Katholiek Orgaan voor Amersfoort en Omstreken Transpireerende R. K. Spaarbank - Amersfoort H. ELZENAAR Bel dan op No. 42 Abonnementen kunnen elke week ingaan, doch opzegging van abonnement moet geschieden voor den aanvang van een nieuw kwartaal. Prijs per 3 -maanden f 1.00. Buiten Amersfoort/1.10 Kantoor en Drukkerij Langegracht 28 te Amersfoort - Telefoon 314 Vijf en veertigste Jaargang De €embode AdverUmÜën 26 cent per regel. Büüjke tarieven voor handel en nijverheid bij geregeld adver- toeren. AdverlenMn moetm Dinsdag en Vrijdag vóór 8 uur in den morgen tpn bezorgd. Verschijnt eiken Dinsdag* en Vrijdagmiddag - Post-giro no. 44234 Dinsdag 2 Juni 1931 - No. 18 In plaats van de macht van het recht, is gesteld het zoogenaamde recht der macht. Nooit werd op aarde de „vrijheid" meer geprezen, maar tevens de ware vrijheid ook meer verguisd, dan in „modernen" tijd. Waar geen gezag meer is, daar is niet alleen geen orde, daar is ook geen vrijheid meer. Dr. Poels. Gemeentepolitiek. Er is merkbaar een streven om de gemeente evenals de provinciale Staten, meer in 't algemeen staatsbestel 1e zien, om zoodoende deze overheidslichamen een meer objectieve waarde te geven- Het is van belang te weten, dat dit streven volstrekt niet kunstmatig pro pagandistisch is, maar dat het wel degelijk voortkomt uit een reëele nood zakelijkheid. Deze reëele noodzakelijkheid steunt op tweeërlei ontwikkeling, n.l. die van de concrete evolutie in het maatschap pelijk leven en van de beschouwings wijzen waarmee de verschillende per sonen en generaties deze evolutie gade slaan en beoordeelen. Omtrent het eerste kunnen wij kort zijn: dat de zakelijke ontwikkeling van de huidige samenleving van het groot ste belang is en grooten invloed uit oefent, is een algemeen erkend feit. Aangaande het tweede kunnen we in hoofdzaak dit zeggen, dat, naar mate men onbevangener, naar mate men min der bevooroordeeld is ten opzichte der huidige vraagstukken, naar mate men dus die problemen in hun historische ontwikkeling durft zien en beoordeelen, men naar die mate onbetwistbaar een plaats inneemt in de leidinggevende colleges en instanties. Dat deze tweeledige ontwikkeling ook tweeërlei invloed uitoefent, is van zelfsprekend. Zeer zeker heeft de vrije menschelijke wil liet vermogen den gang van zaken te beheerschen, maar waar het besturen feitelijk beteekent het beoordeelen van oorzaken (vaak een complex van oorzaken) in tweede of derde instantie, terwijl allerhande omstandigheden de zaak beïnvloeden, daar krijgt ook de zakelijke ontwik keling een zekere zelfstandige betee- kenis. En dat de manier, waarop men de concrete ontwikkeling van het maat schappelijk leven beschouwt, ook een grooten invloed heeft, is in het moderne partijwezen voldoende ervaren om nog in twijfel getrokken te kunnen worden. Nu moet men niet denken dat boven staande beschouwingen voor het zake lijke en nuchtere gemeentebestuur te abstract zijn om praktische waarde te kunnen hebben. Men moet niet vergeten, dat de pu- blieke opinie bestaat en per slot van rekening beheerscht wordt door de 'dagelijksche levenspraktijk. De werkelijk bestaande levensver houdingen kunnen nóch dooreen kunst matige propaganda, nóch door een partij régime of partij-discipline geloochend worden: altijd zonder ophouden zullen zij hun invloed op het altedaagsche blijven uitoefenen. - En deze dagelijksche levenspraktijk wordt geheel gevormd en beheerscht door de feiten en daden, zooals die voorlkomen uit den nieuwen stand van zaken en de wijzen van beoordeelen die hieruit voortvloeien. Wat moeten wij nu verstaan onder „historische continuïteit", waarover wij in theoretische beschouwingen zooveel hooren spreken? Dit is niets anders dan de aaneenrijging van de feitenen daden in hun onderling verband, zoo als die voortvloeien uit de praktijk van eiken dag. Elk besluit bijv. dat een R. K. Raads fractie neemt, heeft niet alleen een tijd van voorbereiding, bestudeering en be spreking, maar het voornaamste is juist de reactie en de gevolgen die er uit voortvloeien. Ook bij het overheids bestuur is de ecne daad motief voor de andere daad en bepaalt het eene besluit voor een groot deel het andere besluit. De kunst van regeeren is dit zoover mogelijk vooruit te kunnen zien. Een bepaalde decentralisatie in de wetgeving zal de gemeentepolitiek in de toekomst voor een groot deel gaan beheerschen. Dit vindt in hoofdzaak zijn grond hierin dat de sociale kwestie in haar ruimste beteekenis genomen niet meer verkeert in het stadium van theoreti- JOH. DE HEER VARKENSMARKT TEL, 1309 AMERSFOORT Piano- en Orjjelhandel sche bespiegeling, maar volop in het tijdperk van praktische verzorging. Is dus de gemeente reeds theoretisch van groote staatkundige waarde, des te meer is dit het geval nu de prak tijk van het overheidsbestuur zich meer naar de details gaat richten. Dit komt vooral tot uiting in de rol, die het partijstelsel speelt in den ge meenteraad. Waar voorheen slechts het partij stelsel in den Gemeenteraad trouwe afspiegeling kon zijn van de partijver houdingen in de Tweede Kamer, moet men het nu niet vreemd meer vinden dat ook de zuiver plaatselijke gemeente politiek genoeg invloed zal hebben om alleen volgens de plaatselijke toestan den en gebeurtenissen bepaalde partij verhoudingen te doen ontstaan. Welke les moeten we uit dit alles trekken Ten eerste dit: dat de gemeentelijke politiek van veel verder draagkracht is dan tot de betreffende gemeente alleen. Ten tweede dat er een sterkere cen tralisatie moet zijn in de algemeene normen van gemeentepolitiek. En ten derde dat in de vorming der diverse gemeenteraadsleden en in de motieven, waarmee zij hun besluiten ;n, het besef moet aanwezig zijn, dat zij niet alleen hun particulier maar ook hun inzicht volgens de plaatselijke verhoudingen moeten toetsen aan de meer algemeene normen van een wel bewuste strategische politiek, die de Partij moet voeren om haar historische taak in de-en overgangstijd naar be lmoren te kunnen vervullen. De R. K. gemeenteraadsleden moeten vooral niet vergeten, dat de R. K. Staatspartij niet alleen in de Tweede Kamer zetelt, maar ook wel degelijk de Gemeenteraden. Niet alleen liet aantal te bezetten zetels in den gemeenteraad beslist, ook degelijk en niet in laatste instantie, de politiek zelf, die er ge voerd wordt. Levenslesjes. Karakter staat tot een mensch als een roer staat tot een schip; het is ons levensroer op onze levenszee. Het is onze voortdurende wil om ons doen en laten in te richten naar een vooraf beraamd plan. Het is ons beginsel, op ons leven toegepast. Het is uiterlijk datgene, dat ons doen en laten van dat van anderen onderscheidt, en innerlijk datgene, dat ons doen en laten bepaalt. Het is de in bijzonder heden uitgevoerde algemeene plicht, dien wij ons zeiven hebben opgelegd. Een kenmerk van het karakter i: voortdurendheid. Niet ieder, die vol houdt, heeft karakter, maar ieder, die karakter heeft, houdt vol. In het volhouden van het beginsel ligt het karakter. „De aanhouder wint" is de leus van ieder mensch met karakter. .jAlles komt bij dengene, die weet te wachten", is de juiste troostgrond van iedereen, die karakter heeft. „Nooit opgeven en nooit wanhopen", „niet alleen werken maar ook wachten", .wanneer de eb het verste is, is de vloed het meest nabij" zijn de spreu- van elk karakter. Karakter adelt. Noch de keizer, noch de koning; noch de minisier, noch het kamerlid; noch de geboorte, noch het geld, noch het uiterlijk kan iemand den waren adel geven, maar dat kan men zelf alleen, door een edel karak ter te vormen. Karakter is de schoonste ridderorde, een goed karakter is de ware adel. Een goed karakter is mooier dan eene mooie carrière, want het eerste heeft men steeds door verdienste en de tweede heeft men dikwijls door gunst. De ware adel is karakteradel. Met de geboorte heeft het karakter niets te maken. Een goede stamboom KANTOORBOEKHANDEL F. él. TULP Langeitr. 68 to. Krommestr. TEL 926 Alle benoodigdheden voor Vereenigiogeo kan samengaan met een slecht karakter. Men vindt in hetzelfde geslacht goede en slechte karakters. De afstamming vormt het lichaam, de opvoeding vormt het karakter. De geboorte kan een mooien naam geven, het karakter geeft eenen goeden naam. Onze waarde ligt niet in onze voor ouders maar in onzen persoon. Het karakter wordt niet geërfd maar gemaakt. Geboorte adelt niet. Karakter is meer waard dan geld. Geld is noodig en dikwijls moeilijk genoeg te krijgen, maar veel geld is gevaarlijk. Veel geld kan een vloekof een zegen zijn, al naar mate het karakter is. Voor geld kan men veel koopen, maar de kostbaarste zaken niet. Liefde, vriendschap, hoogachting en zelfvoldoening (om van gezondheid hier niet te spreken) zijn voor geld niet te koop, maar voor het karakter wel. Men kan rijk zijn zonder geld. Door karakter kan men meer goed doen dan door geld. Een glimlach, een hoofdknik, een raad, eene aanmoediging, een vrien delijk woord is meer dan geld. Een aangenaam uiterlijk opent de deuren, maar een goed innerlijk opent de harten. Het uiterlijk trekt, maar het innerlijk bindt. Een aangenaam uiterlijk geefl ken nissen, een goed innerlijk geeft vrienden. Een aangenaam uiterlijk leidt dik wijls tot rijkdom, een goed innerlijk leidt dikwijls tot geluk. „Een gerust geweten is een dage- lijksch feest", ook voor uiterlijk mis- deelden. Eene korrel karakter is meer dan een berg verstand. Het hart is beter dan het hoofd. Het sturen staat hooger dan de wetenschap noe men sturen moet. Een goed verstand is zeer veel waard, maar een goed karakter is oneindig veel meer waard. VOOR HET GROOTE 0EZ1N. Mr. Kortenhorst betoogde de wen- chelijkheid van een van staatswe verplicht gestelde verzekering tegen financieele gevolgen verbonden aan gezinsvermeerderingen gezinsbehoeften Hij achtte het redelijk, dat de pre mie voor deze verzekering in de eerste plaats wordt gedragen door de jonge ongehuwde arbeiders, voorzoover zij "ién kostwinners zijn. En dat daarnaast de kosten dezer verzekering worden opgebracht door de samenwerking van de werkgevers, de rest der arbeiders en de Overheid. De uitvoering dezer verzekering ge schiedt het beste volgens het stelsel van bedrijfsverzekeringen. Als dat nu eens flink werd aange pakt, zoodat behalve ambtenaren en onderwijzers ook de arbeiders meer algemeen zouden „beschermd" worden tegen de onevenredige lasten die kin derzegen medebrengt, dan gelooven we dat grooten dienst bewezen werd aan Kerk, Staat en Maatschappij. Mr. Kortenhorst dient nu zeker een dusdanig wetsvoorstel bij de Tweede Kamer in behandelig te geven, als hij meent wat hij zegt. BOSCHBRANDKASTEN. Iri het Baarnsche bosch zijn bosch- brandkasten geplaatst waarvan de in houd bestaat uit spaden, pijlers, zagen, bezems van iepentwijg enz. Bij een begin van brand kan dus het vuur vrijwel bestreden worden met deze hulpmiddelen. De kasten zijn geplaatst: Hooge Vuursche, Lage Vuursche, Pijnenburg, Buitenzorg, Spoorovergang, rijwielpad Kievitsdal, Groeneveld, 't Bluk op de gr&ns van Baarn, Hilversum. oksels en voeten behandele men met Purolpoeder. Dit is het meest afdoende middel daarvoor. Het kost 45 en 60 ct. per bus en is evenals Purol, ikrijgbaar bi] Apolh. en Drogisten. Over de mogelijkheid van drukfouten. Over dit thema liet een courant uit Beieren zich eens uit als volgt: „De drukfouten laat de goede God toe, Die loopjongens en jongens in de drukkerij, zetters, boekdrukkers, cor rectors, proza-schrijvers en dichters en zelfs bureaucraten geschapen heeft. Een drukfout is om zoo te zeggeneen natuurverschijnsel, zooals hagel, pest en dure tijden, zij vindt haar grond in de onvolmaaktheid der aardsche dingen en in de zwakte van het men schelijke vleesch. Indien er geen drukfouten zijn aan te wijzen, ligt dit hieraan: 1. dat de schrijver of de inzender juist geschreven heeft wat hij bedoelt te zeggen; 2. zijn bedoeling duidelijk geschre ven heeft 3. dat de zetter de goede en de onbeschadigde letters pakt of aanslaat; deze op de goede plaats zet; dat de corrector eventueele fouten vindt en goed verbetert; 6. dat de aangegeven fouten goed worden gecorrigeerd 7. dat bij de revisie de correctie goed wordt nagezien en dat er voor gezorgd wordt, dat; 8. de laatste fouten in de revisie goed worden verbeterd en nog een dozijntje voorwaarden niet worden ver onachtzaamd. Daar een groot octavo-vel in gewoon schrift 50.000 tot 55.000 letters bevat, voordoen om een enkel vel, vrij van fouten te kunnen afleveren. Dus, Heeren critici, een beetje con sideratie is wel gewenscht! Binnenland onder controle Centrale accountantsdienst Ned. Boerenbond Goedgekeurd bi] Koninklijk Besluit dA 14 Mwrt 1913; no. 68 De zittingen voor het inleggen en terugbetalen van gelden worden gehouden in het R. K. Spaarbankgebouw BREEDESTRAAT bij de LANGEGRACHT des ZONDAGS van 12 tot 1 uurWOENSDAGAVONDS van 7 tot 8 uur en VRIJDAGS van 10 tot 11 uur. Dadelijk Ingaande rente 37io pCt. Spaarbusjes gratis verkrijgbaar. Kassier: Amsterdamsche Bank. In de markthal werd de heer N. Veis Heyn, die jarenlang bestuurslid en voorzitter is geweest van de Ver. voor Christ. Nationaal Volksonderwijs ehuldigd. Behalve de leerlingen der Ihristelijke scholen waren zeer veel ouderen aanwezig. Als huldeblijken werden hem een oorkonde en door een ILarenschkunst- schildergeschilderd portret aangeboden. Burgemeester en Wethouders stel len den raad voor twee geldleeningen aan te gaan. De eerste, groot 1.000.000, zal gesloten worden met de directie Rijkspostspaarbank tegen 4 pCt. en de tweede, groot f2.200.000, eveneens tegen 4 pCt., met den Pensioenraad. De gelden zijn onder meer bestemd voor omzetting van een 6'/i percents leening in een 4 percents, restanten BERICHTEN UIT AMERSFOORT Centr. Jonge Werkman, Amersfoort. De Centrale Jonge Werkman, waarbij de vier parochiën zijn aangesloten, is in den afgeloopen winter tot stand gekomen. Zaterdagmiddag was een excursie op touw gezet naar de zender te Huizen. Ruim 40 leden waren om half 3 op den Hof aanwezig niettegenstaande de regen. Per rijwiel werd de tocht ge- aakt naar Huizen. De regen gedu- mnde de heenreis is geen spelbreker ge- reweest daar de stemming er stevig inzal. Een 10-tal leden waren in uni form van de J. W., een volgende reis allen is aardiger. In twee ploegen werd gelegenheid gegeven den zender te bezichtigen. egenstaande een uiteenzetting velen het technische moeiliji volgen. Na afloop werd de haven in oogen- schouw genomen, waarna gereden werd naar Laren, waar tegenover de kerk werd Jverpoosd. Over de Lage Vuur sche en Baarn, werd naar Amersfoort terug gereden, waar de deelnemers te pl.m. 7.45 uur aankwamen. Deze le tocht bezorgde een amusante middag. Op Zondag 14 Juni wordt met een 70-tal leden een tocht gemaakt naar de K.R.O.-sludio te Hilversum. Vertrek vanaf den Hof te 9.45 uur. De deel nemers worden aangeraden brood mee te nemen. In de hedenavond te houden raads vergadering wordt behandeld een voor stel van Burgemeester en Wethouders om aan de Sociëteit Amicitia te ver- koopen voor 1500 den grond tusschen Arnhemsche en Utrechtsche straat en ten behoeve van den verbouw en nieuwe inrichting van het gebouw waarvan de kosten op f 180.000 wor den geschat, een tweede hypotheek te: verstrekken, groot f35.000 tegen een jaarlijksche rente van 4'/, pet. Boven dien stellen B. en W. voor garant te blijven voor de betaling der rente der hypotheek en voor de betaling van 3'lt pet. der rente van de obligatie- leening groot f60.000. Kantoorboekhandel Kantoormeubelen Schrijfmachines Langestraat 84 - Telef. 528 Speciaal adres voor Uw Kantoor- School-, Schrijf- en Teekenbenoo- digdheden. - Advertentie-Bureau lbouw, openbare werken Een vrachtauto van de firma Ram- selaar, die moest uitwijken voor een hollend paard, is nabij de Hertenkop op het ruiterpad, terechtgekomen en omgeslagen. Een voorband ts gespron gen. De chauffeur en een jongen zijn er vrij goed afgekomen. On*e stadgenoot E. J. Ruitenberg slaagde aan de universiteit te Utrecht voor .het eerste gedeelte tandheelkundig examen. Benoemd in de commissie, welke te Utrecht het examen voor hoofd onderwijzeres) zal afnemenL. W. van Loon en dr. J. H. Rouhaar. Nieuwe boeken in de R. K. Open bare Leeszaal aan de Nieuwstraat: Abbins, Het drama van Trianon Baden Powell, Wenken voor leiders de theorie van het spel van verkennen. Barlling, Is volksontwikkeling mogelijk door middel van lectuur van boeken Frans Bastiaanse, Overzicht van de ontwikkeling der Ned. letterkunde Joh. Braun, Lesertyp und Sachkatalog Herbert Casson, Moeilijkheden te boven komen Dirk Coster, De Nederlandsche poëzie in honderd verzen. Roland Dorgelès, Houten kruisjes Francis Owen Dudley, De schaduw over de aarde Elster, Het leven geeft en neemt Forbes, Margaretha Sinclair Tjebbo Franken, Het bloembollenboek Graadt van Roggen, Het linnen venster Haberlin, Wegen en dwaalwegen der opvoeding Handleiding in de chemische oorlog voering, door S. Schilderman, e.a. van Hoogstraten—Schoch, De liefde van een moderne vrouw Hom en de Gasf, Beginselen der dier kunde Horn en de Gast, Beginselen der plant kunde Stanley Jones, Christus langs den In- dischen heirweg Kerschensteiner, De komende school Knop, Duitsche handelscorrespondentie J. Lambermon und J. Romp, Deutsche Balladen Aart van der Leeuw, De kleine Rudolf Het Leven van St. Ignatius v. Loyola van Nes-Uiikens, Lichte vensters Bernard Overberg, Verhandeling beloonen en straffen. Henry Oyen, De strijd om de konings dennen Panhuysen, Het geluk Remarque, Der Weg Zuriick J. Roorda Jr., Handboek der radio techniek voqr vaklieden en meerge vorderde amateurs. René Schwob, De roekelooze omhelzing Veeze [en Zeeman, Mignon en andere vertalingen Nederlandsch—Duitsch. Ernest Young, Hoe men een troep leidt StefanZweig, Noodlotsuren der mensch- heid. Hebt U een Taxi of auto noodig Amersfoort. Aan eene beschouwing van de Nutsspaarbank„Tien jaar sparen", is het volgende ontleend: 1 Juni was het tien jaar geleden dat de Nutsspaarbank overging tot dage lijksche openstelling van haar kantoor. De Amersfoorters die in Mei 1921 behoorden tot het nog kleine clubje van inleggers welke de spaarbank in die dagen telde, zullen zich nog her inneren hoe toen naar ouderwetschen trant zitting werd gehouden in een lokaal van de Fröbelschool aan de Beekensteinschelaan op enkele avon den per week. In 1916 kwamen eenige ingezetenen tot de conclusie dat de ontwikkeling van de Rijkspostspaarbank van dien aard was dat daarnaast voor de parti culiere spaarbanken wel degelijk nog arbeidsveld genoeg overbleef. Nadat gedurende een reeks v. jaren te Amersfoort geen Nutsspaarbank was geweest werd tot wederinstelling over gegaan. Plannen rijpten om te komen tol een uitgebreidere dienst. Zoo werd dan in samenwerking met het Gemeentebestuur overgegaan tot een reorganisatie onder meer hierin bestaande dat de Gemeente onvoor waardelijk de inlagen zou garandeeren en het kantoor der spaarbank dage lijks zou worden opengesteld. Op 1 Juni 1921 kon in het gebouw Utrechtscheweg 9 de eerste zitting worden gehouden. Later werd benut het pand Utrechtscheweg 1, hoek Snouckaertlaan. Oorspronkelijk als villa gesticht, reeds als kantoorgebouw ingericht en zelfs van een moderne ondergrondsche kluis voorzien. In December 1923 werd een afhaal- dienst ingesteld. Drie boden doorkrui sen dagelijks de gemeente om bij de spaarders die daartoe het verlangen te kennen geven, op bepaalde tijden wekelijks of maandelijks het geld aan huis af te halen. In het afgeloopen jaar werd op die wijze ruim een half mil- lioen gulden afgehaald bij de 2500 deelnemers. De kring van degenen die bij het beheeren van hun financiën behoefte gevoelen aan de hulp en medewerking van een spaarbank is nu uitgebreid tot alle rangen der bevolkingen daar bij achten de spaarbanken het hun taak die bijstand zoo volledig moge lijk te doen zijn. Een merkwaardige toevalligheid mo- ;en wij niet onvermeld laten en wel, lat de maandcijfers, per 1 Juni een ingelegd kapitaal aanwijzen van meer dan vijf millioen gulden, zoodat het bereiken van deze mijlpaal precies samenvalt met het feit van de tienjarige dagelijksche openstelling. Waar dat vrijwel het resultaat is van tien jaar spaarbankwezen, daar komt dit neer op een half millioen gulden per jaar.

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1931 | | pagina 1