2 Crapeauds en 4 stoelen A. H. r. Hjsiwkeik tu. f®. 2Wjnj!ï=2jfi_£ï,ÏE I I/Y Alii M\i\fit\ «oorden 4*~ iv 1 r III I iWlllr ^^zTtrszï?- Katholiek Orgaan voor Amersfoort en Omstreken CONKLIN N.V. Middenstands-Bank h. ELZENAAR Bel dan op No. 42 De €embode Abonvmmlm hunrum Me met ingaan doch M -A MA 44A a| .A AdvertmtUn is cml per rajrf. nayte «mmm ooor dmoamxut^uanMn nüutafctoartaal. fYp. IZ 1/ I II I II 11 lm«l-iXnl'nmna^rinrtiT»n F. Kutoor en Drukkerij Unj.jr.cht 28 Ie Ameeetoort Telefoon 814 yyn Verechljni eiken Dlnedeg. en Vri|degmlddeg - Pert-jlro no. 44234 Vier en veertigste Jaargang SEHjjW Dinsdag 31 Maart 1931 - No. 105 Zeer juist en schoon zegt Harnack, de mensch heeft slechts zooveel idealen als hij offers vermag te brengen. Amersfoort vóór een halve eeuw (1879) DOOR A. F. VAN BEURDEN. III. Onderwijs. Bij de handelingen van den Gemeen teraad hebben wij boven reeds laten uitkomen, dat Amersfoort ook in de vroegste tijden niet achter gebleven was in de zorg voor goed hoog on derwijs. Wij hadden op de beroemde mannen kunnen wijzen, die in hunne jeugd van dat onderwijs genoten. De stichting van het progymnasium met veel moeite verkregen bewees dat ook nu nog. Het telde aanvankelijk 25 leerlingen. De Rector had een salaris van f2500 'sjaars. De leeraren in de vier talen gaven ook les aan de be staande Hoogere Burgerschool (direc teur Dr. Menalda van Schouwenburg) en kregen zoodoende een salaris van f2000, naar onze tegenwoordige be grippen niet veel. Maar men moet hierbij wel in acht nemen, dat men vóór 50 jaren met een gulden meer kon doen dan nu met een rijksdaalder en dat het leven ook eenvoudiger en minder kostbaar gevoerd werd. Ook voor de toekomst van het onderwijs was gezorgd. Men had hier eene nor maalschool, die echter den 1 Mei 1879 in eene Rijksnormaalschool omgezet werd, 32 leerlingen tellende, die in onzen tijd weer gewijzigd werd in eene Rijkskweekschool. De toestand van het lager onderwijs was in 1879 bevredigend. Het onder wijs voor de meisjes ging iets achter uit, daar een dier scholen met 1 Mei 1879 opgeheven werd en eene andere wat achterlijk scheen. De scholen waren nog gemengd. Om deze redenen zou men in het volgend jaar eene nieuwe meisjesschool openen met eene onder wijzeres aan het hoofd. De Rijksnormaalschool werd in Mei geopend, onder leiding van A. v. Veen, zoodat men van vooruitgang kon spre ken. In het geheel bestonden er 14 inrichtingen van gewoon onderwijs, waarvan 4 openbare en 10 bijzondere. Het herhalingsonderwijs werd slecht bezocht. Openbare school voor gew. en U. O. 118 leerlingen, C. J. van Nagel, hoofd; Tusschenschooltelt284 leerlingen, H. W. de Heus, hoofd 1 e openbare armenschool336 leerlingen, J, v. d. Horst, hoofd; 2e openbare armenschool 178 leerlingen, J. Raders- ma, hoofd; Kostschool voor R. K. meisjes, firma v. Werkhoven, hoofd j. M. T. HanloDagschool voor meis jes, hoofd R. J. Almerode; Burger- dagschool R. K. meisjes, firma v. Werk hoven, hoofd M. NeuhausHerv. Dia conieschool, hoofd J. Verwer; School Chr. Nat. onderwijs, hoofd P. Mon driaan; R. K. par. burgerschool voor jongens, hoofd P. A. KrekelbergR. K. armenschool voor jongens; hoofd G. J. Ribberinken drie andere bijzondere scholen. De commissie van toezicht op het onderwijs had tot voorzitter A. J. en tot secretaris Celosse. Deze laatste 14 scholen hadden in 1879 gezamenlijk 59 onderwijzers en 1775 leerlingen. Postwezen en verkeer. Het Postwezen was langzamerhand ook sterk uitgebreid. Behalve de direc teur C. Smitt Hzn. werkten op het kantoor nog de commies J. Boonsma, een assistent, twee surnumerairs en een kantoorknecht. Er waren reeds brievenbestellers en voetpostboden naar Bunschoten, Hoogland, Stouten- burg, Hoevelaken en Maarsbergen. Het kantoor was regelmatiger en langer geopend, echter toch met tus- schenpoozen, 7-12, kwart voor een—3 4.55—5.45, av. 7—9 uur. Vooral die onderdeelen van uren in minuten maken een zonderlinge indruk. Behalve de brievenbus aan het post kantoor was er nog een in de St. Jans straat en een aan het Station. Chef van het station Ned. Centr&al was J. van Asperen. Naar Utrecht ver trokken per dag 5 treinen heen en kwamen er 5 terug; naar Kaïnpen 4, naar Hilversum 7, naar Zutphen 5. Voor dien tijd was Amersfoort naar alle kanten goed verbonden. Er waren 4 paardenmarkten, 8 runder en ossenmarkten, de kermis begon 20 en eindigde 25 October. JOH. DE HEER VARKENSMARKT TEL. 1309 AMERSFOORT Piano- en Orgelhandel Zorg voor zieken. De verpleging van zieken buitens huis had destijds nog niet dien om vang genomen, die ze tegenwoordig heeft. Men was nog altijd van oordeel, dat een zieke niet in een andere om- eving gebracht moet worde. Het St. Jizabeths Gast- of Ziekenhuis nam dan ook slechts II mannen en 12 vrouwen op, terwijl er op 31 Decem ber nog slechts 3 en 2 in behandeling bleven. Het Ziekenhuis in de Muur huizen voldeed toen al weinig meer aan de steeds vooruitgaande behande ling van zieken en ziekten. GeneeskundigenP. Smits, A. H. C. van Driel, H. H. E. Morren. Heelkundigen: L. Siddré. VerloskundigenN. Pronk h.v. v. d. Welk, Daniels h.v. Bijtelaar. Apothekers: P. Hondius Tzn., Ten Brink en Vermolen, J. P. G. Kok, J. G. C. H. Sanders, G. J. van der Zoo de )0 Veearts A. Overbosch. Ook het toezicht op den verkoop van levensmiddelen was zeer beperkt; alleen vee en vleesch waren aan keuring onderworpen. Van 712 koeien, 505 vette kalveren, 1181 varkens en 2 schapen weid het vleesch slechts 2 maal afge keurd, wat ook geen scherpe keuring verraadt. Er werd toen nog geregeld visch- afslag gehouden. Politie. Het politiepersoneel bestond uit den Commissaris en acht agenten, die zoo goed bezoldigd werden, dat er drie het bijltje er bij nedergelegd hadden. Met 1 Januari 1880 zouden zij meer tracte- ment krijgen, welk vooruitzicht volgens rapport van den Commissaris eene gunstige stemming veroorzaakte. Veel beloven en weinig geven, doet al velen toch in vreugde leven. De Commis saris kreeg met 1 januari 1880 f 1600 traktement. Daardoor trok men echter de toelage van f 150 voor bureaukosten in. Men vond de boter anders wel wat te dik op 't brood. Er Werden 117 menschen op de bon gezet, om de drie dagen één, wat van groote goeder tierenheid der ordebewaarders getuigt. Komt er nu nog eens om met onze 70 politiedienaren en de grootstad allures onzer woonplaats. Brand was er weinig, alleen op Mei kreeg men het met 't vuur te kwaad in de Koningsstraat, waar door den feilen wind 8 groote en kleine woningen verbrandden met drie koeien en veel hooi en stroo. En wat het toe val wil in „de Vergulde Zwaan" in de Utrechtsche straat brandde het dak en zolder van den stal af. Op Sinterklaas dag brandde in de Wolkersteeg een schuur af, waarbij een paard omkwam, terwijl „Klein Kolfschoten" in de Vlas akkers 17 December in vlammen op ging en een paard en een koe ver brandden. Voor de verleende hulp gaf men de buren premies. (Wordt vervolgd.) Uit den Omtrek Hoogland De laatste les van 't derde jaar van de Landbouwwintercursus, was een openbare, die werd bijgewoond door de Rijkslandbouwconsulent, dr. K. v. Daalen, de geestelijkheid der parochie, het bestuur der afd. A.B.T.B. en eenige belangstellenden. Door de leider van den cursus wer den de leerlingen allen over de ver schillende vakken ondervraagd. Dit nam veel tijd in beslag, aangezien een groot aantal leerlingen die cursus volgden. De antwoorden waren van dien aard, datdr. v. Daalen kon mededeelen, dat allen het 3e jaars-diploma hadden ge kregen. Echter 'is men bij het vast stellen der „graden" van de diploma's Van veel strengere eischen uitgegaan, :dan tot nu toe de gewoonte was. Dit KANTOORBOEKHANDEL «I F. A TULP H Unflastr. 6S to. Kromtnastr. TEL 52» ENDURA VULPENHOUDR Onbeperkte en voortdurende garantie v. Daalen, maakt achtereen volgens aan ieder bekend, welk di ploma zij hebben verkregen, terwijl hij allen persoonlijk gelukwenschte met het behaalde succes. Het diploma, waarop de graad „met vrucht", kregenTh. v. 't Klooster Thz., J. v. Middelaar Johz., H. Tolboom Az., G. v. Velthuizen, A. Bosman, J. v. d. Grootevheen Nijkerk, D. v. Mispelaar te Nijkerk, H. Bethlehem te Nijkerk, J. Schoonderbeek Tz., H. v. Valkenhoef, W. v. d. Hengel Thz., B. v. d. Hengel, Johs. Blom, J. v. d. Hoef Dz.„met veel vrucht"Ant. v. Middelaar Johz., W. van Velthuizen, P. Tondeur, Ant. Huurdeman Tz., Joh. Voskuilen„met er veel vrucht": A. v. Moorselaar, v. Weerhorst, W. Brouwer Alb.z., Berg Jacz., J. Smink Jz., de Bik. Dr. van Daalen houdt nu een toe spraak. Hij brengt dank aan allen die tot 't welslagen van deze cursus heb ben meegewerkt. De leerlingen drukt hij op 't hart het er nu niet bij te laten zitten, doch het geleerde bij te houden en uit te breiden. Een schoone gele genheid bestaat hiervoor in deJ.B.Bond. ■lij spoort allen aan zich daarbij aan te sluiten. Na dr. v. Daalen worden de leer lingen nog met eenige hartelijke woor den gefeliciteerd door de Zeereerw. Heer Pastoor. Nu werd uit naam van alle leerlin- ;en door J. Smink Jz. een woord van lank gebracht aan hen, die het geven van deze cursus hadden mogelijk ge maakt. Inzonderheid richtte hij zeer waardeerende woorden tot den leider. Als stoffelijk blijk voor die waardeering bood hij hem een prachtige „Parker" vulpen met inscriptie aan. Ten slotte wenschte de leider zijn leerlingen geluk met hun succes. Hij kon het woord van dr. v. Daalen aan vullen met de mededeeling, dat bijna allen reeds lid waren van^de J.B.Bond. Hij spoorde hen aan van die mooie vereeniging nog lang lid te blijven, maar vooral werkende leden, die ook eens in de vergadering voor den dag moeten komen. Dat is in hooge mate leerzaam. Hij dankt hartelijk voor het prachtige huldeblijk en hoopt de aan gename herinnering, die hij ook aan deze cursus heeft, nog vele malen bij ebruik van de Parker te hernieuwen. 'en slotte zij nog vermeld, dat, be halve de 24 leerlingen, deze cursus in de afgeloopen winter ook is gevolgd door 4 toehoorders, die reeds aan 't eind van een der vorige cursussen het 3e-jaar diploma verwierven. Burgemeester en Wethouders, die tot deze eindles waren uitgenoodigd, hadden tot hun spijt bericht van ver- loeten sturen. Zij waren der gemeente afwezig en konden nu niet tijdig terug zijn. Sg. te Hgl. De leden der R.K.Kiesvereeniging worden opgeroepen tot deelneming aan de stemming voor de groslijst van den gemeenteraad dag in Concordia. Het stembureau houdt zitting na de vroegmis tot aan de Hoogmis. Na de Hoogmis tot 12 uur en na het lof tot 5 uur. Op het stembureau ontvangt een biljet, daarop komen de volgende namen voor: W. Brouwer Gz., P. Hil- horst Pz., J. G. van den Hengel, A. Kuier Az., A. van 't Klooster Az., P. Kok Wz., C. van 't Klooster Pz, G. Pommer, A. Sandbrink Jr., P. Tweel en O. Voorburg Cz. Men mag maar één hokje voor den naam van één candidaat zwart maken. Men maakt dus het hokje voor den naam van den candidaat zijner keuze zwart. Alle andere wijze van stemmen is ongeldig. Onder zeer groote belangstelling had hier de Onder de aanwezigen merkten wij o.a. op de heeren van Daalen en Phijf- fer, rljkslandbouwconsulenten, baron Rengere voorzitter met eenige bestuurs leden van het Waterschap beoosten de Eem, het bestuur van de Boerenbond, een leeraar met een 10-tal leerlingen van de Rijkslandbouw-winterechool uit Utrecht enz. De demonstratie welke uitging van de commissie tot verheffing van akker en weidebouw in de provincie Utrecht en de plaatselijke Boerenbond, stond mede onder leiding van den heer Ma- thijssen uit Vaassen, ontwerper dezer ploeg. Als trekkracht werden eerst vier marden en daarna een tractor van den leerH. v. d. Heuvel gebruikt, zoowel de paarden als de tractor toonden het gemakkelijk te kunnen trekken. De greppelploeg leverde keurig werk waardoor de demonstratie een vlot verloop had, zoodat allen zeer voldaan waren. Sg. te Hgl. Burgerlijke stand. Geboren: Margrieta, d. v. G. Ma- lenstein en C. v. Putten Wilhelmus Albertus, z. v. J. A. Blom en C. A. Schoonderbeek. OverledenJohannes Vedder, 8 m. Gerard J. Traa, 5 d. Woutertje Overeem, 1 m. Burgerlijke stand. GehuwdR. Kamerbeek en J. van Putten A. Lieftink en T. de Kruijff. OverledenJohanna C. Berg, 8 ra. De R. K. Kiesvereeniging stelde de ende candidaten voor de raads- iezing: Ant. v. d. Hengel, C. v. Daatselaar, St. v. d. Berg, E. Kaas, G, v. E^den, N. Brouwer, C. Tolboom, Stoutenburg Burgerlijke stand. Geboren: Bernards Everdina, d v. Pegman en M. M. Bottelier. Overleden: Maria v. Dummeten, 27 j. Op den openbaren weg te Stouten- burg zijn gevonden twee rijwielbelas- tingmerken. Inlichtingen bij de ge meenteveldwachter. stratie van greppelploegen plaats. BERICHTEN UIT AMERSFOORT In het nieuwe pand Soesterweg 356 opende Zaterdagmiddag de heer G. H. Scheerder een Café genaamd „Sportlust". De inrichting van het ge heel is keurig en gezellig. Voor de komende warme dagen zal een terras een gezellig zitje bieden. MUZIEK. Muzikaal Wijdingsuur, gehouden door Max Löffler en zijn dochters: Johanna, Susanna en Maria. Dit instrumentaal en vocaal familie kwartet concerteerde in het kerkje der Doopsgezinde Gemeente, dat we, dank zij het adresboek, in de Fred. v. Blankenheimstr. vonden. Het aantal belangstellenden bedroeg ruim 50, wat we voor de executanten en hunne pre staties wel wat grooter gewenscht hadden. Het programma bevatte twee nummers voor orgel, dat bespeeld werd door den grijzen vader, die met zijn artistieken kop sterk aan Beetho ven deed denken. Het moet voor dezen vader-musicus een groot genot zijn met zijn begaafde dochters te musi- ceeren en door veelvuldig oefenen de volmaaktheid te benaderen. Vooral in zangnummers vormden de vier stemmen zich tot een schoon geheel, dat doorloopend zeer zuiver bleef.|Van de enkele mannenstem werd heel wat zich wonderwel aan te passen, de drie dochters muntte vooral de mezzo-sopraan uit door stemkwaliteit. Max Löffler is niet alleen bekwaam organist maar ook luitspeler en alt violist. Als componist diende hij zich aan met een lijdenscantate voor vier zangstemmen,strijkinstrumenten en luit. De dochters hadden in een strijk kwartet gelegenheid te toonen, hoe zij alle drie resp. viool„en violoncel be speelden. De sonate a tre van Joh. Seb. Bach werd zeer mooi vertolkt. Geeft het niet te denken, dat ieder jaar weer de niet-katholieke christenen in den tijd, dat wij door de liturgie van den H. Vastentijd zoo levendig aan het Lijden van onzen Verlosser herinnerd worden, als aan een inwen- digen drang gevolg geven door uit voeringen van lijdensmuziek? Wel voor Amersfoort en Omstreken AMERSFOORT. Lufe Gracht no. 4 - Telethon no. 384 en 497 Deskundige Toorlichting bjj den aan- en verkoop van Effecten Verhuring van Ups Safe-loketten Verzilveren van coupons Handelocredieten Incasseeringen Spaar-depoBito's rente 3Va pet. doet het vreemd aan onder de pauze in een kerk thee te zien serveeren; toch voelden we ons aan deze menschen nader verwant, dan aan hen, die in dezen tijd tooneelvoorstellingen of bioscoop en bals bezoeken. B. W1T-GELE KRUIS. In St. Aechten had Donderdagavond e Algemeene Ledenvergadering plaats, a een woord van welkom van Voor zitter C. Hehenkamp deelde een lid der Commissie tot het nazien der rekening en verantwoording van den teester mede dat boeken en ;n in orde waren bevonden. Uit het jaarverslag van den Secretaris bleek dat de vereeniging op 31 Decem ber 1930 962 leden telde. De Secre taris hoopte dat het aantal spoedig belangrijk hooger zal worden. Het werk de Zusters prees de Secretaris ten zeerste en terecht blijkens het volgende Het aantal bezochte gezinnen bedroeg II het aantal bezochte patiënten 262 _j afgelegde bezoeken 8226. Hersteld zijn 208 patiënten en 17 in het zieken huis hersteld, overleden 18. In het wijkhuis zijn 47 personen geholpen. Het aantal uitgeleende verpleg' artikelen bedroeg 586 stuks aan gezinnen. De ontvangsten bedroegen over 1930 f3983,21 de uitgaven f3910,10 terwijl een schuld is van f3500. De aftredende bestuursleden Hehen kamp, Berendsen, v. d. Hengel, van 't Wel en Mr. Kooien werden herkozen en inplaats van het overleden bestuurs lid de Heer J. Bergen de Heer H. Nieuwendijk. Van de rondvraag werd door een drietal leden gebruik gemaakt. Zeer waardeerend werd over het werk der Zusters gesproken. DE B. J. V. LOTERIJ. Donderdagmiddag heeft de trekking plaatsgehad. Trekkingslijst te zien bij Lorijns Kunsthandel, 't Zand en bij S. v. d. Berg, Hamersveld. De gelukkige winnaars kunnen hun prijzen afhalen aan het Patronaatsge bouw Elleboogsteeg Dinsdag en Woens- van 7 tot 8 uur. illen, die tot het welslagen van onze loterij en van de tentoonstelling der prijzen hebben medegewerkt, brengen wij van ganscher harte onzen oprech ten dank. Namens Leiders en Bestuur der B.J.V. G. J. F. Jansen, Voorz. SINT PETRUS LIEFDEWERK Kantoorboekhandel Kantoormeubelen Schrijfmachines Langestraat 84 Telef. 528 Speciaal adres voor Uw Kantoor- School-, Schrijf- en Teekenbenoo- digdheden. - Advertentie-Bureau Inlandsche Geestelijkheid gebieden. Sint Willebrordsbeurs Saldo f618,25 Een onbekende gever f 623,25 Gr. Kuntz, Hoofdzel. 't Zand 10. Hebt U een Taxi of auto noodig Amersfoort. UITSPRAKEN KANTONGERECHT. Zonder muilkorf een hond buiten laten loopen, die daarvoor door de jlitie was aangewezen: V. D. H. jesterberg f 15 of 5 d. Loopen op verboden grondJ. W. Soest f 15 of 15. IJkwet: M. Hamersveld 5 maal (50 cent of 1 d.) en verb, gewichten. Wielrijden Links uitwijkenD. Z. Ermelo f 3 of 1 dag. Zonder licht: M. H. D. Soest f5 of 2 d., J. B. Barneveld id., A. J. v. E. Amersfoort f2 of 1 d., W. J. C. de B. Amersfoort fl of 1 d., E. J. v. H. Woudenberg f5 of 2 d., A. V. B. id. Zonder bel: L. v. d. K. Soest f2 of 1 d., A. v. G. Baam id., G. T. Amers foort id., J. W. id. Zonder reflector: C. H. v. d. B. Baam f2 of 1 d. Zonder licht en belN. J. B. Lun- teren f6 of 3 d. Niet stoppen op verzoek: A. C. W. H. S. Amersfoort f3 of 2 d. Op verboden weg: B. T. Amersfoort 50 cent of 1 d., G. R. Leusden f3 of 1 d. p linker rijwielpad: J. P. Barne veld f3 of 1 d. Rijden met motor of auto: Op kruispunt een ander den wee niet vrijlaten: H. J. C. Amersfoort f3 of 1 d., J. M. Soest f5 of 2 d. Nummeren letter niet verlichthebben H. G. L. K. Winterswijk f2 of 1 d., K. V. Hilversum id., T. B. H Heems kerk id., J. v. d. B. Hilversum id., J. N. Baarn idem. Zonder rij- of nummerbewHsJ. H. D. Ermelo f5 of 2 d., H. S. Huizen id., H. v. R. Nijkerk id., dezelfde id., H. v. d. K. Amersfoort id., H. B. Am sterdam id., H. J. L. Amersfoort id. Zonder voldoende remmen: M. J. de K. Utrecht f25 of 5 d.,A.K.Eem- nes f5 of 2 d. Zonder reflector: J. H. v. B.Amers foort 50 cent of 1 d. Links uitwijken: A. G. L. van S. Apeldoorn f5 of 2 d. Met voertuig rijden zonder reflector C. B. Scherpenzeel f 10 of 4 d. Idem zonder licht: H. D. Barneveld f 10 of 5 d. Idem zonder spiegelE. H. Garde ren f10 of 4 d. met prima Moquette of Velours bekleed vanaf Beekenstelnsche Laan Telefoon 543 Korte Beekstraat Complete Woninginrichting

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1931 | | pagina 1