Katholiek Nieuws= en Advertentieblad No. 23. Zaterdag 7 September 1907. Een en twintigste Jaargang. DE EEMBtDE voor Amersfoort, Apeldoorn, Baarn, Barneveld, Blaricum, Bussum, Driebergen, Eemnes, Harderwijk, Hilversum, Hoogland, Laren, Leusden, Naarden, Nijkerk, Soest, Stoutenburg, Veenendaal en Zeist. Verschijnt eiken ZATERDAG. Franco per pust Afzonderlijke f 0.40 f 0.05 Bureau: Langegracht 13, Amersfoort. Uitgave van de Vereeniging De Eembode. Prijs der Advertenliën Van 1 tot 6 regelsf 0.30 Voor lederen regel meerf 0.0b Dit nummer bestaat uit twee bladen. EERSTE BLAD. „Licht en Schaduw". Van zeer geachte zijde verzoekt men ons het volgende artikel, dat onder het bovenstaande opschrift in het „Huisgezin" van 23 Aug. jl. voorkomt, in zijn geheel over te nemen, wijl dat ongetwijfeld zou wezen in het belang der goede zaak. üaame voldoen wij aan dit verzoek, en dit nog te gereeder, omdat dezer dagen ecu vurig drank bestrijder tegenover ons den wcnsch uitsprak, wat zeker een hartgrondige wensch van alle goede Katholieken is, dat de wakkere strijd tegen den drank duivel ook tegen de duivels van onge loof en zedeloosheid niet minder fel en krachtig zou worden aangebonden, en juist deze zienswijze blijkbaar ook door den schrijver van het onderstaande artikel gedeeld wordt. Men oordeele Het tweede Nederlandsch katholiek Congres lot bestrijding van het alcoho lisme behoort weer tot de geschiedenis. Indien daarmee alles gezegd was, had het evengoed achterwege kunnen blijven. Maar dit is niet zou. leder, die hel Congres heeft bijgewoond, zal wel den indruk hebben meegenomen, dat in de dagen, die achter ons liggen, nuttig werk is verricht, zaadkorrels zijn uit gestrooid, die met Gods hulp rijke vruchten zullen voortbrengen. De honderden, uit alle oorden des lands, kruisvaarders van den nicuwercn lijd, die te Nijmegen vergaderd waren, zijn in hun kennen en weten vooruit gegaan, in hun willen versterkt, in hun geestdrift aangewakkerd, en zij zullen thans in hun omgeving verder dragen en vruchtbaar maken, wat hel Congres hun schonk. Ook heel wat iauwen en onverschil ligen zullen door de verslagen der vergaderingen uit hun gemakzuchtig toezien zijn opgeschrikt cu tot het besef zijn gekomen, dat het alcohol vraagstuk iets anders is dan een snuifje van den modernen lijd, dan eer lief hebberij van een handjevol dwepers, die alle gezelligheid uil ue maatschappij willen bannen en den menseh nu letter lijk niets meer gunnen, Wat op dit Congres van Nijmegen duidelijk in liet licht is gesteld, is niet. dat liet drankmisbruik zoo groote af metingen heeft aangenomen, maar dal het alcoholisme, een zoo groot maat schappelijk kwaad is, dal het stelsel van drinkgewoonten en drinkdwang ons, tenzij het alsnog beteugeld en overwonnen wordt, onder allerlei op zicht naar den kelder zal voeren. En wal zooveel waard is. is. dal rtp het Congres het woord der wetenschap zoo luid en zoo krachtig heeft geklon ken, dat onderscheidene medici met hun gezag tot waarheid hebben gestem peld, wat anders allicht enkel als be wering zou zijn aanvaard of - afge wezen. Hij zooveel licht, dal van liet Congres uitstraalt, mag toch ook wel op een paar schaduwplekken worden gewezen. En dan komt het mts voor. dat men zich niet steeds van zekere eenzijdigheid heeft weten vrij te houden. Zoo werd bij de behandeling van liet onderwerp „kinderbescherming en alcoholisme" wel eenigermatc de indruk gewekt, dat te veel aan het alcoholisme werd geweien, dat voor de achterlijk heid, vcrwaarloozing eu criminaliteit der jeugd een Ie groot debet op rekening van den drank werd gesteld. Het leek haast, of zonder alcoholisme de aarde een paradijs zou zijn, louter door engelen bewoond. En niet geheel ongelijk had de geeste lijke, die als een gewichtigen factor van de misdadigheid onder de jeugd liet toenemend ongeloof noemde. Inderdaad, men moet den duivel niet zwarter maken dan hij is, of liever, men moet niet alles op den breeden rug van den drankduivel schuiven. Ook andcie duivels brouwen heel wat kwaad, En al ontkennen wij geenszins, dat er op dit terrein wisselwerking bestaat, dat heeren duivels elkaar krachtig in de hand werken, na het uitdrijven van den drankduivel is men er nog lang niet. Een andere vraag is, of men er wel verstandig aan doet, een kwestie als geheel-onthouding of niet in kinder bonden op een Congres als dit te laten uitvechten. Discussie hierover in en voor een volksvergadering lijkt ons al weinig vruchtbaar, vooral wanneer de tijd voor het debat bijna hij seconden moet worden toegemeten en van een grondig argumenten tegenover argumenten stel len geen sprake kan zijn. De krap toegestane tijdduur laat ternauwernood ruimte vooruitspraken, niet voor ccn behoorlijk betoog. Daarbij komt de opwinding van een groote, slag op slag Interrompeerende vergade ring, aan wier invloed maar weinig sprekers zich geheel welen te ont trekken. Wij stellen ons voor, dat indien dezelfde bekwame mannen in besloten kring in rustige kalmte hetzelfde vraag stuk hadden behandeld, waar argu menten en hetoogen hadden kunnen worden gewikt en gewogen, men tol een bevredigender resultaat ware ge komen. Intusschen, is een gedachtewisseling ook onder ongunstige omstandigheden niet geheel zonder waarde, een stem ming. als aan het eind gehouden werd. mist iedoren waarborg. Zijn al degenen, die aan de stemming deelnamen, we zeggen niet stemgerech tigd, maar bevoegd, over zulk een gewichtig vraagstuk hun stem uit te brengen Heeft de stem van een medi cus of ervaringrijk priester dezelfde waarde als die van een jongen propa gandist of van een jonge dame, wier te waardeeren ijver allicht grooter is dan de klaarheid van hun inzicht eu de rijpheid van hun oordeel V Bovendien, welke botcekenis heeft de gevallen beslissing? Heeft zij bin dende kracht Is. nu zich van de toevallig aanwezige stemmenden drie méér tegen dan vóór verplichte geheel onthouding in de kinderbonden ver klaard hebben, ieder gehouden, afschaf fers in die bonden toe te laten En zouden, ware de meerderheid andersom geweest, de kinderen, die geen belofte van geheelonthouding wilden doen, uit de jongens- en incisjesbonden moeten gezet zijn Ook zonder de uitspraak van het Congres wist men, dat er een sterke strooming was vóór en een sterke strooming tegen verplichte geheelont houding thans voor kinderen. Kan men, waar dit vaststaat, door de toevallig aanwezigen in een sectie-vergadering een beslissing laten nemen Er is op het Congres gezegd, dat liet belachelijk zou zijn, Ihans nog kinderbonden op te richten zonder geheelonthouding. Maar is het dan minder belachelijk een beslissing Ie laten nemen, die men kalmpjes naast zich kan neerleggen, zonder er zich in liet minst aan te storen Men kan trouwens in deze dingen niet dwingen. En als men het gaat doen, geschiedt het tot groot nadeel van de zaak. die men voorstaat. Deze is gediend met voorlichten en overtuigen, niet met opdringen en doorhakken. BUITENLAND. De Parijsche „Croix" heeft een on derzoek ingesteld omtrent den toe stand der Katholieke Kerk in Frankrijk, Het blad publiceert verschillende in terviews van bisschoppen omtrent de maatregelen, die volgens hun oordeel genomen moeten worden voor den op bloei en de verdere ontwikkeling van de Katholieke Kerk in de moeilijke omstandigheden, waarop zij op 't «ogen blik in Frankrijk verkeert. Mgr. Dnuais, de bisschop van Beau- vais heeft daarbij o. m. de volgende treffende verklaringen afgelegd, Sedert de scheiding, is er ontegen zeggelijk eene verandering ontstaan in mijn bisdom, liet is zeker, dat wij de volkssympathie herwinnen en grootere invloed van ons uitgaat. Men begrijpt, dat men ons onrechtvaardig heeft be roofd en men bewondert liet gebaar van den paus, waarmede hij milliocnen aan de princiepen heeft opgeofferd. Het gevaarlijkste, meest verspreide vooroordeel tegen onswas, datwij „geld mannen" waren. Men meende, dat wij zeer rijk waren, aan onze rijkdommen verkleefd, hebzuchtig. En zie, al de bisschoppen en geestelijken van Frank rijk doen eensgezind afstand van luin bezit. Bij de onverschilligen heeft het mis trouwen plaats gemaakt voor een eer biedige verbazing. Dal heb ik goed gemerkt op mijne herderlijke reizen. Nooit ben ik met zooveel eerbied ont vangen, zelfs door de maires. Nooit kwam er zooveel volk, luisterde men zoo aandachtig. Van hun kant gaan dc priesters veel nader om met de geloovigen, kennen ze beter, houden zich meer bezig met hunne geestelijke, zedelijke en stoffelijke belangen. De sympathie voor den priester neemt toe naarmate die voor den on derwijzer afneemt. Hun kuiperijen, het te buiten gaan hunner bevoegdheid, hun gebrek aan ijver, de minachtende onthouding in alles, wat de zedelijke opvoeding der kinderen betreft, de on rustbarende voorbeelden van anti-pa triotisme enz. hebben de illusies van velen vernietigd, veler oogen geopend." Aan 't slot spreekt mgr. als zijn ver wachting uit, dat dc scheiding niet de dood der Kerk in Beauvais zal zijn. maar haar opbloei. „Dal zal T antwoord wezen der Voorzienigheid." Ook Engeland heeft volgens de Daily Mail zijn bestuurbaar luchtschip klaar gekregen. In alle stilte en, sinds Frankrijk en Dultschland getoond hebben reeds een goed luchtschip te bezitten, met verhoogden spoed, is men te Aldershot met de vervaardiging bezig geweest. En nu zijn zoo 't heet, de moeilijkheden overwonnen. Weldra zal liet gevaarte, dat op de Fransche Patrie lijkt, gereed zijn. Koning Eduard van Engeland heeft een daad verricht, die hem niet weinig tot eere strekt. Hij bezocht in Maricu- bi.d een voorstelling door een Wcc- ner troep gegeven, zoo meldt een bericht uit de Oostenrijksche badplaats aan verschillende Lonaensche bladen, waar liederen en monologen werden ten beste gegeven, die de grenzen van het gepaste zeer ver overschreden. Na de twee eerste nummers moet dc Koning boos opgesprongen zijn uitroepend: „maar dat is afschuwelijk f", en den schouwburg hebben verlaten, gevolgd door den prins van Teek en ue leden van het gevolg. De in de zaal aanwe zige Engclschen en Amerikanen volgden 's Konings voorbeeld. Dat deze daad des konings diepen indruk moest maken is nog al duide lijk. Keizer Wilhelm heelt weer een rede gehouden, die bijzonder de aandacht heeft getrokken. Ditmaal is dit te Munster geschied. Bij gelegenheid, dat de Keizer het landsmuseum bezocht, hield hij een toespraak en betoogde, dat hij geen verschil maakt tusschen dc oude en nieuwe provinciën en ook FEUILLETON. Leven voor leven. r Zijn 4e inanschappt 4) „Juist, ritme en de paarden v dig?" „Zeker, overste „Dan heb ik wal voor u. De vijandelijke stelling moet bespied worden. Bevel uit 't hoofdkwartier. Maar, wat zie ik, u draagt den ding niet gedacht en zal dus een ander csca- „Volstrekt niet, overste," antwoordde dc ritmeester, „'t is maar een schampschot. En waarvoor heb ik mijn linkerarm noodig Als ik mijn rechter maar overhoud, om den sabel te kunnen gebruiken, dan zal ik de teugcis wel niet de landen vasthouden I" „Goed, ritmeester. Ik weet, dat ik steeds op u rekenen kan. Maar dc laak is moeilijk. Minstens twee dagreizen is de vijand van hier en gij moet met uw manschappen door de voorposten sluipen. Voordat er vijf dagen verloopen zijn. zult u nauwelijks terug wezen. Gij kunt nog lieden avond of morgenochtend afmarchcercn. .Als mij de keus gelalen wordt, zal ik mijn mannen terstond op de hoogte stellen en binnen 't uur afrijden." ritmeester Ragowski niet zijn cscadrou afmar cheerde. Uil den draf, dien de paarden aan namen, viel af te leiden, dat hij gedurende den nacht nog een grooi gedeelte van den weg dacht at ie leggen, In den ochtend van den volgenden dag kwam een ritmeester van de garde in de legerplaats, die een brief van den bevel- voerenden generaal uil hel hoofdkwartier den overste overhandigde. Het document bevatte gewichtige niedc- deehngen. In den nacht had men spionnen gevangen gemaakt, op wicn men papieren had gevonden. Daarin werd vermeld, dat dc Japanuefscdivoorwaartschc beweging hadden stelling, zooals daags te voren bevolen was, zou liet eseadron een gewissen dood in de armen voeren. Het bevel van den vorigen Toen de overste deze mcdcdccling gelezen cnbcvel," sprak hij, „koml Ie laat. s gisten dron afgezondenreeds een 40 K.M. hebben zij afgelegd." „Die is verloren, wanl 'l gebergte is reeds door de Japanners bezet. En voor de ritmees ter hel bemerkt is hij omsingeld, 't Is moge lijk, dal hij nog bijtijds lont ruikt eu terug keert" antwoordde de ritmeester der garde in groote zenuwachtigheid. .Dal doet Ragowski niet. Hij trekt niel terug, of hij moest gedwongen worden," „Dan „Ik kau mijn flinksten officier en mijn beste eseadron zoo maar niet in de pan laten hak ken, zonder een poging te hunner redding Ie hebben gedaan. Dadelijk zal ik ritinccslcr Ragowski twee escadrons achterop zenden op eigen verantwoording." Reeds wilde hij heengaan, om het bevel daartoe uit te vaar digen. „Overste," sprak de garde-ritmeester, „u Ragowski, vroeger bij eerste Tsjita-regi- Juist, Iwan Ragowski. Kent u hem?" vroeg van top lol leen. Ik verzoek u overste mij toe ie slaan, dc heide escadrons ie vergezellen, ik zal Ragowski niet in den sleek laten, al zou het mij 't leven kusten," sprak de rit- Natuurlijk heb ik er niets op tegen, dat gij den Irocp vergezeltik zal hun vlug 't hevel lot opbreken geven." Binnen een half uur galoppeerden ccn paar honderd Kozakken denzclfdeil weg op, welken Iwan daags Ie voren had ingeslagen. Deze had intusschen al een grootcn voor sprong, daar hij met zijn eseadron den gchcclcn rustle hij en daarna 'ging hel den ganschen dag weer door, met korte hall-lijden, Tot dan toe hadden zij steeds in een dal gereden, laat op den namiddag kwamen zij hunger in 't gebergte. Achter die bergkam moesten de Japanners liggen, zouals men in 't hoofd kwartier vermoedde. Die sleile bergen moesten dus beklommen worden. Daar de paarden hen slechts konden hinderen, stegen zij af en lieten ze, onder goede bedekking aan den voet van 'I gebergte achter. Na twee uur gemarcheerd te hebben verscholen. Ken Chinees werkte ccn eindje veinfg vi dond. vroeg „Wicn behoort deze hofstede T ,,'t Is mijn eigendom, mijnheer I" luidde 't ntwoord. „Is ze bewoond „Ik alleen hen nog hier; alle knechts zijn De idde Waar. voor de Japanners gevlucht zijn „Neen, mijnheer, wij hebben nog geen vijand gezien," verzekerde de Chinees. „Er is er niet i!4n in 'i gebergte." „Zeker, mijnheer, ik lieg niet." „Goed," wendde hij zich tot zijn luitenant. „We zullen dit huis bezeilen en na een paar uur rusten weer almnrchccrcn. En zich tol den Chinccschen hoer wendend, sprak hij „Gij gaat met ons en met uw hoofd staat gij gij gelogen hebt, heelt uw laatste uur ge- vooruilgesneld waren, het huis geheel doorzocht hadden, teruggekomen waren, en bevestigden, dat het geheel ledig was, marcheerde de ritmees- ler met zijn Kozakken en den Chinees dc hofstede in. Een deel der manschappen ver spreidde zich over de omgeving, om die Ie duorzueken, maar ook deze Kwamen weldra terug met de boodschap, dat zij geen vijand gevonden hadden. De ruiters maakten zich liet nu gemakke lijk, zoover dat len minste in den oorlog gaal, om hel lichaam eenige rust te gunnen. Zoo gingen er eenige uren voorbij en 't was bij middernacht, de tijd, door den ritmeester tut opbreken bepaald. Plotseling weerklonk een waarschuwend gefluit van den huitenstaanden schildwacht, Terstond waren allen op de been, Wat was dal Enkele manschappen snelden naar buiten doeh bijna onmiddellijk stormden zij weer naar binnen, schreeuwende„Daar zijn de Japanners, Van alle kanten komen ze anngc- loopcn." Op dit oogenblik sprong de Chincesche boer, zich onhemerkt mecnende, uit 't venster. „Verraad I" riep ritmeester Ragowski en sprong naar 't vensier, om mei eigen hand den Chinees hel levenslicht lilt tc blazen. Deze was echter al verdwenen, doch zou zijn noodlot niet ontgaan. Toevallig snelde dc schildwacht op 'l huis toe, en toen deze den Chinees uit 'l venster zag springen, be greep hij, welk aandeel deze aan 't verraad had. (Wordt vervolud.)

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1907 | | pagina 1