Katholiek Nieuws= en Advertentieblad No. 24. Zaterdag 14 September 1907. Een en twintigste Jaargang. OE EERBODE voor Amersfoort, Apeldoorn, Baarn, Barneveld, Blaricum, Bussum, Driebergen, Eemnes, Harderwijk, Hilversum, Hoogland, Laren, Leusden, Naarden, Nijkerk, Soest, Stoutenburg, Veenendaal en Zeist. Ve» schijnt eiken ZATERDAG. Franco per post Afzonderlijke f 0,40 f 0,05 B; Langegracht 13, Amersfoort. Uitgave van de Vereeniging De Eembode. PrU* dar AdvertantiUn i Van I lot 6 regelsf 0.30 Voor lederen regel meerI 0,0b Dit nummer bestaat uit twee bladen. EERSTE BLAD. Iets naar aanlcidiiiK van liet verslag SOCIALE WEEK. We leven terecht in een tijdperk van sociale beweging. Ontelbare wak kere geesten, mannen van studie en ontwikkeling houden zich daarmede bezigdat bewijst de arbeid door deze personen op sociaal terrein reeds ver richt. Alleen de poging, om die beweging in een goede richting te leiden ver- eischt inspannende werkzaamheid, ge paard gaande met een geest van opoffering en godsdienstzin, die eerbied en achting afdwingen van ieder, die ook maar eenigermate de bezwaren gevoelt en kent, die op sociaal gebied moeten overwonnen worden. Een bewijs daarvan werd dezer dagen geleverd, door het verschijnen van het verslag der Sociale Weck in 1906. Ongeveer één jaar is voorbij gegaan, vooraleer deze uitgave het licht mocht zien, maar juist hierin ligt de verdienste, dat het iets anders is dan een gewone uitgave, dat een diepere gedachte aan dit werk ten grondslag ligt. In de aankondiging der verschijning van dit boekwerk, wordt dan ook ge zegd „De bedoeling gaat verder, dieper. Men wil vastleggen voor den vervolge, in beknopten vorm. in juiste termen, wat de mecning is van onze katholieke sociologen over de hoofd punten van het sociale vraagstuk. En dit wet, om anderen bij hun studie voor te lichten." En na vermelding der inhoudsopgave wordt zoo juist gezegd „Zeker is, dat zooveel belangrijks bijeen, nog niet aan ons Katholiek lezend publiek is aangeboden, en 'tis ten zeerste te wenschen, dat iedereen zich zal aangespoord gevoelen, om zich dit officieel verslag aan te schaffen, hetzij om in 't bezit te zijn van een veiligen gids bij de eerste schrede op het moeilijke pad van sociale studie, hetzij om steeds bij de hand te hebben een beknopt overzicht, als men de kwesties zelf reeds meent onder de knie te hebben." Een veilige gids hij de eerste schrede op het moeilijke pad van sociale studie is waarlijk wel noodig, dringend uoodig, ook zelfs voor degenen, die reeds meenen de kwesties onder de knie te hebben. Een tweede Sociale Week is nu te Breda gehouden, welke te voren door Dr. Nolens, het lid der Tweede Kamer, in de „Venl. Ct." als volgt besproken werd, „Dr. Schacpman schreef in I902.dat de lyrisch-rheforische voordrachten haar tijd hebben gehad. Dit moet zeker het geval zijn op een Sociale Week. Daar verwacht men eenvoudige, klare uiteenzetting en beredeneering. Het zou onzinnig zijn te verwachten dat hij, die met nog zooveel ijver en aandacht dc lessen gevolgd heeft, het maatschappelijk vraagstuk nu ook „onder dc knie" zou hebben. Als een goede uril'ntccriiig het resul taat is. mag men reeds tevreden zijn. Voor een cenigszins grondige studie zijn jaren noodig. En met name de aanstaande priesters moeten die vinden in hun opleidingsjaren. Ik wang het de veronderstelling uit te spreken, dat het doel der lessen beter bereikt zou worden, indien de toehoor ders deze konden volgen aan de hand van een cenigszins uitvoerigen leiddraad. Wie iets met liet onderwijs te maken heeft, zal wel willen toegeven, dat zelfs, aan hoogescholen noodig is óf wel het volgen van een handboek, óf, wat beter is, van een leiddraad, die tot volgen en zelfdenken dwingt, en dat men anders komt tot geestdoodend dictaat-houden. En voor het blijvend nut ccnerSociale Week ware een stenographlsch verslag misschien niet ongcwcnscht. Moge de tweede Sociale Week tot gevolg hebben meer kennis van de maatschappelijke vraagstukken meer ijver tot leniging van maat schappelijke nooden, tot opheffing van misstanden en steeds meer waardccring en chris telijk solidariteitsgevoel tusschen de verschillende maatschappelijke groepen onderling." Uit dit welsprekend woord blijkt de ernst, die ook Dr. Nolens ten aanzien van liet sociale vraagstuk bezielt. De waarschuwing tegen onzinnige verwach ting verdient waardccring. Het maat schappelijk vraagstuk „onder de knie" te krijgen is niet het werk van enkele dagen. Met een bescheiden uitkomst stelde de geleerde socioloog zich tevreden. Als een goed inzicht van den toestand het resultaat is, dan is al veel bereikt. En zoo treffend juist merkt Dr. Notens op: „Voor cenigszins grondige studie zijn jaren noodig". Moge deze verklaring van een zoo bevoegd man ter harte genomen worden. Een harde studie, een studie van jaren zal noodig zijn, vooraleer een oplossing gevonden is van sociale vraagslukken, die zich steeds krach tiger op den voorgrond dringen. Wij behoeven slechts tc noemen de bran dende qiinestiün: loon, arbeidsduur, staking, werkeloosheid enz. om te be seffen voor welke moeilijke problemen de sociologen thans zijn gesteld. Warme toejuiching verdienen dan ook daden als het houden van bijeenkomsten, waarin de meeningen van scherpzin nige geesten op sociaal gebied uiting vinden en wel op bescheiden wijze, als op voormelde sociale vergaderingen is geschied. Uit alles spreekt de over tuiging, dat wel een veilige gids werd geboden op het moeilijke pad van sociale studie, en deze gids de cenige betrouwbare is om te leiden in de richting, die tot een gewensehte oplos sing voert; maar tevens werd niet verheeld, dat ontzaglijke oneffenheden zich op dien weg voordoen, dat alles, wat goed katholiek wezen wil moet medewerken om de hindernissen weg te helpen ruimen, die het pad des socialen levens versperren en bemoei lijken. Daartoe ook maar het geringste te mogen bijdragen is het doel dezer be schouwing. BUITENLAND. Een nieuw geval van anti-clcrica- lismc en geloofshaat heeft zich Zondag tc Rome voorgedaan. Terwijl de aarts priester van de kerk van de H. Mag- dalena rustig op het kerkplein wan delde, werd hij door eenige individuen aangevallen. Het viel de lage aanval lers echter niet mede, want de aarts priester is van een herculische kracht en dreef de aanvallers op de vlucht. Hij slaagde erin een van hen te grijpen en hem naar liet commissariaat vim politie over te brengen. De Itearcn hadden hun verdiende loon I In verband met de schandelijke anti- clericafc beweging in Italil', bevat de „Univers" onder het opschrift: „Voor de onafhankelijkheid van den Paus" o.a. liet volgende: „De anti-clericalc pers tracht nog maals den nieuwen aanslag, waarvan kardinaal Merry del Val liet voorwerp is geweest te vermoffelen. De emotie der Katholieken tegenover deze misdadige aanslagen moet zich niet uiten in ijdel gejammer; zij moet zich vertolken in krachtige protesten. lit den kardinaal-staatssecretaris, die den Paus vertegenwoordigt, hebben de ellendelingen den Paus zeiven willen treffen, en in den Paus het Pausschap. Alle geloovigen gevoelen zich der halve getroffen door dc slagen, gericht tegen den cininenten minister des Pausen. Indien er nog waarlijk katholieke mogendheden bestonden, zouden zij reeds krachtig geprotesteerd hebben bij de Italiaansche regeering. Want deze is op de eervc plaats verant woordelijk voor deze misdaden. Indien zij niet door een lijdelijk toezien, die aan medeplichtigheid grenst, den anti- godsdienstigen veldtocht aanmoedigde zou die niet dergelijke uitbarstingen van haat voortbrengen. Maar in die aanslagen zelf vindt het Quirinaal een eerste straf voor zijn zwakheid of dubbelzinnigheid. Want zij tonnen aan, hoe belachelijk de waarborgen zijn, waarmee het Quiri naal beweerd heeft, de pauselijke ma jesteit te beschermen, en hoe gerecht- vaaidigd de protesten zijn, die de H. Stoel niet heeft opgehouden te doen hooren tegen de berooving van zijn onafhankelijkheid. Er waren optimis tische en verzoeningsgezinde Katholie ken, die verzekerden, dat de Paus, in dien hij er In toestemde, door de straten van Rome te gaan, er slechts eerbe wijzen en vereering zou ontmoeten, verschuldigd aan zijn souverciniteit. Men ziet thans, dat zijn waardigheid, ja zelfs zijn leven niet veilig zou zijn voor de woede der anti-clericaleu, onthreidcld of toegelaten door de regeering, die de pretentie heeft den Paus te beschermen Dat is een onhoudbare toestand, die niet kan voortduren. Vroeg of laat zal het noodzakelijk zijn, dat het Pausdom, onder den een of anderen vorm, een waarlijke onafhan kelijkheid verkrijge, gewaarborgd door de gansche christelijkheid." Nog steeds ziet Italil' duizenden zijner bewoners naar over den Oceaan ver trekken om elders een beter bestaan te zoeken. Blijkens de jongste opgaven nopens den omvang dezer landverhuizing heeft deze in 1906 alle vroegere jaren, en eveneens, die in andere landen over troffen. Niet minder dan 787,977 land verhuizers ot ongeveer 60.000 meer dan in 1905, hebben in dit jaar liet land verlaten, De verdeeling naar de geslachten was 642,716 mannen en 145,261 vrouwen. Jonger dan 15 jaar waren 83.585 der landverhuizers. Omtrent het inslaan van den bliksem in de katholieke kerk te Lemberg waarbij 4 personen gedood en ver scheidene gewond werden, worden nader de volgende bijzonderheden ver meld. De parochie vierde dien dag juist FEUILLETON. Leven voor leven. (Slot.) 5) Een stoot, en gehuil van woede, en de kerel viel dood neer. „Dc deuren sluiten en versperrenven sters, luiken, openingenalles bezetten." riep Ragowskl. In een oogwenk was hel huis in een vesting veranderd; uit elk ven ster, uit elk luik, uit elke opening stak de loop van een gewcr, en dc Kozakken scho ten uitmuntend. Bijna twee uur duurde de ongelijke, nach telijke strijd, waarna de Japanners plotseling niet vuren ophielden. Wat hen daartoe mocht bewogen hebben konden de Russen niet „Ze zullen misschien den morgen afwach ten," sprak Ragowskl, „en dan den dans weer beginnen. Maar die zal spoedig ten einde zijn, onze munitie raakt op." Er viel geen schol meer, docli de Japan ners hielden de hofstede nauw omsloten. Toen de morgen aanbrak vloog er een steen door een venster naar binnen. Op het papier stond de cisch zich binnen tien minuten over te geven; ua verloop er van zou hel vuur weer geopend worden. Rugowski riep nu zijn mannen bijeen; eeiilgcn hoorden en zagen niets meer, zij lagen dood bij de schietgaten. „Jongens," aldus sprak du ritmeester zijn getrouwen aan, toen alle overlevenden om hem geschaard waren, „onze miiuitic is op. Er blijft ons niets over dan ons over te geven, of met den^ sabel door te vechten, en een „Wij geven ons niet overt" riepen allen. „Qoed, dan doen wij een uitval, maar gij weet, dat wij dan allen in den dood gaan." „Dan zullen wij sterven, ja wij willen ster- godsdienst I" Nu vouwden allen de handen en knielden neder naar dc vier windstreken, zooals dc Russische godsdienst dat voorschrijft. Daarna stonden zij op en trokken de sabel, terwijl zij de gewcoren, die zij thans niet nicer kon- gebruiken, op den rug hingen. Ragowski ging aan hun liould slaan, met den sabel in de rechter hand, terwijl de linker nog steeds in den doek hing. Dc tien minuten waren reeds lang voorbij, en juist toen hel escadron, dal ten doude was opgeschreven, van 'I gebed opstond, vlogen de eerste kogels der Japanners tegen dc muren. Zwijgend verliet de troep hel vertrek. Reeds wil Ragowski 't hevel geven de poort te openen, den uitval te doen als er Russi sche schoten vallen, leder bemerkt het. Nog eens snellen er eenige naar 'I raam, om er uit te kijken. Daar zien zij de Japanners in grooto verwarring. Een aldcellng staat nog naar 't gebouw gekeerd, maar 'I grootste aantal loopt door elkaar, en velen schieten in 't dal. „Daar is dc redding," roepen de Kozakken, „üod redt ons." Ook Ragowski heeft er zich van overtuigd en nu vlamt de begeestering eerst recht in hem op. „De deur opcnl" roept hij en aan 't hoofd zijner mannen stormt hij vooruit, dc Japan ners in den rug. Een lievig gevecht begint, doch slechts een oogcnblik. De Japanners gaan op de vlucht. Toen de strijd beslist was, snelde Ragowski op den commandant der hulptroepen toe. „Kameraad, riep hij, „Uod heeft ii in den hoogstel nood gezonden; nog cuitkwartiertje en we hadden hier allen verslagen gelegen." En nu begun men Ie vragen en Ie vertel len, eu heiden waren verwonderd over het- „ln t dal beneden," zoo verhaalde de offi cier, „hoorden wij al 't schieten boven in 't gebergte. Wij verkeerden in den gruolsten angst om ii. Met de paarden, die door den scherpen ril van twintig uren geheel ullgc- put waren, konden wij de beklimming langs smalle, steile paden niet wagen, en te voet vreesden, wij te laat tc zullen komen. Wij hadden echter een ritmeester der garde hij ons uil 't hoofdkwartier, die zich vrijwillig hij ons had aangesloten. Hij kent deze streek; hij gloeide van verlangen u Ie redden en leidde ons langs een eenzaam pad. dat nie mand onzer zou gevonden hebben, naar hier. Deze ritmeester was uw redding. Hadden de Japanners bemerkt, dal gij geen munitie meer luidt, dan zouden ze uici geaarzeld hebben, en ware onze hulp Ie laat gekomen." Dit hoorde Iwun van zijn wapenmakker. Ijverig zocht Iwan op 't slagveld naar den officier, die Item cn zijn escadron gered had. Hij vond hem cchcr lilj geen der soldalcnlijkcn. Plot seling hoorde hij zich hij den naam roepen. Hij keek om, vanwaar dc stem kwam en vond den gezochten ritmeester bij eenig struikgewas liggen. Hij snelde er heen,doch toen hij hem in 't gelaat zag, deed hij een „Baron Schels," riep hij, „zijtgij hel? Mijn hemel, welk een weerzienZijl gij gewond „Ja, ik heb een kogel in de borstik kwam hierheen om u tc redden," „Ik weet het, mijn kameraad heeft mij reeds alles verteld. U alleen hebben wij 't leven te danken," sprak Iwan. „Het doet mij genoegen, dat Ik geen vcr- geetsch werk gedaan heb. Ik stond nog steeds bij li ill de schuld, gij herinnert u de sleppe wel.... leven voor leven,,,. Wij zijn nu quitte, Iwan, niet wanr? 't Loopt met mij ten einde. n mij." Schels, gij moogt niet sterven I Ik ga hulp halen, opdat gij verbonden cn verpleegd wordt I" Spoedig daarop kwam Iwan met eenige soldaten terug. Hier baatte echter geen hulp meer; baron Schels blies kort daarop den Snel verspreidde zich 't gerucht van den dood des dapperen garde-ritmeesters en wel dra stonden officieren en manschappen in een lutlvcn kring om liet lijk en zongen een treurlied, hem ter eer. Enkele minuten later klonk het signaal lot verzamelen. „Wij moeten terug, dc Japanners zitten ons op de hielen," sprak de commandant. Toen dc eseadrons bijeen waren, werd cr een troep uitgelicht en onder bevel van een luitenant geplaatst. „Jelui blljtt hier, begraaft de dooden, ver pleegt de zwaargewonden, tot dc Japanners komen, wlen gij dezen moet overgeven. Dc gevangenen cn dc lichtgewonden moeten dc eseadrons in hun middr-t nemen, beval de commandant. Ritmeester Ragowski wierp nog een langen en dankbaren blik op zijn gesneuvelden vriend, voor wicn spoedig 'I gral zou ontsloten wor den; daarna trok hij met zijn escadron berg afwaarts. In de gevechten, welke enkele dagen na dien geleverd werden werd Iwan zwaar ge wond en als onbruikbaar voor den dienst daaruit ontslagen. Wel speet het hein, niet meer, voor zijn keizer en zijn vaderland te kunnen strijden, maar het Sl. Gvorge-Kruis, dat zijn borst siert, bewijst, dat hij ven der dapperste was. Met zijn gezin en zijn schoonouders ging hij naar Europa cn bewoont liet stamslot. In 't park heelt hij een (raaien grafheuvel opgericht, en een stcencn gedenktecken her innert aan den gesneuvelden held, baron Schels. Diens beenderen echter rusten mijlen ver In den schoot der aarde van 't verre Oosten.

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1907 | | pagina 1