Katholiek Nieuws= en Advertentieblad No. 37. Zaterdag 14 December 1907. Een en twintigste Jaargang. DE EEMBODE voor Amersfoort, Apeldoorn, Baarn, Barneveld, Blaricum, Bussum, Driebergen, Eemnes, Harderwijk, Hilversum, Hoogland, Laren, Leusden, Naarden, Nijkerk, Soest, Stoutenburg, Veenendaal en Zeist. Verschijnt eiken ZATERDAG. Franco per post1 0,40 Afzonderlijke nummersf 0,05 Bureau: Langegracht 13, Amersfoort. Uitgave van de Vereeniging De Eembode. Prijs der Advertentldn Van 1 tot 6 regels1 0.30 Voor lederen regel meerf 0.05 Dit nummer bestaat uit twee bladen. EERSTE BLAD. BUITENLAND. De koning van Zweden, Oscar II. is Zondagmorgen in zijn paleis te Stockholm overleden, llij werd den 22cn Januari 1829 te Stockholm ge boren. llij was de zoon van koning Oscar I, die in 1859 stierf en broeder van koning Karei XV, dien hij in 1872 als koning \an Zweden en Noorwegen opvolgde. Hij was een kleinzoon van den Franschon generaal Bernadottc. Van af het begin van zijn regeering had hij met groote moeilijkheden te kampen. Het einde van zijn regeering werd zeer verbitterd door het conflict, dat sedert twintig jaren tusschen de twee Scandinavische landen heerschte en dat den 7en Juni 1905 eindigde met de scheiding tusschen Zweden en Noorwegen. Op dien dag proclameerde de Noorsche Kamer of de Storthing de scheiding van eenheid van Noorwegen en Zweden en koos den 1 Sen November 1905 als koning Haakon VII prins Christiaan van Denemarken. De oudste zoon van koning Oscar II volgt zijn vader op. Hij heeft den naam van Gustaaf V aangenomen en heeft tot devies gekozen„Met het Volk en voor het Vaderland". De nieuwe koning werd den 16en Juni 1858 geboren en trouwde den 20cn September 1881 met prinses Vic toria van Baden. Hij heeft reeds verschillende malen, tijdens de ziekte van zijn vader, als regent geregeerd, o.a. in Augustus 1905. Uit Stockholm wordt gemeld, dat de uitvaart van koning Oscar binnen zeventien dagen, in elk geval voor Kerstmis, zal plaats hebben. Uit Pittsburg wordt gemeld, dat een vreeselijke ontploffing heeft plaatsge had in de mijnen 6 en 8 van de Fairmont Coal Co., te Monogah, West- Virginia. De schok was zóó lievig, dat de grond ver in den omtrek daverde en men eerst aan een aardbeving dacht. In de twee mijnen ontstond onmiddellijk brand. Een honderdtal mijnwerkers, die liet dichtst bij de uitgangen waren, konden in der haast de vlucht nemen. Ten 5 ure was de mijn als een oven. Al de maatregelen werden genomen om de vlammen te doovcn. De machines en het materiaal der mijn zijn vernield. Langs de mijn no. (3 werd allerlei puin in de lucht geslin gerd en aanstonds daarna stortte de ingang der mijn no. 8 in. Deze laatste mijn was geheel electrisch ingericht en werd als de veiligste van den omtrek beschouwd. Een nog later verzonden telegram omtrent hel mijnongeluk bcrichtte.dat van de 478 mijnwerkers en van de honderd voerlieden en muildierdrijvers wel geen enkele weder levend te voor schijn zou komen. Aan den ingang van de schacht lagen reeds talrijke lijken dicht naast elkaar. Na het uitstroomen van het gas namen de reddingsploegen den arbeid weder op en brachten do zijnen lijken te voorschijn. Dc ramp overtreft in omvang alle andere, die in West-Virginia zijn voorgekomen. De tooneelen, die zich afspeelden, laten zich niet beschrijven. Overal lagen gebroken balken en macliine- onderdeelen in 't rond, getuigende van de kracht van de uitbarsting. Talrijke personen, die aan de reddingswerk zaamheden deelnamen, vielen doordc giftige dampen aangegrepen neer. Tien onder hen zijn hopeloos verloren, terwijl de toestand van vele anderen kritiek is. Bekwame mijnwerkers uit andere districten boden hunne diensten bij den reddingsarbeid aan en 200 hunner togen aan het werk, ter vervanging van andere nog werkzaam zijnde ploegen, die blijkbaar niet genoeg ondervinding hadden en een nieuwe ontploffing zouden kunnen veroorzaken. Om zich een oordeel te vormen van de kracht der ontploffing stelle men zich voor, dat door de macht der ex plosie een stuk cement van duizendc ponden zwaar, over een riviertje werd geslingerd en iu de berghelling aan den overkant te land kwam. ITALIË. Ecu edict van de Congregatie der Riten, Zaterdag verschenen, beveelt het zoeken naar geschriften, brieven enz. van Paus Pius IX z. g. Dit edict beveelt alle geestelijken en leeken aan dc archieven der Congregatie af te staan alle brieven, die zij van Paus Pius IX mochten bezitten, en wel binnen twee maanden, op straffe van de kerke lijke Censuur te bclocpen. Een dergelijk edict wordt beschouwd als de eerste stap voor de aanhangigmakingder zaak van de zaligverklaring van Pius IX. Zondag vierde kardinaal Rampolla zijn zilveren bisschopsjubilee. Z. Em. wilde echter volstrekt geen uilerlijken luister van dit jubilé maar op aandrang van het kapittel van St. Pieter, waarvan hij aartspriester is, woonde hij Zondag morgen daar den plechtigen Hoogdicnst bij en werd hem in de kapittelzaal een prachtige oorkonde op perkament overhandigd. In deze oorkonde staat vooral vermeld de vorstelijke mildheid, waarmee kardinaal Rampolla, als een ware Macaenas zijn basiliek begun stigde. O. a. schonk hij aan St. Pieter een kunstvol draagbaar altaar, dat bij processies wordt gebezigd, den gouden kelk, dien Leo XIII bij zijn gouden priesterfeest gebruikte en tot gedachtenis aan zijn trouwen Staats-secretaris naliet, en verleden jaar nog 100.000 francs tot herstel der kerkgewaden. Kardinaal Rampolla leeft op 't «ogen blik geheel teruggetrokken in het kleine paleis van de H. Martha, vlak bij dc St. Pieter. Hij verdeelt er zijn tijd tus schen werkzaamheden voor de congre gaties, gebed en studie. Onlangs heeft hij een leven van de H. Melanie ge publiceerd. Nu bereidt hij de uitgave voor van de geschiedenis der 11. Cecilia, de maagd-martelares, wier beroemde basiliek hij zoo luisterrijk heeft geres taureerd. Op aandrang van den H. Vader heeft de kardinaal ook nog het presi dentschap op zich genomen van de katholieke internationale vereeniging voor het bevorderen der wetenschappen. Onlangs werd gemeld, dat na den dood van Lady Brampton het groote vermogen van haar man, den oud- rechter, en haar zelf aan de R. K. Kerk in Engeland verviel. De Tablet, het voornaamste R.-K. blad in Engeland, maakt nu bekend, dat liet geld ver maakt is aan den aartsbisschop van Westminster om er mee te doen als hij verkiest, maar het echtpaar zijn wenschon voor de bestemming van 't geld kenbaar heeft gemaakt. Daarnaar zal gehandeld worden. Vooreerst zal er een rijk fonds gesticht worden om jongelui, die geestelijke willen worden. in staat te stellen in Engeland of in 't buitenland (Rome, Leuven, Freiburg in Zwitserland, Parijs, Jerusalem, Bei roet enz.) een universiteit te laten be zoeken. Wat er overschiet komt aan het gasthuis van den H. Joannes en de H. Elisabeth. DUITSCIILAND. Blijkens dc thans openbaar gemaakte uitkomsten der Duitschc volkstelling van 1905, was het aantal der in Duitsch- land getelde joden op een totale be volking van 60,641,278 zielen, 607,862 of ongeveer 1 pet., tegen 586,833, resp, 1.04 pet. bij de telling van 1900. Ter wijl de niet-joodsche bevolking in dit vijfjarig tijdvak met 4,253,071 zielen toenam, d.i. 7.12 pet. van dc aanvangs- bevolking, steeg het aantal joden met slechts 21,029 personen of 3.58 pel. Volgens de Engelsche bladen ziet keizer Wilhelm er na zijn verblijf op Highcliffe Castle tien jaar jonger uit dan toen hij er, bleek en met een som beren, afgematten blik heenging. Nie mand van zijn gevolg had verwacht, dat er zulk een heerlijke luchtgesteld heid in December aan de Engelsche kust te vinden was geweest. Voor hij het kasteel verliet, liep hij alle kamers door, om er afscheid van te nemen, bedankte en beloonde de bedienden en slenterde nog wat over bet terras, om van het mooie gezicht te genieten. Na het middagmaal in Buckingham Palace met koning Eduard, koning Haakon en den prins van Wales had den de keizer en zijn oom nog zulk een langdurige samenspreking. dat koning Eduard drie kwartier te laat op een veetentoonstelling aankwam. Een sociaal-democraat Mflllcr uit Posen was onlangs tot gevangenisstraf veroordeeld, omdat hij, bij het uitbren gen van een hocli op den keizer in een kiezersvergadering, op zijn stoel was blijven zitten. De rechtbank ken schetste dit als majesteitsschennis. Het rijksgereclitshof tc Leipzig heeft dit vonnis Zaterdag opgeheven. n her vorming langs wetgevenden weg. Deze weg moei worden ingeslagen, voordat men kan overgaan tot wijziging van de begrooting. De regeering heeft steeds op het oog tegemoet te komen aan de nieuwe behoeften van het staats leven hare middelen zijn echter be perkt. De minister wees daarna op de hooger geraamde uitgaven van enkele hoofdstukken, en behandelde daarop de buitengewone uitgaven, die onge veer 204 mlllioen Rib. bedragen en gevonden moeten worden uit de voldoende middelen, die de staatsbe lasting opleveren. De indirecte belas tingen zijn in andere landen hooger dan in Rusland. Voor de dekking van buitengewone uitgaven ontbreken 195 milliocn roebel, die uil credietopcratlën of Iccning ge vonden moeten worden. Dc Doenta zal derhalve verzocht worden toestem ming voor de sluiting dezer leeningen te verlcenen. Het Russischcstaatscrcdiet heeft door de gebeurtenissen van de laatste jaren veel geleden, maar dit is iets van voorbijgaanden aard liet is er ver vandaan, dat de financiën in ontredderden toestand zouden zijn. De minister verzocht de Doema door spoedige aanneming van de hegrooting mede te werken tot opbeuring van het crediet. (Bijval.) Dc Russische minister van financiën Kokowzow gaf in de zitting van Dinsdag een nadere toelichting op de bcgron- tiug en betoogde daarbij, dat er slechts één middel is om een radicale her vorming van liet belastingstelsel en ingrijpende Veranderingen in de staats huishouding in te voer1 De Franschc regeering durft nog verder met haar tirannieke besluiten tegen dc Kerk, dan de rcvolutlonnaircu in 1789. Thans til. worden door een decreet van het gouvernement de zus ters Augustlnesscn uit liet Godshuis en liet hospitaal Saint-Louis, de eenige gasthui/.'li, waar zij hunne bediening nog mochten uitoefenen, verdreven. Dc Augustincsscu waren reeds in de twaalfde eeuw in liet oude hospitaal werkzaam. Zelfs onder liet schrikbewind mochten zij blijven en alleen hun gees telijk kleed moesten zij afleggen. Deze daad van tirannie en ondank baarheid. die de Franschc rcgccrlng, op aanstoken der vrijmetselarij, gepleegd heeft, zal zwaar drukken op de armen. Zij toch vonden, in beide hospitalen, vriendelijken en liooggeschatten bijstand, terwijl huil vertrek de uitgaven der armen heel wat zullen vermeerderen. Met droefheid en verontwaardiging, schrijft de „Croix", groeten de Katho lieken, bij liuu vertrek, de weldoen sters, die men uitdrijft. FEUILLETON. Uil Keisllttsl vin mi Sans-culotten. afkomstig uil den faubourg Anloinc, een vulkaan, welke vroeger, bij schier geregelde liissclieiipoozeii, strootnen rcvolullonnalrc lava uitspuwde. Op een morgen, den 12cn Augustus 1700. hadden zij den naar de Tuilcrieün voorlgol- vcudcii oploop gevolgdde uitplundering van hel palcis hadden zij zeer vermakelijk de goden in de Olympen der geschilderde plafonds tronende, gefusilleerddc spiegels tamelijk vernieldveel gedronken en, als cchle kwajongens, al de donzen bedden van liet paleis opengescheurd, om den inhoud Met de politiek lieten zij zich overigens zeer weinig in, wat hun evenwel niet beletle eenige dagen Inter, in September, overal zieli Ie bevinden, waar gemoord werdniet dat zij aan de slachting deelnamen, maar alleen om als slenteraars, verheugd over de nieuwig heid van het schouwspel, toe tc gapen. Ver volgens, onder tromgeroffel en liet kanon gebulder van den I'ont Neut. hij het bataljon vrijwilligers ingelijfd, waren zij lachend en spottend naar het leger van Champagne ver trokken, om daarna bij het korps van den ader Dumouricz dienst tc nemen. Overdag igediscipllnei soldalen op de dagen, wanneererslag geleverd werd. liet toeval, dal hen had tezaam gebracht, bleef voortbestaanzij sloten zich gezamenlijk liij In-I leger der Alpen aan, maakten deel uil van die legendarische benden, waarmede de kleine Corsikaan zich zegepralend in l.ombardijc stortte; barrevoets, mager, iu cllcndigen toestand vertrokken, waren zij na den veldtocht goed geschoeid en zagen er gezond en welvarend uit. Niemand wist beter dan zij van de omstandigheden partij te trekken en op kosten van liet buitenland zijn voordeel Ie doen: daarom noemde men hen de Parijschc gauwdieven. Daarenboven hadden zij sedert langen tijd den naam vergeten, welke hun ouders hen hadden nagelaten en de bijnamen toestand pastende een heette Nonodi, de ander Dccitis, de derde Tournesol en de laatste Pimprencllc, al deze woorden ontleend aan den rcvoliitionnnircn almanak. Wat hun moraal betreft, dc uiteenzetting dragslijn het beginsel, om zooveel mogelijk in overvloed tc levenzij wantrouwden hun chefs, verfoeiden de aristocraten en de rijken, verachtten de priesters, in de dorpen, waar gekampeerd werd, waren zij het eerst in de kerk, waarvan zij de deuren openbraken; om hun soep te koken bedienden zij zich van de beeldhouwwerken der biechtstoelen; zij staken hun pijpen aan dc godslampen aan, dronken de wijn uit de ampullctjes en maakten zich zakdoeken van het altaarkleed; helden daden, welke hun naam hadden bezorgd als vernuftige en filosophische geesten. Overi gens waren zij vroolljk, gevat, stoutmoedig, het éone oogcnbllk bandieten, het andere heldenkortom, echte Parijschc fnubourg-lui, losgelaten om de wereld tc veroveren. In dal jaar 1799 dan, na dc zeeën over gestoken, aan de verovering van Egypte deelgenomen, de Hedotitnen ovei wonnen en hun namen op de Pyramiden neergeschreven te licbhcn, maakten Nonodi. Deeius.Tourncsol en Pimprenellc deel uit van het bezettings korps, dat, ten gevolge van de belegering van Saint Jean d'Acre. iu lasl had Palestina iu bezit te nemen en van dc Joden Ie Jerusalem de belasting Ie heiten, die dc kosten van den veldtocht moest goedmaken. Sedert eenige dagen kampeerde de halve brigade, waarvan de Parijschc gauwdieven het sieraad en den roem uitmaakten, onder de muren van de heilige stadpatrouilles doorkruisten in alle richtingen de landstreek, om de veiligheid der Inwoners te verzekeren, liij de aankomst der l-ranschcn hadden dc pelgrims, zooals men wel kan denken, de heilige plaatsen verlatende Katholieke of Griekse lie kerken werden aan haar lot over gelaten. Zelfs de Turken hadden Iniii moskeeën in den steek gelatener bleven In Palestina niets anders over dan Joden, die, na ccnigon krachtelonzcn tegenstand en een ferme afram meling, voor de soldaten een vooibcetdelooze overbeleefdheid aan den dag legden. In den nacht van den 24en December be vonden zich Nonodi, die sergeant was, en zijn drie kameraden in de vlakte lot het houden van de ronde; de tucht was koel, de nacht donker. In een laagte, een ware woestijn van keien en goudwortels, tusschen twee liooge heuvels, welker toppen in de sombere lucht verdwenen, waren de vier mannen neergezeten. Op dien droefgcestigen doch Innlg-teodcren stond, werd er geen ander gedruiseh vernomen dan liet hccschc gekras van de in regenbakken verlaten klk- vorschcn. Dccius lag tc slapenTournesol floot de Carmagnole; Pimprenellc at z'n „korstje": Nonodi voerde niets uit. Zij bevonden zich daar sedert een uur, toen boven den top van een der heuvels, welke het dal insloten, een lichtende slip, in hel donker, aan den hemel schitterde. Aanvankelijk was het een vaag schijnsel, dat allengs een vasteren vorm aannan een lang/amen en rcgelinallgcn gang bewoog het zich in dc tucht voort. - Wat mag dat zijn bromde de sergear op gedempten toon. De vurige stip nam, glinsterend in de heidei lucht, thans in afmeting toe; men zou gezegd hebben, dat het een sier was op de stille, ingesluimerde vallei neergedaald. van Bièrrc. Een dwaallicht, op die hoo.tc, dat niet mogelijk I antwoordde Pimprenellc Dccius,eenmaal ontwaakt, had zich ovcrci gericht en keek met ontsteld gelaat naar I verschijnsel. ir zijn ui daalde tol een gefluister, op het licht gevestigdja, hel Is in dit land vroeger heelt men mij verteld Kom, wil je wel eens ophouden Wall ge kent toch wet dc wonderster, die de herders naar de Kribbe geleidde we zijn In den Kcrslnachl'I is de Sier, ik verzeker het je. 't is de Ster. Stommerik Imompelde Pimprenellc. Dc anderen, cenlgszlns ontroerd, grijnslachten niet. - We zulten eens kijken, sprak de sergeant laten we onze geweren en ransels opnemen en tot daarginds rnaichceren, zonder gedruiseh te makengeen woord meer. Vooruit De vier mannen rustten zich toe en bereikten dc buitenzijde van hel ravijndc ster daalde thans is schuine richting naar hen omlaag, om hen vervolgen»voorre gaan, Zij versnelden den pas om haar In te halen. Nonodi, nieuws gierig naar dc oplossing van hel raadsel, schreed den kleinen troep voorbij, Tournesol en Pimprenellc volgden hem op tamelijk luch tige wijzeDcclllS kwam het luatst, zonder

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1907 | | pagina 1