Katholiek Orgaan voor Amersfoort en Omstreken CONKLIN VULPENHOUDER 350 kLEEDINGMAGAZIJNEN DE DOM Bij Griep Koopt uw Schiijfmachino Abonnementen kunnen elke week ingaan, doch opzegging van abonnement moet geschieden voor den aanvang van een nieuw kwartaal. Prgs per 3 maanden f 1.00. Buiten Amersfoort f 1.10 De €embode Advertentiën 26 cent per regel. BtUgke tarieven voor handel en nijverheid bij geregeld adver- teeren. Adverlentièn moeten Dinsdag en Vrijdag vóór 8 uur in den morgen zgn betorgd. Kantoor en DrokkerlJ L&ngegraeht 28 te Amersfoort - Telefoon 314 Vier en veertigste Jaargang Verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagmiddag Post-giro no. 44234 Vrijdag 6 Maart 1931 - No. 97 Boete doen wil zeggen: de boosheid verlaten; doch niet smartelijk toegeven dat de boosheid ons verlaten heeft. Epistel en Evangelie. 3e Zondag van de Vasten. Les uit den brief van den H. Apostel Paulus aan de Ephesiërs; V, 1—9. Broeders 1 Weest navolgers van Ood, als zeer geliefde kinderen, en wandelt in liefde, gelijk ook Christus ons lief gehad en Zich zeiven voor ons ge geven heeft als eene offerande en een slachtoffer Gode tot een aangenamen geur. Doch ontucht en allerlei onrein heid of gierigheid worde zelfs niet ge noemd onder u, gelijk het heiligen betaamt; noch schandelijkheid, noch dwaze praat, noch onbetamelijke scherts, die niet past; maar veeleer dankzeg ging. Want weet dit en beseft, dat geen ontuchtige, noch onreine, noch gierigaard, hetgeen afgodendienst is, erfdeel heeft in het Rijk van Christus en God. Dat niemand u verleide door ijdele redenen; want om die dingen komt de toorn Gods over de kinderen des ongeloofs. Wordt dus hunne deel- genooten niet. Want gij waart eens duisternis, nu echter licht in den Heer. Wandelt als kinderen des lichts! de vrucht toch des lichts is in alle goed heid en rechtvaardigheid en waarheid. EVANGELIE volgens den H. Lucas; XI, 14—28. In dien tijd dreef Jesus eenen duivel uit, en deze was stom. En toen Hij den duivel had uitgedreven, sprak de stomme, en de scharen stonden ver baasd. Doch sommigen van hen zei den In Beëlzebub, den vorst der dui velen, drijft Hij de duivelen uit. En anderen, Hem op de proef stellend, vroegen van Hem een teeken uit den hemel. Hij nu, hunne gedachten ziende, sprak tot hen: Elk Rijk, dat tegen zich zelf verdeeld is, zal verwoest worden, en het eene huis zal op het andere vallen. Indien nu ook de Satan tegen zich zeiven verdeeld is, hoe zal zijn Rijk stand houden? daar gij zegt, dat Ik in Beëlzebub de duivelen uitdrijf. Doch zoo lk in Beëlzebub de duive len uitdrijf, door wien dan drijven uwe zonen ze uit? Zij derhalve zullen uwe rechters zijn. Maar, zoo Ik door den vinger Gods de duivelen uitdrijf, dan is waarlijk het Rijk Gods tot u gekomen. Wanneer een sterke, gewa pend, zijn hof bewaakt, is hetgeen hij bezit in veiligheid. Doch als een ster kere dan hij hem overvalt en overwint, zal hij hem al zijne wapenen, waarop hij vertrouwde, ontnemen en zijnen buit verdeelen. Die niet met Mij is, is tegen Mijen die niet met Mij ver gadert, verstrooit. Wanneer de onreine geest van den mensch is uitgegaan, waart hij rond door dorre plaatsen, zoekend naar rust; en ze niet vindend, zegt hij: Ik zal terugkeeren in mijn huis, van waar ik ben uitgegaan. En gekomen zijnde, vindt hij het schoon geveegd en op gesierd. Alsdan gaat hij en neemt met zich zeven andere geesten, boozer dan hij zelf; en binnengegaan zijnde, wo nen zij daar. En het laatste van dien mensch wordt erger dan het eerste. Het geschiedde nu, toen Hij dit sprak, dat zekere vrouw uit de schare hare stem verhief en tot Hem zeide: Zalig de schoot, die U gedragen heeft, en de borsten, welke Gij gezogen hebt! Doch Hij sprak: Ja, zalig zij, die Gods woord hooren en het bewaren! JOH. DE HEER VARKENSMARKT TEL, 1309 AMERSFOORT Piano- en Orgelhandel Da Garantie van ons bulo Is vöor U een absoluten waarborg. Evanêelleverklaring. 3e Zondag in de Vasten. Uit dit Evangelie blijkt welk een afkeer en haat de Pharizeën hadden tegen Jezus. Toen Hij op zekeren dag een ongelukkig mensch hielp door het uitdrijven van een duivel, waardoor deze bezeten was, durfden zij Hem zelfs voor een handlanger van den duivel te verklaren. „Welk een boos aardigheid! zegt de H. Chrysostomus, welk een afschuwelijke godslastering! Jezus den eeniggeboren Zoon Gods voor een handlanger van den duivel uit te scheldenDoch welk een troost ook voor alle vrome en rechtvaardige zielen Want is het niet waar dat de wereld sinds de eerste dagen van het Chris tendom de volgelingen van Christus ook beschuldigd hebben van allerlei duivelsche handelingen? Werden ze niet uitgeroeid als dieven, moordenaars, brandstichters, oproermakers enz.? Niet alleen in vroeger dagen maar ook thans nog in RuslandWorden daar de pries ters en eenvoudige kloosterzusters niet verbannen en vermoord. Worden in onze eigen omgeving onze goede wer ken door de vijanden van God en Zijne Kerk niet beschimpt, versmaad en ge hoond? O, gij vrome en rechtvaardige zielen, troost u dan als giftige tongen uw goede daden bedillen, u verkeerde bedoelingen toeschrijven of u van mis dadige handelingen beschuldigen waar aan ge nooit gedacht hebt. Want ziet, uw Meester is het niet beter gegaan: ook Hij werd versmaad en gelasterd als een handlanger des duivels omdat Hij veel goed deed en ongelukkige menschen van den duivel verloste. Bondig en kalm weerlegde onzi Zaligmaker de godslasterlijke beschul diging Zijner vijanden. Een schoon voorbeeld voor ons, hoe wij onze be schuldigers moeten behandelen: wij moeten hen niet met schimp- en scheld woorden overladen, maar de lastering, die ons onschuldig wordt aangewreven, met bondige en bedaarde redenen weer leggen en verder denken aan 's Heeren woord„Zalig zijt gij wanneer men u om Mijnentwille vervolgt en van allerlei kwaad beschuldigt, verheug en verblijd u, want uw loon zal groot zijn in den Hemel." Nadat Jezus nu de duivel had uit gedreven, waarschuwde Hij Zijn leer lingen dat de booze vijand alle pogingen in het werk zou stellen om terug te keeren in het huis (d.i. den mensch) dat hij verlaten had en mocht hem dit gelukken de toestand van dien mensch verschrikkelijker zijn zou dan vroeger. „Het laatste van dien mensch wordt erger dan het eerste." O mochten zij zich daaraan spiegelen die zich door berouw en boetvaardig heid bekeerd hebben tot den Heer hunnen God! Hun vijand, de duivel, zal alles in het werk stellen om het verloren terrein te herwinnen, desnoods andere geesten met zich medenemen die boozer nog zijn dan hij! Dat zij hieruit leeren op hun hoede te zijn, te waken en te bidden, want hun her vallen in de zonde, is volgens de uit spraak van God erger dan hun eerste KANTOORBOEKHANDEL F. ATULP» Langwtr. 68 to. Krommestr. - TEL SM ENDURA Onbeperkte en voortdurende garantie Liturgische Kalender Week van 8—14 Maart. Zondag 8. 3e Zondag v. d. Vasten. Mis Oculi zonder Gloria, 2e geb. H. Joannes de Deo. Maandag 9. H. Francisca van Rome, 2e geb. en laatste Evang. v. d. dag Dinsdag 10. H.H. Veertig Martelaren, 2e geb. en laatste Evang. v. d. dag, 3e geb. A cunctis. Woensdag 11. Mis v. d. dag, 2e geb. A cunctis, 3e geb. Omnipotens. Donderdag 12. H. Gregorius 1,2e geb. en laatste Evang. v. d. dag. Credo. Vrijdag 13. Mis v. d. dag, 2e en 3e geb. als Woensdag. Zaterdag 14. Mis v. d. dag, 2e en 3e geb. als Woensdag. Idealen. Er zijn gelukkig nog vele menschen, die idealen bezitten in hun leven, d.w.z. die in hun geest nog plannen voor de toekomst hebben liggen, vragend naar verwezenlijking. Zulke plannen kunnen soms groot zijn, ja, dikwijls veel te groot en be spottelijk; doch dan zijn het geen idealen meer, maar heeten het hersen schimmen, die den mensch van de eene dwaasheid in de andere voeren, zijn verstand benevelen, zijn wil door alles, geoorloofd of ongeoorloofd, heen drij ven en hem ten slotte plaatsen voor een ruïne of ijdel niets. Er zijn andere idealen, die groot en machtig heeten, doch geen hersen schimmen mogen genoemd worden. Napoleon, de strijdlustige keizer, streef de ,naar wereldheerschappij, en zijn streven werd bijna werkelijkheid; de ijzeren rijkskanselier Bismarck wenschte een „Deulschiand iiber Alles", en zeker is het, dat hij het Duitsche rijk op een hoogte heeft gebracht, waarop het nog nooit had gestaan. Paus Pius X koos zich tot levensleus: „Alles herstellen in Christus", en gedreven door dit ide aal heeft hij groote hervormingen in de Roomsch Katholieke Kerk te weeg gebracht. Doch om groote idealen te zoe ken, behoeft men heusch niet tot mach tige figuren in de wereldgeschiedenis zijn toevlucht te nemen. Want ook het ideaal van eene een voudige moeder is groot en schoon te noemen, wanneer zij voor een goede toekomst harer kinderen zwoegt en ploetert in veelvuldig ontberen. Een mensch zonder een enkel ideaal is beklagenswaardig. Zijn leven is dor en droog. Hij is als een bloem, die in triestigheid met gesloten kelk te ver welken staat, daar geen opwekkende zonnestralen binnendringen, om hare bladeren te spreiden en het schoone hart te voorschijn te roepen. Zoo'n mensch leeft voort in het ver- velend-alledaagsche van zijn werkkring, zonder geestdrift voor opheffenden ar beid. Geen hooger levensideaal kent hij, noch hooger voorgeschreven levens program; maar uren en maanden en jaren brengt hij door in ijdele dingen. Terwijl alle leven naar hooger dringt, zinkt het zijne weg in de diepte der eentonigheid. Slechts één ding kan hem redden, goede idealen in zich op te wekken. Want, waar deze zijn, is het leven hel gekleurd, vol warmte en zonne schijn, leeft liefde en schoonheidsge voel op, worden de krachten gespan- in tot groote daden. Goede idealen leiden het leven langs goede paden en brengen bezieling in wat anders dor en saai lijkt. Waar zij leven, is geen angst voor lusteloosheid, doch worden sluimerende krachten ge wekt uit het diepste van 's menschen wezen, en omgezet in vruchtbare wer kelijkheid daar worden moeilijkheden, die onverwinbaar schenen, toch over wonnen, worden sterker vijanden neer geslagen, gespot met tegenkanting of menschelijk oordeel. Goede idealenWaar toch moe ten wij ze zoeken? Wij weten het maar al te goed. De gewone afgoden der menschheid, genot, geld, eer, zijn slechts schijnidealen. Wie deze alleen en uitsluitend nastreeft, en daar zijn beste krachten aan besteedt, moet ten slotte bedrogen uitkomen, en spoedig bemerken, dat, wat hij zich als onver gankelijk gedroomd had, slechts ver gankelijk stof is. Want „lust" is slechts begeeren naar stof-„goud" het glan zende stof, en „eer" een gebrekkige lofzang uit stoffelijken mond. Daarom klaagt Schiller in zijn gedicht „Die Ideale": Verduisterd zijn de heldere zonnen, Die eens verlichtten 't jongelingspad; De Idealen zijn verdwenen, Die eens mijn hart gedronken had. De liefde met haar zoet beloonen, 't Geluk met gouden schitterglans, De roem met hare kroon van sterren, 'tls al verdwenen thans! Slechts de mensch, die ernstig streeft vrij te zijn van 't zinnelijk begeeren, vrij van onverzaadbaren dorst naar goud, vrij ook van rusteloos zoeken naar roem der menschen, kan tot hoo ger en beter idealen opklimmen. God is de gedachte der gedachten, het hoogste ideaal, de wortel en bron voor alle andere goede idealen. Want ieder ideaal moet schoon zijn, goed en waar, en God is de hoogste schoon heid, de hoogste goedheid en de hoog- koJt raotuterk «n raak hef besfe voor iedere beurs f JUBILEUM PRIJZEN AMERSFOORT UTRECHT ZEIST ste waarheid. Zijn machtige persoonlijkheid geeft den gemartelden mensch sterkte en steun. Zijn alomtegenwoordigheid be hoedt tegen wanhoop in machtigen strijd. Zijn onbegrensde barmhartigheid verdrijft in de grootste levenscrisis allen bangen twijfel. Wee echter, wanneer de mensch van het hoogste ideaal zich afkeert! Dan gelijkt hij op een stroom die van zijn bron is afgesnedenspoedig is slechts een ledige bedding over. Doch staat God als hoogste ideaal ons hart, dan gaan wij onzen levens gang doelbewust. Alle andere idealen ziek door gevatte koude, alsmede bi] pjjnen van velerlei aard, zullen een vr~ hieronder genoemde Mijnhardt's Poeders U spoedig helpen: Mijnhardt's Qrieppoeders. Hooldpijnpoeders. Verkoudheidspoeders. Kiespijnpoeders. Hoestpoeders. Maag poeders. Rheumatiekpoeders. Op poeders en doos staat de naam Mijnhardt. Let bq hetkoopen hierop 1 Prijs per poeder 8 ct. en per doos 45 ct. Verkrijgbaar bij Uw drogist. spruiten dan voort uit dat Eene, als de stralen uit de middagzonvan zelf volgen dan godsdienst en geloof, zelf overwinning en deugdenbeoefening, zuivere naastenliefde en zelfs eeuwige geloften; dan volgen alle idealen, die goed zijn en schoon en waar, hoe ver schillend ook bij de verschillende men schen. Nooit wordt het ideaal dan dwaze hersenschim. *sv In den tijd van naturalisme, van ma terialisme en socialisme sluiten zich velen af van het bovennatuurlijke, van het heerlijke rijk der ware en goede idealen. Doch wij, bevoorrechte kinde ren Gods, wij zoeken de vlucht naar boven; wij bestijgen kloekmoedigden steilen berg, en de aarde onder ons latend, schouwen wij ten hemel. Daar is ons hoogste, en ten slotte ons eenig- ste ideaal. Vindt gij dit te dichterlijk? Welaan, hoort dan dezelfde gedachte meer pro- zaisch, maar niet minder voelbaar uit gebeeld in deze heerlijke passage uit Dr. van Noort's „Modernisme en anti modernisten eed": „De Kerk, die vijandin der weten schap heet, maar het nooit geweest is, of neemt een abonnement voor onder houd van uw schrijfmachine bij H. ELZE17AAR KANTOORBOEKHANDEL LANGESTRflflT 84 TEL. 528 en nooit worden zal, moest een keer te meer aan de mannen der z.g. ver lichting herinneren, dat 's menschen verstand nog tot iets anders in slaat is dan tot wroeten in het stof, dat 's menschen verstand nog een hoogere roeping heeft,"dan om machines in elkaar te zetten, tunnels te bouwen en nieuwe toepassingen te vinden van stoom en electriciteitdat 's menschen rede ook in staat is en boven alles geroepen is, om uit de zichtbare wereld lop te klimmen tot den onzichtbaren God, wiens beelddrager zij is, door |wien en voor wien zij geschapen is."

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1931 | | pagina 1