Katholiek Nieuws- en Advertentieblad No. 17. Zaterdag 28 Juli 1906. Twintigste Jaargang, DE EEIBIDE voor Amersfoort, Apeldoorn, Baarn, Barneveld, Blaricum, Bussum, Driebergen, Eemnes, Harderwijk, Hilversum, Hoogland, Laren, Leusden, Naarden, Nijkerk, Soest, Stoutenburg, Veenendaal en Zeist. Verschijnt eiken ZATERDAG. Abonnementaprijn per drie n Franco per post Afzonderlijke nummers f 0,40. f 0,05. Bureau: Breedestraat 18, Amersfoort Uitgave van de Vereeniging De Eembode. Prije der Advertentlini Van 1 tot 6 regels Voor iederen regel meer BIJ dit nummer behoort een BIJ voegsel. De Doema ontbonden. Na twee cn een halve maand werkzaam te zijn geweest en daarbij de aandacht niet enkel van het Russische volk, maar ook die van de geheele wereld in groote spanning te hebben getrokken, is de Russische Doema op last van den Czaar ontbonden. Een keizerlijke ukase van den Slen beveelt de ontbinding van de Rijks-doema en de bijeenroeping van eene nieuwe Rijks-doema den 5en Maart 1907. Do bepalingen voor de verkiezing van dc nieuwe Doema zulten later bekend gemaakt worden. Voorts wordt daarin gezegd, dat de minister-president Goremykin is ontslagen en tot zjjn ambt is benoemd de minister van binnenlandsche zaken Stolypin, die tegeljjk deze portefeuille behoudt. Verder, dat de slad en hat gouvernement Peters- burg in den toestand van buitengewone bescherming zijn gesteld en dat in bet geheele gouvernement Kiew de staat van beleg is afgekondigd, behalve in het district Kiew. In het keizerlijk mae'fest, dat nader werd uitgevaardigd, wordt o.a. verklaard, dat de Doema de verwachtingen, die op haar waren gesteld, teleurgesteld heeft. Zy heeit hare bevoegdheid over schreden en met haar manifest aan het volk eene in waarheid .onwettige hande ling ondernomen. Verder verklaart de keizer, dat zijn wil om de verbetering van het lot der boeren tot stand te brengen, onwrikbaar is. Hij bevestigt zijn onveranderlijk voornemen om de instelling van de Doema te handhaven. Men moge deze daad des Czaren nu beoordeelen zoo men wil, maar toege geven moet worden het woord des Keizers, dat de Doema de verwachtingen, die op haar waren gesteld, jammerlijk heeft teleurgesteld. In stede van, met het oog op den toestand des lands, be zadigd en beleidvol op te treden, was haar eerste werk in hartstochtelijke rede voeringen lucht le geven aan opgekropte haat en verbittering. Aan de ministers werd niet toegestaan tegen de heftigste beschuldigingen, tegen hen ingebracht, zich te rechtvaardigen of te verdedigen, slechts uitjouwing en bespotting viel hun ten deel. Het volk, ofschoon reeds in een slaat yan opwinding verkeerend, werd door de steeds vijandige redevoe ringen legen de regeering in nog hooger mate van spanning gebracht, terwijl de revolutionnaire elementen daarin een zekere aanmoediging vonden om met hun snood bedrijf voort te gaan. Zelfs werden eischen door haar gesteld aan den geest der revolutie ontleend. En ten slotte werd beslist, dat een manifest, uitgaande, niet van eenige Doema-leden, maar van de Doema-zelf aan het volk zou worden gericht, waarvan de uitwerking niet anders wezen zou, dan een opwekken van reeds in spanning gebrachte gemoe deren tegen het wettig gezag. De maat was hiermede vol gemeten. Bewezen is, boe men de zaak ook be- schouwe, dat Rusland nog geenszins rijp is voor een parlementairen regeeringsvorm dat de proefneming jammerlik is mislukt. En nu wordt gewezen op verschillende redenen, die zulk een uilkomst deden voorzien. Om oen reusachtig rijk, be staande uit verschillende volken, met de meest uiteenloopende gewoonten en ge bruiken, te besturen van uit Petersburg door een Doema, waarvan de leden voor het grootste gedeelte de hoogst noodige ontwikkeling missen om in een wet gevend lichaam te kunnen optreden, moest op een fiasco uitloopen. De mannen, vooral degenen, die zich als leiders des volks opwierpen en daaraan een zetel in de Doema te danken hadden, hebben bewezen, dat ze racer uitmuntten in holle, maar pakkende phrasen aan den man te brengen, en het volk op te hitsen, dan door verstandig beleid en het toepassen van gezonde beginselen de volksbeweging in het rechte spoor te leiden. Zoo werd de Czaar voor een uiterst moeilijken toestand geplaatst. Men staat wel gereed om hem staatkundig beleid te ontzeggen, hem halfslachtigheid aan le wrijven, le verzekeren, dat hem de kracht ten eenenmale ontbreekt om ais heerscher over een zoo machtig Rijk als Rusland tc gebieden. Vooral een zekere pers heeft zich in deze niet onbetuigd gelaten. Maar zij schynt daarbij wel een weinig uit het oog te verliezen, dat het Russische volk ook uit Russen bestaatdat wil zeggen dat hel karakter van de Russische autocraten zich ook maar al te zeer onder de bevolking open baart. De geest van vorzet is niet minder barbaarsch, dan die by het gezag valt te wyzen. En zonderling is wel dat men meent, dat het bommen werpen, om slechts dit te noemen, aan het knoet-systeem tc danken is. Alsof dc afschuweiyke aanslagen op den jeug digen Koning van Spanje niet hebben bewezen, dat de anarchistische idee alom rondwaart, maar in hevige mate het Russische volk heeft aangetast. Men versta ons echter wel: niet het Russische autocratisme wenschen we ook maar in hel geringsle in be scherming te nemen, maar wol vinden we het gepast er op te wyzen, dat de Czaar meermalen blyk heelt gegeven van een goeden wil om daarin verbetering te brengen. En heeft de Doema niet bewezen, dat ook wijzigingen ten goede, wat de regeeringsvorm betreft, niet te voorzichtig kunnen aangebracht worden Veilig mag men dan ook aannemen, dat de Czaar eerst na ryp beraad, ook thans tot de ontbinding der Doema is overgegaan. En het schynt ook wel, dat de geruchten over onbetrouwbaarheid van het leger, welke echter reeds door generaal Trepof zyn tegengesproken, op zyn zachtst genomen, sterk overdreven zijn. Ten vorigen jare, toen men hier en daar in hel leger aan het muiten sloeg, werd overal met beslistheid iedere muiterij onderdrukt, wel een bewys, dat de kern van het Russische leger met de revo lutie niet heulen wil. Daarvan zal de Czaar ook thans wel overtuigd n. Dat Rusland ondanks de vreeseiyke beroeringen der laatste jaren, zich nog zoo heeft weten te handhaven, weder een bewijs, dat het volk voor het overgroote deel aan het Czarisme nog gehecht is. Het Russische volk, ook het goedge zinde, gaat zeer. waarschynlyk zware tijden te gemoet. Maar ongelwyfeld zal het liever zuchten onder het gezag van dun Czaar, dan volop genieten van de zegeningen eener revolutie. En gewis zal het nader blyken, dal dc lessen, die de Czaar in du laatste jaren heeft opge daan, in de toekomst hare gunstige uitwerking niet zullen missen. BUITENLAND. Uit Rome wordt gemeld, dat het Valicaan zich tot de Italiaansche regee ring heelt gewend met betrekking tot de overbrenging van het stoffelijk over schot van Z. H. Paus Leo XIII uit St. Pieter naar de basiliek van SI. Jan van Lateranen, waar een praalgraf voor Z. H. is opgericht. De H. SI oei heeft het Quirinaal door tussehenkomst van de kardinaal-vicaris gevraagd, of er gerekend kon worden op handhaving van de ordo tijdens de overbrenging, die op bescheiden wyze in den vroegen ochtend zal plaats hebben. In antwoord hierop heeft de prefect van Rome laten weten, dat de regeering besloten had, aan den overledene mili taire eer te bewijzen en dat troepen langs den weg geschaard zouden worden. De interparlementaire conferentie, te Londen gehouden, besprekende een model voor een arbitrage-verdrag, nam met algemeene stemmen een amende ment aan van Bryan, den democralischen candidaat voor liet presidentschap van de Vereenigde Staten van Noord-Amcrika, strekkende om te bepalen, dat in twist vragen, waarby de nationale eer betrok ken is, en welke daarom niet vatbaar zijn voor arbitrage door het Hof te 's-Gravcnhage, de twistende partyen, voor zij de vyandelykheden beginnen, een beroep zullen doen op een inter nationale commissie van onderzoek, of op de vriendschappelijke tusschenkomst van andere mogendheden. Bryan verdedigde dit voorstel in een krachtige redevoering en zeide, dat een dergelijk onderzoek de feiten zou vast stellen en dat het honderd tegen één zal zijn, of door die vaststelling der feiten zouden de quacslies van nationale eer uit den weggeruimd worden. Zijn rede werd luide toegejuicht. Nadat het manifest tot ontbinding van de Russische Doema bekend ge worden was, begaf het roeerendeel der Doema-leden zich naar Wiborg in Fin land, ou daar nog eens uiting te geven aan den revolutionnairen geest, die hen bezielde. In een manifest, door hen ter uil- vaardiging vastgesteld, wordt gezegd, dat de ontbinding van de Doema is geschied wegens het streven van dat lichaam om aan de boeren land te verschaffen uit de kroongoederen, de kerkgoederen en door gedwongen onteigening van parti culiere gronden. Gedurende 7 maanden zal nu de regeering de volksbeweging bestrijden, en als dat haar gelukt zal zij in 't geheel geen Doema meer byeen- roepen. Het manifest spoort de burgers aan, de onmiddellijke wederbijeenroeping van de Doema ai le dwingen, daar de regeering niet het recht heeft buiten goedkeuring der Doema belastingen te heffen en recruten op te roepen, en leeningen, gesloten zonder goedkeuring van de Doema, ongeldig zyn. .Geen macht zal den onbuigzamen wil van het volk kunnen weerstaan." Het manifest des Czaren tot ontbin ding der Doema luidt aldus: „Wij hebbcu uit vrijen wil ilo vertegen woordigers ven hot Kusslscbo volk bljocm- gcroepon lot woigovoudoii arbold. Vaat vertrouwend op do goddelijke gonsde cn gcloovcnd in do scbincrondo on grooio toe komst van ons volk, vorwachtton wij v»n hun arbeid veel goeds voor het lend. Op ioder gebied van hot nationale lovon hebben wij groote bcrvorpiingon voorgesteldhet is steeds een onderworp van onze voortdurende zorg geweest, door hot licht der beschaving een einde tc maken aan do onwetendheid van het volk en door verbetering der arbeids voorwaarden en dor voorwaarden voor hot verkrijgen vnn grondbezit do lasleu van het „Ken wreodo beprooving heelt ons in onze verwachtingen teleurgesteld. In plaats van te werken nan don wotgoveudou arbeid, waartoe zij geroepon waren, zijn de volks vertegenwoordigers hulton de grenzen van huutio bevoegdheid gegaan on hebben zü FEUILLETON. Een reddende daad. Gezohiedkandig verheel. 5) Weldra klonken de welluidends stemmen der monniken door de wjjde ruimte, terwijl kaarseogt flikker en dikke dniiternis met elkaar om den voorrang streden. De overste der vrome monniken, die anders zoo vol aandacht en ver diept was In 't gesprek met den Almachtige, deed thans vergeefsehe pogingen zjjn storm achtige gedachten te boheerscben, ,0, Vader in den homel, reken mjj dezen keer do lauwheid in Uw dieost niet amik ken alechlB denken aan 't heli van 't vaderland miaschlen rust het lot eens konings in mjjn zwakke hand. Verlicht mjj, opdat ik snel, recht vaardig en verstandig bandein". Hjj peinsde, hoe het govaar 't best te bezweren. ,En bestaat or gevaar? Heb ik bewjjzen, die mjj zeggen, dat het onmogelijk anders zgo kan, dan ik vrees?" vroeg hg zich af. .Misschien is het niet anders dan vooroordeel, hartstocht I Zon dit ichrjjven niet voor private aangelegen heden bestemd kunnen zjjn? Neen, hoe zon een volbloed Beier zich tol overbrenger van Oosleo- rjjksche brieven leeoen I Maar als het nn van onzen kant eens een krijgslist wss Als mgn gasten, zoo hen de vjjaad eens verraste, met zulke aaubeveliogs-brieveo de vrienden van Oostenrijk op een dwailspoor moesten leiden O, Ai wetende, laat mjj niet ooreohtvaardig, doch ook niet schroomvallig worden I Het zegel van dit schrijven moet Ik verbrekende Irouw, mijn Zoo zat bij te peiozen, en bet koorgebed der zgueu drong als de verre brandiog der zee in zijn oorzelfs toen het schjjnsel de' iaarson was nitgedooid, zat hij daar nog. Plotieling zcheen hjj csn besluit genomen le hebben en de godvreezende abt stond leveudig op. .Laat pater Ambrosias bjj mij komon," beval bjj den koster en ging naar zjju cel. Een hoogo gestalte veracheen met verwon derde trekken, in de spreekkamer van den abt. .Goed, dat g(j hier zijl, pator," kloak de grort van den abt. .Wij moeten een gohcim door gronden. Dit achrjjvoo, dat wjj twee vreemde lingen, gisteren bier aangekomen, ontnomen hebben, moet geopend worden. Ik moet welen, of mijn voorgevoel waar is, dat het een staats geheim bevat. Hoe moeien wjj het echter weer •Initeo, als mijn vermoeden niet juist ia?" vroeg ,Io een oude kroniek slaat: .Hen nemo oen hset, scherp mes on stoke dat onder hetzegel, dan zal bet niet breken. Met een weinig warme waa wordt alles weer dichtgemaakt. Zoo wordt bet document gelezen eo gesloten," antwoordde pater Ambrosius. .Doe dat dan," sprak abt Mauros. In weinig tjjds wu het schrgven geopend. Zwoetdroppelen paarldeo onder het lezsn op bet hooge voorhoofd van dan abt en zijn oogen traden acbler uit hun kassen. .Zoo ie hel dan tools waar 1 Mijn verdenking waa dus niet ongegrond. Zie zeil maarl" Ambrosias las cn keek hoogst verbaasd. .Een achrjjven van koning Fredorlk aan zjjn broeder?" riep h(j op hall vragendeo, half ver wonderden toon. .Gij spreekt de waarhoiil. Wie kan uit Oosten rijk anders zijn broeder schrijven, dat hg met zgn troepen in versnelde marschon uit het westen naar Mühldorf moet oprukken Ook de namen Leopold en Frederik zgn juist," sprak de abt. .En op zga laatst, 6 October, moet de samen smelting der belde legers plaata tiebbeo," voegde de pater er bg, mot den vinger op de regels wgzood. Wg moeten zoo snel mogelgk handelen, pater," riep de abt vol vuur en vast beslaten ,de Inhoud van dit stuk komt uit 't land van den vijandhet kan geen zot van Beieren zgn op bet politieko schaakbord, om 't aantal zgne tegenstanders to vermeerderen,',Haak u aanstonds reisvaardig. Gg kunt good r|j-JeQ en zgt overigens flink en bekend mot den weg; daarom heb ik u uitgekozen tol deo eeredientl, dit schrgven aan koning Lodewgk le overhandigen. Neem drie bedienden mede, en haast u zooveel gg kant, over Mflachen naar Mühldorf. Gg hebt zelt gezien, hoe boog de inzet van bet spet is. Binnen een uur kaal gg mg hier vaarwel zeggen," sprak de abt en ging naar het vreemde- liogen-kwnrtiir. Daar trof hg broeder Hie- rooymus aan, die bg den zieke wazkte. .Hoe gaat het met bem vroeg abt Maurus. .Bgna 't zelfde, doch hg ia wat kalmer ge- .Berg de wapens en den mantelzak der reizigers op, en bewaar ze goed, ga dan naar patjr Alexius en zeg hem, dat ik hom verzoek torstoud met de fraters Bernard, Johannes en Jozef hier te komen. Daarna kunt g[| nas- uwo cel gaan, gg hebt rust noodig." Hierouytuus verwgderde zich. De abt ging zeil bg den zieke zitten. Weldra hoorde bg schreden op de trap eo ging do geroepen mon niken met het licht tegemoet. Hg gaf hun een teeken, dat zg oaderbg konden komen, declda hun 't voorgevallene in korte trekken mede,,sa beval huo tot 'I aanbreken van den morgen bjj hen le waken. Mocht de jongite van beiden vroeg wakker worden, dan moest hg in den roller gebracht en den abt torstond daarvan bennis gegovea worden. Als de knaap echter zich begon te verzetten, moeslen z(j hem buiten het vertrek brongon, en in hel uiterste govnl boelen en bem bewakeo. Frater Jozef nam do abt met zich en liet hom hoon gaan na oen ontvangen bovol. Tegen drie uur ia den morgen trad paler Ambrosius, geheel reisvaardig, ia het vertrek ,Gg zgt stipt op tgd, Ambrosius, dst doet mg genoegen 1" „Welke bevelen, hoogeerwssrde, moet ik vol brengen „Ik behoef u niet op het hart te drukken, dat gg voor het gewichtig doenmont zorgt als voor uw oogappel. Ook beu ik niet bevreesd, dat gg bg Mühldorf de Oostenrgkers io handen zult vallen, want hoo dichler gg bg den vgand komt, des ts vooraichtigei moet gg zgn. Meld den koning mgn onderdanlgo huldo en frouw, als gg hem het documenl overhandigtdeel hem het gebeurde mede, al oaar zgn vragen, lang ot iu korto trekken. Dat kunt ge. Vergeet ook niel onzen grooten koniug te zeggen,dat ik ver spieders naar 't westen sul zenden, om de plaats, waar de vgand zich ophoudt, uil Ce vorscbea. Van hier lot aan den Donau en de Alpen, zat ik de bevolking her,erken, gesteund door wakkere krijgsknechten. Zoodra de vgand deze linie ge maakt zal hebben, zuilen vuurbikens ontdoken worden op de hoogte tot Münldorl toe. Maak te MQocben de besren vao den raad met deze staat. Ga nu, 'a Hoeren zegen geleide u .Vaarwel, hoogeerwaarde abt!" en kort daarna werd hoefgetrappel hoorbaar iu den stillen naohl op de straat oaar het oosten. Met het krieken van den morgen tre-1 broeder Jozef de kloosterpoort uit; hg ging naar dn nabg gelegen boerenhoeve. Den inwouere deelde hg 't bevel van den abt mede, om verdaehle personen, vooral ruitors, tan to houden, want er konden wel eone vgandolgke boodschappers rondsluipen. .Gisteroo," zoo zei bg, ,zjja er twee Oostenrgkers la 't klooster aangekomen. Zg hebben den abt smtdelgk bedrogen, doch door Gods goedheid zga zo ontmaskerd eu ge kerkerd. Het agn listige, moedige manneo," verzekerde da broeder doa gretig luisterenden booren, .vooral de ouJsie echjnt mg een wolf in schap snvacht toe. Op 'l oogeablik ia bg kalm op "t ziekbed. Toch vertrouw ik hem geenszins, sis bg berstsld ls. Hg maskt den indruk zetr sluw te zgn. Mocht bg trachten te ontkomen, dsn zal ik o daarvan een teeken geven met de groote klok. Dan moei gg eiken vreemdeling aan houden, dlo uit de richting vaoonskiooiterkomt.' (Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1906 | | pagina 1