Katholiek Nieuws- en Advertentieblad No. 18. Zaterdag 4 Augustus 1906. Twintigste Jaargang DE EEltODE voor Amersfoort, Apeldoorn, Baam, Bameveld, Blaricum, Bussum, Driebergen, Eemnes, Harderwijk, Hilversum, Hoogland, Laren, Leusden, Naarden, Nijkerk, Soest, Stoutenburg, Yeenendaal en Zeist. Verschijnt eiken ZATERDAG. Abonnementsprijs per drie meenden Franco per post Afzonderlijke nummers 10,40. f 0,05. BureauBreedestraat 18, Amersfoort. Uitgave van de Vereenfging De Eembode. BIJ dit nummer behoort eeu Bijvoegsel. Tegenstelling. II. (Slot.) Inzonderheid voor de tirannieke heer- sellers der Fransche Republiek biedt de liraziliaansche Republiek thans een schrille tegenstelling. Toen in November 1889 in dien Staat de republiek werd uitgeroepen, werd door het voorloopig be stuur, dat zich gevormd had, de scheiding lusschen Kerk en Staat geproclameerd. De scheiding werd wel zoo loyaal mo gelijk zonder eenige vijandelijkheid tegen over de geestelijkheid uitgevoerd, doch ook maatregelen, grievend voor de Katholieken bleven daar niet achterwege. Uit de gerechtsgebouwen o.a. werden de kruisbeelden verwijderd. Maar de katholieke bevolking wist te bewerken, dat op meerdere plaatsen de kruis beelden op hun vroegere plaatsen werden teruggebracht. En nu dezer dagen is dit evenzeer geschied in Rio-de-Janeiro, de hoofdstad des Rjjks. De „Braziliaanscbe courant" melding makende van deze gebeurtenis, deelt daarover mede, dat aan de plechtigheid meer dan tienduizend personen deel namen. Er vormde zich een processie, die langs de versierde straten trok en waarin onder een baldakijn, door de notabelen gedragen, een priester liet kruisbeeld ronddroeg. Daarachter sloot zich in bonte mengeling het overgroole deel der bevolking van Rio-de-Janeiro aan. Toen de priester hel gerechlsgebouw binnentrad, werd hjj door den president met den grootsten eerbied ontvangen. Hij kuste het kruis en hing het achter zijn zetel op. Daverende toejuichingen werden door de dicht samengedrongen menigte aangeheven. Daarop werd door paler Julius, een der bekendste predi kanten van Brazilië, een rede gehouden, waarin hjj o.m. de wettigheid van de daad uiteenzette, er aan herinnerde hoe Brazilië met den schoonennaam .Terra da Santa Crux" genoemd werd. Hij besloot zijn rede met den uitroep.Ge kruiste Jezus, wees altijd het labarum van ons Braziliaansch vaderland'". Deze rede werd met warme geestdrift door de bevolking begroet. Welk een schrille tegenstelling bieden alzoo de Braziliaansche en de Fransche Republiek. In Frankrijk met een gezag, dat God haat, dat niets dan smaad en hoon voor den Gekruisten Verlosser over heeft en al wat den Katholiek heilig is door het slijk tracht te sleurenin Brazilië daarentegen ziet men het beeld van den Gekruisten Godraensch onder algemcene deelneming op schitterende wjjze geëerd en gehuldigd. De Fransche natie moge zich wel spiegelen aan dit treffende voorbeeld en daaruit de les trekken, dat ook voor haar ten slotte niets anders overblijft dan een boetetred op den weg naar Canossa. En hoe beschamend voor Frankrijk is niet de tegenstelling, welke de repu blieken Columbia en Peru bieden, die tot den Paus het verzoek hebben gericht, scheidsrechterlijke uitspraak te doen in een geschil, betreffende het grondgebied Putamayo, terwijl de bewindslieden der Fransche Republiek er zich slechts op toeleggen om den Paus door woord en daad te hoonen eri te krenken. Op een voorstel van den Paus trokken de troepen der beide Amerikaansche Repu blieken zich reeds van het betwiste grondgebied terugde Fransche Repu bliek daarentegen veracht het woord des H. Vaders, en weet niet beter te doen dan gesloten tractaten met den H. Stoel op de schandelijkste wijze te verbreken, en onder huichelend misbaar den Paus als den eenig schuldige in dit snoode bedrijf aan te wijzen. Nog een andere Republiek stelt met de Fransche Republiek een pijnlijke tegen stelling, nl. die der Vereenigde-Staten van Noord-Amerika. Terwijl 'n de Fransche Kamer een minister komt ver klaren, dat de Regeering gaarne de hand wil rijken aan de socialisten als deze zich maar een weinig volgzaam willen loonen, heeft President Roosevelt, naar de .Guide Social" der Fransche „Action populaire", de volgende uitspraak over hel socialisme gedaan .Er zijn twee manieren om 't volk te bedriegenlo. door niet te vervullen, wat men beloofd heeft en 2o. door aan het volk onmogelijke zaken te beloven. .Onnoodig te zoggen, dat zij, die het sociale vraagstuk willen oplossen door een beroep te doen op den haat, den njjd, de onwetendheid en de hebzucht des volks slechts vijanden in plaats van verdedigers des volks zijn. .De ondeugd van den haat is niet alleen een gevaarlijke ondeugd, maarzij is des te meer te verachten, omdat zij bljjk geeft van machteloosheid, ra. a.w. wanneer men geen ander middel weet, zoekt men het slechte, en bedriegt men het volk op de meest schandelijke wjjze". En toen ten vorige jare President Roosevelt voor dat jaar den nationalen gebedendag, om God te danken voor de vruchtbaarheid, gegeven aan de vruch ten der aarde, vaststelde, schreef hij in de boodschap daaromtrent aan het Ameri kaansche volk o.a. het volgende: .Toen voor bjjna drie eeuwen de eerste pionniers in dit land, dat nu de groote republiek geworden is, kwamen, hadden zjj allerlei beproevingen en ellen den te doorstaan en waagden dikwijls hun leven. In die tijdsperiode was het de gewoonte, ieder jaar een dag te wijzen, om van God de bescherming van hel volk tegen kwade tijden af te smeeken. Dat gebruik is nu algemeen geworden, geheiligd door eet ngdurige traditie. Wij leven in betere omstan digheden, maar toch zijn de gevaren voor het nationaal bestaan nu even groot als op welk tijdstip van de ge schiedenis ook. .Overeenkomstig dat gebruik is het allernoodzakelijkst, dat eens per jaar ons volk een dag wordt aangewezen, om Hem, Die ons met zijn weldaden over laadt te danken en tot Hem te bidden. Gedurende het laatste jaar zijn wij ge zegend, want onze oogst was uitstekend. .Daarom stel ik, Theodoor Roosevelt, als algeraeenen dankdag den 30sten No vember vast en ik schryf voor, dat zich in geheel het land op dien dag van den gewonen arbeid onthoudt en dat men in de huisgezinnen en in de kerken aan den almachtigen God dank brengt voor de talrijke zegeningen, die ons in het afgeloopen jaar zijn gegeven." Welk een tegenstelling alweer: deze krachtige en mannelijke taal van den Amsrikaanschen President tegenover de armzalige houding, waartoe de President an het katholieke Frankrijk veroordeeld i. De minste uiting van eenig gods dienstig gevoel, indien hjj dat nog mocht bezitten, is hem niet geoorloofd. De seclarissen, die hem ais huil gedwee werktuig den hoogsten post in de Fransche Republiek hebben toebedacht, zouden dra loonen, dat zoo iets niet door de vrijmetselarij wordt geduld. Prijs der Advertontitm Van 1 tot 6 regelsf0.30. Voor iedere» regel meerf0.05. wij vinden het onverklaarbaar, dat op enkele uitzonderingen na, de geheele Europeesche pers min of meer sym pathiseert met de ontbonden revo- lutionnaire Russische Doema, Wèl zjjn donkere dagen voor de trouwe Katholieken in Frankrijk aangebroken, maar wat in Brazilië is gebeurd, staat ook der Fransche Republiek te wachten, en dit moge hen tol bemoediging strek ken. Ook mogen zjj wei indachtig zjjn het troostvolle woord van PausPiusX, onlangs gericht aan den Knrdinaal-Aarls- bisschop van Parjjs, waarin Z. H. zegt „Wilt niet vreezen, noch beducht zjjn, want het is niet uw strjjd, maa strijd Gcds". Eene merkwaardige beoordeeling. In een Haagschen brief aan de .Stan daard", wordt over de Russische toe standen het volgende gezegd: Al zou ilc niet gaarne de Russische regee ring vrij pleiten, zoo komt het mij toch voor, schuldig maakt door to zwijgen of vergoe lijkend to spreken over do revolutlonneiro eu volkomou tnctloozo wijze waarop van den uanvang af do Dooma optrad. Leiding ont brak or heolemaal. De socialisten of socia listisch geziudeu voorden het hoogste woord. Oubekookto voorstellen werden aangenomen. In plaats van met eenig beleid te pogen Regcorlug te dringen tot toegeven, tot me werking aan do conmitutloneclo ontwikkeling van den Czaar cu zijn omgeving to wiui word uiaar dadelijk met de botte bijl ei in gehakt cn alles ruw-weg afgekeurd door de Regeering word voorgesteld of w aan do Rogecring gohecht scheen. Ik heb dat revolntlonnair optreden niet alleen belachelijk, ra nar ook allertreurigst en noodlottig voor do vitjhold van hot Russische volk genoemd, en zeer heb ik mjj verbaasd, dat over 't algemeen do Europeesche pers de Doema toejulchto, ook a' J onverstandig, luchtloos en i Dat deze zienswijze ook door ons wordt gedeeld, bewijst het artikel over deze quacstie is ons vorig nummer. Ook BUITENLAND. In den iaatsten lijd vernam men tel kens van spoorwegaanslagea in België i wel op de lijn naar Parijs. Thans heefl Maandagnacht een mis dadige aanslag plaats gehad op de Nord- Belge-spoorlijn tusschen de stations Erquelines en La Buissière. Het ,Hbl. v. Ant." meldt hierover het volgende De expres van Parjjs, die ten 1 uur 59 te Charleroi moeit aankomen, was nabjj La Buissière gekomen, toen de machi nist eenklaps voelde, dat hjj buiten de sporen reed. H)j stople, stoomde terug, maar door de vlucht van den trein kon hjj niet beletten, dat de locomotief en een foergon omvielen en van den spoorwegdijk stortten. De machinist werd van zjjne locomotief geworpen, wat hem het leven redde. Hjj werd met vier gebroken ribben on zware brandwonden opgenomen. De stoker lag onder de omgekeerde machine. Hjj was heel verpletterd. Men heeft tot half elf des morgens moeten werken om het Ijjk vrij te maken. Dank aan de koelbloedigheid van den machinist heb ben de reizigers niets gevoeld dan een lichten schok en wisten in 't begin niets van het erge ongeluk, dat twee slacht offers van den arbeid had gemaakt. De machinist Gigot en de stoker Callord wonen beiden te Luik. Het parket van Charleroi en talrijke hooge ambtenaren van de spoorweg maatschappijen zjjn op dit oogenblik ter plaatse. Het ongeluk is toe te schrjjven aan misdaad. Eon spoorwegrail was uitge broken. De Eugetsche regeering, wil een voor beeld geven in bezuiniging op de buitensporige uitgaven voor leger en vloot, onder voorbehoud echter, dat hierin wjjziging zou worden gebracht, wanneer de Haagsche conferentie zou buw(jzen, dal het beperken van de oorlogs- uitrusting voorbarig is. Bjj de definitieve beraadslaging over de bezuinigingen in het Engelsche Lager huis spotte Balfour, dat de Haagsche conferentie wel niet veel zou geven om de goede trouw van de Engelsche re geering, nadat deze het Lagerhuis had voorgerekend, dat de bezuiniging kon FEUILLETON. Een reddende daad. Qeaohiedkundig verhaal. 6) Tegen zeven our ln den morgen beget de ebt zich near de ziekenkamer. Nog steeds lig de oude als bewusteloos, geplaagd door de koorts eo benauweode drooraeo. Hendrik sliep kalm, doch vasL Er kon era hall uur na de ra abt verloopen zjjn, toen de jongste i beiden ■eel ei Hjj trok ij)n bovookleeren aan, zonder de wozigo petsonen, die anel zich in een nis ver borgen hadden, te bomerken. Verscheideno malen had hjj naar bet bed van den ouden Uaos gekekoo, zooder verraat te zflo. Op eens verhel derde aich zijn dolle blik, by had de zieken oppassers bemerkt, en stood als vastgenageld. Een sprong on by boog vol smart over xgn bloedverwant. ,Oon>, spreek, wat scheelt u?" Abl Haurn) klopte heui op den schouder. „Wilt gü hem dooden mol uw luid geroep Ziet gU niet, dal hg bewusteloos is Volg my, wy kunnen hier niet ongestoord praten I" Hondrik voldeed, el was het dan ook ongaarne, aan dezo ulluoudiglng. Meermalen wenddo hij den blik naar bul ziekbed. Abt Maurus gal echter den beiden kloosterbroeders een toeken hem te De vier personen waren in den roller aange komen. De abt beval nn den spion te boeien. Het bevel word met groote snelheid, bijna zooder tegenstand voltrokken, want Hondrik was vorstrand door bet ongeluk, dal hem zoo plotseling trof. ,Wat moet dat beteekeoen vroeg hy. „Het beteekeot. dat gjj mgo gevangene zgt. een vyand met geheime zendiogHreng hem in de boekkamer. Het cverige zegt hem zjjn geweten wel. Zjjne vragen naar z||n kam kunt gy hem juist beantnoordon. Uil myn oogen [endenavond onlwnakK keek hjj naar de door glinsterende wynranken a naar de voorwerpen i wakendon frater. De oude man greep, door een y-ielgke gedachte bevangen, naar zUa borsizakdeze was ledig. Mol een moeliyk onderdruklen gil zonk bjj mei gesloten oogen in liet tussen. Terstond werd de abt van 't voorgovallono in kennis gesteld. Hg verscheen echter noch 's avonds nocb den voormiddag van den volgenden dag aan't ziekbed. De zieke werd iusscheo hoop en vrees geslingerd; Don 17eo September, Ie de zieke. Verwonderd het goud der avondzon logeo - ,Wal weoscht u was de zecht geuite vra .Waar is myn neet?" vroeg de onde m haastig. ,U zijt io deo nacht van den 15oo s geworden en in deo vroegen ochtend van d volgenden dag ben ik te uwer verpleging b gekomen. Uw neef is ontwaakt eo heeft zich 1 smart over u heeogebogon, eo toen is by n don abt heengegaan. Sedert dien morgen hob hom niet meer gezien I" .Wie heeft hel in zjju bezit? Heelt de abt bel weggenomen Zgo wegblijven komt mg zeer verdacht voor. Maar hjj wist toch vso bet schrgven nietsIk hond het er voor, dat Hendrik het hoimelyk by zich gestoken heefl en op eigen gclegeoheu! du de boodschap doel," .Hoor oeos," vroeg hy 's namiddags aan frater Beroardus, .don hoovoeleton hebben w- vandaag .Den 38on September." ,0, Heer, beo ik al zoo lang bier Zeg rajj waarom bezoekt da ebt my niet, ofschooi ik gisteren al tol bewuslzyn ben gekomen? Hy Was io T eerst toch zeer vrieodelyk tegen mjj I" .Misschien wil by n sparen," wat 'tanlwonrd. De oude Hans verviel in gepeins. Onverwachts stond hg van 't bed op. Het scbsen of een kloek besluit wonderen by hem gewerkt had. ,Ik ben weer hersteld," sprak hg met vaste stom lot deo Verrasten frater. .Waar wilt gg hoon? Ik heb atteng bevel over u to waken I" .Zoo, zool Waar is de abt?" .Volg mij dan maar I" Bedruk* ging Beroardus bom achleros. Abt M-iutus was lo den tuia en toonde zich .Maar, Beroardus, vervuil gg zoo de plichten van uw ambt?" .Hoogwaarde prelaat," sprak de gevsogeoe, .hy heelt geeo schuld ik liet my oiet meer terughouden I Drie dagen ben ik al by u. Wees gedankt voor de hulp in myn ziekte, welke ik tingevolgo mjjner sterko naluur te boven ben gekomeo, Maar, wat ik vragen wilde, wi myn neef?" ,HJ was gezond eo wel, toen lk hem 't heb." Met w do nbt, zoo ontkomt gö my niet. Zeg mi ronduit, of en wanneer hy van bier vertrokken i .Wind u niet op door zulk heftig spreken ,Nu zie ik het Juideiyk," sprak Hana o Verbeten woede, ,gü aoekt uitvluchten, wi gy kunt mjj, naar 't achynt, geen vcrbiydcod .Nogmaals, wind n niet zoo op I" .Nood, ik wil dn rollo waarheid wetenik zal baar weten in aragen. .Welnu, nla gy dan zelf zoo heilig op de ont- kuoopiog aandringt, weet danUw neef ia nog hierl" .Wat?" riep Hans vol angat on vorbasing- Ja, Qod, die alles weet, leverde my uw gebeim I" ,Nu weel ik alles," risp de ander lo heltigeo toorn uit. .Myn mantelzsk word my ontstalen. Mjjo neef is gevangen. In een cbrtateiyk roovera- hol zyn wj beland I" ,Ik heb u niet hierheen geroepen, gy kwaamt uit VrUen wil. Ik nam u gastvrij op, en lot dank daarvoor bebl gy n>y schandelijk bedrogen. Ook myn eer hebt gjj my willen ontrooveo, want wolk een schande zou er op my eo dit klooster ruilen, als uwe plaoocu gelakt wareo I Dan sou men overal zeggen, dat ik de vyaodeo müos vaderlands geholpen had. Uw honende taal «ebt ik niet. Als ik u als herstellende niet wilde sparen, lonmjjaanlwoordnletachterwegebiyveo. Doch luister naar hol verloop uwer alekt». Oy wordt ziek. Do broeder keldermeester wis bo- sorgd voor u oo keek in uw kamer rond. Oy schoont een aanval van boroorlo te hebben. Om u moer lucht lo verschellen opende hy het nauwe wambuis. Toen vond by een schryvoa eu overhandigde het my. Ik horkeode aanatoodi het zegel van Ooatenryk .Wat hebt u met hel schaven gedaan?" vroeg Haas met gemaakte kalmis. .Dal is in goeds binden I" ,Qeef bet temg I U bebt 't recht niet my myn eigendom te onthouden 1" .Zeker wel, ik doe het In 't belang van myn vaderland I" Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1906 | | pagina 1