Katholiek Orgaan voor Amersfoort en Omstreken CONKLIN VULPENHOUDER Koopt uw ScfafjifouGiiino De €embode Abonnementen kunnen elke week ingaan, doch Jk M A AAA a| Meertenken 26 cent per read. BOMteiarievm ls"ÏS I I vTl 1%/R-»-*« r^tmnwn, oen een nienw kwartaal. Prijs IT j IX 11» I II II MW tterm, Adoertentièn owden Dineda, m Fr#dog Ver 3 maanden f 1.00. Buiten Amersfoort/1.10 W Wf W IT fc IT Mr S uur in Am morjoi tijn betergd. Kantoor on Drokkerll Lnngegrncht 28 to Amersfoort - Telefoon SM ffisagrfa Verschijnt olken Dinsdag- an Vrl|dagm!ddag Post-giro no. 44234 Vier en veertigste Jaargang SEqBW Vrijdag 30 Jan. 1931 - No. 87 De ware strijder voor de vrijheid is niet hij, die het luidst schreeuwt wan neer hij weet dat zijn rug gedekt is, maar hij, die zich verzet tegen elke soort van dwingelandij, niet slechts tegen de weinig talrijke despoten, maar vooral tegen de alomtegenwoordige macht der menigte, van de volksgunst, van de openbare meening, van de dagbladen, van de een of andere letterkundige bent. Epistel en Evantfelle. Zondag genoemd Septuagesima. Les uit den eersten brief van den H. apostel Paulus aan de Korinthiërs: IX, 24X, 5. Broeders! Weet gij niet, dat zij die in de renbaan loopen, wel allen loopen. maar dat één den prijs ontvangt? Loopt gij zóó, dat gij dien behalen moogt. leder kampstrijder nu onthoudt zich van alles; en zij nog wel om eene vergankelijke kroon te verwerven, wij echter om eene onvergankelijke. Ik dan loop alzóó, niet als in het onzekere; ik kamp alzóó, niet als in de lucht slaandemaar ik tuchtig mijn lichaam en breng het tot dienstbaarheid, opdat ik soms niet, na anderen gepredikt te hebben, zelf verworpen worde. Want ik wil niet, dat het u onbe kend zij, broeders! dat onze vaders allen onder de wolk zijn geweest, en allen de zee zijn doorgegaan, en allen in Mozes gedoopt zijn geworden in de w>lk en in de zee, en allen dezelfde geestelijke spijs hebben gegeten, en allen denzelfden geestelijken drank hebben gedronken; (zij toch dronken van eene geestelijke, hen volgende steenrots; de steenrots nu was Chris tus) maar niet in het meerendeel van hen heeft God welbehagen gehad. EVANGELIE volgens den H. Mattheüs; XX, 1—16. In dien tijd sprak Jesus tot zijne leerlingen deze gelijkenis: Het Rijk der hemelen is gelijk aan een huisvader, die vroeg in den morgen uitging om arbeiders voor zijnen wijngaard te huren. Nadat hij nu met de arbeiders was overeengekomen voor één tienling daags, zond hij hen in zijnen wijngaard. En toen hij omtrent het derde uur uit ging, zag hij anderen op de markt ledig slaan en zeide hun: Gaat ook gij in mijnen wijngaard, en ik zal u geven wat billijk is. En deze gingen. Andermaal ging hij uit omtrent het zesde en het negende uur en deed insgelijks. En omtrent het elfde uur ging hij uit en vond anderen staan en zeide hunWaarom staat gij hier den ganschen dag ledig? Zij zeiden tot hemOmdat niemand ons gehuurd heeft. Hij zeide hun: Gaat ook gij in mijnen wijngaard. Toen het nu avond geworden was, zeide de heer des wijngaards tot zijnen opzichterRoep de werklieden en geef hun hei loon, beginnend van de laat- sten tot de eersten. Toen dan zij kwa men, die omtrent het elfde uur ge komen waren, ontvingen zij ieder één tienling. Als nu ook de eersten kwamen, meenden deze dat zij meer zouden ontvangen; echter ontvingen ook zij ieder één tienling. En dien aannemend, morden zij tegen den huisvader, zeg gende: Deze laalsten hebben één uur gearbeid, en gij hebt hen gelijk gesteld met ons, die den last van den dag en de hitte gedragen hebben. Doch hij antwoordde en zeide tot een hunner: Vriend! ik doe u geen onrecht. Zijl gij niet voor één tienling met mij over eengekomen? Neem wat het uwe is en ga heen! ik wil aan dezen laatste evenveel geven als aan u. Of staat het mij niet vrij te doen wat ik wil? Is uw oog boos, omdat ik goed ben? Aldus zullen de laatsten eersten, en de eersten laatsten zijn. Velen toch zijn geroepen, maar weinigen uitver koren. Liturgische Kalender. Week van 1—7 Februari. Zondag 1. Septuagesima, Tijdeigen, Mis Circumderunt zonder Gloria, 2e geb. H. Ignatius, Pref. H. Driev. Maandag 2. Maria Lichtmis, Feest eigen, Credo, Pref. v. Kerstmis. Dinsdag 3. H. Blasius, 2e geb. A cunctis, 3e naar keuze. Woensdag 4. H. Andreas Corsini. Donderdag 5. H. Agatha. Vrijdag 6. H. Titus, 2e geb. H. Do rothea, 3e voor den Paus. Zaterdag 7. H. Romualdus. Evangelieverklaring. Zondag Septuagesima.. In deze gelijkenis hebben we twee JOH. DE HEER VARKENSMARKT TEL, 1309 AMERSFOORT Piano- en Orgelhandel Inruilen van Instromenten tegen zeer hooge prijzen. punten te onderscheiden: lo. de roe ping van de werklieden in den wijn gaard; 2o. de uitbetaling van het loon. De Zaligmaker verhaal! ons in 't eerste gedeelte, hoe de huisheer op verschillende uren van den dag uit gaat naar het marktplein en daar ar beiders huurt om te arbeiden in zijn wijngaard. Ze komen overeen één tien ling loon te zullen ontvangen. In dit gedeelte van den parabel wijst ons Jezus op het groote geheim der uit verkiezing. De verschillende uren van de dag, waarop de arbeiders geroepen worden, duidt op de verschillende leef tijden, waarop God de Zijnen roept. Sommigen arbeiden in Gods wijngaard sinds hun prille jeugd, anderen geven aan Gods roepstem gehoor op lateren leeftijd, wederom anderen worden eerst in hun laatste levensjaren door Gods genade getroffen. We zien dit heden ten dage, en de geschiedenis der Kerk toont het op iedere bladzijde: mannen en vrouwen die God gediend hebben sinds de kinderjaren, heiligen die eerst aan de wereld hebben toebehoord, zon daars die ten slotte op het sterfbed tot inkeer gekomen zijn. De leiding van Gods voorzienigheid in het groote mysterie der uitverkiezing! Reden voor ons om nooit over ons zeiven of over anderen ie wanhopen. Ook ter elfder ure kan God nog met zijn genade den zondaar treffen en tot bekeering brengen. Als tweede punt komt dan de uit betaling van het loon. Krachtens over eenkomst ontvangen ze allen één tien ling, dus hetzelfde loon. Dit is echter ntet naar den zin van de arbeiders, die den geheelen dag gearbeid hebben en de hitte en last van den dag ge dragen hebben. Als zij bij de uitbe taling zien dat de laatsten één tienling ontvangen, meenen ze méér te zullen ontvangen dan zij en als dit niet ge beurt zijn ze teleur gesteld. Doch ten onrechte, gelijk de huisvader hun ook antwoordt. Zij zijn overeengekomen voor één tienling een dag te zullen arbeiden en hun geschiedt derhalve geen onrecht als de huisheer uit louter goedheid en vrijgevigheid ook aan de anderen eenzelfde loon uitbetaalt. Wel moet dit voor deze anderen een reden zijn van groote dankbaarheid. De tienling nu, die aan het einde van den dag als loon wordt uitbetaald, is het beeld van het Eeuwig Leven, dat de mensch aan het eind van zijn aardsche bestaan ontvangen zal als loon voor zijn arbeid in het Rijk van God. Dat Eeuwig Leven zal gegeven wor den aan allen, die aan Gods roepstem beantwoorden, ook aan hen, die gelijk de goede moordenaar reeds te sterv en liggen. Dit zij voor de rechtvaardigen, die geheel hun leven God gediend hebben, geen reden tot morren: im mers hun geschiedt daardoor geen onrecht, maar dit zij voor allen een reden tot verheerlijking van Gods goed heid en vrijgevigheid, en voor de zon daars een reden tot bekeering. Ja! het is voor den mensch, zoolang hij leeft, nooit te laat. Altijd, op welk tijdstip van het leven die bekeering ook moge plaats hebben, zal hij Christus' belotte deelachtig worden: „et vitam aeter- nam possedebitis, gij zult het eeuwig leven bezitten". Kinderen des tijdp. Door Ant. v. d. AMSTEL. Vraag 266. Wat is lasteren Lasteren is van iemand iets kwaads vertellen, dat niet waar is, of het kwaad, dat waar is, vergroolen. Vraag 268. Wat moeten wij doen wanneer wij iemand in zijne tijdelijke goederen of in zijn goeden naam onrechtvaardig benadeeld hebben? Wanneer wij iemand in zijne tijde lijke goederen of in zijn goeden naam onrechtvaardig benadeeld hebben, moeten wij het nadeel zoodra en zoo goed mogelijk herstellenanders wordt de zonde niet vergeven. Nu is het maar het beste dat ieder- KANTOORBOEKHANDEL mf. fl. TULPgB Lingestr. 65 to. Krommostr. - TEL. 326 ENDURA Onbeperkte en voortdurende garantie een en in het bijzonder de dames die veel tijd hebben en zoo hier en daar op visite gaan. het bovenstaande uit knippen en op de spiegel plakken, dan kan men het nog eens lezen, als zij voor de spiegel staan, om een tikje aan het hoedje te geven, het donsje over het neusje halen of probeeren een weerbarstig lokje op een bepaalde wijze uit het hoedje te voorschijn te doen komen. Er is geen kwaad, dat zoo inge kankerd is als lasteren en kwaad spreken. Altijd heeft men het kwaad van lasteren en kwaadspreken veroordeeld, steeds en zonder eenige genade, de grootste straffen heeft men er over uitgesproken. En nergens vindt men een plaats waarin 't wordt veront schuldigd. En hoe spreekt Christus Zelf dan over die personen, over wie gebabbeld wordt, die zoogenaamde zondaars? Met liefde praat Hij er van. Bijv. de overspelige vrouw„Wie uwer zonder zonde is werpe den eersten steen". Christus is gekomen voor de zon daars. Als de goede herder, liet Hij de geheele kudde achter om een ver dwaald schaap te zoeken. „Komt allen tot mij die belast en beladen zijl". En zoo kunt u overal zoeken, maar steeds spreekt Christus met liefde over de zondaars. Maar steeds is Hij ver bolgen, wanneer het gaat om lasteraars en kwaadsprekers. Het is altijd veroordeeld geweest en kwaad van den evenaasten bekend te maken dat niet bekend is. Meent gij misschien dat uw Engel bewaarder u een goede aanteekening zal geven, wanneer gij iels van iemand schijnt te weten en ge brengt dat over? Meestal is het nog een zaak van „ge hebt de klok hooren luiden, maar weet niet waar de klepel hangt." Uw ge weten zegt wel, dat ge hier iets doet, wat niet in orde is, maar dat tracht ge in slaap te wiegen, door te zeggen dat ge u verplicht acht om een ander te waarschuwen, maar ge bewijst zelf hoe armoedig uw verontschuldiging is, doordat ge verbiedt, dat uw naam ge noemd wordt, absoluut niet! Geachte lasterende, hebt ge nu ooit wel bij u zelf overwogen, of het eens alles waar is wat ge zegt? Hebt ge ooit wel eens nagedacht wat de ge volgen kunnen zijn van uw vriend schappelijke raadgevingen? Hoe een ander een praatje weer aandikt en ver der vertelt? Het slachtoffer zelf weet meestal van die praatjes niet af; kan zich niet verdedigen, weet niet eens tegen wie hij zich moet verdedigen, want uw naam mag voor geen geld ter wereld genoemd worden. Ik zal hier maar niets zeggen hoe zoo nu en dan praatjes over onze geestelijken in omloop gebracht worden. Dat is meer dan treurig. Als een geeste lijke bijvoorbeeld een heel goede kennis op straat gedag zegt, of maar even slaat te praten, dan kijken al drie hoofden om en wordt de laster-molen al op gang gebracht. Verder zwijg ik hierover. Laat ik nu eens aannemen dat iemand in zijn leven iets gedaan heeft dat niet geheelmin orde is, durft gij dan de eerste steen werpen? Ik zou u wel willen uitnoodigen om de wanden van de biechtstoel eens te vragen, hoeveel uitgeschreid leed er verborgen ligt achter een zoogenaamde misstap, hoe het komt dat die man een dronkaard is geworden, wat de oorzaak is dat die vrouw den verkeer den weg is opgegaan. Kunnen er geen huiselijke omstandigheden zijn, kan een huwelijksleven soms niet zoodanig zijn, hoe zoo'n val, hoewel nooit goed te praten, dan toch|te begrijpen is? Hoeveel uitgeschreid leed ligt er niet verborgen als zij of hij zich herstelt, daartoe als het ware zijn gevoelsleven vermoordt en dan komt gij met uw priemende tong, die wonde weer open halen. Waar een priester slechts woor den van bemoediging en opbeuring wist te vinden, daar komt een lasteraar met steenen aandragen. Ik spreek hier alleen van werkelijk geschied kwaad. Als dit al zoo erg is wat moet er dan gezegdAvorden vin het spreken van kwaad dat niet geschied is. Hier past slechts een ding, namelijk de namen van die personen zooveel mogelijk bekend te maken en wanneer men u iets zegt onder die strikte geheimhouding, weiger die ge heimhouding en haast u het slacht offer met de praatjes bekend te maken. Misschien kan op deze wijze de laster praat bestreden worden. Over Rusland. Het soc.-democ. lid van de Eerste Kamer, Henri Polak, is door zijn partij genoot Nathans uitgenoodigd met hem naar Rusland te gaan, om eens te kijken hoe het daar nu toch eigenlijk is ge steld, en iemand heeft in de krant reeds gevraagd, hoeveel zulk een snoep reisje hem zou kunnen kosten. „Al zou ik geld toe krijgen, ik ging er niet heen", antwoordt de heer Polak thans in „Het Volk": Ten eerste omdat het malligheid is, zich te verbeelden, dat men in een paar weken ook maar iets van beteekenis zou kunnen te weten komen omtrent de toestanden op velerlei gebied in een reusachtig land. van welks taal men tittel noch jota kent en waar het overigens niet zou baten als men haar wil kende, omdat toch niemand iels zou durven zeggen, dat den heerschers onwelgevallig zou kunnen zijn. Ten tweede, omdat ik er geen zin in heb mij te laten bedotten door vertooningen van allerlei fraais, dat vermoedelijk ten gerieve van buitenlandsche bezoekers ggsticht werd en in stand gehouden wordt. Ten derde, omdat ik bitter weinig opgewektheid gevoel tot een bezoek aan een land, door een tyran en zijn satellieten geregeerd, waar alle vrijheid gedood is, waar niemand vrije lijk zich mag uiten, waar alle bladen regeeringsorganen zijn, waar geen op positie wordt geduld, waar men om ringd is door spionnen, waar geen' mensch veilig is voor zijn medeburger, waar een gruwelijke instelling als de Gepoe sluipt en moordt naar willekeur, waar de rechtspraak comedievertooning en propagandamiddel is, waar men mijn partijgenooten vervolgt, verbant, kerkert, martelt en vermoordt, waar hun, die den dictator niet naar de oogen zien, de keuze wordt gelaten tusschen laffe, natuurlijk volkomen on oprechte erkenning van fouten of lang- zamen of onmiddellijken dood. Neen, ik ga niet met Nathans mee. Oók niet, omdat ik het geheel oneens ben met de stelling, waarmede hij zijne uitnoodiging inleidt, deze namelijk, dat „met het slagen of falen (van „wat in Sovjet-Rusland gebeurt") het lot van de geheele arbeiders-beweging ten nauwste verbonden" is tenzij hij bedoelt, dat met het falen deze bewe ging gediend zou zijn, hetgeen Nathans echter stellig niet bedoelt. Naar mijn meening heeft het Russische commu nisme, en hetgeen er de uitwassen van zijn in andere landen, aan de arbeiders beweging onnoemelijk nadeel berok kend, nadeel van allerlei aard en in allerlei vormen. - De reis is bovendien overbodig. Want wij weten wel wat Nathans na zijn terugkeer zal te vertellen hebben. Het staat te lezen in de rapporten van al de uit half-communisten bestaande groepen arbeiders en intellectueelen, die sinds 1919 zich in Rusland met genoegen hebben laten verlakken. De vrager naar de reiskosten kan zich de uitgave dan ook besparen. Met een paar gulden voor aanschaffing van een dier boeken is hij klaar. Kerknieuws. AARTSBISDOM UTRECHT. Z. D. H. de Aartsbisschop van Utrecht heeft oen weleerw. heer L. J. de Wit belast met het treffen van voorbe reidende maatregelen tot de oprichting van een nieuwe parochie te Hilversum onder de bestaande parochie van den H. Vitus. Voorts heeft Z. D. H. den weleerw. kapelaan A. F. J. M. de Wit te Arnhem belast met het treffen van voorbe reidende maatregelen tot de oprichting van een nieuwe parochie te Zwolle onder de bestaamde parochie van O. L. Vrouw. Binnenland BEVORDERING VAN DE NEDERLANDSCHE NIJVERHEID. Alle Nederlanders worden opgewekt zooveel mogelijk opdrachten aan de Nederlandsche Nijverheid ten deel te doen vallen. De aandacht wordt gevestigd op het groote belang dat zal worden gediend indien in deze moeilijke tijden niet alleen zoo weinig mogelijk tot ontslag van personeel wordt overgegaan, doch daarnaast beproefd wordt zooveel mo gelijk arbeidsgelegenheid te vinden opdat meerdere werknemers te werk gesteld kunnen worden." Tevens verdient het ten zeerste aan beveling dat alvorens tot het plaatsen van orders in het buitenland wordt overgegaan, de Rijkscommissie Werk verruiming (Kloveniersburgwal 70 Amsterdam) in de gelegenheid wordt gesteld haar gevoelens ter zake te doen kennen. VERKIEZING VOOR DE PROVINCIALE STATEN IN DE PROVINCIE UTRECHT. Gedeputeerde Staten der provincie Utrecht hebben besloten te benoemen bij het hoofdstembureau ter verkiezing van de leden der Provinciale Staten in Kieskring II der provincie Utrecht: Tot leden: J. J. Thien, wethouder der gemeente Amersfoort; Mr. L. Stadig, lid van den gemeente raad van Amersfoort; J. Overeem, lid van den gemeente raad van Amersfoort; Mr. Schuitemaker, kapitein der Infanterie te Amersfoort. Tot plaatsvervangende leden: B. Noordewier, lid van den gemeente raad van Amersfoort; Mr. joh. H. Scheurer, secretaris van de Kamer van Koophandel; Mr. A. E. Th. Kooien, advocaat en procureur te Amersfoort; KAMER VAN KOOPHANDEL. In de vergadering van de Kamer van Koophandel voor de Geldersche Vallei sprak de voorzitter een nieuwjaarsrede uit, waarin hij het betreurde, dat de verbinding van Amsterdam met den Boven-Rijn niet zal loopen door de Vallei, maar elders, buiten dit gewest. Hij was van meening, dat er geijverd dient te worden voor een spoedige tot stand koming van een kanaal door de Geldersche Vallei. Tot algemeen voorzitter werd her benoemd H. Cozijnsen, tot voorzitter der afd. Grootbedrijf de heer J. van Schuppen en tot voorzitter der afd. Kleinbedrijf de heer B. Kramer. WAARSCHUWING. Waar het wetsonderwerp op de verhooging van den Gedistilleerdaccijns ook door de Eerste Kamer der Staten Generaal is aangenomen, treedt deze wet Zondag 1 Februari a.s. in werking. De aandacht wordt er op gevestigd dat alle personen welke op dien datum meer dan 100 Liter gedistilleerd on geacht de sterkte in voorraad hebben (of naar wier pand op dien datum gedistilleerd in vervoer is in zoodanige hoeveelheid, dat de vervoerde partij met den voorraad op 1 Februari te zamen meer dan 100 Liter vormt) in het algemeen uiterlijk Maandag 2 Feb. e.k. van der. aanwezigen voorraad een schriftelijke aangifte ten kantore van den ontvanger der accijnzen hebben in te dienen. De ambtenaren verstrekken dienaangaande verder alle inlichtingen. RIJKSTELEFOON. Baarn en Soest. No. Nieuwe aansluitingen. 219 J. CSchölvink, Hertog Hendrikl.4 757 C. Schothorst, Verl. Dalweg 18 Melkinr., boter, kaas, eieren Gemeente Soest. 2120 J. C. A. Batenburg, sec., Wilhel- minalaan 65 2137 A. v. d. Bremer, Pension, Korte Bergstraat 7 760 L. Limburg, Tandheelkundig Labatorium, geopend van 9—5. Eemnesserweg 6. 761 P. Kooy, Rijwielhandelaar, Dijk weg 46 763 Stempvoor, Heemskerklaan 4. 2109 Eerste IJmuider Vischhande! van Weedestraat 44. of na««nt Mn «bonnoment voor onder houd van uw schrijfmachine bij h. ELZEDAAR B KANTOORBOEKHANDEL Qj lftN6ESTfMWT 84 TEL 528 Amersfoort UITSPRAKEN KANTONGERECHT DronkenschapCh. v. M. Den Haag f 10 of 5 d.J. L. Amersfoort 3 weken hecht.; O. R. Baam f 15 of 10 d.; A. E. J. K. Apeldoorn f25 of 10 d. Leerplichtwet: C. B. Barneveld f10 of 5 d.; A. V. Barneveld f3 of 2 d.; H. D. Amersfoort f5 of 2 d.; P.J.W. Amersfoort f 7.50 of 3 d.H. B. Bun schoten f 20 of 10 d.J. v. d. L. Leus den f25 of 10 d. Trekdier onbeheerd latenJ. H Hoe velaken f 3 of 1 d.G. P. Hoevelaken f2 of 1 d. IJkwetA. v. d. H. Soest f 1 of 1 d.; N. J. v. W. id.; O. G. J. A. id.;S.P. id.; J. D. L. Z. den Helder id., allen met verbeurd, van maat of gewicht. Beschermde vogels met lijm vangen J. W. Amersfoort f4 of 2 d. ArbeidswetJ. B. Baarn f5 of 2 d. P. J. v. H. Amersfoort f 10 of 5 d. in een bereidingszaak voor boter andere vetten aanwezig hebbenG. de V. Amersfoort f 10 of 5 d. Straatschenderij: P. G. D. Spaken burg f 15 of 10 d. Zonder vergunning sterken drank in het klein verkoopenH, v. d. B. Amers foort f 25 of 10 d. Zonder verlof bier verkoopenK. v. E. Maarn f50 of 20 d. Wielrijden zonder lichtH. L. v. D. Soest f5 of 2 d.; H. W. Soesterberg ld.N. M. Voskuilen id.O. W. Amers foort id.; L. W. de W. Amersfoortf2 of 1 d.R. de V. Amersfoort f 3 of 1 d. Per rijwiel links uitwijkenT. L. H. Amersfoort f3 of I d. Met motor idemG. H. T. Barne veld f5 of 3 d. Wielrijden in beschonken toestand: G. S. Soest f 10 of 5 d.J. H. Hoog land f20 of 10 d.; B. B. Amersfoort f25 of 10 d. Motorrijden zonder spiegel: W. H. Amersfoort f5 of 2 d.; H. V. id. Barneveld Een leerling der Julianaschool alhier heeft tijdens het speelkwartiertje een 10-jarigen anderen leerling, al spelende, zoo ernstig met een mes in de zijde gestoken dat aanstonds geneeskundige hulp moest worden ingeroepen." De kippendiefstallen zijn in deze omgeving weer aan de orde van den nacht. Zoo zijn van de landbouwers J. v. Z., A. C. en J. K., te Kallenbroek, in eenen nacht niet minder dan 100 hennen spoorloos verdwenen. Soest Er reed een'vrachtauto in deBirkt- straat komende van Hoogland en waarin gezeten waren N. van L en zijn broeder. In groote vaart kwam een luxe auto den vrachtauto achterop, die nog wilde passeeren voordat een tegenkomer ter plaatse was. Dit ge lukte niet heelemaal, de vrachtauto werd geraakt en een zestal meters meegesleurd, waarna deze in de sloot terecht kwam. De vrachtauto werd totaal vernield. Wonder boven wonder kwamen de beide inzittenden er zon der letsel af. De bestuurder van den luxe auto reed zonder zich ergens om te bekommeren door. BURGERLIJKE STAND Van 22 tot 28 Januari 1931. Geboren: 20. Pouwlona Geeltje, d. v. G. A. Maris en N. Roorda, Soesterbergschestraat 1. 20. Hendrika Aagje, d. v. B. D. A. Looman en J. Maassen, Koninginnel. 136. 24. Cornelia Johanna, d. v. P. B. RademakerenC-A. Brouwer, Laanstr. 15 24. Johanna Wilhelmina, d. v. J. W. de Rijk en J. B. Sukkel, Klein Engen- daalweg 7. 26. Petrus Gerardus, z. v. W. Hil- horst en G. van Asch, Smitsweg 42. Ondertrouwd: 22. P. J. Brouwer en M. G. v. 't Klooster. 22. J. H. van Dijk en J. R. van Dorresteyn. Gehuwd: 28. A. v. d. Belt enA.H. Luyben. 28. D. Lammertse en E. Broek. Overleden: 22. Oeertje van Doorn, 90jr. Wed. van H. v. Dijk,Steenhofstr.46

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1931 | | pagina 1