Katholiek Nieuws= en Advertentieblad No. 14. Zaterdag 6 Juli 1907. Een en twintigste Jaargang. DE EEMBODE voor Amersfoort, Apeldoorn, Baarn, Barneveld, Blaricum, Bussum, Driebergen, Eemnes, Harderwijk, Hilversum, Hoogland, Laren, Leusden, Naarden, Nijkerk, Soest, Stoutenburg, Veenendaal en Zeist. Verschijnt eiken ZATERDAG. Franco per posti 0.40 Afzonderlijke nummersf 0,05 Bureau: Langegracht 13, Amersfoort. Uitgave van de Vereeniging De Eembode. Van 1 tot 6 regelsf 0.30 Voor iederen regel meerf 0.05 Dit nummer bestaat uit twee bladen. EERSTE BLAD. Verkiezing voor den Gemeenteraad. liij de stemming van leden voor den Gemeenteraad, op Maandag 8 Juli a.s.. zal weder hard gestreden moeten wor den. Daarvoor heelt de vrijzinnige kiesvereeniging „Amersfoort" wel ge zorgd. Deze treedt weder zoo uitdagend op, dal de anti-liberale partijen, willen ze slechts hun rechtmatig toekomende zetels in den Raad behouden, reeds tot een krachtig verweer gedwongen worden. De zaak is deze. Bij de periodieke verkiezing van leden voor den Raad moeten thans aftreden in district I één anti-rev. en één liberaal, nl. de heeren Mr. P. J. F. van Voorst Vader en C. J. D. van Eek; in district II één Katholiek en één liberaal, nl. de heeren C. Th. van Beek en M. L. Cclosseen in district III één Katholiek en één liberaal, al. de heeren A. H. van Kalken en D. Gcr- llet is echter bekend, dat de heeren Van Voorst Vader, Van Eek en Van Beek niet meer in aanmerking wenschett te komen. Dus drie liberalen, twee katholieken en één anti-rcvolutionnair moeten af treden. En nu heeft de kiesvereeniging „Amersfoort" gesteld niet 3 maar 6 liberale candidatcn, waarmede brutaal wordt te verstaan gegeven, dat zij ook thans weder trachten wil de aftredende anti-liberalen uit hun raadszetels te werpen. Of zoo iets verbittering wekken moet is nog al duidelijk. En dat geschiedt ofschoon men weet, dat door de Katholieken, ten bewijze van hun verdraagzaamheid bij gemeen teraadsverkiezingen. vele liberalen iu den Rand zijn gebracht, otn slechtste noemen de heeren Visser, Cclosset Tromp van Holst. Plomp enz., niet tegenstaande de liberalen in den Raad meer zetels bezetten dan hun iu ver houding tol de anti-liberale partijen rechtmatig toekomt. Ondanks deze tegemoetkomende houding van anti-liberale zijde, wil de vrijzinnige kiesvereeniging „Amers foort" thans blijkbaar liefst alle politieke tegenstanders uit den Raad verdringen. Maar de Rcchtsclic partijen zullen zich tegen zulk een aanval op hun recht weten te verdedigen met alle kracht, die in hen is. Door de R. K. Kiesvereeniging „Recht en Orde" zijn candidnat gesteld: In district I dc heeren M. L. Celosse, W. Kleber. Iu district II de heeren: A. H. van Kalken, H. Kroes. In district III dc heeren: D. Ruijs, W. Salomons. Wie slechts ceuigszins vertrouwd is met verkiezingszaken zal moeten erken nen, dat uit de samenstelling dezer cnndidatenlljst verstandig beleid en doorzicht spreekt. Zooals men ziet is in distriet I in de vacature Van Eek eandidaat gesteld, ook door de Katho lieke Kiesvereeniging in de gegeven omstandigheid zeker wel een bewijs van bizondcrc verdraagzaamheid de heer M. L. Celosse. en in de vacature Van Voorst Vader, dc heer W. Kleber. In district II is ter vervanging van den lieer C. Th. van Beek eandidaat gesteld de heer H. Kroes, en verder de heer A. H. van Kalken, omdat de kans van slagen voor een Katholiek in dat district gunstiger is, dan wel in district III, voor welk district hij aftreden moet, en waarin juist met iididaten der Anti-rev. of Christ, ist. partijen succes kan verkregen orden. In district III zijn daarom in dc opengevallen plaats van den heer Van Kalken en voor den tweeden "indszetel tot eandidaat gesteld de lecren D. Ruijs en W. Salomons. De strijd gaat hier dus voor dc lameiiwerkende anti-liberale partijen de Katholieke, de Anti-rcvolution- lairc en de Christelijke Historische - •in een rechtmatig aandeel in de zetels .an den Raad. Dit aandeel, hun bij de stembus steeds betwist, wil de rijzinnigc Kiesvereeniging „Amers foort" thans nog meer bekorten door raadszetels voor zich op te eischcn. Zulk verregaand onrecht wil deze kiesvereeniging op de samenwerkende Rcchtsclic partijen toepassen. ezers, wij hebben U nu duidelijk uiteengezet waarom de strijd bij de stembus gaat. Met grond mogen wij nu zeker verwachten, dat bij de anti liberale kiezers, het plichtsbesef om daar tegen op te komen, zoo luide spreken zal. dat allen, zonder uitzon dering, Maandag 8 Juli aanstaande ten stembureau zullen opkomen en als In district I op de heeren M. L. Celosse, W. Kleber. In district II op de heeren A. H. van Kalken. H. Kroes. In district III op de heeren I). Ruijs, W. Salomons. BUITENLAND. De pogingen door Engclsche en Duitschc journalisten en burgemeesters aangewend om een betere verstand houding tusschen beide landen in het leven te roepen, hebben er wellicht toe geleid, dat Koning Eduard en Keizer Wilhelm op vriendschappelijker voet zullen komen. Het Londensche departement van Buitenlandsche Zaken heeft bekend gemaakt: „Wij zijn gemachtigd te melden, dat de koning en de koningin den Duit- sehen keizer en keizerin tot een bezoek aan hunne Majesteiten uitgenoodigd hebben, Naar verwachting zal het be zoek plaats hebben in November, wan neer liet hof te Windsor zal verblijven." De beteekenis van dit bezoek is zeker van niet geringe waarde. Om trent de plechtigheden, die daarbij zullen plaats hebben, verneemt de „Daily Mail." dat de keizer en de kei zerin 18 Nov. op Windsor Castle ver wacht worden. Te Portsmouth zullen zij landen en vandaar onmiddellijk naar Windsor gaan, waar de Engelsche monarch hen zal wachten aan het station. Op 19 November zal een jacht plaats hebben in de wouden van Wind sor. Den volgenden dag, of den dag daarna staat een bezoek aan de City op "t program, gedurende hetwelk een banket zal gegeven worden in de George-hal, benevens meerdere imisi- cale en theatrale uitvoeringen. Dat be zoek aan Londen belooft 't hoofdmo ment van 't bezoek te zullen worden Een officieuse nota, die te Rome is uitgegeven, bericht, dat een nieuw Italiaansch-Russisch handelsverdrag te St. Petersburg onderteekend is. Dit ver drag zal tien jaren duren. De contrac- teerende partijen hebben zich verbon den het voor 't oogenblik geheim te houden. De verhouding tusschen Italii? en Oostenrijk schijnt ook gunstig. De PolitischeKorrcspondcnzbcrichtalthans uil Rome. dat liet voorgenomen bezoek van den minister van' buitenlandsche zaken van Oostenrijk-Hongarij baron Aehrentlial aan zijn Italiaanschen ambt genoot Tittoni omstreeks half Juli zal plaats hebben. De beide ministers zul len zich dan gezamenlijk tiaar het kasteel Racconigi bij Turijn begeven, waar de Oostenrijksclie staatsman aan den Koning en de Koningin van Italië zal worden voorgesteld. Het contra- bezoek van Tittoni zal in den loop van den zomer gebracht worden op den Sommering. Van daar zal Tittoni zich dan met baron Acrentlial naar Ischl begeven, om zich aan Keizer Frans Jozef voor te stellen. Een bewijs van toenadering, tusschen de erfvijanden Frankrijken Duitschland, s thans gegeven, waarop met inge nomenheid door de pers gewezen wordt. De rijkskanselier vorst von Bülowheeft denJFranschen oud-minister van oorlog, me, thans ondervoorzitter van de Kamer van afgevaardigden, bij zich invangen. De heer Etienne heeft te Cicl ook met den keizer gesproken hij is nu naar Parijs teruggekeerd. Aan den correspondent van de Temps te Berlijn deelde hij mede, dat zijn gesprek ken met den keizer geen diplomatiek of ambtelijk karakter hadden gehad, maar toch van te vertrouwelijken dlrd waren geweest om er niet over te zwijgen. De persoonlijke indruk, dien deze correspondent in zijn onderhoud met den heer Etienne opdeed, was dat deze staatsman het vertrouwen mee neemt op eene gestadige verbetering van de betrekkingen tusschen Frankrijk en Duitschland. De Duitsche bladen maken melding, dat te Dantzig in hechtenis is genomen Wölke, directeur van de Marienburgcr Privatbank, die 2'2 tot 3\2 millioen ink. meerendeels het geld van kleine spaarders, die blindelings vertrouwen in hem stelden. met dolzinnige speculaties verdobbeld heeft. Voor de bank speelden zich Zaterdag onbeschrij felijke tooneelen af. Van alle kanten waren de menschen te voet, met rijtui gen en met den trein in de stad ge komen, op het bericht, dat de bank mis was. Nog een half uur voor de afkondiging van de faillietverklaring waren sommen van 2000 tot 4000 mk. uitbetaald. Wölke was erg in trek, omdat hij zulk een hooge rente betaalde. Zelfs het dijkbestuur van Marienburg had groote sommen bij zijn bank liggen. De raad van toezicht had niets gemerkt en zelfs de vertrouwdste vrienden van Wölke hielden hem voor een eerlijk en schatrijk man. Behalve Wölke is ook zijn procuratiehouder in hechtenis genomen, omdat dc justitie aanneemt, dat deze meer van het speculeeren, hoofdzakelijk in Australische mijnwaar- den, moet afgeweten hebben. Het is der politie gelukt, het comité der rcvolutionnair militaire organisatie te Riga in hechtenis te nemen. Er zijn 30 personen in de gevangenis gebracht. Men stelde vast, dat dit comité de hand gehad heeft in het oproer in het bataljon sappeurs en dat het toebereid selen trof tot nieuwe onlusten, die FEUILLETON. Dl TRANSVAtLSCHE KNAAP. Langs de vallei van Marien, op den weg van Mafcking naar Sjoeani, reed een jonge nian, wien liet gemakkelijk was aan te zien, dat hij een vreemdeling in het land was. Zijn kleercn, met stol overdekt, bewezen, dat hij een langen tucht achter den rug had. Deze ruiter, kortelings in Transvaal ge komen, was een Ncdcrlandschc dokter, die dc Bocrcn-commando's volgde om de gewon den te verbinden en te verplegen. Thans was hij op weg naar de Engelsche kolonne, die daar iu de buurt tiaar kamp had opge slagen, om een brief aan den Eugclsclicn generaal te overhandigen. Den gansclien dag had hij te paard gezeten, en liet was bijna avond, toen hij op den eersten Engclschcn schildwacht sliet, die hem naar hel kamp leidde en hem hij den gene raal bracht. Deze presideerde juist een zit ting van een krijgsraad, die het vonnis velde over een Roeren-commandant, beschuldigd op een Engclscli officier te hebben gescho- hescluildigde was een groote krachtige man met sympathiek gelaat. In ecuigc woorden, waaruit waarheid sprak verdedigde hij zich. „Ja," zei hij, „op hel einde van het ge vecht heb ik op den officier geschoten, dien gij mij verwijt lafhartig te hebben gedood. Ik heb geschoten, een Boer mist nooit zijn doel. In de volle borst getroffen streed die dappere voort, zonder in dc hitte van het gevecht den doudclijkcn kogel te hebben gevoeld. Eerst toen de strijd gci'iudigd was en al de zijnen gesneuveld waren, gaf hij zijn degen over. Maar iiilgcput door bloed verlies zeeg hij spoedig op den grond neer. Dat is dc eenvoudige waarheid. Gij moest overigens welen, dat een Boer nooit een ontwapenden vijand aanvalt. Doet thans met mij, wat gij wilt. maar indien gij het hoold van hel commando doodt, zal een ander hem opvolgen en onder diens hevelen zul len de overblijvende mannen nog hun plicht weten te dpen." ;sraad bleef De Engelsche generaal glimlachte spot tend en haalde de schouders op, toch wil ligde hij het verzoek in en gaf hem ook •ordecldc. Deze I ingcvoclig e fiere iadsl.1 dal iemand zich en zijn kind uit rel over Ie hren- de president zei dit eene woord„i Verontwaardigd trad nu de dokter nader en zei: „Ucneraa u de gunst, de overbrenger tc van de bondschap van dien m mij dit niet weigeren. Wie h „Ontvang mijn dank." zei hij, „gij, die mij zoo juist nog onbekend waart en die mede lijden hebt met den soldaat, die gaat ster ven. Gij zijl een Hollander, dit verwondert mij nietMen vindt vele edele harten als het uwe onder tienIk heel Karchcr. Mijn zijn gevangen genomen, Ie Masjoed. Het huis. kenbaar onder alle. is hel eerste als ge 't dorp binnenkomt. Zeg hun, dat mijn laatste ge dachte voor hen geweest is. Raad luin aan, naar Rhodesia te gaan, daar zullen zij voor- ioopig veilig zijn. Indien gij mij voor on schuldig houdt, zeg hun dan, dat ik mij niets heb te verwijten, zeg tuin, moedig en gelaten liet droevige lot te diagen, zeg hun hoe lief ik hen heb. En aan u" voegde hij er eenvoudig bij „mijn dank!" liet onderhond was gc'eiudigd. Ecnige minuten later had het cxccutic-pcicton zijn werk volhrachl De jonge dokter begat zich aanstonds op weg. Hij ontveinsde zich de mncilijkhcdi niet, die liij te verduren zou lichbcn: i vermoeienis van den tocht van twintig kif meter, het gevaar als een spion Ie wordi neergeschoten, en eindelijk het vervuilt der droevige zending. Overal waar hij door trok, zag hij niets dan puinhoopen en rookende huizen, waar- Engelschen meegesleept. Verontwaardigd over dit hartverscheurend schouwspel onzer beschaafde eeuw. vervolgde de jonge dokter steeds zijn weg. Hij trachtte de benden tc sten met het doel, dit onwetende volk, dat weigerde zijn vrijheid prijs te geven, tc be schaven. Eén hoeve stond nog overeind hij den ingang van hel dorp Masjoed. Aanstonds begreep de dokter, dat hij gekomen was bij dc woning, die Karchcr hem had beschreven. Eén oogenblik aarzelde liij. Hij ging dus in ecnige woorden droefheid in dit gezin bren gen, en hij, vreemdeling, i. En l< zijn plicl et. hij r geopend en verscheen een met groote verbaasde oogen n Boe „Ik breng slechte lijding van uw vader" „Hij is dood, niet waar?" zei het kind bleek. „Arme moeder, wat zal er van haar worden? Zij is zoo ziek! En kleine broer is nog maar acht dagen oud." Daarna plotse ling als in een uitbarsting van woede: „Maar willen zij ons dan allen dooden!" ongeruste stem vroeg: „Wat is er, Cliristi- „Mijnhcer," hernam het kind snel, „zeg niet tegen moeder het ongeluk, dat ons treft. Ga binnen, zeg haar, dat gij hem hebt gezien, en dat gij, ons dorp doortrekkend, ons zijn groeten zijt komen brengen. Ver raad u niet! Arme moeder, zij zou cr onder En als een man, die zich sterk genoeg voelt dc smart alleen te dragen, leidde het kind bijna glimlachend den Hollandsclien dokter binnen. „Mijnheer komt u dc groeten van vader irengen, moeder." „Dank, mijnheer, grijp, dat vader n hij wil. Maar hij is gezond, i :i de moeder. Rij v s hel in te- Zonder een de de dokter plotseling, om een einde tc maken aan den strijd iu zijn hart, lieten zijn lippen een zin ontsnappen, waarin I k 1 I rug?" En op een hoofdknik, dien dc jonge vrouw voor een bevesling hield, vervolgde zij: „Zeg hem, hoeveel wij iu zijn afwezigheid Ie lijden hebben van dien wreeden oorlog, onophoudelijk laslig gevallen door de troe pen, die voorbij trekken. Tot nu toe heeft

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1907 | | pagina 1