Katholiek Nieuws- en Advertentieblad No. 13. Zaterdag 30 Juni 1900. Twintigste Jaargang. DE EEIBDDE voor Amersfoort, Apeldoorn, Baarn, Barneveld, Blaricum, Bussum, Driebergen, Eemnes, Harderwijk, Hilversum, Hoogland, Laren, Leusden, Naarden, Nijkerk, Soest, Stoutenburg, Veenendaal en Zeist. Verschijnt eiken ZATERDAG. r raneo per post Afzonderlijk* •ntaprija por drio manndou BureauBreedestraat 18, Amersfoort. Uitgave van de Vereeniging De Eembode. Priji dar Advovtontióni Van 1 tot 6regelif 0.30. Voor iedereu regel meerf0.05. Correspondenten en Advertentie moolon oilerljjk Vrijdagavond Een zonderling bezwaar. Zooals ook bereidt door ons is gemeld, werd in de vergadering van don Alge menen Bond van U. K. Kiesvereeni- gingctl.op iS Mei jl. te Elruehl gehouden, door den afgevaardigde van de 11. K Ontrale Kietverceniging van Breda ven bezwaar ontwikkeld tegen toetreding tot den Bond, lil. dat aan elke kiesver- ecniging n.aar eén afgevaardigde wordt gegeven met eén item. En dit bezwaar werd u. a aldus toegelicht Brabant, dat de meest talrijke en krachtigste kiesverconigingcn heeft, zou daarduur worden overstemd. Toegetreden zijn I thans slechts Breda en Crave, en Breda denkt er over om weder te bedanken, gebracht in die bepalingen der statuten, oosterhonl zeker toetreedt en de andere wel zullen volgen. Dus Brabant moet eigenlijk in den Bond van It K Kiesverecnigingon een overwegenden invloed kunnen uitoefenen. Wel zonderling, dal zoo'n gesehilpunt wordt opgeworpen. Bij do oprichting van den Bond en de vaststelling zijner statuten werd er zorgvuldig naar gestreefd om geschilpunten te vermijden, zooals uit do statuten voor ieder duidelijk is. .Slechts een drietal arlikelen ervan wensehen we hier thans in herinnering to brengen. „Het doel van den Bond zegt artikel 2 dier statuten - Is bij verkiezingen van leden voor de Tweede Kamer der Staten- Ceneraal de samenwerking der katholieke kiezers in Nederland le bevorderen door gemeenschappelijk overleg omtrent: u. do te volgen richting h. een vast te stellen kort program van actiede verder te nemen algemoonc maatregelen een en ander zoo noodig in overleg met de vertegenwoordigers van andere politieke Um de volkomen zelfstandigheid der aangesloten kiesvoreenigingen le verzeke ren, zegt art. l> De aangesloten kiesvoreenigingen be houden haar eigen zelfstandig karakter en het recht candidaten bji verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten- Ceneraal te stellen. .Hel Bestuur van dezen Bond stelt elf geen candidaten." En zeer correct zegt art. 1.1 ,Dc aangesloten Kiesvoreenigingen 'nardigen uil ieder Tweede Kamer-district en lid af, hetwelk één stem uitbrengt." Deze statuten waren dus met wijze voorzichtigheid ontworpen, en dat ze in de algomcone vergadering van den Bond alduï werden vastgesteld en nog meer, dat van de 35 katholieke kiesverecni gingon, die in do honderd districten bestaan, OS zich hij den Bond aansloten, was wel een bewijs, dat men overtuigd was, dat de zaak op een goeden grond slag gevestigd was. Alleen uit Brabant gingen stemmen op, die bezwaar maakten en wol legen art. 13, welk bezwaar in bovengenoemde verga.lering van den Bond. op 23 Mei jl., opnieuw werd uiteengezet. En toen ven den Moerdijk, zoodat er voor Brabanlschè kiesvoreenigingen juist v die kiesvereenigingon lieel wat te leer valt, Waar het dus, volgens art. 2 v den Bond, in overleg treden met vertegenwoordigers van andere politie partijen geldt, zijn juist dc R. K. ki. vorcenigingcn boven den Moerdijk meest bevoegden om te oordeeien van advies te dienen. dat d ■1 kio; eenigingen in Brabant, wanneer deze zich bj) den Bond zouden aansluiten, in geen geval door de 06 reeds aangesloten niot-Brabanls'.be Kiesvoreenigingen mo gen overstemd worden. En zoo'n bezwaar wordt opgeworpen legen statuten, die aan de aangesloten kies verecnigingon hun eigen zelfstandig karakter volkomen waarborgen en aan iedere kiesvereeniging in zake den Bond laat, dan liaar naar tocht en billijkheid toekomt. Het doel van den Bond, aangegeven in arl. 2 der Statuten, zal den kiesver eenigingon van Brabant zonder twijfel ook wel voor oogen slaan, maar jammer genoeg schijnen zij le vergeten, dal bij het nastreven daarvan de zwaarste taak ten laste komt der kiesvereenigingon boven den Moerdijk. Van deze kïcsver- eenigingen worden soms naast tinan- cieele offers, die van persoonlijke toe wijding en zelfverloochening gevorderd, in die mate, dat men niet dan bij er- vnring zich daarvan een juist denkbeeld vormen kan. Be samenwerking met andere partijen eischt altijd een nauw gezette, tactvolle voorbereiding voor de meeste katholieke kiesvereenigingen bo Dc Brabantschc kiesvereenigingen ver langen in den Bond niet overstemd le wordenmaar zou het nu wel wenschelijk zijn om slechts een voorbeeld te stellen dat bij de behandeling van hel thans bij den Bond aanhangig ge maakte Kiesrecht-vraagstuk, na uilbron- ging van hot rapport door de commissie van onderzoek, en na een gedaehtenwis* scling over dit vraagstuk door de bij den Bond aangesloten kiesvereenigingen, een overwegende invloed hij de behan deling van dit ontwerp in den Bond van die zijde daarop werd uitgeoefend V Voor ons, wij willen dit gulweg bekennen, zou de uilspraak dier kiesvereenigingen al zeer weinig waarde hebben. Als sleehts de noodige eenheid onderling beslaat, dan kan in de meeste gevallen eene verkiezing bij enkele candidaatstelling in Brabant geschieden. Of dus het kies recht wordt uitgebreid of niet is voor die provincie een quacslie van luttele beteekenisalleen zou bij uitbreiding van kiesrecht door de verschillende traction der katholieke partij in een district dan iets harder geijverd moeten worden om een gewild persoon door een groep kiezers gekozen te krjj; Bij verkiezingen in die provincie gaat imiuers de strijd meestal niet zot om beginselen, maar wordt deze i tot een personen-quaestie verlaagd. Nog bij de jongste verkiezingen voor dc Tweede Kamer hebben cenige Brabant- sehe kiesdistricten le dien aanzien een alles behalve schitterend tiguur ge maakt. Een en ander overwegende, is het wel le verwonderen, dal in meerge noemde vergadering van den Bond door den voorzitter aan den afgevaardigd) der kiesvereeniging voor Breda werd toegezegd, dat het Bestuur bereid was nogmaals te onderhandelen en met hem en andere N'oord-Brabanters in oen Bestuursvergadering oen wijziging van liet reglement te overwegen en voor te bereiden- Hierover nog een kort woord in een volgend artikel. BUITENLAND. Hel proleslantsehe Engeland geeft aan Frankrijk een treffend voorbeeld ten aan zien van het houden van H, Sacraments processies. Terwijl deze in bijna alle gemeenten van Frankrijk door de burge- meesters verboden zijn, heeft dezelfde plechtigheid op den openbare weg en to midden van de eerbewijzen der bevolking te Cardiff, een groole industrieels stad, plaats gehad. Van uit die stad wordt nl. geschreven Bij gelegenheid van het feest van het H. Sacrament hebben wij een openbare en indrukwekkende processie gehad de goheele stad was in feestde kinderen der katholieke scholen, de ouders, de geestelijkheid en oen talrijk publiek trok door de slad. Men begaf zich naar liet park van markies dc Bute, waar zich de ruil-allaren bevondenin één wcord, liet was eer. prachtige geloofsbelijdenis. Ondanks de vrees voor een aanslag heeft het Italiaanscho Koningspaar zicii och niet laten weerhouden voor de uit voering van haar plan om een bezoek te brengen aan Aneona. L>e Koning cn de Koningin zijn, door den minister-president Giolitti vergezeld. Zondag te Ancona geweestzij hebben den eersten steen gelegd voor een nieuw liospilaal en een schietwedstrijd geopend. Ditmaal hebben anarchisten de feesten eens niet gestoord. Do waakzame politie had nog in den nacht van Zaterdag op Zondag in het tot de gemeente Fatconara behoorende dorpje Castelfcrrelti in een huisje drie bommen in beslag genomen en cenige nrrestaliOn verricht. Do stad was prachtig versierd e bevolking vol geestdrift, een regen bloemen zonder bommen, wora in liet rijtuig geworpen. In den namiddag vertrok liet echtpaar weer naar Rome. i generaal Andre, den Franschcn oud-minister van oorlog, en vriend van Combes, worden door de protestantsclio Duilsche .Kreuszei- tung" naar waarde geschetst. Het blad schrijft .De mémoires van generaal André, die al wat Christen is evenzeer haat als Clemenceau, geven een blik in het innerlijke van dien hall sinipelen minister, die lijdt aan vervolgings-waanzin. Het zijn slechts babbelpraaljes, waarin be wondering voor zich zelf vermengd is niet zeer gevaarlijke indiscreties, welke n schennis zijn van den officiers-eed." In Frankrijk begin! men, door nood gedwongen, liefdezusters weer terug te roepen. In Carcassonne had men tijdons liet bestuur van Combes uit een groot gasthuis de lietdezusters verdreven en leekenverplegers aangesteld. Tbans heelt het bestuur van dit hospitaal zich genoopt gezien om aan de moeder overste van St. Vincentius een brief te schrijven, waarin verzocht werd zes religieuzen te zenden voor de leiding van het hospitaal. Maar de moeder-overste, de moeilijk heid inziende voor baar zusters om de leiding over al die leeken-verplegcrs op zich te nemen en een einde aan den schromelijken wanordelijken toestand le maken, heeft geantwoord, dat het gasthuis geheel onder leidi.ig der zusters moest komen, anders was geen enkele zuster ter beschikking. De heeren moeten dus kiezen of deelen. Het Russische pailcment, dat Doema heel, schijnt alle zelfbelieersching op de vlucht te jagen. Telkens komen zoo heilige incidenten voor en treden de doema-leden zoo vijandelijk tegen de ministers op, dat niet veel goeds daarvan Kan verwacht worden. De zitting van .Maandag was vooral woelig en er werden redevoeringen gehouden, die de verbitte ring onderling aanwakkerden. Aan de orde was een interpellatie over den hongers nood. Zeer heftige redevoeringen werden gehouden. Een der sprekers beweerde o. in. dat liet gouvernement de Russen tot leugenaars had gemaakt. Rusland, zcide hij, heeft altijd honger gehad, zoolang het tegenwoordig gouvernement aan het bewind was Daarop antwoordde de minister, dat hij bereid was om de redenaars van de doema aan le liooren en zich van hun verlangens op de hoogte te stellen, maar hij wilde niet op de redevoeringen van de linkerzijde antwoorden. Deze woorden werden door een storm van kreten begroet: .Aftreden! Weg! Beleedig de doema niet!" De minister kwam van de tribune af en verliet de vergaderzaal onder geweldig lawaai en geweld. FEUILLETON. Een reddende daad. Geschiedkundig varhaal. I) lie 35ste September van 'Ijsar 1323 was lirtvon-Ampsr. (irauwe wolken van wonderlijke vormen, voortgejaagd door den feller wordenden noordenwind, dreven over eene vlakte, waar. temidden van welliebouwdo vc'.dcn, het in Houiaanscheo stijl opgetrokken Clstercienser- klooster Kili sten leid lag. llit klooster had hertog Lodiiwjjk II van Beieren, do Gestrenge, voor hol vergrijp, Ul' ijverzucht, tegen zjjo gemalin Marin van Brabant begaan, in 't jaar 1358 go- slicht. Vierenzestig jaren bewoonden vrome monniken, volgelingen van den H. Bernardo», dit klooster, en waar hun zwart en wit habijt verscheen, bloeide weldra volksooderricht en godsdienst en heerscllte welvaart. Ho omgeving abdij aoderd in een wolonderliouden, rijken tuin. Twaa in wijdo mantels gewikkelde ruiters, door den aanhoudenden regen doornat geworden, kwamen uit bet noord-oosten naar liet klooster, liet waren kleine, krachtige gestaltentocli scheen den oudsten der twee het slechte weer in een booto luim gebracht te hebben. .Na een hall luide verwenschiog geuit le hebben, sprak hg: ,Url wat een weerl AU hel niet was voor iil(|n gezondheid en du paarden, ze een gued kwartier te vinden, en een komedie te spelen I" Do jong«lo van beiden, die even t- kon tellen, Uchte overmoedig, en zei Huns, het onvrijwillige bad maakt en pruttelig. Overigens vind ik het z Van je, dst ge uw zorg alleen uitstr vytenvjjflig lentes hebt meegemaakt, dao tal U do reden nipoer ontstemdhold ook geen ge heim meer zjjn. Daarbp komt, dal ik een zware kou heb opgcloopen, en wat een plotselinge ziekte betee'renen zou, behoef ik u, die hier genoegzaam kent, niet nader uit te leggen". De aangesprokene liet het hoofd op de borst zinkon. Toen hel klooster in 'l gezicht kwam, hield do oudste zjjn paard in on weadde zich lot zj|n motgezel, en «pr.ik .Hendrik, een laatsto vermaning I Ik weel, dat do abt van dit klooster oen schrander man en oen trouw aanhanger van Lodowjjk van Beieren is. Een enkel ondoor dacht woord kan wantrouwen bjj hem wekken, en onze geheeie zending ware dan vergcclsch. Doe u voor, zooals ge zpt, maar leg je tong ann banden. Deels werkelijke, deels gevjjnsde vermoeidheid is toch de natuurlijkste reden opheldering voor uwe stilzwijgendheid." .Gued, oom,'' sprak Hendrik. Een kwartier later dreunde .te slag van ilea zwaren klopper der kloosterpoort door de gangen van het stille asyl. Het ongeduld van den oudsten der beid; ruiters had hein wel wat hard doen neerkomeo. Lie monniken zaten in den roller en de lector brak plotseling zijn voorlezing al h|j liet geluid van den slag. De aanwezigen kaliu bleef; 't was nnnieljjk in oorlogstijd, l.oduwpk de Beier en Krodcrik de Schoooe van Oostenrijk betwistten elkaar de Iluitsche keizer, kroon. De ridderlijke, strijdbare broeder van Erederik, hertog Leopold, moest de Hlbs- burgsche hulptroepen uit Zwitserland en Zwaben zoo snel mogelijk door Ópper-Beieren leiden, en oen bozock van krijgsvolk aan 't klooster was dan ook meer dan waarschijnlijk. broeder-portier, .en breng de vreemdelingen eu anders hun aanvoerder hier!" Het bevel werd terstond uitgevoerd eu beide vreemdeliugen verschenen voor den abt. nadat Hans en Hendrik hun paarden porsoonljik ver zorgd haddon. Do abt gnf don monniken oen toeken te vertrekken alleen da broeder-kelder- gestronge en edele nbll" begon, eenigen Ijjd na zjjn binnenlreden, de oudste der nacht verblijf vragende bezoekers, lerwpl de jongste zich bescheiden op den achtergrond bield. ,lk vraag Uwoerwnurdo duizendmaal om ver- selioonlog, dat ik mijn bezoek, zonder opzei, zoo luid heb aangekondigddoch dc wrevel v.n urenlangen strjjd legen regen vlagen deed mijn hand trillen. Mijt. naam is Ie Landshut cn m(ja mede-reiziger Hendrik Strobel, mijn zusiers zoo», van beroep voller. Andere reismakker» hob ik niet. Het doel onzer reis is de opdracht van onzen genadlgen hcorscher Loduwjjk van Mdochea, dien God do overwinning moge schenken over nl zijne vijanden, te vervullen, on wel om do komst van zjjn v(jand Leopold van Oostenrijk te be spieden en hem zoo spoedig mogelijk daarvan mededueling te doon, welke murschrouto z(jn tegenstander zal nemen. Woleerwaarde lieer, gun ons voor dezen nacht een gastvrij oudor- aWees welkom, nijjo waarde gaslco!" sprak abt Maurus met waardigheid. .Naar wat g() zegt getroost g(j u beiden groole opofferingen, daarom moge God uw doon en laten tot heil van Beleren zegenon. Broeder-keldermeester, zorg er voor, dat hot hun beiden aan niets ontbreke." Daarna zich lot de vreemdullngan wendend, sprak hij: .Over een balt uur kom ik bjj u terug, om uwe moded:eliog te booren de gebeurtenissen van den dag. Tot dan toe, i er Hieronymus, die daarloe do opdracht don abt gekregen had, noodlgde de gaston uit bij de reusachtige kachel plaats te nemen. H|j legde zwaro beuken blokken op de gloei ende ascb en weldra vlamde een luslig vuur in den steer,en schouw op en oeu prettige warmte verspreiddo zich door hel vertrek. Warme soep en wildbraad inet zuurkool werd deu hongcrigen voorgezet, die don maaltijd alle eer aandeden. Weldra waren do leego schotels afgenomen en schuimend gerstebier werd in bliokende tinnen kroesen voor de gasten geplaatst. De oudste der twee nam een lange teug en nadat bu behaaglijk met do tong geklapt had, relde lit) .Broeder keldermeester, dat ii een kostelijke drank I Beter eu krachtiger brouwsel wordt zelfs uiet gedronken op den Trauenitz te Lands hut. Zeg mjl, welke toovermiddelen w n zulk ei den?" De broeder glimlachte eo sprak met opgeruimd gelaat-J a, ja, ik geloof gaarne, dat ons brouwsel u goed sinnakt, want ons toosormiddel bestaat hierin, dal wjj er geon water b|j doen I" „Hop en mout is 's meoscbou behoud I" mompelde de oudste der twee. Daar trad abt Maurus binnen cn vroeg glimlachend hoe z(jn gaston hel maakten, terwjjl h(j aan bun latei plaats nam. De vreemdelingen stonden eerbiedig op, doch op een soello wenk van den abt namen zj) hun plaats wser in. (Wordt verwind.)

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1906 | | pagina 1