Katholiek Nieuws= en Advertentieblad No. 45. Zaterdag 9 Februari 1907. Twintigste Jaargang. DE EERIIDE voor Amersfoort, Apeldoorn, Baarn, Barneveld, Blaricum, Bussum, Driebergen, Eemnes, Harderwijk, Hilversum, Hoogland, Laren, Leusden, Naarden, Nijkerk, Soest, Stoutenburg, Veenendaal en Zeist. Verschijnt eiken ZATERDAG. Abonnementsprijs per drie maanden. Franco per postf 0.40 Afzonderlijke nummersf 0,05 Bureau: Langegracht 13, Amersfoort. Uitgave van de Vereeniging De Eembode. Van 1 tot 6 regelsf 0.30 Voor iedercn regel meerf 0.05 Dit nummer bestaat uit twee bladen EERSTE BLAD. VERONTRUSTENDEVERSCHIINSEIEN Wie de politiek van verschillende landen ook maar van verre volgt, springt liet terstond in 't oog, dat een zeker bederf zich in de meest verschillende vormen daarin voordoet. Als model dient het tegenwoordige Frankrijk. In dat land, zoozeer beant woordend aan de meest democratische eischen, waar men van algemeen stem recht geniet voor Kamer en Senaat en zich verheugt in een President der Republiek, die bij meerderheid van stemmen moet gekozen worden, komen dingen voor, die spreken van een diep politiek bederf, een bederf van de meest gevaarlijke soort. In dat land, waar bij verkiezingen de kiezers worden misleid en bedrogen als bijna in geen ander land ter wereld; waar het geld bij die gelegenheden een rol speelt zoo verderfelijkaisnauwe- lijks denkbaar is, en daardoor de radi calen en socialisten zoo meester gewor den zijn van den politieken toestand, dat zij alles voor hun wil doen buigen, is onlangs als bij verrassing een staat kundig feit gepleegd, waarvan de ge volgen onberekenbaar zijn. De Kamerleden genoten tot dusver daar jaarlijks een tractement van 9000 francs, dus ruim het dubbele in ver houding van hetgeen de Kamerleden hier te lande genieten. Maai naar het oordeeldermecrderheid vandeFransche Kamerleden nog lang niet genoeg. Als bij tooverslag werd onlangs in de Kamer een voorstel ingediend, om dat salaris te verhoogen tot 15,000 francs. En als hing dc toekomst van liet land aan een haastig besluit, zoo werd in een ommezien dit voorstel afgehamerd en besloten, dat aan ieder lid per jaar 6000 francs meer zou worden uitge keerd. Ook de Fransche Senaat, die gaarne met de Kamer draaft door dik en dun, haastte zich de volle goedkeuring te schenken aan dit royale besluit. Voor persoonlijke dueleiudcn werd dus ruim drie millioen 's jaars aan de Staatskas onttrokken, maar persoonlijke belangen gaan boven algemeene belan gen als de politieke atmospheer be dorven is. De functie van Kamerlid is daarmee dus tot een zeer winstgevend baantje aangegroeid. Wie nu bij verkiezingen in Frankrijk slechts letten wil op hetgeen door can- didaten aait de kiezers tot dusver werd voorgehouden, hoe de fraaiste beloften werden gedaan, terwijl de candidatcn toch zeker waren, dat ze nooit in ver vulling zullen gaan; hoe de kiezers onbeschaamd beiogen en bedrogen werden, zelfs zoo grof, dat het met verbazing, sloeg hoe zij zich zelfs den barsten onzin lieten aanleunen cn voor zulke volksbedriegers in 't vuur gingen, omdat der candidatcn reclame verbluf fend was, dan behoeft men niet te vragen, wat gebeuren zal, nu deze soort candidatcn bij verkiezing over een ruime beurste beschikken hebben. Nu dc eerepost van weleer is omge zet in een zoo winstgevend bedrijf, behoeft men waarlijk niet te vragen, wat zal gedaan worden om zoo'n rijk gesalarieerd baantje te bemachtigen. En het gevolg hiervan is alweer, dat de eer en waardigheid aan het Kamer lidmaatschap verbonden, totaal onder den voet geraakt. Nog erger is. dat met het geld uit de Staatskas de partijkas der socialisten wordt gesterkt. Er moet zijn uitgelekt, waaraan trouwens geen oogenblik kan getwijfeld, dat een der socialistische groepen tevoren besloten had. dat de 6000 francs, die zoo gemakkelijk hun ten deel zouden vallen, in de partijkas zouden gestort worden. Zulke rotte toestanden ontstaan in een land, waar men de heiligste rechten en vrijheden met schennende hand ver nietigt. Of de finnncieele toestand zulke buitensporigheden niet gedoogt; of dringende sociale hervormingen om financiecle redenen op zich moeten laten wachten, 't doet er niets toe; waar eigenbelang, vuig egoïsme in 't geding komen, moet in de politiek alles zwichten. Dat treurige verschijnsel biedt Frank rijk. Maar hoewel nog in geringe mate is de politiek ook hier te lande niet geheel vrij van bederf. De Anti-rev. „Rotterdammer" schreef dezer dagen reeds onder hel opschrift „Politiek bederf" .Wanneer langzamerhand vuur alle mannen van zaken het Kamerlidmaatschap zóó tijd- roovend wordt, dal zij liet onmogelijk gelijk tijdig met hun maatschappelijke betrekking sterker een Kamcrgrocp van lierueps-politiei, die zich om de positie en om de 21XK) gulden Keiveel aan de politiek wijden. Naluurlijk wciisehen wij uilzondcringsgc- yaiten niet te laken, maar over het algemeen is een corps beroeps-Kamerleden hoogst ongeweiischt. Mensehen, wier .broodje" hangt aan hun vóór- of tegenstemmen, zijn niet de onafhan kelijke personen, die in ectie goede volks vertegenwoordiging zitting inucten.'hebben. Trouwens, begin maar eerst bij hun optrc- blijver ij den kiezers alles met de volle wetenschap, dat Inni beloften volmaakt onuitvoerbaar zullen zijn. Zoo komen ze met verderfelijke polilick dc Kamer binnen. Eu in de Kamer gaal liet dan bij de beoor deeling van ieder Voorstel evenzoo. Het geldt het aanleggen om Kameilid Ie blijven. Dan schrikken de zwakke lm ieders er vum terug een Kabinet, dat misschien ten spot is voor de gansehe natie, steik te bestrijden, omdat zij er voor vreczcu in bun distriet zonder positie en zonder lirimd. Het is zeer gelukkig, dat op dit oogenblik onze Tweede Kamer onder alle partijen nog leiders lelt. die zooals Mr. Kolkman, Mr. Heemskerk, Mr. I.oliman, Mr. Tydcman, Mr. Burgesius, Mr. Unieker en Mr. Troelsua. niet zien op hun eigen positie als Kamerlid, wanneer zi] hun stem over een regocrings- voorstel moeten uitbrengen. Wordt er een Kamer ontbonden, dan weten deze mannen opperbest, dat ze er wel weer men. Bovendien is omtrent deze leiders genoegzaam bekend, dat de 2000 gulden schadeloosstelling hen waarlijk niet zou be wegen lot voor hunne consciëntie immoreelc politiek. Maar ook deze mannen kunnen onder invloed komen van andere leden, wier h'ood wel afhangt van hun Kamerlidmaatschap. Afhankelijk van zulke „zwakke broeders" is ook voor de sterkere leiders niet buitenge net blijft dan ook een zeer groot landsbe lang. dat de Tweede Kamer ook in de toe komst bezet worde door mannen van onaf hankelijke levenspositie, die niet behoeven te draaien met hun overtuiging en hun stem in verband met hun f2000. Wordt in het vervolg het Kamerlidmaat schap voor mannen met eigen zaken en andere betrekkingen onmogelijk, dan wordt allengs de Tweede Kamer" juist d I.aat ons de politiek, ze vaak moge bezitten, in hare kern. in haar wezen, vrijwaren voor zulk eene verslech- tiis vaderland heelt uoodig zelfstandige leden in zijn volksvertegenwoordiging, die niet hunne beginselen en hun karakter om liet behoud van hun2lXl0gulden verloochenen." Voeg hier uti nog bij, ilat een staat kunde /.onder God ook hier te lande van liberale zijde begeerd wordt, dan moge men zich niet al te zeer verwon deren. dat de volken afglijden naar een politiek bederf. Immers, als God uit het staatsleven verbannen wordt, dan komt de vereering van den Mam mon aan de beurt, maar dan ook valt een volk ten prooi aan al de ellende, die een verdorven maatschappij oplevert. BUITENLAND. Bij de ontvangst van liet comité tot voorbereiding der feesten voor zijn prtesierjubilé. die gelijk men weet in September reeds een aanvang zullen nemen, heeft II. een toespraak ge houden, waarbij hij, volgens de „Dé- bats." o. in. lie! volgende zeide: „Mijn meest vurige wensch is, het jubilé io vrede te mogen vieren en aile katholieke naties dan in vrede te mogen zien. Die innige wensch heeft mij aangezet om teil opzichte van Frankrijk zoo lankmocuig mogelijk Ie zijn. Ik hoop, dal God mij de ver troosting geven zal den godsdienst vrede in Frankrijk Ie zien terugkeeren vóór liet vieren van mijn priosterjubilé," De paus voegde er aan toe, dat hij weinig zich er om bekommerde be schuldigd te worden van wanorde te stichten, als de wereld hem slechts wilde erkennen als den Paus van den vrede. Aan 't slot van zijn toespraak zeide Z. H. nog, dat hij God dankte van hem geen diplomaat of een politicus te hebben gemaakt. Wanneer de vijan den van Frankrijk eens overtuigd zul len zijn, dat zij niet te strijden hebben met een politicus, maar met ecu een voudige» herder der zielen, dan zal de ridderlijke geest in hen wel ont waken en zij zullen dan ophouden hem aan te vallen. Volgens liet verlangen des Pausen, moet aan dc jubelfeesten, vóór alles een godsdienstig en liefdadig karakter gegeven worden. In beginsel is besloten, een inschrij ving te houden over de gohecle wereld, welker opbrengst den Paus zal worden aangeboden op zijn feest. De moordaanslagen blijven in Rus land nog steeds aan de orde van den dag. Thans bericht de Nowoje Wremja In het palcis van den commandant van liet grenadierskorps, generaal Sou- detskij, verscheen den 25en Januari eene jonge dame en liet zich bij den generaal aanmelden. Zij werd ontvan gen. maar bleef in verwarring voor den generaal slaan, zonder een woord Ie kunnen uitbrengen. De generaal sprak haar moed in en vroeg naar het doel van haar bezoek. Toen begon de dame te schreien en verhaalde, dat zij gekomen was op last van het revo- lutionnairc comité om den generaal te vermoorden, maar dat zij niet in staat was de daad uil te voeren. Generaal Sondelskij verklaarde, dat hem in den lantsten tijd vele doodvonnissen van de omwentelingsgezinde» waren toe gezonden. Hij liet echter de dame rustig heengaan, omdat hem hare vol komen hulpeloosheid was gebleken. Te Pluck is de kolonel der gendar merie Bielkski doodgeschoten op eene wandeling in de nabijheid van de Poolsclie kerk. De moordenaar ont kwam. Telkens duiken onrustbarende be richten op over een zeer gespannen verhouding lusschen de Verecnigde Staten en Japan. Naar liet heet dringt Japan er met de meeste beslistheid op aan. dat Japansche kinderen in dc FEUILLETON. De zege der naastenliefde op het verre doodsveld. 3) Daar bemerkt dc Franschmaii liciu ouk. Hij kijkt licni lang aaneen hcfiigc beweging ondergaan zijn pijnlijke trekken. Hij spreekt enkele woorden, welke Martiiius echter, omJnl hij geen Frnnsch verstaat, nlel begrijpt. Hij maakte ceil beweging met dc hand, dat hij hem niet begreep. „Ik ken tl," sprak de Fraiischman. zoo goed en kwaad als 't ging, .gij hebt mij gescholen." .Neen. beste kameraad, ik heb n niet ge seholen noch gesloke». Denk maar eens na, ge waart al gevallen voor ik kon aanleggen. Misschien zijl gij wel getroffen door een kogel uit uw eigen gelederen. Mij isj't ook niet beter gegaan. Ik ben, toen ik op u In stormde, door een koget zwaar gewond en heb langen lijd op hel slagveld bewusteloos gelegen. Ik weel dan ook volsirekt niet hoe ik hier gekomen ben!" -Ik merk, dat gij geen schuld hebt aan mijn ongeluk," snikte de Fransche reservisl. .Nu weet ik, dat ik door een ander getroffen hen I Spoedig moet ik sterven I Sterven, spoedigO Oud I" Met treurigen blik keek hij opwaarts. .En thuis heb ik vrouw en kinderen." Er kwamen tranen in zijn oogen. M.irliiuis troostte hem zoo goed hij kou, doch zonder gevolg, -daar de Franscliman zijn toestand maar al Ie goed kende. Beide i spraken van nu af met elkaar; van van weerszijden was geen sprake. Dat zij op hel slagveld vol woede op elkaar in gestormd waren, was niet meer dan soldaten- plicht. De Franse-liman vertelde van zijn Ichuis en van zijn gezin. Weeds verscheidene jaren was hij getrouwd, en had een ziekelijke vrouw en twee kinderen, een van vijf en een van drie jaren achtergelaten. Wal zouden die nu moeien beginnen Bij wieu steun Ie vinden in hun hulpeloosheid Hij had in 'I dorp, waar hij tot dien lijd een bescheiden logement gehad had, geen bloedverwanten, die voor de achtergeblevenen zouden kunnen zorgen. Ach,dat maakte het sterven zoozwaarl Hij had de zijnen door den dokter laten schrijven, dal zij komen moesten. Nog een maal wilde hij hen zien en omhelzen, zijn vrouw den laatstcn raad voor de toekomst cn zijn kinderen den afscheidskus geven. Hij begon te schreien als ecu klein kind, toen hij dit alles meedeelde. Op zijn beurt vertelde Martiuus van zijn moeder, die ook alleen en vertillen zon achter blijven, als bij stierf. Beide mannen begrepen elkaar heel goed. ofschoon de Fransclimnn er wel eens een woord In 'I Franscll doorheen sprak, als hij hel in 'I Duilseh niet zon vlug kon vindenin hoofdzaak begrepen zij elkaar en werden dan ook goede vrienden. Den volgenden dag leefde de Franschtnan nog. ofschoon de dokier hem daags tevoren nog maar enkele uren Ie leven had tocge- I schreven. Dok den daaropvolgende» daging I hij nog kermend op zijn sponde. Onrustig keerde hij zich telkens om, cn als de deur openging keek hij ieder binnentredende onder zoekend aan. Mol een onuitsprekelijk verlan gen verwachtte hij zijn dierbaren, en hel scheen wel, dat hem dat in het leven hield. .Ach. ik zou ze zoo gaarne nog eens zien en spreken," zuchtte hij onafgebroken, en toch kwamen ze nog maar niet. Daar wordt de deur geopend en een man op leeftijd, mei twee kinderen bij zich, treedt binnen. De kleinen kijken schuchter de bedden langs, en de man, die bij hen is, keert zich lot een hospitaal-soldaat, tot wicn hij enkele woorden spreekt. Doch reeds heeft de Fransclt- man ze gezien. „Lodcwijk, Klara r roept hij zijne kinderen. Daar bemerkt het knaapje zijn lieven vader cn met een kreet van blijd schap snelt hij naar hel lied, gevolgd door zijn zusje. Hij werpt zich in de armen zijns vaders, die hem tccdcr aan zijn hart drukt en hem schier niet los wil latendoch daar koint ook het kleine meisje aan, zij ook wil haar deel hebben van vaders licfkoozingcn, en onder lachen cn tranen liefkoost hij zijn dierbare lievelingen cn vergeet haast zijn eigen pijnen. De man. die hen binnengebracht heeft, slrijkl meer dan eens met de hand over zijn oogen. en Martiuus benijdt hein haast, om "t geluk Item teil deel gevaileu. „Waar is* moeder vraagt hij ten slotte, en zijn oogen zoekeil de geliefde vrouw. Plotseling beginnen de kinderen tc schreien. .Mijnheer Fournicr, waar is mijn vrouw vraagt hij angstig aan den hij zijn lied slnandcn mandeze is burgemeester van zijn geboorte dorp. .Spreek dan toch I" roept hij hem loc. toen deze in plaats van te antwoorden slechts zuchtte. „Wat is er gebeurd schreeuwt hij, daar er nog steeds geen antwoord komt. „martel mij toch niet langer. Zij staat zeker voor de deuren wil mij niet Ie veel opwinden. Laat haar dadelijk binnenkomen." Weer streek de oude man over zijn oogen. „Beste Jacob," sprak hij ten slolle, „wees een mail, ik heb een treurige lijding voor u. Uw vrouw, de goede Margarctha kan niet komen." „Zij is toch niet ziek?" vroeg de gewonde vol spanning. .De lijding van mijn verwonding heeft haar zeker erg aangegrepen .Gave God, dat ik zeggen kon, dat zij ziek is en niet meerantwoordde de burgc- „Zij is dan dood riep de soldaat uil- De oude man knikte toestemmend. De beklagenswaardige man viel voor dood in de kussens eu keek slrak voor zich. De burgemeester ducht, dat do plotselinge zoo treurige lijding hem gedood had, cn riep een ziekenverpleger, terwijl de kinderen, luid schreiend, zich op hun vader wierpen. De gewonde cclilcr ging na ecnige oogenbiikken rechtop in zijn bed ziileu en streelde onder Irancn de hoofdjes der kleinen. .Arme kin deren," sniklc hij, .wat zal er nu van n worden I Nu zijl gij geheel verlaten, hebt niemand op de gchcclc wereld, die zich uwer erbarmt, u beschermt, u tot het goede aanspoort. God!" zuchlle hij, .Gij beproeft mij zwaar vóór mijn einde I" Dicpgeroerd was Martiuus getuige van dit voorval. Al verslond hij ook niet, wat gesproken werd. toch vermoedde hij wel. wal er omging. De burgemeester trachtte den armen man tc troosten, hem verzekerende, dat er voor de arme weezen gezorgd zou worden. Wel was dit een zwakke troost voor den gewondehij wist toch maar al Ie goed, hoe het lot was van degenen, die aan dc gcmeenle vervielen. Hij trok de kinderen lot zich, alsof hij zich van hen niet wilde scheiden. „Zeg mij, mijnheer Fournicr," vroeg hij aan den burgemeester, .wat is mijn vrouw toch zoo plotseling overkomen Bij ons afscheid was zij wel zwak, zooals steeds, maar toch gezond." .Het hartzeer om u heeft haar in den laat stcn tijd hard aangepakt," zei de burgemeester. .De voortdurende angst, dc spanning, namen haar krachten weg en men zeide algemeen die brave Margarelhn zal nog van kommer en verdriet ziek worden. Acht dagen geleden heeft zij een koude opgeloopcn buiten op 't veld, en de dokter was er bang voor, dat zij door haar zwakte dc ziekte niet zou te boven komen. Toen daarna de lijding kwam, dat gij zwaar gewond waart, gaf haar dat de rest. Enkele uren nadien is zij gestorven, cn lieden ochtend hebben wij haar ter aarde besteld. Daar ik toch in deze streek moest wezen, wilde ik de gelegenheid aangrijpen, om aan uw hartewenseh te voldoen cn ten minste de kinderen meebrengen." .Dank li, mijnheer Fournicr," antwoordde

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1907 | | pagina 1