Katholiek Het beste Adres G. KEUNEKE JOH.DE heer CONKLIN VULPENHOUDER Koopt om Schiijfmachino- N. ELZEÏ7AAR Abonnementen kunnen elke week ingaan, doch opzegging van abonnement moet geschieden "oor den aanvang van een nieuw kwartaal. Prijs per a maanden fi.00. Buiten Amersfoort 1.10 Advertenttón 26 cent per regel. Billijke l voor handel en nijverheid bij geregeld toeren. Advertentiin moeten Dinsdag en vóór 8 uur in den morgen zgn b Menige trotsche geest schept behagen In het vermetele woord: Ik heb geen God en geen geloof noodlg. Ik ben met mijzelf tevreden, en heb zelf mijn levens dal eenmaal de blik begint te ver duisteren, dat eenmaal de einder gaat vervagen voor 't verzwakkend oog ouders geven vaak geen acht op 't momenteel gebeuren, dat 't leven voor hun kinderen zich ontplooit, wanneer hun kinderen geen kinderen meer zijn. Want als hun kinderen 't rijkbrui- schende leven zijn ingegaan en met de scherpe blik van hun jonge ziel het leven bezien, dan vaak nog komen de ouders met hun gefantaseerd „alleen weten" en dringen zij de jongeren hun „levenservaringen" op uit vervaagde en vergane tijden. Dit is vaak de reden geweest van groote conflicten. Kinderliefde, geboden in het vierde gebod, en liefde van ouders en kin deren is voor alle tijden gelijk, als we met de bijkomende reCele dingen maar rekening houden met den tijd. T. O. voor DamestasschM, Koffers tn alle soor ten fijne.Lederwaren LAWSESTMAT lOS-AME^SFOOBJ VARKENSMARKT TEL, 1309 AMERSFOORT Piano- en Orgelhandel WIJ b.vredlgen U la leder opzicht. 't Is echter de vraag of zijne mede- menschen met hem en met zijn levens weg moeten tevreden zijn, juist diegenen over wie zelfs de toegevendslen het minst voldaan konden wezen. overtuigen van zondeomdat zij in Mij niet geloofd hebben". De zonde, hier bedoeld, is dus de zonde van ongeloof. Door de inwerking des H. Geestes hebben duizenden uit het jodendom Jezus erkend als den Messias, hebben duizenden en nogmaals duizenden ver zaakt aan het heidendom en daardoor de wereld d.i. het Jodendom en hei dendom het besef van schuld en zonde bijgebracht. Vervolgens zal de H. Geest de wereld overtuigen van rechtvaardigheid d.i. van de heiligheid van Christus, den Rechtvaardige bij uitnemendheid „om dat Ik tot den Vader ga". De wonder bare Hemelvaart des Heeren zou de kroon zetten op al Zijn wonderwerken en de wereld het duidelijkste bewijs leveren van Zijn heiligheid en recht vaardigheid. Dit zou de wereld onder de inwerking des H. Geestes erkennen. Eindelijk zou de H. Geest de wereld overtuigen van oordeel „omdat de vorst dezer wereld reeds geoordeeld is". Door de verkondiging van Jezus' H. Leer en de genade des H. Geestes werd de wereld overtuigd van Gods oordeel en vonnis over den duivel, den vorst dezer wereld. Het rijk des duivels ver dween en door inwerking des H. Gees tes verzaakten millioenen en millioenen aan den duivel, aan zijn werken en zijn ijdelheden om als brave Christenen te leven en God alleen als hun Hèer en Meester te dienen. Geheel de bovennatuurlijke werking van den H. Geest, zooals zij zich toont in het leven der Kerk, is de vervulling van deze voorspelling: de rechtvaardi ging van Christus en de beschaming zijner vijanden. Bidden we den H. Geest dat Hij ook ons het licht zijner genade moge schen ken, dat ook wij den Christus mogen erkennen en belijden, dat ook wij den duivel en zijn werken verzaken, opdat ook wij niet met de wereld mogen geoordeeld worden. Christus is ten Hemel opgeklommen maar vandaar zal Hij eenmaal wederkeeren om 'te oordeelen de levenden en dedooden: dan zal de wereld nogmaals overtuigd worden van haar zondeschuld, van Christus' onschuld, en haar strafwaar- j digheid en haar veroordeelend vonnis hooren„gaat van Mij in het eeuwige vuur". Epistel en Evangelie. 4e Zondag na Paschen. Les uit den brief van den H. apostel Jacobus; I, 17—21. Zeer geliefdenl Alle goede gaven en alle volmaakte gift is van boven, af dalend van den Vader der lichten, bij wien geene verandering is noch over schaduwing van afwisseling. Vrijwillig toch heeft Hij ons door het woord der waarheid geteeld, opdat wij zouden zijn als eerstelingen zijner schepselen. Gij weet het, mijne zeer geliefde broeders I leder mènsch nu zij vaardig om te hooren, doch traag om te spreken, en traag tot toorn; want de toorn eens mans werkt Gods gerechtigheid niet. Werpt daarom weg alle onreinheid en overtolligheid van boosheid, en neemt op in zachtmoedigheid het ingeplante woord, dat uwe zielen kan zalig maken. EVANGELIE volgens den H. Joannes; XVI, 5—14. In dien sprak jesus tot zijne leer lingen: lk ga tot Hem, die Mij ge zonden heeft; en niemand uwer vraagt Mij: waar gaat Gij heen? Doch omdat lk u dit gezegd heb, heeft de droefheid uw hart vervuld. En toch zeg Ik u- de waarheid: het is u nuttig dat Ik heen ga; want indien Ik niet wegga, zal de Trooster niet tot u komen, maar in dien Ik wegga, zal Ik Hem tot u zen den. Als Hij nu gekomen is, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van rechtvaardigheid en van oordeel. Van zonde namelijk, omdat zij in Mij niet geloofd hebben; en van.rechtvaar digheid, omdat Ik tot den Vader ga en gij Mij niet meer zult'zien; en van oordeel, omdat de vorst dezer wereld reeds geoordeeld is. Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het nu niet dragen. Doch als die Geest der waarheid gekomen is, zal Hij u al de waarheid leeren. Want Hij zal niet spreken uit Zich zeiven, maar al wat Hij hooren zal, zal Hij spreken, en wat toekomstig is zal Hij u verkondigen. Hij zal Mij verheer lijken, want van het mijne zal Hij ont vangen en het u verkondigen. Onbeperkte en voortdurende garantie niet verder ook in haar vormen te be grenzen, dan bepaald noodig is, is het aangewezen de strafbepaling een rechtstreeksche omschrijving te doen bevatten van den bepaalden vorm van krenking, welke hiervoren werd aan gegeven en, zooals daar werd betoogd, juist ook als krenking! van gevoelens speciftvke kenmerken vertoont. Dievorm nu is, in uiterlijke verschijning, de Godslastering. In de uitdrukking „Gods lastering" ligt voldoende opgesloten, dat daarvan eerst dan kan worden ge sproken, indien de schimp of hoon naar de gebezigde woorden of voor stellingen zelve zich tegen God richt; wordt een vorm gebezigd, waarin men zich zelf buiten de geloofsvoorstellin gen plaatst, dan kan dit in eigenlijken zin niet als Oodslastering worden aan geduid. Toch is de minister te rade gegaan om, teneinde de door hem beoogde begrenzing, zoo scherp mogelijk te stellen, in de omschrijving nog uit drukkelijk vast te leggen, dat de uiting een smalende moet zijn. Hiermede is dus alle uiting, die in den vorm niet is een hoonen of smaden van God of ook die zoo zij al, zooals wellicht bij sommige grove vloeken, aan die omschrijving zou beantwoorden slechts onbedacht wordt geuit, buiten de omschrijving .van dit delict gesteld. KRING AMERSFOORT JONGE BOERENBONDEN. Wij willen even aan alle bij de Kring aangesloten plaatselijke vereenigingen de aandacht vragen voor de „Jonge- boerendag" van de Kring „Z. W.Utrecht" op 7 Mei te Montfoort. leder der leden wordt door deze tot die bijeenkomst uitgenoodigd, Het is zeer zeker een mooie dag.il, Op 't programma kom» althans zeer belangrijke punten voó£ Daarom zullen we even -Hét pro gramma aan u voorleggen- Agenda 8'/j uur H. Mis. 9 uur Opening, 9'/j uur Rede vap Pater Hulshof uit Oudewafer. 10'/4 uur Korte bespreking Ruiter- sportvereenigingen. 10Yï uur Lezing van den heer v. d. Heuij óver: „Voor en na- deelen van de Ziektewet, Ongevallenwet, Invaliditeits wet en wat ieder hiervan moet wetéh." 11 Va uur Bespreking prijsvraag „Nieuwe richting in het houden van excursies" en „Sociale" cursus". Pauze. 1 uur Inleiding van Ir. Everts, directeur der Landbouw- winterschool teRaalte over: „Grasfandkciiringen." 2 uur Leerzame Blms „Bemesting met Chili" „Bestrijdt de horzels" - „T.B.C: bestrijding bij ruti- deren.'.' MoCliten er zijn die kunnen en 'tis I mooi "weer, welnu een prachtig en zecr leerzaam uitstapje. Men brengt zeker wat mee naar onze streken wwf wij ook nog wat aan kunnen hebb'ên en men komt eens in een andere omge- j ving, maakt kennis met andere jongé boeren, hetgeen zeker ook zjjn nutheefl. i P. H. SEOERS, T.-Adviseur t Kring „Amersfoort" of naamt aan abonnement voor ofidorr houd van ow schrijfmachine WJ KANTOORBOEKHANDEL; 0. LftH&ESTRflAT 84 TEL. $29 - samenleving. De katholieke politiek is op deze waarheid gebouwd. Katholieke politiek kan dus krach tens haar wezen geen siuitposlpolitiek zijn. Siuitposlpolitiek mag zoo min wor den gevoerd bij de saiariéering van het personeel als bij de vaststelling van het belastingpercentage. Sluitpostpolitiek is groepspoliliek. De eenige goede politiek om op te komen voor aller belangen is de poli- tiekdiegevoerdwordtdoor een groepee ring, die alle schakeeringen van de samenleving in zich heeft verbonden door een vasten band. Een voortdurende wrijving van denk beelden en een geregeld contact brengt meeningen die gezuiverd worden van subjectieve inzichten. Hoe meer men een overwinning dankt aan strijd, hoe minder vreugde beleeft men ervan; hoe meer men een overwinnigdankt aan overleg, hoe meer nut men .daarvan ziet komen. Eenheid geeft dé beste politiek, de rijpste vruchten: Eenheid dient er ook te zijn uit hoogere overwegingen. De plaajselijke eenheid is noodza,- kelijk voor de eenheid in den lande. Een goede katholieke gemeente politiek moet eendrachtig zijn, moet toonen dat de Katholieken een be ginsel hebben dat samenhoudt en dat de neiging om de belang-siellingen te verscherpen, een slechte neiging is, die in de kracht van het beginsel overwonnen kan worden. Het wezen van katholieke gemeente politiek vraagt karakter. Wie geen karakter toont, kan geen katholieke politiek voeren. Karakter .is zelfbeheersching toonen, zich weten op te offeren, zich weten te vervolmaken. Zóó moeten we de katholieke poli tiek opvatten en streven naar een stembus-victorie, die ons geeft wat ons recht is. Binnenland TEGEN GODSLASTERING. Bij de Tweede Kamer is ingediend een wetsontwerp tot aanvulling van het Wetboek van Strafrecht metvoor- J zieningen betreffende bepaalde voor godsdienstige gevoelens krenkende uitingen. j Daarin wordt voorgesteld in artikel 147 van het Wetboek van Strafrecht een nieuwe alinea in te voegen, lui- dende: „Hij die zich in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding door smalende godslasteringen op voor godsdienstige gevoelens krenkende wijze uitlaat". Voorts wordt voorgesteld in te lasschen een nieuw artikel 429bis, luidende: „Hij, die op een van den openbaren weg zichtbare plaats woor den of afbeeldingen stelt of gesteld Itóudt, dieals smalende godslasteringen' voor godsdienstige gevoelens krenkend zijn, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste een maand of een geld boete van ten hoogste f 100." Blijkens de Memorie van Toelichting gaat het bij den minister van Justitie over den vorm. De bestrijding, hoe critisch ook voor het godsgeloof op zich zelf, is hier niet in het geding. Zoolang in den vorm daarvan een be paalde grens niet wordt overschreden, biijve .de wet buiten spel. Godsdienstvrijheid in den ruimsten zin, aldus. Minister Donner, is een vrucht van onze historische ontwik keling, waarop wij trotsch mogen zijn. Maar juist mede ter bescherming van die geestelijke vrijheid als een van onze hoogste nationale goederen, moet hiier worden opgetreden. Geen goed kan op den duur blijven bestaan, welks misbruik ongeboet wordt toegelaten. Waar de bestaande geestelijke vrijheid voert tot bandeloosheid, worde deze, iq. het belang der vrijheid zelf, -met kracht tegengegaan. Geschiedt dit niet, dan ontstaat, sneller dan men zou danken, het. gevaar, dat, als terugslag, met de bandeloosheid de vrijheid wordt geknot. Dat het gezag bij Gods gratie wordt uitgeoefend, dat de overheid ten waar borg zijner recbtsbedeeling in den eed de onderdanen telkens stelt .in de tegenwoordigheid Gods, behoeft, naast andere uitingen, slechts herinnerd ie worden om te doen gevoelen, dat onze Slaat ook bij.de ruimste erken- nmg van godsdienstvrijheid njet fs een Elat athée. Intusschen de«sinister wil deze zaak nu verder beschouwen 'vanuit een ander gezichtspunt dat nieervalt bin nen het algemem» finder van ons straf recht. N.l. de érnstige krenking van de gevoelens van de groote meerder heid der bevolking. Ook in dit opzicht past groote behoedzaamheid. Zijn gods- dienst ligt ons volk Zeer ter harte eit i voor zijn godsdienst strijdt het met i kracht cn hartstocht. Naarmate een onderwerp feller beweegt, in diezelfde mate kan ook bewogener uiting wor den verwacht. Krasse uitdrukkingen zijn daarbij niet zeldzaam. Ook afge zien daarvan, kunnen op den gods dienst betrekking hebbende uitingen van den een voor het gevoel van den ander kwetsend zijn. Maar hier zijn grenzen. En in de uitingen van de Tribune met Kerstmis en Paschen acht de Minister deze overschreden. Strafbaarstelling van alles «rat gods dienstige gevoelens: in meerdere of mindere mate kan kwetsen, zou te ver strekken. Om dus de meenlngsuitingen ELECTRICITE1T. Men schrijft ons: De Provinciale Utrechtsche Etectricl> teits Maatschappij gaat haar verschik lende tarieven belangrijk verfageni omdat de uitkomsten van het bedrijf in het afgeloopen jaar gunstig voor het bedrijf zijn gebleken. In de meeste gemeenten der provincie zijn de licht- tdripven verlaagd, veelal met niet min-; der dan 5 et per KW., terwijl dv vastreèfférejrbruikers enkele"ge-' meenten ^daargelaten: den prijs boven het vastre'cHoeifete vastgesteld zien op 5 ct. per kWiüföok .detartó- ven voor kiein-kracht gebruikers zijn -' gedaald evenalB voordeAnaclitjïiaijm** §fe, zooals bekend is,' dienstig Wordt gemaakt voor de heetwatervooizfcning in badkamer en keuken. Deze nacbb- stroom prijs is van 3 op 2 cent pgjr! kWh. teruggebracht, egp tarief, dat.tot nog toe slechts in Amsterdam op- dit; lage niveau is gebracht. - Door- deze verlagingen wordt dj' mogelijkheid geopend op grooler Scbaal electriciteit toe te passen, ook daar, waar hel gebruik van e!ectrfcitBlt''.öfc.' danks vele voordeden nog achterwege bjeef door daaraan verbondenfltóaten» Thans zal men in ruime mate'in ".hef. huishouden van electriciteit gebruik kunnen maken, zoowel voor de-jkêdk' algemeen ingevoerde-appat.il het eieclrischté! PfÜ.EM. voomerfii Het gebeurt vaak, dat ouders de discussie met hun kinderen afsnijden, een beroep doende op hun „rijke levenservaring". Ze hebben „veel ge zien in 't leven". Zc weten „hoe 'tin het leven gaat". Zé hebben „alles mee gemaakt" en met deze vaak gefingeerde dingen trachten ze hun kinderen te bevredigen. Hun „levenservaring" moet dienen als beslissend en afdoend argument voor 't doen of laten van dingen. Nu valt 't niet te ontkennen, dat ouders die 't leven kennen, 't leven doorleefd hebben, dit leven beter kunnen kennen dan hun kinderen, die nog staan onervaren voor de wonderen, die zij meenen dat het leven brengen zal. We moeten evenwel den nadruk leggen op twee punten. Wat dan dienen moet bijwijze van beperking. We moeten aandikken het wpordje „kunnen". Ouders kunnen het leven beter ken nen, dan tiun' kinderen. Ik zeg 't-niet sarcastisch, hoewel er misschien reden voor-zou zijn. Wie doör 't leven meegesleurd is, in plaats van geleefd te hebben op eigen krachten, kan zich moeilijk be roepen bp „jiiepe levenservaring". Maar nu zou zoo iemand kunnen zeggen „ik heb waarachtig geteeld! Mijn leven was vol strijd". Maar levensstrijd vloeit voort uit menschelijke verzetprinciepen. Wie zich laat leven, kan een leven vol strijd hebben, zooals ook hij wiens leven schijnbaar onberoerd is, heel Cd zich door eigen kracht door 't m kan gewerkt nebben. Levenservaring is, om dóór 't leven heen, te zien in t hart van dat leven. Docb ook „kinderen" moeten we Maccchlueeren, want daargelaten Liturgische Kalender. Week van 3-9 Mei. Zondag 3. H. Kruisvinding, Feest eigen, Mis Nos autem, 2e geb. en laatste Evang. v. d. 4e Zond. na Pa schen, 3e geb. (alleen in stille Missen) H.H. Alexander enz., Prefatie H. Kruis. Maandag 4. H. Monica. Pref. v. Paschen. Dinsdag 5. H. Pius V, Pref. v. Paschen. Woensdag 6. St. Jan voordeLatijn- sche poort, overal Credo, Pref. v. d. Apostelen. Donderdag 7. H. Stanislaus. Vrijdag 8. Verschijning v. d. H. Michaël. Zaterdag 9. H. Gregorius v. Na- zianze. >emdtot klerk ten kantore van nmissaris van PolitieD, Hoéfc, ivenhage. den' Utrechtscheweg trok. een aan dc mand, welke voor op tbetestlgd was. De berijder viel

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1931 | | pagina 1