Katholiek Nieuws= en Advertentieblad No. 26. Zaterdag 28 September 1907. Een en twintigste Jaargang. DE EEMBODE voor Amersfoort, Apeldoorn, Baarn, Barneveld, Blaricum, Bussum, Driebergen, Eemnes, Harderwijk, Hilversum, Hoogland, Laren, Lensden, Naarden, Nijkerk, Soest, Stoutenburg, Veenendaal en Zeist. Verschijnt eiken ZATERDAG. Franco per post Afzonderlijke f 0,40 f 0,05 Bureau: Langegracht 13, Amersfoort. Uitgave van de Vereeniging De Eembode. Prijs der Advertentittn Van I tot 5 regelsf 0.30 Voor icderen regel meerf 0.0b Dit nummer bestaat uit twee bladen. EERSTE BLAD. ts naar aanleiding van het verslag der SOCIALE WEEK. In ons vorig artikel noemden wij een viertal sociale vraagstukken, die reeds heel wat zorg en hoofdbrekens aan wakkere sociologen hebben gekost, nl. loon, arbeidsduur, staking en werke loosheid. Hoe scherp liet eerstgenoemde vraag stuk naar voren wordt geduwd bewees o.a. opnieuw de reusachtige staking te Berlijn, waarvan dit blad onlangs mel ding maakte. Dat een zoo omvangrijke staking kon ontstaan bij het verdienen van een billijk loon en een werktijd van 9 uur, scheen voorden oningewij de een raadsel, maar dat raadsel werd door den correspondent van het U. D. opgelost. Niet door bekwame vakmannen, noch door sociologen, die rusteloos ijveren tot een zegenrijke oplossing der sociale vraagstukken, maar door opruiers, die naam zoeken te maken en op de ruggen der bedrogen werklieden zich omhoog willen werken, was dit jammerlijk bedrijf uitgelokt. Personen, die niet in 't minst begrip hebben van werken, stelden zich aan het hoofd der beweging en nu bij hen die hoog noodige kennis ontbrak, werden judaspenningen gebruikt, om de betrokken werklieden in de ellende te storten. En toen de staking mislukte, waren, volgens gewoonte, de leiders zoek, terwijl de slachtoffers der staking in het volle licht achterbleven en als de schuldigen jammerlijk getroffen werden. Niel altijd springt echter de roeke loosheid van eene slaking zoo schel in 't licht als bij deze, en daarom is deze gebeurtenis zoo hoogst leerzaam. Men ziet daaruit, dat zoolang de werk mansstand zoo ontvankelijk blijft voor holle phrasen van opruiers tegen dit ernstige euvel zal moeten gevochten worden met al de energie, waarover te beschikken valt. Geen grooter ramp toch dan geleid te worden door per sonen, die zelf eiding behoeven, en vooral als misleiding en bedrog het eenfge oogmerk is, Zeer te bejammeren is dus wel, dat onder de werklieden deze waarheid niet altijd genoeg wordt ingezien. Neem de sociaal-democratische partij, die steeds poseeren wil als de eenig ware be schermster van den arbeidersstand, slechts tot voorbeeld. Nagenoeg geen enkele van de hoofdleiders dier partij, die over vakkennis beschikt; toch worden de vakbewegingen gestuurd in elke richting, die zij wcnschen of noodig achten. En dat gebeurt terwijl de onkunde dezer leiders toch on mogelijk aan vakmannen kan ontgaan. En of deze partijleiders in vergaderingen elkaar openlijk uitmaken voor alles, wat Icelijk is, en een en ander met feiten en bewijzen wordt aangevuld, toch blijven deze individuen de leiders van de socialistische werklieden en worden ze slaafs gevolgd. Wel een bewijs hoe gemakkelijk werklieden mei grootc woorden en slinkschc streken te misleiden zijn. Hoewel van minder bctcckenis, toch schuilt ook onder de christelijk sociale beweging iels, dat wijziging behoeft. De leiding dier actie laat soins wel iets Ie wcnschen over. Men versta ons echter wel. Niet om te critisccren dient deze beschouwing, wel om zoo mogelijk iets bij te dragen tot het moeilijk werk der sociale regeling op arbeidsgebied. En dan mag o. i. opgemerkt, dal door mannen van studie en ervaring op sociaal terrein steeds waarschuwend wordt voorgehouden, dat voor eenigszins grondige studie dezer stof jaren noodig zijn, en juist dit wordt wel eens te veel uit het oog verloren. Velen toch meenen als voorlichters in de sociale beweging te mogen optre den, zonder eenige voorafgaande gron dige studie dezer zaak, ol ook maar de geringste vakkennis te hebben opgedaan. Het lezen van een of andere brochure moet soms de noodige kunde bieden, zonder te bedenken, dat daarin soms los daarheen geworpen meeningcu worden verkondigd, die nog den stempel missen van betrouwbaar heid, doch voor belanghebbenden oogenschijnlijk aannemelijk zijn. Of is het niet al te kras, dat personen, die zich noch op studie, noch ervaring, noch vakkennis kunnen beroepen, na het bijwonen van een Sociale Week, zonder ook maar een officieel verslag, welks samenstelling zelfs een jaar in beslag heeft genomen, af te wachten, zich durven opwerpen een socialen cursus te geven voor personen, die juist voorlichting behoeven van socio logen, die in eenig |vak zich hebben ingewerkt en die zich daartoe dan ook nog slechts dienen te bepalen. Dan eerst kan van een socialen cursus in de juiste beteekenis des woords ge sproken worden. Vooral in de ondcrafdcclingcn, die zich uit Bonden of Werklieden-ver- eenigingen hebben gevormd, schuilt dikwijls het aangegeven gebrek. Als er een voorzitter van zoo'n afdceling moet gekozen worden, dan is het niet altijd de vraag of het een bekwaam, ervaren vakman is, die door noeste vlijt en helderheid van geest eigen schappen bezit om in beperkten kring zich voor zijn mede-vakgenooten ver dienstelijk te makenveeleer wordt aan de spits gesteld iemand, die de vereischte hoedanigheden mist, maar de eigenschappen bezit om veel te spreken en door schoonschijnende woorden en geleende machtspreuken tracht aan tc vullen, wat aan onmisbare kennis ontbreekt. En wanneer het nu b.v. de loonquaestie geldt, dan treft men bij den onkundige niet zelden een welsprekendheid aan, die arm aan argumenten maar rijk aan illusiën is. De opmerking is dan ook al eens gemaakt, of in deze leemte niet is te voorzien door mannen te vormen, die, zooals bij het onderwijs, door het behalen van een diploma in een of meer vakken op sociaal gebied, de bevoegdheid erlangen als voorlichters des volks te mogen optreden, doch niet verder dan die bevoegdheid reikt. Zooals het thans gaat staat het aan ieder, die in de sociale actie op den voorgrond wil staan, volkomen vrij, over alles en nog wat te spreken als specialiteit, en zoodoende kunnen in beperkte kringen stellingen verkon digd worden en ingang vinden, die geheel verderfelijk zijn. Vandaar dat er in menige vereeniging meer socialis me schuilt dan algemeen gedacht wordt. BUITENLAND. In Engeland dreigt een reusachtige uitsluiting, waarbij niet minder dan 40.000 man betrokken zijn, De grootc schecpsbouwwerven aan de Clyde moeten daartoe besloten zijn. Ten einde bevrijd te worden van de vele en vaak herhaalde gedeeltelijke stakingen, die bovendien door de werk lieden werden afgekondigd zonder opzegging, hadden de ondernemers reeds in Augustus met uitsluiting ge dreigd. Er werd toen onderhandeld door afgevaardigden van de werklieden- vereenigingen en van de patroonsver- eeniging en deze kwamen tot een overeenkomst, die zou dienen tot grond slag van een bespreking van de wcn schen der werklieden. Daarbij werd echter bepaald, dat de werklieden den arbeid niet zouden mogen nederlcggon dan een bepaalden tijd na kennisgeving aan de patroons. Deze overeenkomst is nu door de werklieden verworpen en daarop hebben de patroons een algcmeene uitsluiting aangekondigd tegen 5 October. Vermoedelijk kan zij echter nog voorkomen worden, indien de werk lieden wal verstandiger inzicht krijgen en de gemaakte overeenkomst alsnog goedkeuren. Zij zal daartoe opnieuw aan eene stemming worden onderworpen. Uit het verre Oosten komen weer sombere berichten. Volgens de Church Missionary So ciety schat men het aantal Chfneezeu Kiangsoe en naburige provinciën Middel-China, die in den hongers nood zijn omgekomen, op twee millioen. Ook in Korea is de toestand treurig. De Standard verneemt uit Tientsin Een reiziger uit Korea hangt een treurig tafereel op over den slaat van zaken in het keizerrijk. De opstandelingen nemen in aantal toe en hebben nleuwer- wetsche vuurwapens. Zij bestoken de Japanners onophoudelijk en overal. Deze nemen weerwraak door de op roerige dorpen plat te branden, wier bewoners daarna elders heenvluchten. maatregelen er genomen kunnen wor den. wegens de gevaren, die een staking van telegraafbeambten mee kan brengen. Het voornemen bestaat nu de draadlooze telegrafie in het bereik van leger en marine zooveel mogelijk uit tebreiden, opdat dit stelsel ter vervanging der landtelegraaflijnen kan dienen. Talrijke militaire stations voor draadlooze telegrafie zullen in het land opgericht wordenook troe pentransporten zullen bewegelijke sta tions krijgen. Te Willemshavcn zijn bij het be handelen van schietvoorraad in de ar tillerie-opslagplaats ten gevolge van de ontpoffing van 15 c.M. granaatkar tetsen, die ontladen werden, vijf werk lieden gedood en twee werklieden en twee vrouwen zwaar gekwetst. Twee personen werden licht gekwetst. In een dynamietfabriek bij Keulen, niet ver van het schietterrein Walm, zijn twee bijgebouwen vernield door een ontzaglijke ontploffing, waardoor, tot ver in den omtrek, ruiten gesprongen en inuren beschadigd zijn. De arbei ders konden zich gelukkig nog tijdig in veiligheid brengen, niemand bekwam letsel. Door al wat anli-clericaal is over geheel Italië, maar voornamelijk te Rome is weder op schandelijke wijze FEUILLETON. Uit den tijd van het Fransche Schrikbewind. vangenschap, v oordeelden werden, t< r dingen, •rgcleg ar de ci 2) Tc vijf uur gillg liij op den Imogen sloep der „Satntc Chapellc" staan, drong toen door tot de galerij Murclèro, daarna tol liet Cour de Mal, waar hij echter niels be speurde, wal er hem op wees, dal de karren afgereden waren. Nogmaals ging hij naar de «Sallcs des Fas Perdiis" en sloop de belendende galei ijen door. Hall bewusteloos ging hij op een hank zitten. Als de voor stellingen in een caleidoscoop trokken de voorvallen uil het verleden zijn geestesoog voorbij. Weldra echter werd hij weer in de treurige werkelijkheid verplaatst; hij slond nerlijke onrust bevangen, liep bij h Hoe kelijk k torbijgangers zijn gedachten in les voorbij. Waar zouden de dames nu wel zijn, wie zou haar troosten en op beuren Nooit was hem dctijd.dieonmeedoogcndc tyrail zoo lang gevallen en locli zoo kort toegeschenen. Wal een tegenstrijdigheden bestormden zijn ziel. De zwakke straal der hoop verflauwde al meer en meer, terwijl voor hem mei grool geweld de poorten geopend werden, waarachter voor hem aan- ergerle geleid, waar zij die schandelijke voorbereiding mocslcn ondergaan, door de heulen „toilette" genoemd. De dames de Noaillcs, die eersl den voor avond uit bel Luxembourg naar hier gebracht die bekend geworden was mei den voornamen stand der dames, haasllc zich haar van dienst te zijlij De dames waren zeer hongerig, doch mogelijk haar nog eenig voedsel Ie verschaf fen. Gaarne had men haar bedden willen geven, doch elk bed kostte IS francs, en de burgeressen Noailles hadden geen geldde vicomtesse bezal nog twee en een halve franc, die zij verborgen had bij fuullleering door den cipier. Men kon dus niet op een bed rekenen. Mevrouw Lavet gaf lief bare aan de oudste der dames. Op den vloer werden dekens gelegd voor de hertogin van Ayen; de vicomlcsse wilde wakend blijven. Zij zeide, dal baar nog slechts een korte het niet de moeite loonde te slapen. Hij hel flikkerende lichl eener vetkaars bad zij uil een kerkboek. De hertogin spoorde haar dochter aan tc gaan slapen. Zi maakte zich illusies, ofschoon aelilig scheen. Zoo bad en smeekte zij aan houdend, om een vertrouwd persoon, wlcn zij haar horloge, dal zij verborgen had ge- kleinkinderen. Mevrouw Lavet wilde zich daardoor in moeilijkheden le komen. Eindelijk sliep de hertogin In. De oiidsle der dames, de weduwe van den maarschalk, werd telkens wakker. Steeds weder las zij de akle van hcschuldiging door, en sprak telkens .Neen, 'I is onmogelijk, ik kan niet ter dood gebracht Ik volstrekt niel ken. Ik zal mijne onschuld Zij zorgde er voor, dal haar kleuren niel en kon maar niel gelooven, dat zij voor het aanbreken van haar laalsten levensmorgen In den vroegen ochtend werd hel ontbijt gebracht. De dames de Boulllers, die reeds chocolade. Tc negen uur verschenen de gerechtsdienaars. Welk een afscheid I Onder diepe smart afscheid. Toch trachtten zij elkander le troosten en op le beuren. De oude maarschalks weduwe en de hertogin van Ayen geloofden nog steeds aan ham bevrijdingniel zoo de vicomlcsse, die mindci optimistisch geslei id was. Zij nam afscheid van mevrouw Lavet, die zij eersl sedert twaalf uur kende, als van een geliefde vriendin. Zoo snel leeft men in zulke lijden I Tegen den middag werd rechtgesproken; president Dumas en de hertogin van Ayen. Zij werd gehoord om een liaar toegeschreven gevangenis-samenzwering in hel .Palais du Luxembourg". De aangeklaagde, die eenigs zins hardhoorig was. verzocht wal luider tc spreken, daar zij een weinig doul was. „Uoed, burgeres," zeide Dumas spottend, .dan hebt ge toch niettegenstaande uw doof de andere rechters lachten Tc vijf uur werd hel vonnis bekend ge maakt, en de gevangenen nog eens ter voor bereiding in de kanselarij gevoerd. De oude r'gebéurdedé vlc'omtcssc aar hoofddeksel goed co Ier. :clde zij, .wij hebben nog Middelerwijl doorliep de Eerw. lieer Carrichou alle galerijen van 't palels, sprak met niemand, keek uit de vensters op het Cour de Mal, alle verschrikkingen te kunnen doorstaan, Plotseling bemerkte hij, dat men op de open Thans was het oogenbtik gekomen. Door de Merelère-gnllerlj, over de grootc trap en de Cour de la St. Chapellc kwam hij in de straat de la Barlllerle. Hij vatte post voor het hek van 't paleis, omdat de ingang der Cour de Mai sedert veertien dagen gesloten was. Door de tralie» zag hij van der Conclergcrie naderde, om daar met de slachtoffers beladen le worden. Toen de kar vol was werd ze in de nabljhcU ook n hielp ha hielp zij de andere geschiedde. Zoo k< gemakkelijk zien, wie er In zaten. Hij telde richt dames, allen hielden zich goed. Zeven die hem door de plaats van den wagen vooral in 'I oog viel, was niemand anders dan de uudc maarschalks weduwe, mevrouw de Noailles. Toch koesterde de grijze priester nog een straaltje van hoopmisschien hadden cvuld t hij z n de I; e de h stappen. De vicom lcsse droeg een wit kleed, dat zij sedert de terechtstelling van haar schoonouders, de hertog en hertogin de Muuchy, niet meer had afgelegd. Zou scheen zij vier en twintig jaar te zijn, ofschoon zij er vijf en dertig was, Haar moeder, de hertogin van Ayen droeg een hlauw en wit gestreept huisgewaad. De priester kon niet goed zien, wat er ge beurde, daar hij er te ver van verwijderd

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1907 | | pagina 1