Katholiek Nieuws- en Advertentieblad No. 22. Zaterdag 1 September 1906. Twintigste Jaargai. DE EEIBODE voor Amersfoort, Apeldoorn, Baarn, Barneveld, Blaricum, Bussum, Driebergen, Eemnes, Harderwijk, Hilversum, Hoogland, Laren, Leusden, Naarden, Nijkerk, Soest, Stoutenburg, Yeenendaal en Zeist. Verschijnt eiken ZATERDAG. Abonnamnntaprijn per drin maanden Bureau: Breedestraat 18, Amersfoort. Prije dar Advartontitai Vut 1 tot 6 regelsf0.30. Uitgave van de Vereeniging De Eembode. Correspondenten en Advertentièn moeien nitertyk Vrijdagavond voor 4 uur aao bat burean bezorgd zyo. BIJ dit nummer behoort een Bijvoegsel. Iets over den toestand in Snsland. Alvorens aan den thans in Rusland beerschenden toestand eene korte be schouwing te w(jden, zij opgemerkt, dat ook wij deu Russischen autocratischen regeeringsvorra verfoeiendat wjj de staatkunde, in dit Rijk toegepast, een bron achten voor ontzaglijk veel jammer en ellendedat zjjn bevolking leeft onder een knoet-systeem; dat de katholieke Kerk d&dr onder druk en vervolging steed* geleden beeft, en dat daardoor in het geschiedboek van het Russische Rjjk een reeks van martelaren zjjn op- geteekend. Dit neemt echter niet weg, dat deze toestand aan den Heerscher van het I eenmaal zoo machtige Rusland door zijn voorgangers is nagelaten, en dat Czaar Nicolaas U reeds herhaaldelijk heeft ge toond, dat hjj in dien treurigen slaat j van zaken verandering wenscht te brengen. Thans staat Ruslandvoor ons, geslagen in een ontzettenden oorlog en tijdens den krijg en nog meer daarna geteisterd door revolutie, die al de ellende door het autocratisch Bewind gesticht, met j wreed geweld tot het uiterste opvoert. En toch, in dezen ailerhachlijksten toestand, behouden* enkele uitzonderin- i gen, schjjnt oprecht medegevoel voor den 3 Czaar gevloden en dat voor een monarch, wiens leven toch niet anders dan een foltering kan zijn, wegens de duivelachtige woede, waarmede men hem en zjjn gezin i naar het leven *taat, en zeker ook wel I wegens de bittere teleurstelling, waar mede ook zijn beste bedoelingen en 1 strevingen beloond worden. Van die zjjde dient ook de staat van zaken, zooals deze zich thans in het Russische Rjjk voordoet, beschouwd te worden, wil men den toestand eerlijk beoordeelen. En juist daarom is het zoo FEUILLETON. Offer en Loon. 8) .Elihart," sprak zy op baar kioderiyke, hatlelgke maaier, terwijl zg emeekend oaer hem toe trad, „waaneer gü wilt, kunt gij ge- I ooien". Hj) trok echter de acboudere op en sprak koel.Elfrlede, laat dat," ging aan lalel tilten en begon een brief te «cbrijTen, om het onver kwikkelijke geaprelt af te breken. Ueie kleine scène bad Ellriede duidelijk ge maakt, dat liaar broeder op dit pant niet verder wenicbte aangeiproken te worden. Het fijnen takt vermeed tg vanaf dien tgd elk dergelijk thema, doch verdobbelde baar gebeden en baar liefde. Het wordt echter tgd, dal wij onte lezers op het terras van hat slot terugvoeren, waar w|) in °t begin van om verhaal broeder en zusier in levendig gesprek gewikkeld vonden. ,1 Het onderbond bad geloopen over de Oostorsche j reis, welke sg beiden een jaar tevoren gedaan badden, en vooral Ellnede had het er drnk over. Eckhart had met genoegen naar baar gelouterd en wal bg deze gelegenheid voor't eerst opmerkzaam geworden op 't oogewone 6 talent zgner zuster, waarmede zg ontvangen indrukken en kleine voorvallen schilderde. .Elfriede," viel hg haar in de rede, ,gg raadselachtig, dat der revolutie, die thans Ruslands welvaart totaal tracht te ver woesten, niet de volle verachting der Europeeiche pers wordt opgeworpen. De Doema, die een groot doel der ver antwoordelijkheid draagt voor de nieuwe revolutionnaire uitbarstingen, wordt daar van in de pers bijna geen verwjjt gemaakt. Terwijl na de ontbinding van de Doema door den Czaar in een zeer waardig mani fest de redenen werden ontvouwd, waar om hij genoopt werd tot deze daad te be sluiten, haastten de revolutionnaire Doe- ma-leden zich een opruiend manifest aan het Russische volk te richten, waarin woordelijk le lezen staat: .Burgers, staat op voor de verdediging uwer rechten op eene volksvertegen woordiging, die men met de voeten treedt. Het mag niet, dat Rusland één dag zonder volksvertegenwoordiging blijft. Gij bezit middelen om u die vertegen woordiging te verzekeren. Het gouver nement heeft zonder goedkeuring der volksvertegenwoordiging het recht niet lasten te heffen, noch éen man onder de wapens te roepen. Gij zijt dus, nu de Doema werd ont bonden door het gouvernement, in uw recht, noch geld, noch soldaten te geven. Zoo de regeering leeningen sluit om aan geld te komen, zyn die leeningen onwettig zonder de goedkeuring der volksvertegenwoordiging; het Russische volk zal ze niet erkennen en zal ze niet betalen. Bijgevolg, zoolang de volksvertegen woordiging niet byeen is, geen kopeck aan den troon, geen soldaat aan het leger. Weest vast in uwe weigeringgeen macht op aarde kan weerstand bieden aan den eenigen en onwrikbaren wil eener natie. Burgers, in dezen verplichten en onver- mjjdeljjken strijd zullen uwe vertegen woordigers aan uwe zjjde staan". Waarom nu niet de volle verachting uitgesproken over een handeling, waar mede niets minder beoogd wordt dan opstand en revolutie over het geheete land te doen uitbarsten Met een bloote spreekt als een boek. In u zit poczie, en ik gelooi, dal ge dat allra veel mooier kunt icbr(jven dan vertellen. Neem de pen eens ter band; z(j ia lang niet onvereoedeo, dal beb ik uit uw klooiterbrieven wel gemerH; gij moet eens een novelle vchrjjveo. Ue weel, boe mooi laote Eleonora gedicht en geschreven heeltik geloot, dot gjj iela van baar talent geOrfd hebt." .Spot maar," Ucbte Elfrlede, ,ia dat de dook, omdat ik o ia 't Sacré Goeur-kloosler om de veertien dagen acbreef, en dal nog wel onder de .vrije studie", als ik mocht teekeoen ol schilderenof, om lat ik hier een had uur met roodec neus baal, waardoor madame Fauehon weer beel booa zal worden. Er is tocb geen ondenkbearder weaen op dit ondermaansche, dan zoo'o broeder ,Er ia toch geen onverstandiger schepsel op de wereld, dan zoo'o zuster," reide bij op deszellden looo. ,Ik denk er voletrekt niet over, u te foppen, zooals gij schijnt te denkenhet is er mtf werkelijk ernst mede. Ik ben er van overtuigd, dat gij werkelijk en degelyk een novelle kunt schrijven.' .Eckbart, is het n werkelijk ernst?" vroeg zjj, oog steeds oogeloovig, want zij kon bijna niet va* baar verraealog bekomen. „Wis en zeker," herbaalde by. ,lk begrgp voor 't overige niet, dat gfl zoo verwonderd z0t, dr-tr de bedendaagache schryfwoede elk jaar een beel regiment echryfatere oproept." ,Nu den, als bet werkelgk zoo ie," viel zy hem levendig in de reden, .begin ik terstond mededeeling of een vage zinspeling op het rcvolulionnair bedrijf meende men wel te kunnen volstaan, terwyl over het manifest des Czaren niet mei die waardeering werd gesproken, welke het toch verdient. En al* ware het genoemde revolution naire manifest van Doemaleden nog niet genoeg, de arbeidersgroepen en sociaal democratische parljj van de ontbonden Doema stelden een oproep te zamen aan liet leger en de vloot, waarin zjj van deze niets minder vorderen dan aan de regeering de gehoorzaamheid op te zeggen en met hen den strjjd tegen het gezag aan te binden. Zoo driest werd tot opstand aangezet 1 En wat vernam men nu uit het met Rusland zoo nauw verbonden Frankrijk Sommige invloedrijke bladen noemden de daad des Czaren een schurkenstreek, het werk van een .blocdczaar". En de „misdaad", den Czaar verweten, tot de werkelijkheid teruggebracht, was in de gegeven omstandigheden, een daad van verstandige politiek. Zjjn goede be doelingen om het volk een beteren toestand te scheppen werden verdacht gemaakt door mannen, die als vertegenwoordigers des volks den Czaar moesten bijstaan in zjjn edel pogen; de samenwerking door den vorst eerlijk gevraagd werd afgewezen. Tegenwerking, spot en hoon waB het antwoord, dat zjj gaven. Om nu het land te behoeden voor de gevolgen, die door het nog meer ontketenen van revolutionnaire hartstochten niet konden uitblijven, was de keizer aan zich zelf en zijn volk verplicht de Doema naar huis te zenden. Een zeer geljjkend beeld van de ont bonden Doema schetste dezer dagen de „Tjjd" aan het slot der volgende ontboezeming .Een schrikwekkend beeld van inwen dige ontbinding vertoonen de berichten, die dag aan dag ontvangen worden uit Rusland. Poiitie-beambten van eiken rang, officieren en manschappen der gendarmerie, schildwachts en itedeljjke gouverneurs vallen geljjkeljjk als offers ■en myn novelle en beden svond kom ik op rapport, mjjoheer de luiteoaut! Dan zal hy wel zoo goed zgn aan te booreo, wat ik oader- deoig geachreven heb!" Eckhait boog lecbend .en wilde nog wal antwoorden, doch zjj was roods door do deur in bet aelon veidwenen. Vjji minuien later zat Elfriede reeds in baar kamerije voor de scbrgllatel. Zy baalde eeo lichtblauw, in pluche gebonden boek voor den dag, waarin 10 begonnen was, plaatsen uit vrome aobryvera te noteeren. Eerst een balve biedzyde was beschrevenhaar blik viel op de woordoo .Het heil eener eau ooa verknochte slel moet door gebed, offers en lyden bevochten Deze woorden werkten in 'l aerit zeer opt- onebterend op haar scbryveta talent. Hoe kon nn het plan om een oovelle te schryren overeen komen met den ernst haare leveoa? Zg wilde de pen neerleggendaar acboot haar plotaeliog de gedachte te binneo, dal met bet echryveu eeoer novelle de idee van bet apostolaat niet onvereenigbaar was. ,H|jn boek zal Hari.i'skleuren dragen," sprak zy by zich lelt, .on het zal dan titel Miriam" voeren, en de lezers zullen bg 't sluiten ven 't boek Uod po Maria meer beminpen dap te- Soel nam zy hare pen up en begon ts schryven, de eens bladigde voor, de andere na in bet blauwe pluche-boekje, lot de zon ter weeter- kimme oygde en bet slaan der klok haar uit het land der poetic in 't Oosten terugvoerde van moordaanslagen. En daarnevens hebben overrompelingen plaats van staats banken en particuliere kantoren, van postwagens en spoortreinen, waarbjj het den bedrijvers ervan meestal gelukt, zonder ontdekt te worden, met hun roof buit te ontsnappen. Op de groote land goederen verschijnen troepen boeren om den oogst te verwoesten en de bosschen om te hakken en slechts met wapen geweld kunnen zjj uileen worden ge dreven. In hoeverre bjj elk afzonderlijk geval politieke bedoeling ofwel gewone roofzucht in het spel zjjn, valt moeilijk uit te maken, doch men inag aannemen, dat de revolutionnairen er toch in al die gevallen .achter zitten". Voor den polilieken moord en den laten wjj het maar eens zoo noemen - politieke» roof - hebben de links staande partyen der ontbonden Doema nooit een woord van alkeuring; zjj zagen daarin een ge rechtvaardigd middel om de Regeering te bestrijden I Evenmin hebben zjj ge aarzeld met alle kracht revolutionnaire propaganda te maken onder het leger en aldus den laatsten steun van Regeering en Tsarendora aan het wankelen te brengen". Ziedaar in enkele trekken een gelijkend beeld geschetst van de ontbonden Doema. Of 't ook goed was, dat ze zoo spoedig mogelyk door den Czaar werd opgedoekt I Maar, helaas, in die daad des Czaren vonden de revolutionnairen aanleiding hun werk nog vermeteler, nog afschuwe lijker, nog ijzingwekkender uit te voeren. De aanslag op den minister-president Stolypin, en de ontzettende gevolgen daarvan, hebben, hoe gewoon geraakt het publiek reeds is aan de uitspattingen van het revolutionnaire gespuis, toch oen algemeen gevoel van afschuw en diepe ontroering teweeg gebracht. En dit schjjnt noodig om meer algemeen tot beter inzicht te komen omtrent den toestand van het diep beklagenswaardige Rusland. BUITENLAND. Het Franiche episcopaat ia nu vol tallig. Zondag jl. werden de laatste naar bat proza van bet alledaagache leven. Toen broeder en zuster 's avonds mei madame Fauehon aan de theetafel zelen, wendde Eckhart zich lachend tot Elfrlede, en sprak.Welnu- wat hebt gü te rapporteeren?" Budeead haalde Ellriede bet blanwa boek foor den da*, dat teratood door vrooiyk gelach van haar broeder begroet werd. .Prachlif, prachtig I Blauwe pluche met «er guld op eooeWaarom niet liever dedeiyk witte atlaa-ayde met Ivoren rug Dat zon hel paaaood gewaad zyn voor uw raeiajea-novella. Andara •cbryvera moesten jaren en Jaren wachten op een luxe. uitgave, doch by u verscbynt reeds do eerate druk In prachtband. Kom aao, begin maar, ik ben zeer benieuwd naar uw plucbe- De arme Elfrtedo had by deze ontboezeming geklenrd en was al half van plan het mannecrlpl meer achterwege Ie laton. Zy bedwong zich echter en mompelde tlecbt*,l)al la niet erg aanmoedigend, Eckhart I" Toen de vrjjheer de onlmoedigaoda uitwerking zUoer woorden zag, xelde hy baar geruat- slelleod.Haar Elfrlede, laat u toch niet too gauw van de wy> brengentk had volstrekt niets aan te merken op uw novelle. Kom, vergeel bet me, meer de aanblik van de ploehe-band was m0 le machtig." Hy schoof de lamp wat mesr naar haar toe, om haar aao te moedigen, madame Faochon haalde een eindelooss kous voor den dag eu Elfrlede begon te lezen. Z|) laa vlechtde lettere dansten baar voor de oogen, baar bart klopto bisschoppen, die van Digue, Moulin* en Saint-Brieuc gewijd. De tweede bisscliopz coiderenlle i* than* vastgesteld op 4 September Aan de bijeenkomst zal voorafgaan een vergadering van de permanente commissie, bestaande uit 17 leden, welke vergadering vermoedelijk op 1 Sept. a.i. plaats heeft. Den 26en en 27en October zal te Périgucux, onder voorzitterschap van den bisschop van die stad en den senator Laraarzelle, een congres van katholieke juristen worden gehouden, dat zich zal bezig houden met de gevolgen der scheidingswet en de kwesties der ver- eenigingen voor den eeredieast. De algemeene raad van Morbihan heeft met 26 tegen 6 stemmen een motie aangenomen, den wensch uitsprekende, dat de regeering onderhandelingen met het Vaticaan aanknoope, om de wetten, waarover de Katholieken zich beklagen, te herzien. De onderwijzers in het departement der Vogeezen hebben een vertrouwelijke circulaire ontvangen, waarin de vraag wordt gesteld, of er nog religieuze voor werpen in de schoollokalen hangen. Zoo die er nog zjjn, moeten ze verwijderd worden. Keizer Wilhelm heeft eindelijk een amnestie-besluit uitgevaardigd, waarnaar reeds lang verlangend werd uitgezien. De .Staatsanzeiger" bevat een koninklijk besluit, gedagteekend 24 Aug. Wilhelms- höhe, waarby naaf aanleiding van den doop van 's Keizers kteinzoon aan allen, die door de Pruisische burgerlijke recht banken wegen* majesteitsschennis ot belee-liging van een lid van het konink lijke huis tot gevangenisstraffen zjjn veroordeeld, gratie wordt verleend van deze straffen, voor zoover zij nog niet ten uitvoer zjjn gelegd. De nog niet betaalde gerechtskosten worden kwijt gescholden. Te Hamburg heeft de politie een werkplaats ontdekt, waar twee Ruisen zich bezig hielden met het vervaardigen van bommen. Dezo werden over zee de Russische Oostzee-provineiën binnen gesmokkeld. Bjj de huiszoeking was slechts één der Russen aanwezig, die in hechtenis genomen werd. De aardbevingen in Chili schjjnen tot rust gekomen. De burgemeester van Val paraiso heeft op een verzoek om in lichtingen van den .Matin" geantwoord, hoorbaar en de andere zoo klankrgkn etam b-efdo van ontroering. Haar geschrift, dat >U In de eensaamheid barer kamer oog eene met welgevallen had overgeleiao, kwam havr nn •makolooe in mislukt voor. Toen itf de darde bladt|)de omsloeg, waagde i|) bet narat een blik te elaan op haar broeder» galaat, om ta sieo, of bet gevleesde .sarcastische weerlichten", waermeo by dlkwyie werd gepleegd, er tich niet op vertoonde, (leen vpoor van epotteroy waa echter ta bsapeuren, wel ichlar een warme bolaogetelllog. Moedig laa Ellrlada verder, hait stem kreeg deu ouden klank tarug an onwllle- kenrlg aelf onder dan indruk van baar werk voltooide 10 de lealog vol begeeetering. Een laid bravo htrer hoordern weerklonk b|j 't ninde er ven. Eckhart atond op, gat I0n auater dn hand an aprak mat sichtbara blydeehap .Beeto Ellriede, g0 hebt myn verwachting ver orertroffen, |0 E0t eeo voortreffeiyke echrtjfetor salie uw blauwe pluche-band kan ar nn beet door." k-adamt Fauehon plakte een traan nit hat oog en aprak bewogen: .Wal kan da barooaaaa toch mooi icbr0ven I Wat ntn pbaataaia na bas aanschouwelijk alles galeekeod I Juiet de ielfde vlucht ala gravin Eleonora sallger, «o toob ook waar haal andara, too eigenaardig." Z0 keek naar bel familieportret, waaronder Elfriede ut. Dexe keerde stch om ea keek neer het portret eener dame In eeo iwart zijden kleed met hoogen kraag. Ba 't scheen alsof laote Elaooora uit de vergulde lijnt wel gevallig op haar nicht nnentg. (Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1906 | | pagina 1