Katholiek Orgaan voor Amersfoort en Omstreken Het beste Adres G. Keuneke Koopt uw Schfijfoiachina FUROL Bij Pijnen Abonnementen kunnen elke week ingaan, doch opzegging van abonnement moet geschieden voor den aanvang van een nieuw kwartaal. Prijs per 3 maanden f 1.00. Buiten Amersfoort f 1.10 De €embode Advertenüën 26 cent per regel. Bülgke tarieven voor handel en nijverheid bij geregeld adver- teeren. Advertenüèn moeten Dinsdag en Vrijdag vóór 8 uur in den morgen zijn bezorgd. Kantoor en Drukkerij Langegracht 28 te Amersfoort - Telefoon 314 Vijf en veertigste Jaargang Verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagmiddag Vrijdag 3 Juli 1931 - Post-giro no. 44234 No. 27 De lessen der ervaring zijn de bouw- sieenen van hel karakter. Epistel en Evangelie. 6de Zondag na Pinksteren. Les uit den brief van den H. apostel Paulus aan de Romeinen; VI, 3—11. Broeders! Zoovelen wij gedoopt zijn in Christus jesus, zijn wij in Zijnen doop gedoopt. Door den doop immers zijn wij met Hem mede begraven ge worden in den dood, opdat, gelijk Christus van de dooden verrezen is door de heerlijkheid des Vaders, ook wij alzoo in nieuwheid van leven wan delen. Immers, indien wij samenge- wassen zijn door gelijkheid aan Zijnen dood, zullen wij het insgelijks zijn aan Zijne verrijzenis, dit wetende, dat onze oude mensch mede gekruisigd is, op dat het lichaam der zonde worde te niet gedaan, en wij der zonde niet meer zouden dienstbaar zijn; want die gestorven is, is van zonde ontslagen. Zijn wij nu met Christus gestorven, wij gelooven dat wij gelijkerwijze ook zullen leven met Christus daar wij weten, dat Christus, uit de dooden verrezen zijnde, niet meer sterft; de dood zal geen heerschappij meervoeren over Hem. Want dat Hij der zonde stierf, stierf Hij éénmaaldoch dat Hij leeft, leeft Hij Gode. Aldus ook gij, rekent gij u wel der zonde gestorven, doch Gode levend te zijn in Christus Jesus onzen Heer. EVANGELIE volgens den H. Marcus; VIII, 1—9. In dien tijd, toen er eene groote schare bij Jesus was en zij niet te eten hadden, riep Hij de leerlingen te zamen en sprak tot hen: Ik heb mede lijden met de schare; want ziet, reeds drie dagen lang zijn zij aanhoudend bij Mij, en zij hebben niets te eten; en zoo lk hen ongespijsd naar hun hgs laat gaan, zullen zij op den weg bezwijken, want eenigen van hen zijn van verre gekomen. Zijne leerlingen nu antwoordden Hem: Van waar zal iemand hen hier met brooden kunnen verzadigen, in eene woestijn? En Hij vroeg henhoeveel brooden hebt gij Zij zeiden: zeven. En Hij beval aan de schare zich op den grond neder te zetten. En de zeven brooden nemend, dankte Hij en brak en gaf ze aan Zijne leerlingen, opdat deze ze zouden voor zetten; en zij zetten ze der schare voor. Ook hadden zij eenige vischjes; deze zegende Hij ook en beval ze voor te zetten. Zij nu aten en werden verza digd; en wat overgeschoten was van de brokken namen zij op: zeven kor ven. Degenen nu, die gegeten hadden, waren omtrent vier duizend; en Hij. liet hen vertrekken. Liturgische Kalender. Week van 5—11 Juli. Zondag 5. 6e Zond. na Pinksteren, Tijdeigen, Mis Dominus, 2e geb. H. Antonius Maria Zaccaria, 3e oct. Petrus en Paulus, Prefatie H. Drievuldigheid. Maandag 6. Octaafdag H.H. Petrus en Paulus, Credo, Pref. v. d. Apostelen. Dinsdag 7. H.H. Cyrillus en Metho dius. Woensdag 8. H. Elisabeth, 2e geb. A cunctis, 3e naar keuze. Donderdag 9. H.H. Martelaren van Gorkum. Vrijdag 10. De H.H. Zeven Broeders, 2e geb. A cunctis, 3e naar keuze. Zaterdag 11. Mis van O. L. Vrouw Salve, (bij Votiefmissen) 2e geb. H. Pius I, 3e v. d. H. Geest, Pref. H. Maagd. Evangelleverklarlng. 6e Zondag na Pinksteren. Terwijl het Epistel ons leert hoe wij, Christenen, tot een nieuw leven her boren zijn toont ons de overige tekst der H. Mis, dat we in den strijd, waartoe dit nieuwe leven ons verplicht, al onze hoop op God moeten stellen, die alleen ons kan redden uit alle gevaar. Het Doopsel, zoo leert ons de H. Paulus, is als een graf waarin wij met Christus begraven worden om te ster ven aan den ouden mensch d.i. aan de zonde, en waaruit wij met Christus als nieuwe menschen verrijzen begif tigd m?t het leven der genade, dat in ons onsterfelijk zal blijven zoolang wij met Christus vereenigd blijven. JOH. DE HEER VARKENSMARKT TEL, 1309 AMERSFOORT Piano's - Orgels Radio Alleen betere merken. Hij, de Christus, zoo herinnert ons het Evangelie, zal ons daarbij behulp zaam zijn. „ik heb medelijden met de schare". Die woorden van liefde en barmhartigheid liggen nog immer op Zijn lippen terwijl Hij zittend aan de rechterhand des Vaders in den Hemel leeft om onze middelaar te zijn, terwijl Hij verborgen onder broodgedaante zichzelven wegschenkt aan dienstknecht en heer. Nuttige lessen bevat het H. Evangelie verder voor ons. Het voorbeeld van het volk dat onzen Heer gevolgd was, verdient vooreerst al onze aandacht. Deze vrome lieden verlieten hun huisgenooten en volgden den Zaligmaker verre weg in de woestijn om Zijn heilzame leer en Zijn onder richt te hooren. Hun ijver en hunne achting voor het woord Gods was zóó groot, dat een driedaagsch onderricht hen niet vermoeide noch verdroot hoe wel zij gebrek aan levensmiddelen be gonnen te krijgen en in gevaar kwamen op den terugweg te bezwijken. Van zulke menschen kon de Zaligmaker zeggen„Zalig zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid". Zijn ook wij zoo ijverig in het lezen en aanhooren van Gods woord? Durven ook wij de gemakken van het huiselijk leven eens op te offeren en door een driedaagsche retraite ons met Jezus|af te zonderen en ons te verzadigen aan de hemelsche goederen? Vervolgens, de Zaligmaker had mede lijden met de hongerige schare, doch daarbij liet Hij het niet. Het medelijden zette Hij om in de daadHij spijzigde het volk op wonderbare wijze. Welk een schoon voorbeeld wederom ior ons. Men treft Christenen aan die medelijden betuigen over den nood lijdenden toestand van hun naasten, men hoort hen zuchten over het droevig lot der armen en ongelukkigen. Doch hierbij mogen ze het niet latenwij moeten Jezus navolgen en werken van barmhartigheid beoefenen, wij moeten middelen beramen om den noodlijdende bijstand te kunnen verleenen naar ons vermogen. Zoodanig was de raad, dien de oude Tobias aan zijn zoon gaf, zeggende „Mijn zoon 1 geef van uw vermogen aalmoezen, keer uw gezicht nooit van eenig arm mensch af. Toon barmhartig heid op de wijze als gij in staat zijt. Hebt ge veel, geef veel, hebt ge weinig tracht nog van dat weinige iets te geven." Doen we dat opdat aan ons vervuld mogen worden 's Heeren woorden „Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid erlangen." Ook in den Heiligen Geest, vol vrede De heilige en Katholycke Kerck, Der Heiligen gemeenschap mede: Vergiffenis van alle quaet: Verrysenis van vleesch en üren, Het leven in volkomen staet, En niet bepaelt van tyt of jaren. Dit is 't Apostolyck geloof. Dat niemant ons hier van beroof'. J. VAN VONDEL. Het Credo van Vondel. lek stut de hoop van mijn gemoedt Met mijn geloof in Godt den Vader, Almaghtigh, en volkomen goet, Die hemel, aerde en zee te gader Hun wezen gaf. Ick rust met een Op Jesus, boven zijn genooten Gezalft, des Vaders Zoon alleen, Van eeuwigheit uit hem gesproten, Ons aller Priester, Vorst en Heer, En Leeraar, waerdigh prijs en eer. Die in den tyt oock door de kracht Des Geests, die heiligh is, ontfangen Uit Davids koninklyck geslacht, Na aller vaderen verlangen, Geboren wert uit eene Maeght, Maria: zonder schuit moest Iyden, En voor Pilatus stoel gedaeght, In 't endt, benaut van alle zijden, Aen 't kruis den bittren doodtsnick gaf; Gesloten wert in 't nare graf. Ter helle daelde: wederom Ten derden dage van 's doods keten Ontbonden, naer den hemel klom, Daer hy in glorie is gezeten Aen 's Vaders rechte hant, wiens magt Het al bestiert door zijn vermogen Vanwaermen hem ten oordeel wacht Als Rechter, in des hemels bogen, Om uit de woleken, zijnen troon, Te scheiden levenden en döon. KANTOORBOEKHANDEL «F.ri.TULPlS Laogestr. 65 Lo. Krommestr. TEL 326 Zilverstaai Vulpenhouders De Landlooper. Prof. dr. W. Pompe, vroeger Profes sor aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen thans te Utrecht, uitte zich 2n bespreking van prae-adviezen het onderwerp: „Voorkomen en bestrijden van bedelarij en landlooperij" als volgt: „Ik wensch mijn betoog aan te van gen met de verklaring, dat ik onkundig ben van het terrein van den bedelaar en van den landlooper. Ik heb echter het woord verzocht, omdat ik mij als 'jurist afvraag: Op welken rechtsgrond zou men speciaal tegen bedelaars en landloopers met een straf optreden? Ik heb nooit begrepen, waarom het iemand, onder bedreiging met straf, verboden wordt, om, indien hij in nood verkeert, anderen, zij het dan ook in het openbaar, hulp te vragen. In de veronderstelling, dat het publiek het onaangenaam zou vinden zoo'n man te laten gaan zonder hem iets te geven, of dergelijke armoede op straat te zien geëtaleerd, kan men bezwaar lijk voldoenden grond vinden. „Nog gekker is het gesteld met de houding tegenover den landlooper, den man, die zonder middelen van bestaan rondzwerft. Wanneer iemand zonder middelen van bestaan is, is de kans heel groot, dat hij zijn huis zal moe ten verlaten. Hij heeft dan geen ander alternatief dan te wandelen en daar mede een strafbaar feit te plegen, of stil te staan. Ik heb nooit begrepen op welken grond men zeggen kan: zoo dra gij gaat rondloopen, zijt gij, als landlooper, strafbaar. „Vele personen komen in minder gunstige situatie, maar daarom worden zij nog niet gestraft. Men is er toch wel overheen, dat een failliet gestraft moet wordenzou men ook het denk beeld, dat landloopers en bedelaars gestraft moeten worden, niet terzijde kunnen stellen Ik kan mij maar één grond van straf voorstellen, maar een grond, die zichzelf veroordeelthet is de reden, die Shaw noemt in zijn Majoor Barbarade eigenlijke misdaad is de armoede." geeft slechts gedeeltelijk contact. Tooneelkunstis altijd gemeenschaps kunst. Tooneel kan men nooit alleen spelen, zooals men wèl alleen een schilderij kan zien, een muziekstuk kan heoren. jOrootere vitaliteit, aanvaarding van d«n mensch in de totaliteit van groote mtnschelijkheid kenmerken het moderne tooneel; het keert zich tot den mensch als individu in de gemeenschap. Het doet ook sterker beroep op de ver beelding van den toeschouwer. De achterlijkheid der Katholieken op het gebied der schoone letteren begint te minderen. Waarom echter niet tevens op dramatisch gebied? Dit is juist de teere plek! Andere kunsten kunnen buiten het publiek ontstaan, tooneel kan dat niet. Voor 't overgroote deel onzer Katho lieken is het tooneel nog een vulgair vermaak. Tooneel is echter een ontzaggelijke macht tot verspreiding onzer denk beelden; we moeten die levend maken! Kunst is niet intellectualistisch, maar is een intuïtieve uiting, een stem uit het hart! Tooneel is de beste spiegel, die men den menschen kan voorhouden 1 T.G. Uit Rusland. De Sovjets stellen de prijzen van het uitgevoerde graan zoo laagmogelijk, waardoor een ware paniek op de graanbeurzen is ontstaan. Het Russische graan wordt tot de laagst mogelijke prijzen aangeboden, waardoor de no teeringen geweldig gedrukt worden. Hetzelfde ziet men bij de aanbiedingen van groote hoeveelheden petroleum en benzine tot de allerlaagste prijzen. Wanneer door een en ander de alge- heele ontwrichting ontstaat, achten de Sovjets al een groot deel van hun doel bereikt. De Sovjet-regeering krijgt het graan zeer goedkoop, zij betaalt een door haarzelf vastgestelden prijs, dan wel confisceert het graan eenvoudig. Het verschijnsel staat precies gelijk met het goedkoop verkoopen van gestolen kostbaarheden. En wat moet nu de Russische ver bruiker voor ditzelfde graan betalen Dertig of veertig maal zooveel als waarvoor het graan in het buitenland wordt verkocht! Dit is de ware tragedie van het economisch leven in Rusland. Reeds zijn aan de Sovjets belang rijke credieten onder garantie van graan aangeboden, mits het aan de boeren met geweld ontnomen graan in Rusland blijft. Maar de Sovjet-regee ring heeft tot nu toe deze aanbiedin gen afgewezen en gaat voort, ten be hoeve van haar doel graan uit te voeren uit een verhongerend land 1 uitzien" is, ligt het op den weg der regeering niet voort te gaan op den weg, die leidt tot verdere' beperking van het bedrijfsleven, nu de onder vinding heeft geleerd, dat wij aan de ;rens zijn gekomen en niet verder :unnen gaan." Toch wel aardig, dat men niet alle sociale wetten plotseling stop wil zetten. Het moet zeker geleidelijk gaan. Eerst eens wat langer laten werken door de arbeiders, die nog werk hebben een prachtmiddel tegen de werkloosheid is daten dan al die verzekeringen, veiligheidsmaatregelen en maar afbou wen en zoo langzamerhand weer terug schuiven naar den goeden ouden tijd, toen de arbeid ook zoo heerlijk „vrij" was en zelfs jeugdige kinderen er zich hartelust aan mochten wijden. Kerknieuws. TELEGRAM AAN Z. H. DEN PAUS. Aan den H. Vader werd het vol gende telegram verzonden: Aartsbisschop, Bisschoppen, geeste lijkheid en katholieke volk van Neder land, met groote droefheid gadeslaande de moeilijkheden, welke de H. Vader thans moet ondervinden, en met vurig verlangen uitziende naar een bevredi gende oplossing, betuigen innige deel neming, en scharen zich des te nauwei om den troon van hun gemeenschap- pelijken Vader, en zenden Inmiddels hun vurige gebeden op tot God. (w.g.) JANSEN, Aarlsbisschop van Utrecht. Tooneel. Tooneelkunst heeft een geheel eigen aardze is de meest menschelijke van alle kunst, omdat ze steeds mensch en tijd weerspiegelt, het dynamische wezen van den mensch uitbeeldt. De ontzaggelijke beteekenis van het tooneel is, dat 't moet bijdragen tot verhooging van onze beschaving. Hierin spreekt de levende mensch (acteur) tot den levenden mensch (toe- schóuwer), hier is de vonk van den een tot den ander, het meest volkomen contact van mensch tot mensch. De sprekende film kan dat niet, die Binnenland voor Damestasschen, Koffers en alle soor ten fijne Lederwaren LANGESTRAAT I05-AMERSF00RT of neemt een abonnement voor onder houd van uw schrijfmachine bi) h. ELZETÏAAR KANTOORBOEKHANDEL Q LANGESTRAAT 84 TEL. 528 üoos30'60,Tube SOci-JjjApothcn Uit den Omtrek DOM BETOOG. In zijn openingsrede van het Congres van den Neutralen Middenstandsbond had de voorzitter het natuurlijk ook over de ernstige crisis. Hij consta teerde, dat de economen allerlei tegen strijdige geneesmiddelen aanprijzen, zoodat het een onbegonnen werk is de toepassing ervan te beproeven. Hij wist echter wel, waaraan onze tegen woordige wereld lijdt: „De geheelewereld gaat gebukt onder den last der sociale wetgeving en der hooge belastingen, waardoor tal van bedrijven met verlies werken, en de werkloosheid toeneemt". Daar komt de liberale aap uit de neutrale mouwdie lastige sociale wetgeving heeft 't hem gedaan. Die kweekt luiaards. En daarom is er maar één middel, dat ons er weer bovenop kan helpen. Dat middel is „arbeid"! Waarlijk, de heer Schiirmann heeft dit met verheffing van stem gezegd. Tienduizenden, ja honderd-duizenden werkkrachtigen en werklustigen loopen in ons land rond, terwijl men hun nergens werk kan verschaffen. En dan wordt er geroepenHet eenige middel om uit de ellende te komen is arbeid! Men zou haast gaan denken aan een grap. Maar dan een sinistere grap. „Het spreekt van zelf", zoo zeide de heer Schiirmann nog namens zijn vereenigde middenstanders, „dat de middenstand niet verlangt, dat plotse ling alle sociale wetten zouden worden stopgezet. Maar, daar regeeren „voor Amersfoort UITSPRAKEN KANTONGERECHT. Eieren van wild vervoeren in be sloten tijd A. D., Veenendaal f5 of 1 week tuchtschool. Loopen op verboden grond: G. H., Lunteren f 3 of 1 d.; G. v. d. B., Soest idem. Op hondenkar zittenTh. L. V. Eemnes f5 of 1 d. DronkenschapJ. W. v. d. V., Soest f 10 of 4 d.; H. G. v. H., id.; D. V., Apeldoorn id.; H. D., Nijkerk id.; J. G., Amersfoort id.; C. S., id.; V. S„ IJmui- den id.; H. B., Hoevelaken id.; A. v. d. S., Amersfoort f 15 of 6 d.; dezelfde idem. In dronkenschap de orde verstoren G. U., Hilversum f 12 of 6 d. Trekdier onbeheerd laten: C. v. E., Nijkerk f7.50 of 3 d. Loopen door weiland: A. v. W. Leasden f3 of 1 d. Leerplichtwet: G. v. D., Amersfoort f3 of I d.; H. R., Spakenburg id.; W. de G., Spakenburg f 5 of 2 d.; J. deG., id.; N. v. d. B-, Amersfoort id. Schreeuwen te Amersfoort op den openb. weg: J. D. W., aldaar f5 of 2 d. Wielrijden zonder licht: G. B.,Soest f 5 of 2 d.; J. B., id.; A. S., Amersfoort id.; M. K., Baarn id.; P. G. V., Amers foort id.; A. v. d. H., id.; R. V., Baarn id.; G. H. K., Amersfoort f3 of 1 d.; J. de H., Spakenburg id. Wielrijdende geen gevolg geven aan politiebevelP. H., Soesterberg f5 of 2 d. Autorijdende de veiligheid van het verkeer in gevaar brengen: W. S. Soest f 10 of 4 d.; J. v. d. B., id. Soest Burgerlijke!Stand. Geboren 23. Cornells Wilhelmus z. v. W. v. Burgsteden en H. v. Laar' Zwarteweg 5. 24. Jacoba, d. v. J. Walet en J. v. d. Kieft, Wiekslooterweg N.Z. 37 d. 29. Wilhelmus Franciscus Gcrardus v. T. M. A. Snijders en J. W. a Berkers, Kerkstraat 23. 28. Siemen, z. v. T. de Bruin en A. v. d. Horst, Verlengde Postweg 87. 27. Johannes Bernardus Antonius, z. v. J. H. van Schalkwijk en C. J. Rademaker, Steenhofstr. 55. Ondertrouwd: 24.J.vanGeijtenbeek en J. J. A. Spelt. Gehuwd: 30. J. W. H. Sukkel en G. J. W. Wehman. 1. J. Koning en H. Brink. 1. D. van Reenen en J. Verkerk. Overleden: 27. Anthonia v. Rooyen jr., ongeh. Amersf.str. 28. Henderina Fontijne, 65 jr, ongeh. Heideweg 36. Baarn Burgerlijke Stand. Geboren: Hildegard Marretje Mar- garetha, d. v. M. Hornsveld en A. Gabriel Gerrit, z. v. L. v. Wessel en 1. Walet Caecilia Antonia, d. v. J. Ensink en N. E. W. Thiele Theo doras Maria, z. v. G. G. de Bruijn en A. Schijveschuurder Anna Maria, d. v. H. Robberse en C. J. v. d. Veen Ondertrouwd: J. P. Both en C. Kroon A. I. de Ruyter en W. M. Groene- stein. Overleden: Elisabeth Geertruida Sleutel, 75 j.. wed. v.J. W.J. Duncker Adrianus van Asselt, 70 jaar, geh. met C. S. Hollenberg. Soesterberg In de concertzaal van het „Soester- dal" had de uitreiking van een vaan del plaats aan het bestuur van de vereeniging Gemengd koor. Deze plechtigheid had een feestelijk karakter. De voorzitter heette de tal rijke aanwezigen van harte welkom, in het bijzonder den heer Koenders als vertegenwoordiger van het Ge meentebestuur en den heer Casteleyn als beschermheer, waarna het kinder koor zeer verdienstelijk eenige liedjes liet hooren. Vervolgens had de uitrei king van 't vaandel plaats. Het vaandel is in goud op lila uit gevoerd. Boven prijkt het wapen van Soest een ploeg en een hooischelf in de Soester kleuren terwijl een opkomende zon gewaagt van de durf en de verwachting, welke de nog jeug dige vereeniging bezielt. Een maagd met krans, gereed tot lauweren en ge flankeerd door gouden lauriertakken, wijst op de lauweren reeds verkregen en de hoop op nieuwe lauweren, nog door de jeugdvereeniging te behalen. Na een oogenblik pauze zong daar op het koor bijzonder goed een twee tal nummers een bewijs, dat het koor een vaandel waard is, ook dat de accousiiek van de concertzaal in het Theehuis niet te wenschen overlaat. Te zes uur verliet men daarop het Theehuis, om met muziek en vaandel een rondgang door het dorp te maken. Mijnhardl's Poeders Doos 45 ct- Bij Uw Drogist.

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1931 | | pagina 1