjn wasch en ook in andere zaken staat zjj Item bji, waar zulks noodig is. Hjj licht haar daar voor een tipjs van den sluier der wetenschap ophaar trelfond jnl-,t oordeel, Itaar goedige, Met lachend eo vrouljjk gezicht komt hij anders Itaar kamer binncngclaopeo. Vandaag is echter zijn blik .droevig, eo nln gelaat bleek en om zjjn oogen heelt lijj donkere krlogoo. Truitje Vutker ziet het en ze kao niel nalaten Itaar onrust daarover te laten blj|ken. Theobald kan niet verhinderen even vluchtig te blozen. „Tanto Truitje," iu huis noemt oud en jong Itaar zoo „tante Truitje, zegt lij) hitter, zoudl u mijne kleoren niet zoo spoedig mogelijk iu orde willen brengen Ik moet weg met hel studeeren is het gedaan." „Is 'I gedaan?" Dat kon Zjj met begrjjpen. Theobald laebL bitter. „Ja, is uil als ik niet gewiltg beu. Zegt gjj het ook niet, dat ik beo, wat bier in den brief staal Een geweteoio ize, een meineedige, een zwakkeling, slecht, omdat ik een belolte, die ik als kind gedaan heb. niet kan honden." Truitje Volker verbleekt voor een oogenblik nn he- grjjpt zjj het en zjj heelt zich zoozeer over zijn oersle ezanteo verheugd. „Tante Truitje, ook u U, met uw juist, gezond inzicht, veroordeelt u nijjook? Veroordeelt u mil. omdat Ik m{j, van de heiligheid eo ver antwoordelijkheid van den slant, waartoe mijn moeder mü als T ware wilde dwlogon, eerst nu Truitje Volkor legt hem zacht de hand op den schouder. „Ik veroordeel u niet, Theobald, u niet en uw moeder niet. Eo dan staat gjj Theobald lachte echter bitter, .Zeker, moeder verlangt por omgaande berichtzjj laat mjj de ik reeds zoo ver gevorderd beo. Voor iots anders heeft zjj geen geld, schrijft z(j. Du», wat zal hel dan zjjn. ecu geatudeerde kleine boer, voor waar een mooi vooruitzicht. Van het leeraars ambt wil zjj niets weten, also! dat ook niet hoog en heilig is!" Trnltje Volker kende de moeder van Theobald, zjj weet liet, geen schrede zal deze van haar besluit alstappen. Zjj weet echter ook, dot da ktoino bezitting do koston van het studeeren

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1906 | | pagina 1