Katholiek Orgaan voor Amersfoort en Omstreken N F. TULP H Alle benoodigdlieden voor Yereenigiogeii N.V. Middenstands-Bank K ELZENAAR Bel dan op No. 42 Abonnementen kunnen elke week ingaan, doch opzegging van abonnement moet geschieden voor den aanvang van een nieuw kwartaal. Prijs per 8 maanden f 1.00. Buiten Amersfoort 1.10 De €embode AdverUmÜën 2b cent per regel. Billijke ta voor handel en nijverheid bij geregeld in den morgen Dinedagen F gen cfn bt i Drukkerij Lungegrachl 28 Ie Amersfoort - Telefoon 514 Varschlfnt alken Dinsdag- en Vrijdagmiddag Post-giro no. 44X84 Vijf en veertigste Jaargang Dinsdag 9 Juni 1931 - No. 20 Plichtsbesef is de spil, waarom een goed karakter draalt. Het is de bron, waaruit een goed karakter ontstond opbruisend In dat karakter. Het vereenigintfaleven Reeds meermalen is de opmerking gemaakt, dat met het oprichten van telkens nieuwe vereenigingen het gevaar groot wordt, dat er van vele onder nomen acties weinig of niets terecht komt. Ook werd geklaagd dat het aantal vergaderingen zóó groot is, dat ze nauwelijks door de leden allen bezocht kunnen worden wilde men nog een enkele avond thuis zijn om zich te wijden aan de nuttigste aller vereeni gingen: het gezin. Men vergadert de belangstelling zoo wat dood' Is men iem: stelling voor het openbare iser direct, voordat men er zelf goed besef van draagt, in die mate beslag op uw persoon gelegd, dat het heel het persoonlijk en particulier leven uit elkaar rukt: Secretaris hiervan, gewoon lid daarvan, commissaris van deze vereeniging, voorzitter van die club enz. Het aantal vereenigingen is den laat- sten tijd zoo geweldig toegenomen in verschillend opzicht, dat het bijna het zelfde gevolg heeft als hel genees middel, dat door een te veelvuldig gebruik zijn kracht verloren heelt. Maar er is nog een andere kant aan deze kwestie. Er zijn menschen, die niet anders kunnen denken en handelen dan door apparaten uit het openbare leven de krant geeft hun een meening, het al gemeen gebruik schrijft hun de han deling voor, de vereeniging geeft hun een gedragslijn omtrent een of ander doel. Zulke menschen worden geleefd, maar leven niet zelf. En dit menschentype dreigt te gaan overheerschen in onze dagen, Het apparaat uit het openbare leven denkt en handelt voor hen. In dezen zin kweekt de vereeniging geen persoon lijkheden. Een mensch, die zelf denkt en zelf handelt, voelt zich unheimisch tusschen dezulken, die het feitelijk materiaal vormen, waaruit de vereeniging veelal gesmeed wordt. Een zuivere objectieve meening over wat de vereeniging als instrument moet doen voor het doel, waarvoor zij opgericht is, missen zij totaal. integendeel, zij vereenzelvigen de vereenigingmethetdoel,dat zij voorstaat. Dat administratieve apparaat, dat de vereeniging in werkelijkheid is, is hun doel. Zij zien geen levende, reëele werke lijkheid achter die vereeniging, waar ongeregeldheid heerscht en waar orde en rust gebracht moet worden door die vereeniging, als instrument. Daarvandaan zijn zij de eersten en hiermee bedoel ik niet alleen ge wone leden die bereid zijn te sterven voor de autonomie en zelfstandigheid der diverse bestaande vereenigingen. Er groeit een type van ver-organi seerde menschen die niet anders meer schijnen te kunnen denken dan door middel van statuten-artikelen en door Stemmingen van de helft plus één en niet anders schijnen te kunnen handelen dan via de vergaderingen. Hoe heel anders is de sfeer van hem, die hel levende contact houdt met de werkelijkheid, die uit het reëele leven zelf zijn meening distilleert en zijn meening handhaaft, óók tegen de helft-plus-een in. Hun tijd is gekomen, als heel dat vermolmde geraamte van vereenigingen in elkaar stort, doordat de opperste leiding het tijdstip gekomen acht, dat heel de organisatiewereld op een nieu wen grondslag opgetrokken moet wor den, op den grondslag van het na tuurlijke organische leven der maat schappij. Dan zal de verkeerd begrepen auto nomie plaats maken voor een geor- dene samenwerking, dan zal een na tuurlijke centralisatie veel overbodigs overboord geworpen hebben, dan zal het organisatiewezen als 't ware het zenuwstelsel zijn, dat de natuurlijke bewegingen van de levende maat schappij registreert. Tot zoolang zullen er velen blijven, die een opvoeding door het reëele leven prefereeren boven een opvoe ding door de vereenigings-mechaniek en de vereeniglngs-mentaliteit. Hiermede is natuurlijk volstrekt niets kwaads gezegd van bestaande, zeer nuttig werkende sociale cultureele andersoortige organisaties. We willen niet alles over één kam scheren. Onze bedoeling was slechts aan te wijzen de noodzakelijkheid van vereenvoudiging en de handhaving van het inzicht, dat een vereeniging geen doel in zich mag hebben. T.G. JOH. DE HEER VARKEN8MARKT TEL, 1309 AMERSFOORT Piano- en Orgelhandel VAKKUNDIGE REPARATIE Spaonsche les. In „De Morgen" geeselt de satyricus „Quaeritur" op de volgende wijze de meening van hen, die van oordeel zijn, dat zij volstaan kunnen met een groot deel van de schuld der uitbarsting in Spanje op de schouders der katholie ken te laden en dan tevreden-rustig zich laten neerzinken in hun solieden clubfauteuil onder een: „Heer, ik dank U, dat wij hier in Nederland niet zijn als onze geloofsgenooten in Sijanje". Hoor den fijn-geestigcn spot „Nu weten we 't allemaal. De Ka tholieken in Spanje zijn stom geweest; ze verstonden de teekenen des tijds hebben zich vastgeklampt aan vermolmde tradities; ze verstrikten het zuiver-geesteiijke in de verwarringen van het wereldsche; ze hebben niet ingezien, dat vrijmoedige critiek te rechter tijd een zegen kan zijn. „Nu weten we 't allemaal. Want er dreigt anti-clericalismc van de venijnig ste soort. Er liggen honderden kloosters in puin. In naam der Vrijheid zal straks misschien de vrijheid aan bepaalde categorieën van katholieken worden ontnomen. En de brandstof voor deze executies hebben de katholieken in 't verleden mee helpen aandragen. „Ten derden male nu weten we 't allemaal. Maar dat geldt voor Spanje. U moet goed begrijpen: 't geldt alleen maar Spanje. Een land, dat verweg ligt. Waarmee ons land bijvoorbeeld geen wezenstrek gemeen heeft al zin gen we nog altijd van den Coninck van Hispangiën en al laten we onzen St. Nicolaas er vandaan komen. Hier is alles pais en vree. Hier halen we zulke stommiteiten niet uit. Hier ver staan we ieder afzonderlijk en allen gezamenlijk de teekenen des Niemand onder ons klampt zich vast aan bepaalde, wellicht vermolmde politieke tradities of economische vor men. Ik herhaal: niemand. Wij zijn immers altijd een bizonder soort ka tholieken geweest, de beste van heel Europa. Hollandia docet. Voor critiek is hier geen plaats. Daaraan gaan zich alleen maar zure criticasters, venij nige spotters te buiten. Zij zijn de eenigen onder ons, die wapens leve ren aan de tegenstanders. Daardoor alleen is er misschien een schaduw van gevaar. laar overigens hebben wij ons Spanje niets aan te trekken, ik zei alHet ligt zoo ver. En het is zoo heel anders..." Tot zoover de schrijver in „De Mor in". Neen, het is, zooals de schrijver het bedoelt te zeggendat geldt niet alleen Spanje! Wij hebben er hier in eigen land wel degelijk voor te waken, dat we den maatschappelijken bodem niet klaar maken voor furies en uit spattingen, zooals die in Spanje zijn voorgekomen. Dat zouden we doen, wanneer we doorzieken met extra-parlementaire kabinetten wanneer we het economisch libera lisme ook in eigen kring niet sterker tegen gaan! wanneer we niet tijdig zorgen, dat onze Overheid opkomt voor de be langen van het kroostrijke gezin; wanneer we geen geestes-ommekeer weten te bewerken in de opvattingen omtrent eigendom bij vele onzer eigen groot-bezitters; wanneer we niet tijdig een einde maken aan het velerwege negeeren van de katholieke organisaties door offi- cieele katholieke instanties, die zich bij het uitgeven van werk helaas niet afvragen, onder welke economische omstandigheden van de arbeiders dit werk tot stand komt; wanneer wij kortom bij al onze daden op godsdienstig, economisch en sociaal terrein ons niet in geweten afvragen, wat onze principcn, wat de christelijke rechtvaardigheid en vooral de christelijke naastenliefde gebiedend voorschrijven. Ja zeker, Spanje is ook voor ons een les. Laten we toch tijdig toonen, die les begrepen te hebben I KANTOORBOEKHANDEL L.ng.str. M to. Krommt*lr. TEL S26 AMERSF. R. K. SPAARBANK. Verslag van de maand Mei 1931. April 1931 Ingelegd in Mei 1931 Binnenland DE GELDERSCHE VALLEI. De Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw, heeft de com missie, welke tot taak heeft de verbe tering van de afwatering van het ge bied van de Geldersche Vallei tech nisch en economisch nader in onder zoek te nemen, geïnstalleerd met een rede, waarin hij o.m. zeide: dat het vraagstuk vereenvoudigd is door de onlangs door de Wetgevende Macht genomen beslissing inzake de kanaal verbinding van Amsterdam naar den Boven-Rijn. Dit vraagstuk was voor de afwateringsplannen van de Geldersche Vallei van groote beteekenis. Indien tot aanleg van dit kanaal door die vallei ware besloten, zou het wellicht ook voor de afwatering dienstbaar hebben kunnen zijn. Nu een andere richting voor dit kanaal is gekozen, komt het afwateringsplan weer meer op den voorgrond. Een nieuw voorstel tot verbetering der afwatering van de Geldersche Vallei, zal ruim opgevat moeten worden, en kunnen omvatten alle werken en maatregelen welke noo- dig zijn om de z.g. Boven Slaperdijk- sche landen en andere lage gronden in het gebied der vallei, in zoodanigen toestand van ontwatering te brengen als de belangen van den landbouw eischen. Daarbij kan tevens rekening worden gehouden met de belangen van scheepvaart, industrie, reiniging van afvalwater en dergelijke. Ook kan de mogelijkheid in het oog worden gezien van een binnenscheepvaarlkanaal in aansluiting aan de reeds voltooide Eem- verbetering. Daarmede kunnen zoowel agrarische als industrieele belangen worden gediend. De voorzilter van de commissie, jhr. dr. J. W. H. Rutgers van Rozenburg, beantwoordde de rede. RIJWIELBELASTING. De rijwielbelasting-plaatjes voor het dienstjaar I Augustus 1931—1 Aug. 1932 zullen van af 16 |uli bij alle post-, bijpost-, en hulppostkantoren, poststations en postagentschappen ver krijgbaar zijn. ontwerper van den nieuwen Kruisweg in de parochiekerk. Pastoor Vossenaar dankte met kort woord. Op de receptie werd o.m. opgemerkt de burgemeester, notaris Dammers te Soest en notaris van Dltzhuljzen van §»arn. Des avonds bracht de Soéster har monie onder groote belangstelling van het pubtlak een serenade In den tuin van de pastorie. BERICHTEN UIT AMERSFOORT Kerknieuws. PASTOOR VOSSENAAR. Zondag vierde pastoor Vossenaar zijn vijf-en-twintigjarig pastoraat, waar van hij twaalf-en-een-half jaar pastoor te Soest was. Om 10.30 droeg de ju bilaris een plechtige Hoogmis van dankzegging op in de mooi versierde kerk van de H.H. Petrus en Paulus. Assistentie verleenden de professoren van den Berg en Wachters. In het priesterkoor had o.m. plaatsgenomen Mgr. dr. Beijsens. Het zangkoor voerde onder leiding van den heer H. Horvers de „Missa Eucharistica" van Perosi uit Ruim 12 uur begon de receptie in het met bloemen en planten versierde St. Jozefgebouw. Wethouder Koenders sprak den ju bilaris toe en bood hem namens eenige vrienden het geschilderd portret van den pastoor aan. Het portret is uit gevoerd door den heer Walstra, den Terugbetaald f 5.927.10 f344.001.05 Boekjes per 30 April 1931, totaal '""leven 2798, waarvan Nieuwe boekjes 8. Het toelatingsexamen voor de Ge meentelijke Middelbare en de Hoogere Handelsschool zal worden afgenomen op 2, 3 en zoo noodlg 4 Juli a.s., dat Voor de Handelsavondschool op 3 Sept. UITSPRAKEN KANTONGERECHT. DronkenschapG. de H. Soest f 10 of 4 d.; H. C. Lelden id.; E. de W. Amersfoort id.; A. W. Putten ld.; D. V. Hoogland 115 of 4 d.; A. W. F. Amersfoort f 10 of 4 d. Loopen op verboden grondA. C. Renswoude f 10 of 4 d.; H. v. d. P. ld. "A. - F. Amersfoort td.H. K. Utrecht 13 of I d.; G. H. ld.R. v. d. H. Ren! woude id.; J.J. Voorthuizen f5 of 2d. P. id. Trekdier onbeheerd laten: J. K. Amersfoort f3 of I d. Iemand beneden 16 jaar sterke drank verstrekkenJ. K. Soestdijk f 7.50 of 3d. Over spoorbaan rijdenE. L. Maarn f5 of 2 d.W. v. d. K. Renswoude id. LeerplichtwetJ. de G. Spakenburg 10 of 4 d.L. H. Stoutenburg f 5 of 3 d. ArbeidswetJ. P. M. Soest f 10 of d.; T. T. Soest 15 of 2 d.; C. H. Spakenburg id.J. v. d. R. Amersfoort 2 maal id.; A. O. Woudenberg f 1.50 of 1 d. InvaliditeitswetW. v. B. Hoevelaken 3 of I d.C. H. Spakenburg f5 of d.J. M. Spakenburg f 1 of 1 d. Wielrijdend de veiligheid van verkeer in gevaar brengenJ. G. P. Bussum f3 of 1 d.; R. v. d. W. Soesterberg of 3 d. Idem zonder lichtL. v. F. Ede f 5 of 2 d.; J. K. Scherpenzeel id. Idem zonder belJ. v. d. B. Nijkerk f2 of 1 d. Idem zich vasthouden aan autoE. Rotterdam f5 of 2 d. Autorijdende de veiligheid van ver keer in gevaar brengen: G. H. Spa kenburg f 10 of 4 d.; F. B. Sassen- heim f 15 of 6 d. Idem zonder rijbewijs: T. v. d. V. Nijkerk f5 of 2 d.; P. K. Amsterdam id.; J. P. Amsterdam id, Idem zonder spiegelP. J. H. Soest f5 of 2 d. Te snel rijden in BaarnO. S. Am sterdam f 7.50 of 2 d. Idem in HoevelakenG. H. Utrecht f5 of 2 d. Idem in Barneveld: G. D. Lisse f7.50 of 3 d. GEVESTIGD. W. Kroon, R.K., St. Ansfridusstr. 49, sergt. verpl. O. Westerink, N.H., Schimmelp.k. 44, mach. N.S. L. Vingerhoed, Woest.weg 64, rang.N.S. H. Kat, N.H., Oabriëlstr. 16, mach. N.S. J. Schinkel, E.L., Schimmelp str. 68, film oper. J. Landman, R.K., Pauwstr. 15, gezagv. A. Nuyts, R.K., Leusderw. 20,1.1. mach. Antonia Kolk geb. Mijs, N.H., Berken- weg 15 Magdalena Middelkoop, R.K., Btoem- weg 5 Anna Nobels, R.K., Muurh. 135 J. v. Kolck, R.K., Havik 16, slager J. Bouwmeester, N.H., Muurh. 115, landarb. J. Bouwmeester, N.H., Muurh. 115 A. Lem, D., Leusderweg 80, 1.1. mach. Anna Ingenbauhuis, R.K., Snouckaertl. voor Amersfoort en Omstreken AMERSFOORT. Lange OrecM Mt 4, - Teleftun no. 804 en 697 Deskundige voorlichting bjj den aan- en verkoop van Effecten Verhuring van Ups Safe-loketten Verzilveren van coupons Handelacredieten Incaaseeringen Spaar-depoaito'a rente $'/t pet. .vei 13, dienstb. O. v. Bockcl, O.K., Eemslr. 13 .bakker Adriana v. Veen, N.H., ZonnebLatr. 24, hulsh. D. Hoek, N.H., Statlonaatr. 40a, hulp- achrljver Pol. Minna Scheerhorn, D.E., Vondell. 12, dienatb. B. v. d. Tempel, Coornh.l. 12, account. Grietje Naaijer, G.C., Leusderw. 279, dienstb. L. Debra, UIr.weg 69a, werkt.k. ing. B. Sterkenburg, D., Stationsstr. 14b, winkelbed. O. jLeijsen, O.K., Havik 26, fabr.arb. v. d. Struys, Asteratr. 3, kok da Bos, R.K., Molenbuurt II Elisabeth Hammer, Astetstr. 3, naaister ohanna Thomassen, R.K.,Socstcrw.377 iendrika v. Hamcrsveld, R.K., Bls- achopsweg 4. Hendriks, N.H., Amh.wcg 171, bankw. H. v. d. Kolk, N.H., Palmstr. 262, spoorw.arb. J. Kranen, N.H., Utr.weg 75 M. Zonnenberg, C.Q., Reigeratr. 24 J. de Ronde Bresser, N.H., A. Paulow- nal. 7, kap. genie E. Leijenhorst. O.K., Soesterw. I2,arb. Kantoorboekhandel Kantoormeubelen Schrlffmachines L.ngp.tr.at 84 - Tel.l 628 Speciaal adres voor Uw Kantoor- School-, Schrijf- en Teekenbenoo- dlgdheden. - Advertentie-Bureau hebt U een Taxi of auto noodig Amersfoort. N. v. Lutterveld, N.H., SI. Andriesstr. 10, caféh. H. Kolk, N.H., Berkenweg 15, arts Q. Bomas, N.H., Kamp 33 Hop, N.H., Weistraat I, los arb 'ilheimina Sleeking, R.K., Muurh. 23, dienstb. Martha Speel, N.H., Woest.weg H6i, Hld. Zandb. Sophia Kok, R.K., St. Andriesstr. 20, dienstb. Aaltje v. d. Haar, N.H., Maurltalaan 6, dienstb. A. Hüttemann, E.L., Timorstr. 9, chef kantf. Bavonla Kramer, R.K., Stationspl- 2, buffetj. R. Wortelboer, RK., Langestr. 71, winkelier W. de Waard, N.H., Sumatrastr. 47, chef mont. M. v. der Velde, N.H., P. Potterslr. 41, boekh. Jacoba Groenendijk geb.Wendeler.G. Vermeerstr. 116 A. v. Doorn geb. de Bree, R.K., Leus derweg 164 Petronella Vissers, R.K. Oaslaan 64, werkster Louise Gottwald, D.E., K. Wilhelm. str. 13, dienstb. J. Moerman, D.E., Schimmelp.k. tuinman Johanna Paezel, N.H., Utr.straat 23, dienstb. H. Hekkers, Krommestr. 28, koopman A. Horn, Fuchsiastr. 15, slager H. Grosch, R.K., Utr.weg 148, h.i/d.hh. Hendrika Hoogland, R.K., Hoogl.weg 20, dienstb. W.BIewanus, R.K., Utr.weg 122, hulskn. Geertrulda Betzold, R.K., Utr.weg 225, dienstb. Maria Nauta, Utr.weg 225, dienstb. H. Prinsen, R.K., Schimmelp.str. 17, monteur Maria Breede geb. Rentrop, R.K., Leus derweg 139 Rosina Sfreddo, R.K., Flierbeekstr. 18 M. Snijders, R.K., Hoogeweg 271 Martina Daalen geb. Rooff, R.K., Krom- mestraat 38 C. Jacobs, R.K., Bergstraat 4 INDUSTRIE- EN HUISHOUDSCHOOL Begin September aanvang 1. de opleidingsklasse voorleerares bij hét Huishoudonderwijs (acte N VII, N VIII, N XIII VII en N XVIII. School geld f 1.50 per jaar. 2. de opleldlngsklasse voor Huis houdkundige. Leeftijd 17 jaar. School geld f 1.50 per jaar. 3. Opleidingsklasse voor linnen- en costuumnaalen, leeftijd minstens 12jaar. Schoolgeld 130 per jaar. Duur dec opleiding 4 jaar. Leerlingen boven de 15 jaar kunnen dadelijk In de 3e klam geplaatst worden. 4. de opleldlngsklasse voor Hulp in :t Qezin, leeftijd 14 laar ol niet meer leerplichtig. Schoolgeld f 0.25 p. week. 5. Cursus In koken voor Dames. Schoolgeld f 35 per cursus van 5 mnd. 6. Cursus ln koken voor Dienstboden. Schoolgeld f 10 per cursus van 5 mnd. Tot dezen cursus kunnen ook toegelaten worden dames, die overdag hare bezigheden hebben. Voor haar bedraagt het schoolgeld f 15 p. cursus. Aanmelden bij de Directrice. Burgerlijke Stand. 2 juni. Geboren: Halberdlna, d. v. J. Mazenier en J. Piek Jannetje, d. v. H. Morre en K. Propitlus Antje, d. v. A. M. A. van Zadelhof! en H. M. A. van Plateringen. Gehuwd M. T. C. Hak en H. J. Klsner - A. Kleuver en W. van Eeden. I Overl. Jan Kok, oud 79 jaar Elizabeth Gerarda Jongerden, oud 38 jaar, echt- genoote van J. van den Bedem. 3 Juni. Geboren: Hendrika. d. v. E. Bos en J. Bouw Maria Theodora Everdina, d. v. J. Jekel en J. v. Daat- selaar Maria, d. v. A. Ocriitsc en E. Dulmus Otto Anton Johan, z. v. I. Pieter Qemen en M. J. Brock- huijsen. GehuwdC. van Zwol en S. Spierenburg R. Snellenburg en G. van de Kullen Roelof Johannes Craanen en A. van den Brink M. Bruineberg en J. C. Clarisse. Over leden: Cecilia Geertrulda dc Kruijf, oud 39 jaar, echtgenoote v. E. J. Kreijne. 4 Juni. Geboren:JohannesAntonius, z. van J. A. Kok en J. v. Miltenburg. Ini, d. van S. Knap en j. Oullker. Elisabeth Cornelia Anna, d. van S. H. Koelman en C. A. Pijpers. Onder trouwd: H. Vennis en J. M. v. Schalk wijk. Jkh. F. Graafland en S. M. Langerels. - D. v. Wijk en M. D. Riegen. C. Meijer en B. Hemmenga. J. v. Laar en R. de Jong. G. Dijkhuizen en P. I. Pampus. S. A. Reitsma en L. E. Murraij. E. Koore man en T. v. d. Blezenbos. Overle den Paulus Marlnus de Maar, 52 l.„ echtg. van W. C. v. Ea. Maria Schuuring, 79 J., wed. van A. ten Hoove. 5 Juni. Geboren: Geertrulda Theo dora Maria, d. van H. HUsken en C. J. Doenbeek. Trijntje, d. van B. H. Gijsbertse en A. M. Hijwegen. Maria Johanna Jacobs Thérèsc, d. van Chr. W. Oöbel en A. J. P. v. Rassel. Overleden: Maria Cornelia Magdalena Smit Duljzenlkunst, 82 j. Antonetta Hubert, 88 i., wed. van J. Houtkamp. 6 Juni. Geboren: Nellie, d. van H. I. Wagt en M. v. d. Velden. Alida Johanna, d. van E. v. Oinkel en J. C. de Wolf. Overleden: Willem Wou- terscn, 68 J.

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1931 | | pagina 1