l mms zo. - en Katholiek Orgaan voor Amersfoort en Omstreken CONKLIN VULPENHOUDER Het beste Adres G. KEUNEKE Roode Handen Koopt uw SchijjMioe WOLLEN MOUSSEUNES Abonnementen kunnen elke week ingaan, doch opzegging van abonnement moet geschieden voor den aanvang van een nieuw kwartaal. Prijs per 3 maanden f 1.00. Buiten Amersfoort f 1.10 De €embode Adverteniiën 25 cent per regel. Billijke tarieven voor handel en ngverheid bjj geregeld adoer- loeren. Advertenüèn moeten Dinsdag en Vrijdag vóór 8 uur in den morgén zijn bezorgd. Kantoor en DroUerll Langegracht 28 te Amenlooit - Telefoon 814 VerecMInt alken Dlnidag- an Vrijdagmiddag Postgiro no. 44284 Vier en veertigste Jaargang Vrijdag 27 Maart 1931 - No. 104 Nooit dient de mensch zich zeiven bi en nooit is hij meer zijn eigen heer dan wanneer hij vrij en blij God dient naar diens gebod, niet naar eigen verbeelding. Epistel en Evangelie. PALMZONDAG. Les uit het boek Exodus; XV, 27 XVI, 7. In die dagen kwamen de zonen Israel's in Elim, waar twaalf water bronnen en zeventig palmboomen wa ren; en zij sloegen hunne tenten op bij de wateren. En van Elim vertrok ken zij, en de gansche menigte der zonen Israel's kwam in de woestijn Sin, die tusschen Elim en Sinaï ligt, op den vijftienden dag van de tweede maand sedert zij uit Egypte vertrok ken waren. En de gansche vergade ring der zonen Israel's morde in de woestijn tegen Mozes en Aaron, en de zonen Israel's zeiden tot hen: Ach! dat wij gestorven waren door de hand des Heeren in Egypteland, toen wij bij de vleeschpotten zaten en brood aten tot verzadiging! Waarom hebt gijlieden ons uitgevoerd naar deze woestijn, om het gansche volk honger te doen sterven? En de Heer sprak tot Mozes: Zie, Ik zal voor u brooden uit den hemel doen regenen! Dat het volk uitga en inzamele zooveel als voldoende is voor eiken dag; opdat Ik het op de proef stelle, of het in Mijne wet wandelt, al dan niet. Doch op den zesden dag moeten zfi toebereiden wat zij indra gen, en dit zal het dubbele zijn van hetgeen zij voor eiken dag plegen in te zamelen. En Mozes en Aaron zeiden tot al de zonen Israëls: Dezen avond zult gij weten, dat de Heer u uit Egypte land gevoerd heeft, en morgen zult gij des glorie aanschouwen. EVANGELIE volgens den H. Mattheüs; XXI, 1—9. in dien tijd, toen Jesus Jeruzalem genaderd en te Bethfage aan den olijfberg gekomen was, zond Hij twee zijner leerlingen en zeide tot hen: Gaat naar het vlek, dat tegenover u ligten aanstonds zult gij eene ezelin vastgebonden vinden en een veulen met haar; maakt ze los en brengt ze tot Mij. En zoo iemand u iets zeggen mocht, zegt dan: De Heer heeft ze noodig; en terstond zal hij ze laten gaan. Dit alles nu is geschied, opdat vervuld zoude worden wat gesproken is door den Profeet, die zegtSpreekt tot Sion's dochter: zie, uw Koning komt tot u, zachtmoedig, zittend op eene ezelin en op een veulen, het jong eener jukdragende. De leerlingen nu gingen en deden zooals Jesus hun be volen had. En zij brachten de ezelin en het veulen, en legden hunne klee deren daarop en deden Hem daarop zitten. En de zeer talrijke schare spreidde hare kleederen op den weg, en ande ren sneden lakken van de boomenen strooiden die op den weg. En de scharen, die vooruitgingen en die volgden, riepen en zeidenHosanna den Zoon van David 1 Gezegend Hij, die komt in den naam des Heeren I Liturgische Kalender. Week van 29 Maart—4 April. Zondag 29. Palmzondag, Palmwijding. Mis: Domine ne longe, zonder Gloria. Pref. v. h. H. Kruis. Maandag 30. Mis v. d. dag, 2e geb. voor Kerk of Paus. Dinsdag 31. Mis v. d. dag, 2e geb. als Maandag. Woensdag I. Mis v. d. dag, 2e geb. als Maandag. Donderdag 2. Witte Donderdag, Mis: Nos autem, Gloria, Credo, Processie en ontblooting der Altaren. Vrijdag 3. Goede Vrijdag-plechtigheden. Zaterdag 4. Paasch-Zaterdag (Paasch- nacht) Gloria, Prefatie en Commu- nicantes van Paschen. De Lijdensweek. Dit is het vreemde geworden van ons leven: dat wij het hoogere rege len naar het lagere. De zorgen voor het tijdelijke nemen bijna heel ons wezen in beslag, en als wij nog eenige oogenblikken zouden hebben om in onszelf te keeren is daar al de af leiding van buiten, welke ons weer osrukt uit onze beschouwing. Daarom moet de inkeer van ons, gewone men- JOH. DE HEER VARKENSMARKT TEL. 1309 AMERSFOORT Piano- en Orgelhandel Vakkundige Reparatie schen, al zéér sterk door innerlijke beelden geboeid worden, wil zij vrucht dragend worden voor ons zieleleven. Zülk een reeks beelden, welke ons sterk kunnen beïnvloeden, houdt de Kerk ons voor oogen in de Lijdens week: de hoogste toppen der liefde Gods worden zichtbaar in het lijden van Zijn Zoon. Door met liefdevolle beschouwing te naderen tot die tooneelen van Gods barmhartigheid krijgen wij óók een dieper inzicht in onzen eigen grooten nood. Want reeds in het Evangelie der Palmwijding treedt héél het mensche- iijk wezen voor ons met zijn zucht naar groot geluk en heerlijkheid en al zijn laagheid van nijd en vuilen harts tocht: daartegenover staat de groote Ontferming en de menschgeworden Liefde. De vragen van ons arme, jagende hart worden hier beantwoord één voor één: het wordt ons duidelijk, dat wij de levenswaarden juist van den ver keerden kant opvatten: dat wij, die geestelijk moesten zijn, en moesten werken voor de eeuwigheid, zéér tijde lijk zijn In onze opvattingen en te veel werken voor het lichaam. In de figuren van het lijdensverhaalJudas, Kaïphas, Pilatus en Herodes treden ons even zooveel vertegenwoordigers tegemoet van de menschelijke hartstochten, en wij zullen bevinden, dat wij allen iets van den verrader en den Fariseeër en den twijfelaar en den zinnelijken mensch ons omdragen. Zeker, daardoor wordt onze inner lijke rust verstoord. Wij meenden, dat alles goed was en in de juiste richting liep: wij vasten tweemaal in de week en geven de tienden af van alles, wat wij winnen. Verder danken wij God, dat wij niet zijn als de overige men- schen, dieven, onrechtvaardigen en overspelers. Doch staande voor Chris tus' gruwelijk lichaams- en zielelijden komen wij tot de overtuiging: dat er ook aan ons véél ontbreken moet, want Hij heeft voor ons allen geleden en het treft ons, dat Zijn vurigste leerling Hem verloochende. Wij leeren zien in de afgronden van het menschenhart zeer groote zelfzucht, welke zoo laf kan wezen en domme begeerte, alles te regelen naar het oogenblikkelijke en tijdelijke. Zóó zijn wij allen: en wan neer wij na de beschouwing van onze kwalen op onszelven bleven aange wezen, zou de eenige oplossing voor de wanhoon onzer harten de oplossing van Judas zijn: den wegwijzer van hen, die Jezus gevangen namen. Maar juist omdat wij tegenover alle menschelijke ellende in deze lijdensweek heel de grootte van Gods liefde zien, wordt ons hart weder met hoop en troost gevuld, omdat ook wij overtuigd wor den, dat Hij gekomen is, om Israël te verlossen uit de ellenden, welke het omringt en die het draagt in eigen boezem. Het menschenleven is veel kommer en verdriet: en de meest uitgelatenen onder ons zijn dikwijls de dragers van de grootste pijnen. Zoo willen wij onzen troost gaan zoeken bij datgene, dat onze smart alleen maar vergrooten kanwant al het tijdelijke, dat wij bijeengaren of dat wij ons verwerven, is alléén in staat den honger naar het geestelijke en eeuwige, waarvoor wij geschapen zijn, noggevoeligerte maken. Mochten wij deze week ondervinden: dat hier, bij den lijdenden Jezus, onze hoop-ligt en onze groote vertroosting; want hier weten wij zeker, dat, al wordt ons aardsche tentenhuis opgebroken, wij een woning van God hebbeneen huis, niet met handen gemaakt, maar KANTOORBOEKHANDEL wtÊ F. A TULP m UngMtr. 68 to. Krommestr. TEL 326 ENDURA Onbeperkte en voortdurende garantie Ben Herinnering. PASCHEN IN ATJEH. Nadruk verboden, el was nog in de jaren waarin de Atjehers tegen het Nederlandsch-Indisch gouvernement een guerilla-oorlog voer den. Herhaaldelijk hadden er overvallen plaats en drong een tot de tanden [ewapende Atjehsche bende, in ver- illnde haat tegen de Christenhonden, door de draadversperringen welke de kleine stad Koeta Radjah omgaven. Het gebeurde zelfs dat zij tot in het hospitaal drongen en zieken en gewon den op duivelachtige wijze afslachten. De Atjehtram bestond toenmaals uit :n ringbaan om Koeta Radjah en een lijn tot Padang Tidji; men kende er vrijwel alleen de gepantserde treinen. Vaak gebeurde het dat Atjehsche ben den de spoorlijn onklaar maakten of door middel van karbouwen (stieren) de rails over geheele lengten weg sleepten. Aan gene zijde van de Atjebrivier rer de Demmeniebrug, stond het kleine kerkje van Pastoor Verbraak z.g. Pastoor Verbraak behoorde tot de zoogezegde hemeldragonders. Hoewel ik niet tot het leger behoorde, ver keerde ik veel onder de fuseliers en meermalen was deze hemeldragonder het onderwerp van beschouwingen van deze soldaten, een troep tesamen ge bracht uit alle lagen en gezindten der bevolkingen van alle Europeesche lan den. Er waren joden, heidenen, vrij denkers en christenen onder. Het zou echter niet geraden zijn ge weest, nóch in de cantine, nóch in de Atjehclub (officieren-societeit) iets te zeggen over Pastoor Verbraack, want dat zou onder deze lieden niet bij woorden gebleven zijn. Integendeel, Pastoor was voor deze menschen een onaantastbare heilige man. Hij was hun vriend, vader en moeder tegelijk. En God alleen weel, wat deze reus der christelijke naastenliefde aan zielen gered heeft. God alleen weet welk een trouw, liefde en eerbied de harten heeft be roerd van zijn jongens die in de vuur linie, onder een regen van kogels, zijn beschermende handen op hun hoofden voelden, terwijl de donder van de kar tetsen en vuurmonden over het slacht- veld dreunde, en hij, de hemeldragon der bij het zieltogende, geschonden lichaam van deze jood, die christen, woorden sprak van vertrouwen in het licht der eeuwigheid, terwijl de dood om hun heen zweefde. Pastoor Verbraak was steeds daar waar de gevaren het hevigst dreigden. En hij was daar niet alleen met zijn persoon als priester, neen, in zijn ran sel op den rug had hij ook nog wel een flesch cognac om de zieltogenden wat bij te brengen, om hem toe te vertrouwen het leed der zie), het kwel lende leed van het leven. Zijn klein kerkje met pastorie, waar ik als zwerver door Sumatra's Noorden eenige weken mocht verblijven, is nu sedert kort vervangen door een grootsch kerkgebouw, door zijn opvolger Pas toor Huybrechts z.g. gesticht. 's Nachts, terwijl de wachtposten in de bentings elk half uur door een tong-tong slag aangaven, hun ronden deden, wanneer plots een overval in een der buitenste versterkingen plaats had, en de troep de Demmeniebrug overtrok en de kleine kerk passeerde, stond daar de stille zwarte gestahe, het grijze Priesterhoofd gebogen, de hand opgeheven ten zegen, terwijl zijn lippen een gebed prevelden om de arme zielen die zoo aanstonds onder 'svijands moordend staal uit de ster vende lichamen zouden gaan verschij nen voor den Eeuwigen Rechter. En de jongens zagen hem wel staan, en zij voelden zijn zegen en troost. Is het een wonder dat deze priester op de handen werd gedragen. De ge schiedenis van Atjeh blijft eeuwig ver bonden aan de figuur van dezen Gods gezant. En het Is geen wonder dat op den [Paaschmorgen welke ik in mijn ge dachte had, onder hoorngeschal en het slaan der trommels, het derde bataljon uittrok naar de plaats waar het kleine kerkje stond thans staat er een borstbeeld van den soldatenpriester en de troep vol enthousiasme hulde, liefde en eerbied kwam betuigen aar den vriend in nood, den soldaten- priester. Nu nog trekt jaarlijks het derde ba taljon op naar zijn borstbeeld en wordt er een krans gelegd, onder de toejui chingen van de soldaten. Zijn klein kerkje, eenvoudig en was steeds gevuld bij kerkelijke fees ten. Ieder voelde zich gelukkig hem te kunnen believen. Tot zijn laatste ademtocht heeft hij onder de soldaten geleefd. Hij stierf te midden van zijn jongens op 88-jarige leeftijd in de garnizoensplaats Mage- lang op Java. Hij heeft onder de tropenzon gewerkt zoolang het dag was en zijn naam zal in eere blijven, zoolang Atjeh zal bestarn. NIEVEEN. Stille Omgang. Wij moesten in Amsterdam zijn spreken met den redacteur die den nachtdienst van het groote katholieke dagblad te verzorgen heeft. En daarom waren we niet bij het Gezelschap dat als een klein corps mee zou optrekken in het groote leger dat één ononderbroken gebedslinie door de nachtstraten ging spannen. Wat jammer was dat we er niet bij ichteraf is het een geluk geweest, omdat we iets heel schoons en heel nauwkeurigs beleefd hebben. Om één uur in den nacht stonden we op dat typische oude pleintje over het statig stijve Maagdenhuis. Dat trekt den oud-Amsterdammer geweldig aan, dat stukje grond bij het Bagijnhof. Je ziet er zoo de bekende figuren en treft er vrienden aan die elkander daar telkenjare ontmoeten. Zoo vonden we daar de scherpe kop van den pater Jezuiet, schrik niet, de kop zat aan den pater vast hoor, maar in het half-dulster trof ons die vastberaden figuur uit de Jordaankerk op de Rozengracht, de St. Ignatius, al heel bijzonder. Het was de groote volks en kinder vriend pater Theunissen de organisator van het aloude Palmpaschen, dat mooie lang vergeten katholieke gebruik uit vroeger dagen, dat hij nieuw leven ingoot. 't Vorig jaar trokken fleurige troepen Jordaankinderen met hun mooi ver sierde Palmpaschen als propagandisten voor Roomsche blijdschap door de volkrijke straten van Mokum. Met volop muziek en volop zang was de pater de alles beheerschende generalissimus, en hij heeft dien veld slag glansrijk genomen. Buurtverenigingen en Ons Huis doen het hem nu al na en al noemen ze het folktore, Palmpaschen is Roomsch op en top, dat wascht het water van alle Amsterdamsche grachten nietaf. De pater ging in zijn eentje den Omgang doen en naast hem schoof ik in de biddende rijen. De nlet-katholieke Amsterdammer is al aan het geval gewoon geraakt blijft alleen even verwonderd staan, vreemd zich voelend als die onafzien bare stoet onverstoord langs hem henen schuift. Wat moeten die zwijgende menschen toch En steeds schuift het lange zwarte lint verder en sleeds klinkt de regel matige stap op het asfalt en slaat een roffel bij het gebed. Daar dragen ze mee door de Kal- verstraat en langs heel den bidweg hun zorgen en hun leed, hun vreugde en hun troost. Voort gaan ze, stil, ingetogen, in dachtig aan het Mirakel dat Amsterdams eer ende opcomen was, dat ook hun "ir en hun opkomst is. Straks loopen ze op het eind van de bidweg nog een keer langs de Heilige Stede, die hoe lang nog, in vreemde handen is, ln dien nacht is de Heilige Stede voortdurend in een hemelstergerend voor Damestasschen Koffer» on alle soor ten fijne Lederwaren LANGESTRAATI05-AMERSF00RT inden door schoonmaak PUROL Vooral ook 's avonda inwrijven Doos 30 en 60 ct By Apotb. en Drogisten gebedscordon besloten en wiekt de fedachte aan den Gevangene in het 'abernakel als wierook omhoog. Verder gaat de legerschare, als voerde een strenge commandant het bevel, ze bidden maar, bidden maar en stappen. Dan naar de aangewezen kerk en n Nachtmaal, ten Offer, want daarheen trekt heel hun ziel. God in brood verborgen, Hij is het Einddoel en de Bekroning van den j door den nacht. iet den Jezuiet kwamen we bij de kerk op de Rozengracht, de kerk die voorheen Constantia heette, oud ver gaderlokaal der toen nog revolutionaire sociaal-democraten. Maar 'dat is lang geleden, dat de sociaal democraten revolutionair waren en dat de kerk Constantia heette. Allebei zijn ze niet constant gebleven, 't lokaal is nu aristocratisch en een strenglijnige Tempel geworden, de s.d.a.p.ers zijn gearriveerd en lezen hun roode orgaan bij voorkeur in een roode coupé. Op den bidweg passeerden we ook het trotsche gebouw van de Lloyd, het gebouw dat nooit in gebruik g is en millioenen heeft gekost. Eigenaardig, de directie wilde het steegje niet vrijlaten waarlangs van ouds de Stille Omgang trok zij kon die ruimte onmogelijk missen en nu mist zij het heele gebouw. Je kunt tegen de Voorzienigheid niet heel veel proppen maken. Want het trotsche gebouw staat leef en verlaten. Wat zou dat toch zijn! 't Is opmerkelijk! In de kerk op de Rozengracht was alles nog duister, pas over een uur zou de eerste Heilige Mis in de prille lentenmorgen worden gelezen. De pater ging naar binnen en de Omganger stond alleen. Neen toch niet, op de trap van de kerk zat een heer en wij gingen naast hem zitten en maakten kennis met een sedert kort gedoopten Jood, een littuator. Al spoedig waren we dikke vrienden toen we wat gerust hadden ijs beerden we samen wat op de Rozen gracht. Steeds kwamen er nieuwe colonnes aangestapt in flink marsch- tempo en ze trappelden hun vurig geloof in de keien en op het asfalt. Een leger dat ééns winnen moet in dienst van den Koning der Koningen. Die Stille Omgang doet je iets, heeft je iets te zeggen van die wereldor ganisatie die angstaanjagen is van mannelijke kracht en taaie omzettelijk- heid. Ook onze Jood, een vlotte kerel, die evengoed thuis is in Berlijn, in Londen als in Parijs of Moskou, ook hij was aangegrepen toen hij daar zijn broers bij honderdtallen langs zich zag gaan. Hij, die zijn vele talen sprak, eerst voor Rabbijn studeerde als felle jood geen vrede vond in communisme anarchie, en die alles vond in zijn of neemt een abonnement voor onder houd ean uw schrijfmachine bij h. ELZETÏAAR KANTOORBOEKHANDEL Q LANGESTRAAT 84 TEL. 628 IBlggf II LANGESTRAAT 49-51 zeer groote verscheidenheid vanaf f 1.10 per meter. Wollen Tweeds Voiles en Crêpes effen en fantasie. Zijden en halfzijden stoffen Nieuwe dessins en effen CREPE DE CHINE EN GEORGETTE in prachtige nieuwe tinten o.a. turkoois. Als nieuwste nieuws: Flamenga in ruiten VRAAGT DE STALEN jv bevochten geloof hij was blij in dien mooien nacht. Hij, die geworsteld had met God om zijn eigen ziel, hij was nu een echt kind van Christus en sprak zachtkens streelend den naamOnzen lieven Heerl Blij ook was hij omdat de Joodsche vriend, die zijn hooge levenspositie bij een groote bank ruilde met de pij der Benedictijnen spoedig priester worden Pater Simeon zal hij heeten, die Joodsche bekeerling die zijn goede vriend is. Opgetogen vertelde de schrijver mij it er een van zijn Volk priester zou zijn van den Levenden God. En voor de tweede maal, nu met den Roomsch geworden Jood wachten we den bidweg en kwamen ten tweede male in de paterskerk waar we naast elkaar als konden we elkander ai jaren, aan 's Heeren Gastmaal deelnamen. Als Onze Lieve Heer wil kan je 's nachts rijke vreugde beleven. En wat missen de slapers veel wat is die Stille Omgang vol schoon heid en geestdrift. Z.H. Excellentie Mgr. Aengenent liep mee in het groote leger, ook dat was ontroerend. Haarlemsch Bisschop stil mee- stappend midden van zijn eigen mannen, 't was mooi, 't Volgend jaar, als O. L. Heer wil zijn we er weer, jaar in jaar uit, de traditie trouw tot de Omgang voor ons een opgang is geworden. Dit geve God aan allen. JOS. MINEUR. prachtige dessins Beekensteinsche Lun Telefoon 543 Korte Beekstraat Complete Woning-Inrichting

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1931 | | pagina 1