Katholiek Orgaan voor Amersfoort en Omstreken CONKLIN VULPENHOUDER N.V. Middenstands-Bank H. ELZENAAR Bel dan op No. 42 Abonnementen kunnen élke week ingaan, doch opzegging van abonnement moet geschieden voor den aanvang van een nieuw kwartaal. Prgs per 3 maanden f 1.00. Buiten Amersfoort f 1.10 De €embode Advertenttën 26 cent per regel. BOtyce tarieven voor handel en nijverheid bij geregeld adver- teeren. Advertentièn moeten Dinsdag en Vrijdag vóór 8 uw in den morgen z#n bezorgd. Kantoor en Drukkerij Lingegricht 28 te Amersfoort - Telefoon 314 Vier en veertigste Jaargang Verschijnt eiken Dinsdag* «n Vrijdagmiddag - Post-giro no. Dinsdag 17 Maart 1931 - No. 101 Een enkele lichtzinnigheid kan zóó groote verwarring, een lichte fout zulk een verwoesting in de ziel teweegbrengen, dat er jaren van zwaren strijd noodig zijn om het verlies te herstellen. Onderscheiden met onderscheiding. In een vorig nummer wezen we op de zonderlinge methoden gevolgd bij het uitreiken van onderscheidingen. En daaruit bleek wel, dat we het systeem, volgens hetwelk thans ridderorden wor den verleend, niet bewonderen. Dat gaat veel te automatisch: zoo veel jaren dienst in die-en-die functie brengt vanzelf een onderscheiding mee, als men niet al te groote domheden heeft uitgehaald. Bovendien zijn er dan nog bepaalde orden streng gereserveerd voor de ver schillende maatschappelijke standen. Tot ons genoegen zien we nu, dat ook in de Christelijk-Historische Unie, een partij, die vele aristocraten onder haar leden telt, het verzet tegen het tegenwoordige systeem tot uiting komt. Voor de in April te houden alge- meene vergadering der Christelijk-His torische Unie is, naar de „Nederl." meldt, de volgende motie-Leiden in gediend .De Christ. Hist. Unie, in algemeene vergadering bijeen constateerende, dat het verleenen van onderscheidingen en ridderorden door de Regeering, op groote schaal, de onwaarachtigheid in de hand werkt, spreekt als haar overtuiging uit, dat tot het verleenen van onderscheidingen door de Regeering alleen dan moest worden overgegaan, wanneer het ver richten van een zeer bijzondere daad daartoe aanleiding geeft." Stille Omgang. Hoe moeilijk is het iets te zeggen over een gebeurtenis die plaats vindt in duisternis, zonder dat een enkele menschelijke stem wordt gehoord. Een gebeurtenis die ieder persoonlijk voor zich zelf verwerkt, uiterlijk slechts ge manifesteerd door het monotone geluid van duizenden voetstappen op asphalt- En toch is de Amsterdamsche Stille Omgang een schoone uiting van katho liek geloofsleven. Hoe dikwijls moeten wij van anderen niet het verwijt ver nemen, dat wij Christus niet anders schijnen te kunnen eeren dan in den luister van onze Liturgie? Welnu, dit verwijt is begrijpelijk van een buiten staander, maar ons antwoord kan o.a. wijzen op dezen zwijgenden gebeds- tocht, waaraan door geheel Katholiek Nederland wordt deelgenomen. De Stille Omgang heeft weer plaats gevonden. Het asphalt glansde donker in het schijnsel der electrische lampen. De stadsdrukte van den Zaterdagavond was weggevloeid in de huizen. De nachtelijke stilte daalde onherroepelijk, ondanks dat duizenden en duizenden voortschreden langs de straten. Het is de mensch, die bidt tot God en zich laaft aan de boorden der stilte, waarvan zijn dagelijksch leven hem heeft vervreemd. De Stille Omgang, die door de nood zaak der omstandigheden is geworden tot een nachtelijken tocht, heeft hier door een karakter gekregen, dat ons diep aangrijpt. Om deel te nemen wordt van ons gevergd het offeren der nachtrust, welke voorkómt dat onze gang louter vorme lijk zou zijn. Wij herinneren ons nog de beklem ming der oorlogsjaren toen wij lazen, dat uren lang regimenten door straten waren getrokken om te gaan strijden aan de fronten. Wij moesten ons dit voorstellen, want zien deden wij het niet. En nu maken wij elk jaar weer mee dezen tocht van liefde voor Christus, waarbij ook uren achtereen rijen schouder aan schouder, trekken door de straten. Waarom hier nog te wijzen op het onderscheid? Een ieder kan het voor zich realiseeren. Als langzaam het ochtendlicht begint door te breken, volbrengen de laatste scharen hun taak. Hoest, Keelpün Mijnhardl's Hoesttabielten. Doos 30 ct. Mljnhardl's Keelpijntabletten, 60 en 30 ct. Bij Apotb. en Drogisten. JOH. DE HEER VARKENSMARKT TEL. 1309 AMERSFOORT Piano- en Orgelhandel Ruim 27000 Instrumenten werden door ons geleverd 1 Zegt U dat niets? (Jit den Omtrek TOLLEN. Om tot afschaffing van den tol op den Hessenweg te geraken is natuur lijk noodig de medewerking van de Commissarissen van dien weg. Het staat vast, dat deze medewer- ng gaarne zal worden verleend. Het kosten-bezwaar verliest grooten- deels zijn beteekenis als men nagaat dat èn het Rijk, èn de Provincie be reid zijn een zeker bedrag te betalen als afkoop. Dat bedrag zal niet gering zijn. Waarschijnlijk blijft de gemeente slechts voor een derde der kosten staan. Het gedeelte van den weg, onder de gemeente Amersfoort behoorende, zou ten laste van die gemeente kun nen worden gebracht. Het voordeel voor de inwoners der gemeente Stoutenburg ligt voor de hand. Met een betrekkelijk gering finan cieel offer kan hier een lang ver- wenschte misstand worden wegge nómen. Als men de zaak goed bekijkt, be talen de Stoutenburgers nu reeds grootendeels de tolgelden, en bekosti gen ze indirect het onderhoud van den weg. Want regel is dat de transport kosten met het tolgeld worden ver hoogd en die verhoogde transport kosten komen natuurlijk ten laste der ingezetenen van Stoutenburg. Geheel in den geest van vele inge zetenen hebben we nu in 't kort aan getoond, wat van het gemeentebestuur van Stoutenburg wordt verwacht, nu het hier gaat om een zeer speciaal gemeentebelang. Met belangstelling wordt nu ge wacht op hetgeen de Stoutenburger gemeente-beheerders zullen doen. Barneveld Burgerlijke stand. GeborenAlbert, z. van W. Schaap en W. v. d. Hengel. Elisabeth, d. M. Goorhuis en G. v. d. Brink. Wouter, z. van E. v. Tamelen en Loozenoord. Everdina Johanna d. van B. v. d. Beid en C. M. Bleijer- veld. Getrouwd1. F. Toorman en Koot. OverledenWillem v. d. Beek >0 jr., geh. met A. v. Diermen. Gijsbertha Bronkhorst, 17 jaar. Hamersveld ln ons vorig nummer vermeldden wij de namen der R. K. candidaten voor den gemeenteraad. In deze op gave was echter een fput. De laatste naam moet zijn Corn. Tolboom Jzn. en niet Stalenhoef zooals per abuis werd vermeld. Het ledental der Kiesvereeniging is beduidend toegenomen. Hoogland - Burgerlijke stand. Overleden Johanna M. v. d. Bremer 1 jr.. echtg. van Th. v. Ruitenbeek. KANTOORBOEKHANDEL «F.A.TÜLPB1 Langestr. 6E to. Krommestr. - TEL. 326 ENDURA Onbeperkte en voortdurende garantie Boerenbond en anderen. De vragen, door den leider van den cursus gesteld, werden door de leer lingen zóó beantwoord, dat Dr. v. Daalen aan allen een diploma kon uitreiken. Nadat dit geschied was, hield hij een korte toespraak, waarna de Voorzitter van den Boerenbond, de heer G. Schimmel zijn vreugde er over uitsprak, dat de Burgemeester, door zijn aanwezigheid het bewijs gaf van medeleven met den boerenstand. Hij sprak een woord van dank tot den Rijkslandbouwconsulent en cursusleider en hoopte, dat de cursisten met het geleerde hun voordeel zullen doen in het verdere leven. Ook de Voorzitter van den J. B. de heer P Smink hield 'n gloedvolle speech, waarna de cursus leider een woord van dank sprak tot de aanwezigen voor de betoonde be langstelling. De Afdeeling van de A. hield een algemeene vergadering. De Voorzitter opent de vergadering, waarna de secretaris notulen en jaarverslag voorleest. Uit het verslag bleek, dat de vereeniging bloeit. Den leden werd nog eens aangespoord, hunne verplich- stipt en op tijd na te komen. acclamatie werden de bestuurs leden, G. Schimmel en T. Kok her kozen. Na afloop van de rondvraag ver toonde de lffa-Minimax Mij. te Amster dam een viertal mooie filmen, die een beeld gaven van de fabricatie der toe stellen, alsook van de uitwerking bij verschillende branden. Leusden Burgerlijke stand. GeborenGerhard Christiaan Coen- raad z. van Ch. P. C. Rijcken en Jonkvrouwe E. Bicker. Ondertrouwd R. Kamerbeek en J. v. Putten. A Liefrink en T. de Kruijff. Overleden: Th. Groenestein, 48 jr., ongeh. Stoutenburg Burgerlijke stand. GeborenFrederikus Josephus, z. van B. v. d. Hengel en J. M. v. Laar. Overleden: Antoon G.'v. Dijk,8mnd. Soest Op 't laatste moment trachtte een auto nog den spoorwegovergang nabij het starion Soestdijk te passeeren, toen een der afsluitboomen reeds was neergelaten en de andere nog in da lende beweging was. De auto werd echter op de spoorbaan tot stilstand gebracht, zoodat zij tusschen beide spoorboomen was ingesloten. Ze kon nog tijdig verwijderd worden, zoodat geen ongelukken volgden. Tegen den bestuurder uit Amsterdam is proces verbaal opgemaakt. De bijbouw van de Christelijke school aan de Schoolstraat in de buurt schap Hees, is gegund aan den laagsten inschrijver, den aannemer G. v. d. Berg. De Protestantsche kiezers besloten tot de oprichting van de Protestantsche kiesvereeniging „Protestantsch Belang". Zulks met het oog op de gemeente raadsverkiezingen. Een politieke Kiesvereeniging zien we in den regel aangeduid als be hoorende tot den Vrijheidsbond, de Vrijzinnig-Democratische partij, de Christelijk Historische Unie, de Anti Rev. prrtij, de Sociaal Democratische Arbeiderspartij enz. Moeten vertegen woordigers van al deze richtingen hier in éénjvereeniging worden opgenomen Hooglanderveen In een der lokalen der school is onder veler belangstelling de eindles gegeven van den 3-jarigen landbouw- cursus. Onder de aanwezigen waren o. a. de Landbouwconsulent Dr. Ir. C. K, van Daalen, Burgemeester Grippeling met Wethouder Smink, het bestuur van de Afd. Hooglanderveen van den A. T. B., het bestuur van den Jongen BERICHTEN UIT AMERSFOORT W. C. M. VAN WAYENBURG Op 61-jarigen leeftijd overleed hier ter stede Zondagmiddag, vrij plotseling, de heer W. C. M. v. Wayenburg, oud notaris. Hoewel de gezondheid van den ontslapene in den laatsten tijd veel te wenschen overliet, was hij toch nog vol levenslust en energie. Kort geleden verscheen nog van zijn hand een boek, onder den titel „De practijk van den Notaris met betrekking tot den handel". Een werk hetwelk in betrokken krin gen veel belangstelling geniet. Een tweede boek, vervolg op 't eerste, was reeds in bewerking. Helaas heett hij 't niet kunnen voleindigen. De heer Van Wayenburg was een man van groote hulpvaardigheid en hartelijkheid, iemand die men niet licht zal vergeten. ALCESTE. Van deze opera in drie acten van Gluck gaf het Toonkunstkoor alhier Donderdagavond de slotrepetitie en Vrijdagavond de officieele uitvoering in concertvorm. Medewerking verleenden de Amers- fodHsche orkestvereeniging en Mevr. v. Staa van Beversluis sopraan, Tobi tenor, J. Hissink eveneens tenor, en Dirk Weiman, baryton. Dat deze uitvoering over het geheel als een succes valt te boeken, is grootendeels te danken aan de vier solisten, die uiteraard het grootste ge deelte voor hun rekening hadden. In zonderheid de sopraan voldeed door stemkwaliteit en genotvolle voordracht het meest. Den tenor Tobi en den baiyton Weiman hoorden we hier reeds vroeger; beiden konden ons het meest in de hoogere tonen bevallen, de eerste omdat hij zich dan het meest tenor toonde, de tweede, omdat z'n orgaan dan ten minste eenige glans aannam. J. Hissink met zijn forsch mannelijk geluid had wel het minst gelegenheid bewijzen van zijn kunnen te geven. De wijze waarop dit Hollandsche vier tal den Franschen tekst weergaf, ver toonde vier nuances, waarvan die der sopraan ons ook weer het meest be koorde. Henk Ramselaar aan den vleugel en de A'foortsche Orkestvereeniging vervulden hun taak met toewijding, hoewel we betwijfelen, of de laatste hier wel een bewijs van haar hoogste kunnen gaf. Bij ensemble-spel komt komt het allereerst op gelijkheid aan. Voor het koor geldt de bemerking als van ouds: een tekort aan mannen stemmen; het bestuur van Toonkunst moge nog eens het middel vinden om dit tekort aan te vullen. Nog eenige krachten als Mevr. Gerlach en de heer M. Ramselaar, die nu enkele solo- sttfkjes niet onverdienstelijk vervulden. Slechts als dat pogen slaagt, krijgt ook de dirigent een kans te toonen, wat hij van de koren vermag te maken. B. Zaterdag herdacht de Heer A. Smink den dag waarop hij voor 25 jaar in dienst trad van de firma A. Hassing Uniformpettenfabriek alhier. Bij de herdenking van dit feit werd hem door de firma een gouden horloge met dito ketting en een envelop met inhoud aangeboden. Het personeel bood een sierlijke hangklok aan en had voor een aardige bloemenhulde zorg ge dragen. De Velo Maatschappij die in de Langestraat haar nieuw verkoophuis opende legt zich nevens de levering van haar overbekende merk wasch- machines ook toe op den verkoop van rijwielen, meubels, naaimachines enz. zoowel tegen termijnbetaling als con tant. Wat de waschmachines betreft, zagen wij zeer vele modellen, waar onder de nieuwste soorten, alles van prima le kwaliteiten, o.a. een geheel electrisch gedreven machine, waarbij zelfs de wringer door mechanische kracht in werking werd gesteld. On- noodig te zeggen, dat zulk een keurige collectie, van de goedkoopste tot de duurste soorten en in alle maten voor- radigzijnde machines, onze huismoeders de keuze zeer vergemakkelijkt. Donderdag is dr. H. W. Schreuder 25 jaar voorzitter der Gezondheids commissie voor het ressort Amersfoort. Aan de Vlasakkers zal op Woensdag 25 Maart de gouden medaille voor 36 jarigen militairen dienst worden uitgereikt aan den adjudant ,C. van Slight van het le reg. huzaren. |hr. IJ. D. C. Quarles van Ufford zal ritmeester Westerouen van Meeteren opvolgen als Commandant van een hier gelegerd exadron huzaren. Burgerlijke Stand. 10 Maart. Geboren Cornells Maar ten, z.v. A de Rooij en A. v. d. Berg Augusta Johanna, d. v. A. N. Hen driks en M. Veenendaal Petronella Aaltje, d. v. J. M. Kroon en C. H. C. Helena van Doveren Rijkert, z. v. H. Hofman en G. Hagenbeuk. Over leden Heiman van Cleef, oud 2 jaar Meeuwis de Jong, oud 40 jaar, echtgenoot van M. W. van Laar Franciscus Xaverius de Vos, oud 88 j., weduwnaar van C. Spijker. 11 Maart. Geboren: Dirkje, d. P. Peterse en G. van Putten. Over leden: Lijndert Windhouwer, oud 74 jaar, echtgenoot van A. van Koot Johanna Gesin Lemmers, oud 74 jaar, echtgenoote van G. J. Arends. voor Amersfoort en Omstreken AMERSFOORT. Lange Gracht no. 4 no. 304 en 697 Deskundige voorlichting bg den aan- en verkoop van Effecten Verhuring van Lips Safe-loketten Verzilveren van coupons Handelscredieten Incasseeringen Spaar-deposito's rente 3'/» pet. 12 Maart. Geboren: Engelbertus Johannes, z. v. E. J. Werner en Nellij Mennens. Gehuwd: M. J. Rooseboom H. J. Spies J. H. G. van den g en A. Spies. OndertrouwdK. Kallenbach en J G. C. Meuleman van den Berg en M. Lambrechts J. M. Nouwen en M. H. H. Ramselaar. 13 Maart. Geboren: Gerrit, z. v. Vink en J. J. van Amerongen Anna, d. v. A. Haima en Y. Wijnsma. OverledenArnoldus van den Boven- kamp, oud 55 jaar, echtgenoot v. T. Bouman. 14 Maart. GeborenKlaas, z. v. K. Malenstein en M. Charlier. 16 Maart. Geboren: Jan, z. v. H. van Bekkum en H. Woudenberg Hendrika Johanna, d. van J. G. Her mans en H. van Gulik. GEVESTIGD Maria Kabel geb. Coedam, N.H., Java- straat 31. H. Hendriks, R.K., Borneopl. 6, tegenw. C. Bouwman, R.K., Eemstr.72, gr.koopm. Henriette Zwarteveen, N.H., Scheltus- str. 8, verpl. Alida v. d. Helm, N.H., St. Radb.str. 20. Anna Groenevelt, N.H., Utr.weg 215. Carolina Hengeveld, N.H., v. Bemmel- straat 39, fabr.arb. Daals, R.K., Scherbierstr. 11, schild, óaria Struve, N.H., Amh.w. 260. A. Leijenhorst, R.K., Puntenb.l. 24. Ravenzwaay, G.K., Schimmelp.slr. 41, onderw. Wilhelmina Kuijf, Velsen, A. Cuypstr. 70, afd.chef. Cornelia Berends, N.H., Regentessel. 70, dienstb. H. Albronda, N.H.. Langestr. 32, win- kelbed. W. Veldkamp, G.K., Hoogew. 4, schil- dersleerl. Wilhelmina Eggink, E.L., Gaslaan 100. Elisabeth Ecker, R.K., Regentessel. 19, dienstb. W. Kühler, R.K., O.Soesterw. 54. kapp. R. Peeman, R.K., Pauwstr. 4, hand.r, K. Lensink, N.H., Hoogeweg 52, mach. bankw. Frank, R.K., Stationspl. 6, gerant. de Roos, N.H., Leusderw. 263, kapt.intend. GerardaBrinkhuis, R.K., Bisschopsw.95. Cornelia Verweij, R.K., Narcisstr. 55. S Cohen, N.I., Utr.str. 38, bakker. Chr. Noordendorp, P. Buijslaan 20. A. Wittier, F. Halsstr. 29, bankw. C. Koteris, R.K., Aldegondestr. 65. D. Kempen. G.K., St. Radboudstr. 20, leeraar. Elisabeth Mantel, N.H., B.Wuyt.laan 24, dienstb. Floot, R.K., Kamp 32, slager. T eresa Corbetta, R K., Peperst.4, dienstb. Elizabeth v. Essen, Regentessel. 5, dienstb. Margarete Crak, R.K., Muurhuizen 75. A. Keizer, St. Radb.str. 14, vertegenw. Aletta Leeflang, N.H., v. Persijnstr. 4b. Chr. Weiland, N.H., idem, vertegenw: H. Tempelman, R.K., Coornhertl. 20, etaleur. H. ter Haar, G.K., Hoogeweg 66, chauff. G. Frederiksen, N.H., Leusderweg 282, landarb. v. d. Meulen, N.H., Utr.weg 127, pensionh. A. Wichgers, R.K., Langestr. 71, kapper. M. v. d. Meyden, R.K., Utr.weg 175. R. Tienessen, R.K., Leusderweg 58, vischh. Gijsje v. Putten, N.H., Kroontjesm. 14. H. Steinmeier, N.H., Leusderweg 48, winkelchef. W. Mol, N.H., Breitnerstr. 7. J. de Vos, R.K., Miereveldstr. 55, electr. E. v. d. Pol, G.K., Hoogeweg 119, l.arb. H. Jansen, N.H., Monnikenpad 61, spoorw.arb. W Bergmeester, N.H., v. Campenstr. 19, kellner. Kantoorboekhandel Kantoormeubelen Schrijfmachines Langestraat 84 - Telef. 528 Speciaal adres voor Uw Kantoor- School-, Schrijf- en Teekenbenoo- digdheden. - Advertentie-Bureau Hebt U een Taxi of auto noodig Amersfoort Aaltje Wilhelmy, N.H., Huygensl. 43, analyste. H. Huurdeman, R.K., Hoogl.weg 10, arb H. v. d. Heuvel, G.K., Tulpstraat 20 electric. Meintje v. Hien, N.H., Miereveldstr. 4, dienstb. Anthonie v. d. Waerdt, N.H., Liendert- scheweg 33, arb. N.S. O. Coenen, R.K., L. Vrouwestr. 8. Aaltje Wallet, N.H., Utr.weg 175,dienstb. E. Scheffer, N.H., Krankeledenstr. 5 L. v. d. Boogaart, N.H., Narcisstr. 60, arbeider N.S. Erna Ramsdorf, E.L., A. Paulownal. 25, dienstbode. J. Monchen, R.K., Vlasakkerweg 52b, werktuigk. Karoiine Amelunxen, E.L., Mauritsl.7, dienstbode. P. Strooker, N.H., Verhoevenstraat 82, agent v. politie. Jacoba Bouman, N.H., Thorbeckepl. 4, dienstbode. Aalberdina Hij wegen, Utr.str. 49 dienstb. W. Dietiker, Hoogeweg 171, tuinder. W. Vunderink, R.K., Schimmelp.kade 54. Elisabeth Arendse, R.K., 't Zand 41, dienstbode. WilhelminaZipritz,Utr.weg 106 dienstb. A. Brandwijk, G.K., Leusderweg 246, adj.comm. K. Koeman, R.K., Bloemend.straat 7, meubelmaker. E. Foyer, N.H., Bergstr. 21, boekh. J. Verborg, R.K., Schimmelp.straat 70, kapper. Tjalligje v. Es, N.H., Langestraat 107, dienstbode. de Haan, Parallelweg 20, klerk N.S Albertha Strumpel, N.H., Leusderwee 70, dienstbode. D. de Vries, N.H., Krankeledenstr. 16, chauffeur. Hendrika Batenburg, N.H., Heinsiusl. 5, dienstbode. W. v. Soeren, N.H.,Lagewegl,landb. D. v. Proosdij, N.H.,Krommestraat59. L. Cornelissen, J.Tooropstr. 13,kant.b G. Burger, R K., Kapelweg 79, reiziger. J. Vroom, K. Wilhelminastraat 26. C. Pauw, E.L., Haversteeg 2a, bankw. A. Oudeman, N.H., Heiligenb.weg 66, tuinman. Eibertje Hop, N.H., Hoogeweg 52 J. Bosscher, N.H., Vermeerstraat 95, wat.bouwk. opz. J. v. Ginkel, N.H., L. Beekstr. 21onderw. Johanna v. Zoeren, N.H., Hellestr. 36'. Aaltje Smit, N.H., J. Catsl. 20, dienstb. Catharina Burkunk, N.H., Utr.str 40 dienstbode. K. Coppoolse, G.K., P. Buyslaan 8, onderw. J. Schmitz, R.K., Kamp 88, kopersl.

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1931 | | pagina 1