Sai^i Divans met veerende kanten, 1. II. v. Niouwkitk m. ...natuurlijk Katholiek Orgaan voor Amersfoort en Omstreken ze is ooit uitstekend! Hv Koopt uw Schiijfmachine Abonnementen kunnen elke week ingaan, doch opzegging van abonnement moet geschieden voor den aanvang van een nieuw kwartaal. Pr&s per 3 maanden f 1.00. Buiten Amersfoort f 1.10 De €embode Advertentiën 26 cent per regel. Billijke tarieven voor handel en nijverheid b\j geregeld adver- teeren. Advertentièn moeten Dinsdag en Vrijdag vóór 8 uur in den morgen zijn bezorgd. Kantoor en Drukkerij Langegracht 28 te Amersfoort - Telefoon 514 Vijf en veertigste Jaargang Verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagmiddag Post-giro no. 44254 Vrijdag 22 Mei 1931 - No. 15 Op het stuk van 't behoud der be ginselen bekennen wij ons openlijk con servatief. Beginselen wortelen voor ons in 't onwrikbare, de eeuwigheid. Doch dit natuurlijke, zuivere conservatisme mag men vooral niet vasthechten aan uiterlijke vormen, die met het be ginsel als zoodanig niets te maken hebben. En het moet erkend, dat dit door vele katholieken vaak niet begrepen is, waardoor het katholicisme in hun gedachtenieven .werd gelieerd aan tal van tijdelijke verschijnselen. Men ging daar beschermend en goedpratend vóór staan tegenover de aanvallen van niet- katholieken, en zoo zijn er verwarringen en misverstanden geschapen, waardoor groot nadeel is toegebracht aan den invloed en de verbreiding van de leer der Waarheid. Epistel en Evangelie. PINKSTEREN. Les uit de Handelingen der apos telen; II, 1-11. Toen de dagen van het Pinkster feest vervuld werden, waren al de leerlingen te zamen in dezelfde plaats. En eensklaps ontstond er uit den hemel een geluid als van een opkomenden hevigen wind, en het vervulde het geheele huis, waar zij gezeten waren. En er verschenen hun verdeelde tongen als van vuur, en op ieder van hen zette het zich neder. En allen werden vervuld met den Heiligen Geest, en zij begonnen te spreken in verschil lende talen, naar dat de Heilige Geest hun gaf uit te spreken. En er waren te Jeruzalem verblijf houdende Joden, godsdienstige mannen uit alle volken, die onder den hemel zijn. Als nu dit geluid ontstaan was, kwam de menigte samen en zij werden in hun gemoed ontsteld, omdat ieder een hen in zijne eigene taal hoorde spreken. En allen stonden verbaasd en verwonderden zich, zeggendeZie, zijn niet deze allen, die spreken, Gali- leërs Hoe hoorden wij dan ieder onze taal, waarin wij geboren zijn Parthen en Mediërs en Elamieten en inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappa- docië, van Pontus en Azië, van Phrygië en Pamphylië, van Egypte en de ge westen van Libye en Cyrene, en die uit Rome gekomen zijn, Joden zoowel als Proselieten, Kretenzen en Arabieren, wij hoorden hen in onze talen spreken de groote werken Gods. EVANGELIE volgens den H. JoannesXIV, 23—31 JOH. DE HEER VARKENSMARF..T TEL, 1309 AMERSFOORT Piano- en Orgeihandel Dinsdag 26. Accipita. 3e Pinksterdag, Mis Woensdag 27. Quatertemper in deze week. Mis Deus dum, 2e geb. H. Beda, 3e H. Joannes I. Donderdag 28. Mis Spiritus, 2e geb. H. Augustinus. Vrijdag 29. Quatertemper in deze week, Mis Repleatur, 2e geb. H. Maria Magdalena de Pazzi. Zaterdag 30. Quatertemper in deze week. Mis Caritas, 2e geb. H. Felix I. Pinksteren. Toen Jesus ten hemel was opge gaan, keerden de apostelen naar Jeruza lem terug en wachtten daar de komst van den H. Geest, dien Jesus hun beloofd had. Ze waren bevreesd voor de Joden en hielden zich uit angst voor hun Geruchten deden de In dien tijd sprak Jezus tot zijne leerlingen. Zoo iemand Mij liefheeft, hij zal mijn woord onderhouden; en mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen tot hem komen en ons verblijf bij hem nemen. Die Mij niet liefheeft, onderhoudt mijne woorden niet. En het woord, dat gij gehoord hebt, is niet het Mijne, maar des Vaders, die Mij gezonden heeft. Dit heb ik tot u gesproken, terwijl lk bij u verbleef. Doch de Trooster, diwHeilige Geest, dien de Vader in Mijnen naam zenden zal, Hij zal u alles leeren en u alles indachtig maken, wat lk u gezegd heb. Vrede laat Ik u, Mijnen vrede geef Ik uniet gelijk de wereld dien geeft, geef Ik hem aan u. Dat uw hart niet verontrust worde noch vreezeGij hebt gehoord, dat Ik u gezegd heb: lk ga heen, en lk kom tot u. Indien gij Mij liefhadt, zoudt gij u zeker vei blijden, omdat lk tot den Vader ga; want de Vader is grooter dan Ik. En nu heb lk het u gezegd, eer het geschiedt, opdat gij, als het geschied is, gelooven moogt. lk zal niet veel meer met u spreken. Want de vorst dezer wereld komt, doch hij heeft niets aan Mij. Maar, opdat de wereld erkenne, dat Ik den Vader liefheb en zóó doe als de Vader Mij bevolen heeft. Evangelie verklaring. PINKSTEREN. tiet H. Evangelie van dezen Zondag, het Hoogfeest van Pinksteren, is weder om genomen uit de afscheidsrede, die Jezus tot Zijn Apostelen hield na het laatste Avondmaal, n.l. dat gedeelte waarin Hij hun den H. Geest beloofde. We moeten ons goed indenken in de gemoedstoestand van de leerlingen ze wisten niet goed wat er eigenlijk gebeuren gingJezus had hun gezegd, dat Hij van hen heenging, dat Hij de wereld ging verlatenwat moesten zij, de nog onwetende apostelen, nu be ginnen? Droefheid had hun hart ver vuld om het heengaan van hun Meester, Dien zij liefhadden, een zekere angst en bezorgdheid aangaande de toekomst had hen aangegrepen. Die droefheid en bezorgdheid wilde Jezus nu trach ten weg te nemen. Indien gij Mij liefhebf, zoo zeide Hij, toont dat dan door Mijn geboden te onderhouden, en indien gij zulks doet dan zal mijn Vader U beminnen en „de Vader en Ik alsook de H. Geest zullen op geestelijke, bovennatuurlijke wijze onzen intrek bij U nemen in uwe ziel en daar wonen. M.aw. al ga Ik nu zichtbaar van u heen, indien gij Mij liefhebt en zulks toont door Mijn woord te onderhouden, behoeft gij u niet bedroefd te maken, want in plaats van de zichtbare tegenwoordigheid zult gij dan onze onzichtbare tegen woordigheid blijven ondervinden in uwe zielen. En maak u maar niet bezorgd over hetgeen lk tot u gesproken hebmocht ge veel van mijn woorden niet ont houden hebben of ze niet goed be grepen hebben, welnu „de H. Geest Dien de Vader zenden zal in mijnen naam, Die zal u alles onderwijzen er u doen herinneren alles wat lk u zeide.' Om dien angst geheel weg te nemen zeide Jezus tot hen: „vrede laat Iku, mijn vrede geef Ik u", d.i.: lk die u altijd gesterkt heb, zal u in de toe komst niet verlaten en Ik zal zorgen, dat er rust en kalmte is in uwe zielen, niet dien gefingeerden, korten en valschen vrede, dien de wereld aan haar volgelingen belooft. „Uw hart worde niet ontsteld noch bevreesd". Bovendien, zoo zegt Jezus tot hen, indien gij Mij werkelijk bemint moest gij er u over. verheugen dat lk heenga, immers Ik zeg u toch dat Ik tot den Vader ga en dat Deze Mij verheerlijken zal. Indien men iemand waarlijk lief heeft, moet men zich verheugen over het goede dat hem ten deel valt. Tenslotte „niet veel meer zal Ik met u spreken" immers Satan, de vorst dezer wereld, is aan het hoofd mijner vijanden reeds in aantocht. Niet dat hij uit zich zelf eenige macht op Mij heeft. Maar lk laat hem vrijwillig ge weld tegen Mij uitoefenen opdat de wereld erkenne dat Ik den Vader be iers het was de wil van den Liturgische Kalender. Week van 2430 Mei. Dagelijks Credo, Prefatie Pinksteren met eigen Communicantes en Hanc igitur. Zondag 24. Pinksteren met Octaaf. Mis Spiritus. Maandag 25. 2e Pinksterdag, Mis Cibavit. KANTOORBOEKHANDEL «F. fl. TULP Langestr. SS lo. Krommestr. TEL 326 Alle benoodigdheden voor Vereenipgen oud-bondsaalmoezenier Majoor J. Brouwer. Het gezelschap begaf zich na den Brabantschen koffiemaaltijd naar de Kathedrale basiliek van St. Jan, waar aan de voeten van het wonderbeeld der Zoete Lieve Vrouwe een treffende Meihulde werd gebracht. De rector cantus der basiliek, kapelaan De Bree, bespeelde het orgel. De onderofficieren offerden een twee tal kaarsen en een bloemstuk. Pater Hagen C.s.s.R. las de acte van opdracht. De vergadering, welke in den na middag gehouden werd, stond onder leiding van den heer J. J. M. van 't Walderveen te Amersfoort.; In zijn openingsrede wierp de voor zitter een terugblik op de bereikte resultaten van den bond, die reeds een ledental van 450 heeft bereikt. Geluk- wenschen werden aangeboden aan de afdeeling Arnhem, welke dit jaar het zilveren jubileum van haar bestaan viert. De voorzitter memoreerde, dat het dit jaar het vierde lustrum is van den bond. De leden vereenigden zich aan een maaltijd en hielden een feestavond. Pater W. Jonckbloedt C.s.s.R. uit Roosendaal hield een propagandarede met als onderwerp„Pausglorie". Het programma vermeldde scherm- partijen op sabel, degen, floret en geweer. ronde in de stad over de opstanding en de wonderen van den profeet en nog altijd waren de Joden fel gebeten op Zijne leerlingen. De apostelen wisten dit en daarom durfden zij hun meester niet openlijk belijden. Toen kwam de morgen, waarop de H. Geest over hen nederdaalde onder de gedaante van vurige tongen en op eens was al hun kleinmoedigheid en vrees geweken: wijd wierpen zij de deuren van de zaal open, waarin zij zich met de H. Moeder van Jesus hadden voorbereid, traden naar buiten en openlijk en moedig verkondigden A zij de daden en de leer van hun lf\f%F7ITf£3kn Meester en, o wonder, de verzamelde menigte hoorde hen spreken elk in zijn van Huid en Voeten eigen taal. De H. Petrus, die eenmaal zijn Meester verloochende ten over- staan van een gewone dienstmaagd, verzacht en geneest - heeft thans alle vrees afgelegd en |Doo,w.Tub,M«.b,cd,o*... verwijt de Joden wat zij hebben ge- 1 daan toen zij den Messias kruisigden. Toen werden velen overtuigd en ge troffen en ongeveer drie duizend tra den dien dag toe en ontvingen het Doopsel. Vader dat lk in deze wereld kwam, het is Zijn wil dat Ik lijd en sterf en indien ik den Vader bemin, moet ik Zijn woord, Zijn wil volbrengen. Bidden we heden dat de H. Gee: ook ons onderwijze en met den Vader en den Zoon ook tot ons kome en Zijn verblijf in ons nente en in onze ziel dien vrede achterlate dien de wereld niet geven kan. Welk een treffend beeld van men- schelijke zwakheid, wanneer deze'niet door Goddelijke kracht versterkt wordt, toont ons dit verhaal van Pinksteren. Ontzettende vrees, lafhartigheid en on wetendheid bij de apostelen, die toch zooveel van den Meester hadden ge zien en geleerd. Totdat dit alles op één slag door de inwerking van den H. Geest verandert. Zien wij nog niet voortdurend om ons heen hetzelfde schouwspel? Vrees voor menschelijk opzicht, voor het verlies van geld of goed, lafhartigheid waar het betreft het vrij belijden van zijn beginselen op werkplaatsen, kan toren, publieke plaatsen enz. leder mensch, die op eigen kracht steunt, vergaat het als de apostelen. Wordt hij daarentegen bezield door den H. Geest, hoe geheel anders worden dan zijn uitingen. Hij beschouwt aardsch gewin en eer ais iets bijkomstigs, dat alleen waarde heeft, wanneer het goed gebruikt wordt, d.w.z. ten bate van den evenmensch. Soms leidt de inwerking van den H. Geest, in vereeniging met den Vader en den Zoon, tot heldhaf tige daden, getuige de eerste christenen, zoovele martelaren en belijders. Dit is wel de groote les van Pink steren, dat wij moeten afleggen alle vrees voor de wereld, die Christus op nieuw zou willen kruisigen als zij er de macht toe had, en met de apostelen vrij en frank belijden, dat wij volge lingen willen zijn van den gekruisigde. Veni sancte Spiritus Kom, o H. Geest, vervul de harten Uwer geloovigen, opdat zij moedig weerstand bieden aan de verlokkingen van een bedorven wereld en U met den Vader en den Zoon onverschrokken belijden, zooals eenmaal de apostelen deden op den dag, dien wij straks herdenken. Uit den Omtrek Binnenland „ST. MART1NUS". De Ned. R. K. Bond van Onderof ficieren „St. Martinus" hield in de Sociëteit „De Katholieke Kring" te 's Hertogenbosch de 22ste jaarvergade ring, mede bijgewoond door den Bonds- adviseur Majoor Van Straelen en den Achterveld Dat de Mr. Jan Pieter Adolf stichting wordt opgeheven is niet te wijten aan het beheer. De Directie heeft niet ge faald, doch de oorzaak ligt elders. De boerderijen „Schoonderbeek" en „Schaffelaar" werden in 1914 van bur gemeester, baron van Nagell, uit de hand aangekocht. Het was eerst de bedoeling de gronden met de gelegen „Glindhorst", te combineeren. Later werd besloten op de bezittingen een doorgangshuis te stichten onder den naam van Mr. Jan Pieter Adolf Stichting, als herinnering aan Mr. J. P. A. graaf van Limburg Stirum, die zich bijzonder voor maatschappelijk werk interesseerde. Bij den aankoop lieten de gronden, ter grootte van ruim 93 H.A., waarop twee boerderijen stonden heel wat te wenschen over. Niet alleen was een groot gedeelte nog niet in cultuur ge bracht en werden er betrekkelijk groote hakhoutbosschenaangetroffen, doch ook vooral de graslanden waren slecht. Als directeur werd benoemd J. Wil brink, onder wiens directie den 3en Februari 1915 de eerste steen van het bouwen paviljoen werd gelegd. Hierop volgde de bouw van directeurs woning en landbouwschuren. In 1917 werd de eerste directeur vervangen door wijlen E. v. d. Brink, die al zijn krachten aan de stichting heeft besteed, om haar te maken, wat zij thans is, namelijk een model inrich ting met prachtige weilanden, waarop een groote veestapel overvloedig voed sel vindt, en op welke stichting tal van menschelijke wrakken weer bn bare menschen zijn geworden cn de maatschappij konden woraen terug- gegeven. v. d. Brink, is 't vorig jaar op 60-jarigen leeftijd overleden, en na zijn dood werd diens zoon, G. J. d. Brink, als directeur is benoemd. Thans is tot publieken verkoop van de eigendommen der Stichting besloten, ten overstaan van de notarissen Brou wer, te Meppel, en Bok te Barneveld, in 18 perceelen ondermassa's en gene rale massa. -OE NIEUWE MARGARINE - z. v. W. J. Wilmink en A. C. Both Cornelis Hendrik Jan, z. v. C. Stadman en C. v. d. Linde Hendrika, d. v. C. W. v. Woudenberg en A. Blanken- stein. OndertrouwdJ. J. Donath en H.C. Kroon. Gehuwd: A. W.Grlm- ierg en T. E. J. Bodewes G. H. d. Brink en A. Klos J. v. Loon B. v. Romen H. v. Veen enM. G. Hessels P. C. Vree en R. Fran- H. de Ru en M. Snijder. Overleden: Maria B. T. Wensel, 80 j. Aleida C. Scheffer, 74 j., wed. v. Westerdijk Ida Fraissinet, 78 Willem de Boer, 68 j.f echtg. v. Koffrie Johanna M. Bellersen, 74 j., echtg. v. P. G. v. d. Putten. Eemnes Burgerlijke Stand. Geboren: Gerard Petrus, z. v. T. Rigter en L. van 't Klooster Gijs- berta Wilhelmina Maria, d. van C. v. Soest en M. H. Hilhorst. Hoevelaken Tegen verschillende personen, die zich op den .dag der stemming voor de verkiezing van de leden der Pro vinciale Staten van Gelderland niet op het stembureau hebben aangemeld, zal procesverbaal worden opgemaakt. NIJkerk Het Centrale stembureau heeft de ingeleverde lijsten voor de a.s. meenteraadsverkiezing genummerd, uitslag der loting was: 1. Roomsch resteijn. 20. W. v. Vliet en J. A. Saduiski. 20. W. Heinhuis en R. T. Keja. 20. H. v. Klooster en E. Vermont. 20. J. H. v. Noort en C. M. v. Hees. Overleden: 10. Hendrik v. Druten, j., wedn. v. J. C. v. Ginkel, Mo lenstraat O.Z. 3. 13. Bertha Altena, 34 j., Zoom 11. 15. Anthonius G. C. Kool, 3 m., Kerkstraat 16. 18. Hendrik v. Klooster, 86 j., wedn. v. T. v. Munster, Molenstraat W.Z. 70. Kath. (G. J. Koelman), 2. S. D. A. P. (B. Kuis), 3. Nijkerks belang (E. Kamp horst), 4. Anti-Rev. (D. v. d. Bunt) en 5. Christ. Hist. (A. Meiling). Soesterberg Bij het Zangconcours te Loenen be haalde de zangvereeniging „Soester- bergsch gemengd Koor" directeur Theo de Vries een eerste prijs met 389 pun ten in de 3de afdeeling Gemengde Koren. Een overwinning van beteekenis voor die nog jonge vereeniging. Ook het fanfaregezelschap „St. Jo zef had succes. Bij den Concertwed strijd te Zeist wist dit gezelschap in de derde afdeeling Fanfare een derde prijs te behalen. Soest Burgerlijke stand 13—20 Mei. Geboren: 14. Jan, z. van B. v. d. Brink en J. v. Putten. Schoolstraat 55. Ondertrouwd: 13. A. Muts en G. Thoma. 13. J. F. Mulder en A. v. d. Burg. 13. J. Huiskamp en T. M. v. d. Vlugt. 13. A. J. Spelt en E. Vervat. 13. A. Rijksen en D. Kuyper. Gehuwd: 15. R. Prins en G. Roos.- 20. A. v. d. Breemer en C. v. Roomen. 20. A. R. Hilhorst en R. H. v. Dor- Gemengde Berichten In de Duitsche grensgemeente Scherpenzeel was een beambte zijn dienstrevolver aan het poetsen. Plot seling ging een schot af. Een op sraat spelend knaapje van vijf jaren werd in het achterhoofd getroffen en op slag gedood, zijn moeder werd aan een been gewond. Een 16-jarig dienstmeisje te Rotter dam was bezig op een 14 M. hoog dak gordijnen te kloppen. Zij viel naar beneden en werd met een ernstige schedelbreuk in het ziekenhuis opge nomen, waar zij is overleden. Te Huissen, een kleine gemeente de Betuwe, zijn voor de elf te ver vullen raadzetels niet minder dan negen candidatenlijsten ingeleverd, waarvan acht katholieke. of neemt een abonnement voor onder houd van uw schrijfmachine bij h. ELZET7AAR KANTOORBOEKHANDEL LANGESTRflflT 84 TEL. 528 BERICHTEN UIT AMERSFOORT Baarn Burgerlijke stand. GeborenHendrik, z. v. K. Kraayen- hof en M. G. Ebing Willem Anton, In de eerste week van October zal door de Vereeniging tot bevordering der belangen van Slechthoorenden in „De Valk" een tentoonstelling worden gehouden. Ze zal te zien geven allerlei hulpmiddelen voor Slechthoorenden en leermiddelen in gebruik bij het onder wijs aan kinderen, terwijl in de avond uren lezingen en lipleesdemonstraties zullen worden gehouden. Door de afdeeling „Werkverschaffing" worden tevens voorwerpen verkocht, die door Dooven en Slechthoorenden vervaardigd zijn. Een groepstelefoon zal worden gedemonstreerd zonder en prima stoffeering f25.00, f27.50, f30.00. Beekensteinsche Laan Telefoon 543 Korte Beekstraat Complete Woning-Inrichting

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1931 | | pagina 1