Katholiek Nieuws= en Advertentieblad No. 15. Zaterdag 13 Juli 1907. Een en twintigste Jaargang. DE EEMBODE voor Amersfoort, Apeldoorn, Baarn, Barneveld, Blaricum, Bussum, Driebergen, Eemnes, Harderwijk, Hilversum, Hoogland, Laren, Leusden, Naarden, Nijkerk, Soest, Stoutenburg, Veenendaal en Zeist. Verschijnt eiken ZATERDAG. Franco per pos Afzonderlijke ni f 0,40 f 0,05 Bureau: Langegracht 13, Amersfoort. Uitgave van de Vereeniging De Eembode. Prijs der Adve i 1 tot 6 regels >t iederen regel meer :t bureau bezorgd zijn. Dit nummer bestaat uit twee bladen. EERSTE BLAD. HERSTEMMING VOOR DEH GEMEEHTERAAD De uitslag der stemming voor den Gemeenteraad heelt geleid tot herstem ming >n de districten I en III. In district I werd gekozen de heer M. L Cclosse met 403 van de 1373 uitgebrachte geldige stemmen. Verder verkregen de heereu I). Gerritsen 310. W. Kletter 354, G. van Wijland 132 G. Zie' rink I Alzou herstem iningtiisscheu de hoeren D. Gerritsen en W. Kleber. In district II werden gekozen de heercn A, 11. van Kalken 'met 201 en II. Kroes met 17t> van de 341 uitge brachte geldige stemmen, Verder ver kregen de heercn M. I.. Cclosse 158, R. Smit 79, G. van Wijland 15 en Zieverink 25 stemmen. In district III werden uitgebracht 478 geldige stemmen. Hiervan verkregen de heercn I>. Ruijs 22ii. W. Salomons 223, J. van der Wal Kzn. 183. II. Donker löti, G. van Wijland 63, Zieverink 49 en II. Jebbink 13 stemmen. Alzoo herstemming tusschen de heercn D. Ruijs, W. Salomons, J. van der Wal en li. Donker. In den uitslag dezer stemming ligt intusschen alweer een vingerwijzing, die bij de herstemming wel ter harte mag genomen worden. Reeds herhaal delijk werd er op gewezen, dat het niet aanging, in een anti-liberaal dis trict als district II een liberaal in den Gemeenteraad te kiezen, wijl in de andore districten, vooral in de laatste jaren, aan de anti-liberale partijen schier geen enkele raadszete! word gegund. De R. K. Kiesvereeniging „Recht en Orde" hiermede rekening houdende, besloot na rijp beraad, daarbij voeling houdende metdesainen- werkende Rcchtsche partijen, thans in district II, in plaats van den heer M. I.. Cclosse een Katholiek te candidceren. Doch overtuigd ervan, dat de kans voor den heer Cclosse «nn ddir dan herkozen Ie worden, hiermede genoeg zaam verijdeld werd, besloot de R. K. I Kiesvereeniging hem tot candidaat te proclamecrcn in district I, in de vacature Van Eek. Hierdoor werd de herkiezing van den lieer Cclosse verzekerd en mocht men veilig veronderstellen, dat de candidaatstelling van dien heer in district II voor de liberalen meer een ipiacstie van principe, dan een mid del lot krachtige bestrijding van de katholieke candidate!] blijken zou, oni- :rlijke bestrijding al hcc reinig t rekent Wat echter gebeurd is geelt een heel anderen kijk op de verkiezings-campag- ne. Toen de R. K. Kiesvereeniging door middel van de „Eembode" en van strooibiljetten den heer Cclosse met warmte in distriet I had aanbevolen, kwam liet Bestuur tot de overtuiging, dat de vrijzinnige kiesvereeniging in district II de candidatuur van den heer Cclosse uitspeelde met nngewonen strijdlust tegen de katholieke c.indi- daton in dat' district. Was het hierbij echter gebleven, wij zouden er het zwijgen toe gedaan hebben, maar het middel, dat daarbij door tegen standers werd aangewend was gewoon weg „zeer min". In den nacht vóór de stemming werden bij de Katholieken in dat district in de brievenbussen gestopt of onder de deur door ge schoven strooibiljetten, waarop met ongewone groote letters, als die men op aanplakbiljetten ziet, de kiezers werden uitgenoodigd te stemmen op den heer Celosse, den candidaat „der Rooinsch Katholieke Kiesvereeniging." Lang, niet waar? De candidatuur van den lieer Celosse, uit het oogpunt van bizondere verdraag zaamheid, door de Katholieke Kies vereeniging in district I gestold, werd alzoo Judasachtig uitgespeeld tegen de katholieke candidate» in district 11. De protesten, die van vele zijden bij liet Bestuur der Kiesvereeniging in kwamen tegen dezen „gemeenenstreek" zooals ze in verschillende vormen werd gebrandmerkt om de katholieke kiezers te misleiden, gaven het tastbare bewijs van de diepe verontwaardiging, die hel vunzige bedrijf had opgewekt. Zoo werd van de zijde der tegen- j standers de tegemoetkomende houding der R. K. Kiesvereeniging met een lage politieke streek beloond. Kiezers, wij zijn dus ernstig gewaar schuwd. Acht daarom alleen strooi biljetten. die tot aanbeveling strekken van onze candidate» in district I van den heer W. Kleber. en in district ill van de liccren D. Ruijs en W. Salo mons. voor betrouwbaar. Laat u niet misleiden door de fraaie beloften, die van vrijzinnige zijde in strooibiljetten worden neergeschreven, doch zelden in vervulling gaan. Er is reeds lang en luide genoeg geklaagd over hel voortdurend stijgen der ge meentebelastingen, maar dat klagen helpt geen zier. Wilt ge daarin ver andering ten goede brengen, neemt dan uw stembiljet te hulp en kiest mannen, die niet komen aandragen met schoone beloften, maar die door daden willen bewijzen, dat ook zij de belangen der eente tonder willen behartigen eu een verstandig, zuinig beheer onzer gcineente-financiën voorstaan. Aan zulke mannen heeft de- Raad onzer gemeente nog steeds een dringende behoefte. Daarom op Woens dag 17 Juli aanslaande als één man ter stembus gegaan en eenparig ge stemd. In district 1 op den heer W. Kleber. In district III op de heeren D. Ruijs en W. Salomons. BUITENLAND. De openbare meening in de Veree nigde Staten linudi zich thans druk bezig niet plannen van het departement tut uitzending van oorlogsschepen. In den aanstaanden winter zullen 16 linie schepen, die nu vertoeven in Atlantische havens naar de Pacific-kusten gezonden wordell. De secretaris van marine Met- calf. heeft bevestigd, dat daartoe- het plan bestaat: hij voegde daaraan toe: „Er zijn veie onjuiste berichten hier over gemeld; ik hecht echter aan die verplaatsing, van een militair standpunt beschouwd, geen waarde. Het komt overeen niet onze politiek, een groot aantal slagschepen op één punt te ver eenigen. Tot dusver hebben wij onze eskaders naar verschillende Eurupec- sche havens gezonden, maar dat brengt minder nut dan als wij ze thuis houden. Ik hoop. dat de praatjes van een ge schil met Japan spoedig zullen ophou den er is geen reden waarom Japan en de Vereenigde Staten niet in vriend schappelijke betrekking met elkaar zouden staan." De enquête-commissie voor het leger in Italië is met hare werkzaamheden begonnen. De gepensioneerde kolonel van den generalen staf, Barone, noemt in de Popolu Romano als de voornaam ste taak van de commissie de oplossing van de vraag, op welke wijze de slag vaardigheid van het leger kan worden verzekerd. Hiertoe zijii slechts twee wegenóf men verhoogt de leger- begrooting, opdat de tegenwoordige organisatie kan beantwoorden aan haar doel. óf men besluit tot eene ingrijpende principieele hervormingen stelt zich in vredestijd tevreden met een veel geringer troepencffcctief. De Garribaldi-feesten in Italic1 hebben tot een gruweldaad geleid Ie Milaan, waar de Garribaldi-vereerders twee priesters hebben verinoord. De Wiener Reiehspost" meldt liier- De vereenigde anti-clericalen te Milaan maakten van de Garribaldi- feesten gebruik tot een waanzinnige opruiing tegen de Katholieke Kerk. De opgezweepte volksmenigte trok, gemeene liederen zingend, door de straten en wierp de ruiten in bij de voorname Katholieken. Voor de kerk stieten de aanvoerders der bende vreeselijke godslasteringen tiii cii spoorden hun volgelingen aan. de- deur te bestormen, maar de kara- binieri hielden hen terug. Heden her haalden zich die walgelijke tooiieelen. Honderden van workschuwende kerels werden in herbergen door vrijdenkers half dronken gemaakt en daarna door de straten van Milaan gevoerd. Voor de kerk der Capucijnen gekomen, riep een der aanvoerders„Weg met de kerk 1" en honderden vielen de kerk aan. om ze te plunderen. De weinige karabinieri werden omver geworpen en nu zou de kerk prijs gegeven zijn aan de onteering, indien niet twee capucijnen met heldenmoed den ingang verdedigd hadden. Een hagel van stokslagen viel updewcer- looze priesters, messen flikkerden en in weinige minuten waren zij door kerfde en met bloed overstroomde lijken. Ondertusschen hadden de karabi nieri versterking gekregen en dreven de bende uiteen. De beide Capucijnen waren reeds overleden, maar zij hadden toch bereikt, dat de kerk bewaard werd voor onteering van deze „vrij denkers". 'Jit Spanje wordt gemeld De politie in Barcelona heeft eene omstreeks 25 koppen tellende aiiarchis- tenbende opgespoord, wier taakbestond in het leggen en doen ontploffen van dynamietbommen in de hoofdstraten van de stad. Geschillen, die ontstaan waren over de verdeeling van geld. leidden tot aangifte bij de politie en tot gevangenneming van de betrokken personen. De autoriteiten ineenen, dat de tijd van het terrorisme in Barcelona nu geëindigd is. Koning Eduard van Engeland neemt iedere gelegenheid te baat om als man van vrede te poseeren. Nu weer heeft hij op een adres van den graafschaps- raad van Anglesey te Holvhead geant woord: „Het is mij zeer aangenaam te vernemen, dat uw raad mijne pogingen waardeert. De zaak van den vrede en den voorspoed van het land, die aan mijn hart zoo dierbaar is. kan niet anders dan in gevaar gebracht worden door de verstoring van de rust, die zoo gelukkig heerscht in Europa. De hooge plaats, die Groot-Britannië inneemt onder de volken, zal, naar ik hoop, altijd gehandhaafd worden door vreedzame middelen. Voor zooveel van mij afhangt, zal de invloed van Groot- FEUILLETON. Het hartvan denanarchist. - Uwe Majesteit is zno... stijfhoofdig, sprak de kan-- -Per. Zijne Maje. lelt antwoordde driftig, dal de stempel was. Maar reeds in liet volgend oogenlilik vroeg Rudolf bijna even nederig om vcrscliooning, als hij gewoon was geweest te doen in de dagen toen graaf Ferrcru regent over liet koninklijk l-'arsala was. - Gij gelijkt in niets op uw vader, Sire. zcide Ferrcra verdrietig. Waul Rudolf I was als een wassen pop rende o j Isl I Ie lilt Ier I g leept over ligsie tronen Ie' plaatsen. Maar vuur en staal, bloed en tranen Intcn een spoor nclilcr, waarin onkruid opschiet vlecsch van den kanselier. Hij kon ze zeer zeker in bedwang honden, doch dal redde lijken, zachlmocdigcn Rudolf I. Un thans stond Rudolf II in de schoenen van zijn vermoorden vader. Hel was niet mogelijk hem schrik aan Ie jagen. Hij bezat Ferrcra, die geen afstand doen wilde van Als Uwe Majesteit maar minder vermetel wilde zijnmompelde hij. Natuurlijk hen ik dal I riep de koning uil. Welke jonge man is dat niet Ga uw eigen jeugd maar eens na: tweemaal in de gevangenis, eens bijna doodgeschoten Ferretii haastte zich hem in de rede te vallen. Als Zijne Majesteit Slechts acht wilde geven op eigen veiligheid, dan kwam het overige er niet zoozeer op aan. liet was roekeloos geheel alleen op de jacht te trekken. Wist hij misschien niet, dat Carl Brcma naar l-'arsala was teruggekeerd? De anarchist? riep de koning uil. De merkwaardigste bandiet uil Europa. Ik zou Als Uwe Majesteit op die wijze voort gaat, klonk liet droogjes, zal die wcnseli zeer zeker worden vervuld. In weerwil van alle waarschuwingen, bleef Rudolf uitgaan. Hij had korl te voren een kleine villa Ie Farma gekocht, op achttien mijlen atstands van de residentie, eene plek, beroemd om haar rijkdom aan forellen, en hij vertrok om daar te gaan visschen, slechts vergezeld van zijn rijknecht Ncllo, een knaap uil die streek. Nu zullen wij ons pas vermaken, zcide de koning opgeruimd. Niemand zal ons daar storen, tenzij Carl Bronia koml opdagen. Hebt gij ooit van hem gehoord. Ncllo? Nellu wierp behendig een vischlijn over den kolkslroom uit. -- Ik zag en sprak hcill dikwijls Sire, ant woordde hij. En dat licht gij mij nooit gezegd! Hij woonde hier. De Engclschc kunste naar, van wien Uwe Majesteit de villa overnam, kocht haar van de regccrlng. Zij behoorde vroeger loe aan Brcuia's vader, die ook een schilder was. Hij pleegde verraad en dien tengevolge werd de bezitting verheurd ver klaard. De moeder van Carl Brcma werd stervend uit liet luiis gedragen en overleed Het waren donkere dagen. Het zwaard voerde de heerschappij m Farsala. Carl was toen nog een knaap. De koning bromde, dat het een schande was en dat hijzelf socialist zou geworden zijn onder zulke omsluiidighedcn. Vertel mij meer van Carl Brcma, ging Maar Ncllo wist niet veel meer Ie zeggen, liet was in Rusland en Italië, waar Brcma turen doorleefd en was thans weduwnaar, met een schoone dochter, die de lering had. Jaren geleden, toen de anarchist iu het geheim in zijn vaderland vertoefde, was het meisje geboren. Dien middag na liet eten was de koning de vroolijkhcid zelve. Ferrcra, die overgeko men was, om hem over staatszaken te spreken, drong er op aan, dat er tenminste eenige soldaten het landgoed mochten bewaken. Niet één I riep Zijne Majesteit uit. Zelfs De kanselier was weder vertrokken en de jonge vorst zat te ruoken in het atelier, waar hij op regenachtige dagen ook wat huo|ite Ie schilderen, toen Nello hem kwam zeggen, dal graaf Ferrcra een roode portefeuille ver gelen had, waar hij thans om telefoneerde. Indien men haar aanstonds naar het naastbij- gelegen slation kon brengen, zou een renbode uit de stad haar daar in ontvangst nemen. Geen oogcnblik aarzelde de koning Nello op Ie dragen zich daarmede tc belasten en een kwartier later bevond hij zich alleen in huis met de reeds slapende dienstvrouwen. De eenige voorzorg, welke hij nam was de voordeur te sluiten. De blinden waren naar omlaag gelaten, behalve van het atelier, dal van geen luiken was voorzien. Overal brandde licht. De villa, die hij mei bijna onmogelijk zich v< dit hel ouderlijk huis van geweest. Brema's vader had al deze schotten bijeengegaard. Het moest hem hard zijn ge vallen, dat op te geven. En Carl Brcma had zijne moeder daarginds op het gras zien slcrvcn, dacht de koning. Dal was een dier feiten, die mannen van een harstochtelijk karakler tot misdaad drijven. liet was alsof er een schaduw langs het venster gleed. Ja, hij vergiste zich niet, daar was zij weer, geheel in li wille handen tikten driftig op de ruiten, terwijl een meelijwekkende stem smeekte binnengelaten te worden. Onbevreesd opende Rudolf de vensterdeur en ving een tenger meisje in zijne armen op. Breng mij naar het licht 1 stamelde zij. Uw leven hangt er van af. Onder het volle lamplicht gekomen zag Rudolf een schoon, marmerkleurig meisje met twee van angst vervulde oogen. Hij schonk een glas wijn in en dwong haar daarvan te drinken. Zeg mij thans wie gij zijt vroeg hij zacht. Sire, antwoordde zij, ik ben Enid Brcma. Mijn vader is Carl Brcma. Hij kan niet ver meer zijn en hij is vergezeld van twee anderen. Uw knecht word weggelokt. Uwe Majesteit zal het begrijpen. Het was hier, dat vaders moeder in zijne armen stierf. Ik weet pas sedert heden, wie hier het ccrs! woonde, zelde de koning. En ik geloof u, want men zegt. dat gij nobel en goed zijt. 01 ik viel op mijn knieën voor hem, smeekte hem u tc gaan spreken; maar hij lachte mij uit Gij gelooft mijn vader zeker een harteloos Nooit nog heeft hij zijne handen met een misdaad bezoedeldmaar u hier Ie welen beroofde hem zoo goed als van het verstand. Het scheen een belecdiging de nagedachtenis zijner moeder aangedaan. (Wordt vervolgd)

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1907 | | pagina 1