Prscht-colltctis taster Karpetten 1.1.1. Merker Katholiek Orgaan voor Amersfoort en Omstreken CONKLIN H. ELZENAAR Bel dan op No. 42 Abonnementen kunnen elke week ingaan, doch opzegging van abonnement moet geschieden voor den aanvang van een nieuw kwartaal. Prijs per 3 maanden f 1.00. Btiten Amersfoort f 1.10 De Gembode Advertentiën 26 cent per regel. Billijke tarieven voor handel en nijverheid big geregeld adver- toeren. Advertentiën moeten Dinsdag en Vrijdag vóór 8 uur in den morgen tjjn bezorgd. Verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagmiddag Post-giro n< Dinsdag 7 April 1931 - No. 2 Kantoor en Drukkerij Langegracht 28 te Amersfoort - Telefoon 314 Vijf en veertigste Jaargang Vele Idealisten verdienen slechts zeer oneigenlijk hun naam, omdat zij doel einden nastreven, die men bezwaarlijk idealen, hoogstens idealen in beperkten zin of van lager orde noemen kan. Naar Lourdes. De 38ste Nationale Nederlandsche Bedevaart naar Lourdes heeft plaats van 14 en 15 Juli tot 24 Juli a.s. Ten einde tegemoet te komen aan het verlangen van sommige pelgrims naar Lourdes, zal één der extra-treinen de heenreis over Lisieux maken. Deze trein vertrekt daartoe een dag vroeger dan de overige treinen uit Roosendaal, en wel op Dinsdag 14 Juli. In Lisieux wordt overnacht, om tegen den avond van den volgenden dag met denzelfden trein de reis naar Lourdes voort te zetten. Aankomst (na een nachtreis) op Donderdag 16 Juli tegen 12 uur 's middags, dus op den zelfden dag als de andere treinen aan komen, die de reis Roosendaal—Lourdes rechtstreeks afleggen. Prijzen der plaatskaarten a. Roosendaal—Lourdes en terug: le klasse f75; 2e kl. f55; 3e kl. f35. b. Roosendaal— Lisieux—Lourdes en terug: le kl. trein en le kl. hotel f95. 2e kl. trein en le kl. hotel f70. 2e kl. trein en 2e kl. hotel f67—50. 3e kl. trein en eenvoudig hotel f45. De Bedevaart-treinen zijn extra-trei nen, bestaande uit spoorweg-rijtuigen met zijgangen en restauratiewagen. Op 1 Juni a.s. worden de inschrij- vingslijsten onherroepelijk gesloten. Ten einde teleurstelling te voorkomen wordt men dringend verzocht, de aanmelding niet onnoodig uit te stellen. Zelfs kan het Comité er niet voor instaan dat voor dien datum alle inschrijvingen worden opgenomen. In geval van verhindering worden de gestorte reisgelden terug gezonden. De hotelprijzen varieeren tusschen f3 tot f9 per dag (volledig logies en pension). Voor aangiften voor deelneming aan de Bedevaart en voor meerdere inlich tingen kan men zich wenden tot Kap. W. J. TEMPELMAN, Zand 31, Amersfoort. JOH. DE HEER VARKEN8MARKT TEL. 130» AMERSFOORT Piano* en Orgelhandel opeens al het leege spel van gemora liseer verstrakken en tot levende vreugde worden voor het angstig menschenhart. In den gtanB van den Paaschmorgen trokken de nevels van angst weg van het mysterie van den Dood, daar za gen we een brug gebouwd boven zonde en graf naar het Licht en het Leven. Toen konden wij ook de verschijn selen der natuur, de verschijnselen der historie richten op de groote waarheid, dat God het door den eersten mensch over de wereld afgeroepen kwaad ver dreef, en Zijn rechtvaardigen toorn stilde door Zijn Zoon het kwaad te doen ondergaan in zijn afstootelijkste vormen van lafheid en verraad en lasterlijken haat. Het laatste woord is altijd aan de waarheid en de gerechtigheid. Het goede kan niet blijvend besloten blij ven in de spelonken van het kwaad, doch 't zal daaruit altijd zuiver en heerlijk verrijzen in den nieuwen dag. KANTOORBOEKHANDEL «F.A.TULPB1 UnflMtr. W to. KrommMtr. - TEL. SM ENDURA VULPENHOUDER Onbeperkte en voortdurende garantie In den PaascHtlJd. Het is 'n kenmerk eener valsche wereldbeschouwing, dat zij het uiterlijk hooger schat dan het innerlijk, dat zij de liturgie wil behouden, doch het voorwerp van eeredienst verwerpt, dat ze het symbool vereert en het feit negeert. We zien het bij tal van Christelijke feesten, we zien het ook in de wijze, waarop zij ieder jaar het Paaschfeest tegemoet treedt. We vernamen weer veel over feest der Opstanding, over de verrij zenis der Natuur, over de eeuwige kiemkracht van het Leven welke den Doodswinter overleeft, over de on sterfelijkheid van het Zijn en over nog veel meer, waarbij tal van hoofdletters te pas komen. Het zou alles juist en het zou alles van waarde zijn, als men niet vergat, dat het slechts zijn beteekenis ont leende aan een groot reëel historisch feit: de opstanding van den Christus. Men noemt dit echter een poëtisch verhaal, men omhangt het met kleurige mantels van symbolen en zegl dan: hoe schoon zijn die mantels, maar de inhoud is niets. Men vindt het Evan gelieverhaal wel heel geschikt vooi moraliseerende stijloefeningen, maar verklaart door zijn belijdenis van on geloof in de historische waarheid tevens zijn eigen beschouwingen voor klink klank. Wie echter het Evangelie nadert met hooger bedoeling, dan zich poëtisch te laten inspireeren, hij ontmoet een verhaal met zoo sprekende trekken van menschelijkheid met zooveel waarbor gen voor de historische echtheid, dat twijfel minder gerechtvaardigd is dan bij duizenden andere historische ge beurtenissen, welke algemeen als waarlijk geschied worden aanvaard. En dan: als men dit feit in zich opgenomen heeft, als men zich reali seert, dat hier een Gestorvene uit eigen kracht de boeien van den doqc' verbrak, een Mensch, die zich noemdi den Zoon van God, dan ziet men Amersfoort vóór een halve eeuw (1879) Door A. F. VAN BEURDEN. IV. Amersfoort bezat destijds nog vele oude mooie gevels. Maar de tijd had de kalk in stof omgezet, de muren doen scheuren en aldus verdwenen er verschillende. De zorg voor de monu menten was echter wakker geworden, wat maar gelukkig was, daar we daar aan het behoud van verschillende merkwaardigheden te danken hebben. Maar ook de particulieren begonnen overal hunne gebouwen te vernieuwen en de Langestraat heeft in die periode medegedaan aan de stadsverfraaiing. Sociëteiten zorgden voor de gezelligheid evenals verschillende vereenigingen. Muziek en zang. Muziekvereenigingen bestonden er verschillende. De afd. Toonkunst, voorz. Dr. Pijzel. De Amersf. Zangvereeniging, voorz. Dr. Pijzel. De Liedertafel Polyhymnia, voorzitter W. van Leer. DeMuziekvereenigingJubal,directeur J. Schweinsberg. De afdeeling van Toonkunst telde 90 leden, zorgde voor zang en gaf twee uitvoeringen. Er bestond ook nog eene. gemeente-bibliotheek, waarvan weinig gebruik gemaakt werd. Waar mag die gebleven zijn? In het jaar 1872 werden door den Archivaris W. F. N. v. Rootselaar, zijne opgravingen op de Leusder- heide en de Soesterbergen, de eerste grondslagen gelegd voor de latere ver zameling in 't museum Flehite, door de opgegraven urnen in een lokaal op het stadhuis te deponeeren. Ook deze instelling, klein begonnen, mag zich nu laten zien. Meer steun van het publiek zou gunstig werken. Godsdienst. Op godsdienstig gebied was Amers foort niet ten achter. Om niet te uit gebreid te worden moeten wij ons met een klein overzicht tevreden stellen. De Ned. Herv. Kerk, drie predikanten, Graswinckel, de Hoest, lmmink. De christ. Geref. Kerk, predikant vacature. De vrije Geref. gemeente, v. Smalen, predikant. De Remonstr. Broederschap, Kalff, predikant. De Evang. Luthersche Gem., Helper Serbrugge, predikant. De R. K. parochie Franc. Xaverius, H. Blom, deken. De O. L. Vr. Hemelvaart, J. Beek man, pastoor. De Bissch. Clerezy St. Greg., T. v. Vlooten, pastoor. De Israël. Gemeente, S. van Italië, voorzanger. Garnizoen. Garnizoen: Gerard vanSijsen,maj.- commandant. Geniede Jong, le aanw. ingenieur. Milit. arts: Giesbers. Rijdende artillerieSteenberghe kol. commandant met 4 batterijen. Schutterij. Schutterijv. d. Sandheuvel majoor, Leinweber kwartiermeester, Morren officier van gezondheid, van Esvetd, luit. adj. Herschei en Visser kapiteins. Notarissen en rijksambtenaren. Notarissen: de Louter, van Werk hoven, Drijfhout v. Hooff. DeurwaardersN. S. Blom en J. C. Kleber. Ontvanger Reg. R. Formijne, Be waarder hyp. en kad. C. P. Frijlinck, landmeters v. h. Kad., Broedelet en de Koning. Amersfoort telde in 1879 zestien be dienaren ter begrafenis. Werd voor de levenden goed gezorgd, de dooden waren ook niet zonder hulp. In 1879 was Amersfoort een kalme provinciestad. In de volgende halve eeuw van 1879—1929 heeft menig ver dienstelijk burger het moede hoofd ter ruste gelegd en sluimert buiten op het kerkhof, maar de huizen en de bewoners zijn hem gevolgd en hebben hem ge zelschap komen houden. Nog steedsbreidt Amersfoort zich BROEDER BERTHOLDUS. f Het stoffelijk overschot van Broe Bertholdus, oud-algemeen overste der Broeders van Maastricht, werd Paasch- Maandag op St. Louis aan den Utrecht- schen weg ter aarde besteld. Broeder Bertholdus was een krachtig figuur. Zijn heele persoon heeft hij In gezet, om de Congregatie met haar corps van vijfhonderd onderwijzers, een vast plan onder de hoede gemeentebestuur en de leidende amb tenaren. Eene zaak willen wij tot slot nog eens doen opmerkenis de oude bin nenstad merkwaardig, er is en wordt -ezorgd dat ook in de naaste omgeving Je schoonheid der natuur en mooie bouwvormen zamen gaan en de nieuwe wijken frissche, evenwichtige beelden zullen toonen aan onze nazaten en daarvoor moeten wij de gemeentelijke afdeeling voor bouw- en woningtoe zicht dankbaar zijn voor het geleverde werk, 1929 is 1879 ver vooruit ge schoten. UIT AMERSFOORT R. K. Spaarbank - Amersfoort ondtr .coitrsls Ciatrmls accoututsdleut lUd. BsmseNeJ Qocdgekeurd bij KonlnklÜk Besluit dA. 14 Maart 1913, no. 68 De zittingen voor het Inleggen en terugbetalen van gelden WMSÏAATbl| l Mgs»™ des ZONDAGS van 12 tot 1 uur; WOENSDAGAVONDS van 7 tot 8 uur en VRIJDAGS van H) tot 11 uur. Dadelllk ingaande rente 3%, pCt. Spaarbusjes gratis verkrijgbaar. Kassier: Amsterdamsche Bank. Binnenland DESKUNDIGEN. Voor de Utrechtsche rechtbank stond een predikant terecht, die er van dacht werd beleedigende anonieme brieven aan een directeur van een op voedingsgesticht te hebben gezonden. De predikant ontkende. De directeur had uitgebreid bewijsmateriaal verza meld en o.a. een brief laten onder zoeken door bemiddeling van den commissaris van politie te Amersfoort. De resultaten waren verrassend, zoo als dezer dagen is meegedeeld. Een spiritistisch onderzoek had uitgemaakt, dat de brieven geschreven waren door een meisje, dat veel naar bals gaat en door den duivel was aangezet, terwijl een helderziende verteld had, dat de brieven geschreven waren door iemand, die negen maanden naar zee zou gaan. Klopt precies, is geen speld tusschen te krijgen. We mogen er dan ook ge rust eens hartelijk om lachen. Er zit echter, zooals de „N. Haarl. Crt." terecht opmerkt, ook een ernstige kant aan deze zaak. Voor een president van een Nederlandsche rechtbank komt een commissaris van politie een ge tuigenis overbrengen van „deskundige" spiritisten en waarzegsters. Waar moeten we met de rechtbank naar toe, als zij ook al waarde gaat hechten aan vele bijgeloovigheden en daar dergelijke dwaze getuigenissen een rol gaan spelen? De rechter van instructie had aan dezen onzin geen waarde mogen hechten, terwille van het prestige van onze rechtspraak. Nu heeft het publiek schouder-ophalend gelachen. Om een dwaze getuigenis) komst te redden in de moeilijke Jaren vanjoorlog enjna-oorolg. Hij ordende en stuwde, en de moderne tijd vond de Congregatie gereed, om zich aan te passen, en haar stilte werk van vrede en cultuur zegenrijk te blijven voort zetten. Bij al dat werk hier te lande voor de duizenden armen van geest, stichtte hij op Midden-java scholen en huizen, en de Missie had hij lief met enthousiasme en gloed. Een man in bet leven, was hij een kind tegenover O. L. Heer, Hij had niets beminnelijks over zich, en toch hield iedereen van hem. Schijnbaar stug en onverzettelijk van willen en doorzetten, was toch om zijn eerlijken eenvoud en oprechte bedoelingen, iedereen zijn vriend en trouwe medewerker. Begra ven onder het werk, schoof hij voor wie om raad, troost of een goed woord kwam, alles op zij. Modern van den ken en werken, was hij ouderwetsch godvruchtig en heeft menig moeilijke onderneming met zijn rozenhoedje over het doode punt heen geholpen. Een cent, in de berekeningen aan de con- tróle ontsnapt, joeg hij na; voorarmen en hulpbehoevenden had hij ruime sqpiraen over. UITSPRAKEN KANTONOERECHT. Te Soest op openb. weg zonder per missie muziek makenJ. J. V. Nijmegen f2 of 1 d. Te Amersfoort idemW Th. V. den Haag f2 of 1 d. Te Amersfoort op openb. weg voet ballen: J. H. v. M. aldaar f3 of I d. Geen kennis geven van gestorven varken: L. H. Bunschoten flO of5d. Zonder vergunning benzine in voor raad hebben: B. P. Soest f25of 10d. Zonder vergunning etectromotoren in werking houdenA. H. d. V. Soes- terberg f75 of 10 d. Hondenkar te zwaar beladen hebben T. v. 't K. Soest f5 of 2 d. IJkwet: H. H. v. D. Amersfoort f of 1 d. en verb, gewicht. Over spoorbaan loopen: J. A. J. t Amersfoort f5 of 2 d., P. H. L. id. Te Soest bouwen in strijd met ver ordening B. D. K. aldaar f 15 of 5 d. Waren verkoopen niet voldoende aan de Warenwet: G. Th. H. Leusden f5 of 2 d., E. B. Soesterberg een week hechtenis en f700 boete of f maand. DronkenschapCh. L. G. Renswoude f 10 of 4 d., H. B. G. Amersfoort f 15 of 6 d., H. ten H. id. Wielrijden links uitwijkenL. A. G. Amersfoort f3 of 1 d.; zonder licht: J. F. Soest f5 of 2d. H. v. S. Nijkerk id.; zonder bei: T. R.Nijkerk f2of 1 d.; te Amersfoort op trottoir: M. C. P. aldaar f3 of 1 d. Motor- of autorijden: zonder nummer- of rijbewijsG. E. Eemnes f5 of 2 d., P. H. Zeist id., ij. v. G. Amsterdam id.; afgewerkte gassen verkeerd afvoeren: G. B. Baarn f2 of 1 d zonder toezicht op den weg laten staan: L. v. W. Hilversum 12 off d.; zonder reflector of verlichting van nummer en letter: H. H. Naarden f2 of 1 d.; zonder voldoend licht"O. W. Driebergen f5 of 2 d. zonder voldoende remmenP. M. K. Hoogland 15 of 2 d. JEUODHERBERG „JONG AMERSFOORT". Nadat eenigen tijd geleden het be stuur (7 leden) was gereconstrueerd, is thans de „Raad van toezicht en advies" tot stand gekomen. De volgende dames en heeren klaarden zich bereid er zitting In te nemen (alphabetisch): F. Boerwinkel, C. M. Cremer, Ds. J. Dikboom, C. W. C. O. Hehenkamp, Dr. F. C. Huijgen, H. J. Hovens Greve, Mevr. A. Klaar-Roeper, J. O. Klaassen, E. Kruithof, Drs. L. Leopold, Mevr. M. Llelrinck-Baart de la Faille, J. H. van Lonkhuljzen, Mr. R. P. van der Mark, Corn. Ruitenberg, Mej. J. van der Scheer, Ir. C. B. van der Tak, Ds. J. Visser, G. van Wijland. De tijd van trekken is weer begonnen. Onze Jeugdherberg aan de Dorrestein- sche weg (J. Leljenhorst) ontving reeds de eerste bezoekers. Naar het voorbeeld van Duitschland (2200 Jeugdherbergen) rijzen ook in Nederland die vertrouwde zindelijke Kagtaorboakhandel Kantoormeubelen Schrijfmachine! Langestraat 84 - Telef. 828 Speciaal adres voor Uw Kantoor- School-, Schrijf- en Teekenbenoo- digdheden. - Advertentie-Bureau Hebt U een Taxi of auto noodlg Amersfoort goedkoope togeerverbtijven als paddestoelen uit den grond. Reeds 34 Jeugdherbergen kwamen tot stand of worden binnenkort ge opend. R. K. OPENBARE LEESZAAL EN BIBLIOTHEEK. In de Katholieke Openbare Lees zaal en Bibliotheek aan de Nieuwstraat zijn de volgende nieuwe boeken op genomen. Annalen der critische philosophic Allee Berend, De verloving van Matthias Senf. H. Bordeaux, Andromède et le monstre H. Bordeaux, Tuilette A. Cahuet, Les amants du lac P. Cohen de Vries, Uit de school ge- klapt J. van Dijck, Hoe leer ik teekenen? J. Frangois, Handboek van het volken recht A. G. Fuchs, Centrale verwarming P. Geyl, Geschiedenis van de Neder landsche stam Dr. H. E. Oreve, Praktijk en theorie der titelbeschrijving Myriam Harry, Le petit prince de Syrië j. Herwig, Bloemen en planten in huis J. H. F. Kohlbrugge, Systematisch en beschrijvendleerboekdervolkenkunde Herman Middendorp, Het spookhuis in de Vendée H. A. van Nierop, Schets van het bankwezen |os. Panhuysen, Het hoopvolle tekort Randall Parrish, Shea van de lersche brigade Siegfried Ludwig Renn, Oorlog S. Rombouts, Nieuwste banen in psy chologie en pedagogiek Rafaël Sebatini, De gerechtigheid van den hertog S. Slersema, Nederlandsche handels correspondentie Marie van Zeggelen, Twee Amster damsche Joffers. BURGERLIJKE STAND. 31 Maart. GeborenHubrecht Jo hannes, z. van H. J- Fremouw en J. M. Vial. OehuwdL. J. M. Nouwen en M. H. H. Ramselaar. 1 April. Geboren: Angenieta Cornelia, d. van G. Veenendaal en M. C. Pouwen. Engelina Angenes, d. van H. C Voskuilen en J. C. van Ouwerkerk. OverledenApolonia M. C. Coeleman, 67 jr., wed. van H. de Zwart. Maria G. v. d. Logt, 7 mnd. Christina v. Essen, 18 jr., echtg. van J. Staats. 2 April. Gehuwd: P. H. Dlekmeijer en M. van Noordt. 1 Ondertrouwd: S. M. v. Haersma Buna en M. E. v. Heioma. H. R. Smink en H. van Burgsteden. W. Overeem en A. v. Dijk. J. Arlar en C. v. Yzendoorn. O. v. Hulk en C. Lablans. J. S. Gerritsen en T. Hooi. Overleden: Gerrit Hannessen, 19 jr. Lambartus Fortuijn, 74 jr., wed. van M. de Koster. AMBACHTSSCHOOL. Tot de eerste klasse werden toege laten Afd. Timmeren. J. Bakker, O. van Dijkhuizen, O. v. Esveld, T. W. Fijnenberg, J. J. van der Qoes, van den Ham (Scherpen- zeel, E. Hartog Baarn, J. Hendriks Hoogland, C. J. Kool, A. van Koolj Soest, C. van Loveren, O. Moesber- ?en Woudenberg, J. van de Nadort, A. 'othoven, H. van Riet Soest, B. Schreu- der Voorthuizen, W. van de Via Voort huizen, A. H. Wildeman cn J. F. Wijland. Afd. Smeden en Machine-bankwerken. H. F. W. Andriessen, A. W. P. Bak ker, B. W. Bakker, W. Barten, E. de Bondt, C. J. Boom, H. van Bronkhorst, J. Budzelaar Soest, H. Doest Barneveid, C. van Dijk Soesterberg, W. van Empelen, W. van Essen, T. Oaljee, O. j. van de Hoef, J. Hofland, A. Hofman Nijkerk, A. O. Holster, J. Kersten, W. Kuit, A. C. A. Maas, J. Manten, C- J. Mulder, A.Oerle- mans, A. Pletereen, T. Pijpers Soesler- D. H. J. Ravestein, O. Rigter, Üphagen, C. F. Schoonderbeek, R. H. Sleeking, O. A. Temmink, K. Tle- mens, J. A. Tiltemans, H. R. van der Veen, J. A. Veerkamp, L. H. J. Ver kuil, O. van Vonno, O. Witteveen, H. j. Wunderink en W. J. IJserman. Afd. |Electrotechniek en Instrument- maken. W. Helms Woudenberg, C. van Mechelen, O. Oosterveld, W. van Oostveen, J. van Ooyen, F. Peetere, R. Pieters, J. A. Prulsaen, L. Rade maker Baarn, C. P. Sonlus, J. M. Stuiver, W. A. M. van den Tempel Amsterdam en H. de Vries. Aid. Rijwiel-, Motorrijwiel-en Auto- herstellen. In diverse maten. Beekenstelnsche Laan Telefoon 543 Korte Beekstraat Complete Woning-Inrichting

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1931 | | pagina 1