Katholiek Orgaan voor Amersfoort en Omstreken FONGERS Het beste Adres G. Keuneke Abonnementen kunnen elke week ingaan, doch opzegging van abonnement moet geschieden voor den aanvang van een nieuw kwartaal. Prys per 3 maanden f 1.00. Buiten Amersfoort f 1.10 De €embode Adverlentiën 26 cent per regel. Billijke tarieven voor handel en nijverheid bij geregeld adver- teeren. Adverlentièn moeten Dinsdag en Vrijdag vóór 8 uur in den morgen zijn bezorgd. Kantoor on Drokkerll Langegruht 28 ta Amersfoort - Talafoon 3!4 Soraohllnt alkan Dinsdag, an Vrijdagmiddag - Poat-glro no. 44234 Vijf en veertigste Jaargang Vrijdag 10 Juli 1931 - No. 29 Er zijn twee soorten van n op de wereld: egoïsten en altruïsten. Egoïsten zijn menschen, die leven voor hun eigenbelang; altruisten zijn men schen die leven voor het belang van anderen. De eersten zijn de meesten, de taatsten zijn de besten. Epistel en Evangelie. 7de Zondag na Pinksteren. Les uit den brief van den H. apostel Pauiusaan de Romeinen; VI, 19—23. Broeders! Ik spreek menschelijker- wijze wegens de zwakheid u ws vleesches Want gelijk gij uwe ledematen hebt aangeboden om der onreinheid en der ongerechtigheid dienstbaar te zijn ter ongerechtigheid, biedt alzoo nu uwe ledematen aan om der gerechtigheid te dienen tot heiligmaking. Want toen gij dienstknechten waart der zonde, waart gij vrij ten aanzien der gerech tigheid. Wat vrucht hebt gij toen gehad van datgene, waarover gij u thans schaamt? Het einde immers daarvan is de dood. Nu echter, vrijgemaakt van de zonde en dienaars van God ge worden, hebt gij uwe vrucht tot heilig making en, als einde, het eeuwig leven. Want de soldij der zonde is de dood, maar de genade-gave Gods is het eeuwig leven in Christus Jesus onzen Heer. EVANGELIE volgens den H. Mattheüs; Vil, 15—21. In dien tijd sprak Jezus tot zijne leerlingen: Wacht u voor de valsche profeten, die tot u komen in schaaps klederen, maar inwendig grijpende wolven zijn; aan hunne vruchten zult gij hen kennen. Plukt men wel druiven van doornen, of vijgen van distels? Zóó brengt elke goede boom goede f vruchten voortdoch de slechte boom brengt slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen, noch een slechte boom goede vruchten voort! die geen goede vruchten voortbrengt, zal uitgehouwen en in het vuur ge worpen worden. Aan hunne vruchten derhalve zult gij hen kennen. Niet ieder, die tot Mij zegt: Heer! Heer! zal ingaan in het Rijk der he melen; maar die den wil doet van mijnen Vader, die in de hemelen is, hij zal ingaan in het Rijk der hemelen. Liturgische Kalender. Week van 12-18 Juli. Zondag 12.7e Zondag na Pinksteren, Tijdeigen, Mis Omnes gentes, 2e geb. H. joannes Gualbertus, 3e H.H. Nabor en Felix. Maandag 13. H. Anacletus, 2e geb. A. cunctis, 3e naar keuze. Dinsdag 14. H. Marcelllnus, 2e geb. H. Bonaventura, Credo. Woensdag 15. H. Henricus, 2e geb. H. Plechelmus, 3e A cunctis. Donderdag 16. O. L. V. v. d. Berg Carmel, Credo, Pref. H. Maagd. Vrijdag 17. H. Alexius, 2e geb. A. cunctis, 3e naar keuze. Zaterdag 18. H. Fredericus, 2e geb. H. Camillus, 3e H. Symphorosa. Evangelleverklarlng. 7de Zondag na Pinksteren. Onze Zaligmaker had op liet einde der beroemde bergrede zijn toehoor ders opgewekt en aangespoord om den enpn en smallen weg die ten Hemel leidt in te gaan, door weinig menschen bewandeld, terwijl de breede weg die ten verderve voert door velen wordt betreden. Voorziende dat er in den loop der tijden veie valsche leeraars zouden opstaan die den menschen een ruimeren en gemakkelijker weg zouden wijzen, vermaant Hij hier zijn toehoor ders en ons allen om ons voorzichtig voor zulke dwaalleeraars in acht te nemen: „Wacht U voor de valsche Profeten". Vele van die profeten zijn reeds in den loop der tijden opgestaan en hebben door hun valsche leerstellin gen die den menschelijken hoogmoed de menschelijke hartstochten in het gevlei kwamen, vele zielen van den rechten weg afgetrokken. Is dit ook niet voor een groot deel het geval bij het succes der afvals- beweging in de 16e eeuw: door de afschaffing van het celibaat, de biecht, de goede werken, het vasten, door JOH. DE HEER Piano's - Orgels - Radio ieder tot uitlegger te maken van de H. Schrift? Werd de weg ten Hemel toen niet te smal en te eng verklaard en geweldig verbreed? Gebeurt dit nog niet dagelijks binnen en buiten ons kamp door gesprekken en geschrif ten waarin de Katholieke geloofs- en zedenleer, het Katholieke geloofsleven als te streng of ais onuitvoerbaar wordt voorgesteld? Gesprekken en geschrif ten waarin gerailleerd wordt met de vermaningen der kerkelijke overheid betreffende de gevaren van neutrale lectuur, gemengde vereenigingen of uitvoeringen, dansvermaken en ten slotte de hedendaagsche kleeding I De weg naar den hemel moet verbreed worden, ze is voor velen te eng en te smal. .,Aan hunne vruchten zult gij ze kennen." Inderdaad, ziende de vruch ten, die de valsche leerstellingen hebben voortgebracht, ziende de chaos in de menschelijke maatschappij, de omver werping van alle gezag, de opstand en revolutie, de ontreddering van het huwelijk, de ontaarding van het sexu- deze verderfelijke vruchten kunnen we zonder vrees voor dwaling getuigen dat de boom die ze heeft voortge bracht door en door ziek is, totaal bedorven en slecht is. jAan hunne vruchten zult gij ze kennen, een goede boom brengt goede vruchten voort." Mogen we deze uit spraak van de eeuwige Waarheid ter harte nemen! De boom, waarvan Christus hier spreekt, beteekent elke mensch, de vruchten beduiden zijn goede werken, Christus verwacht dus van eiken mensch goede werken; het kwade te laten is derhalve niet vol doende, wij moeten ook het goede doen door als Christen te leven in de beoefening dier deugden welke Christus ons heeft voorgehouden door woord en voorbeeld, opdat aan ons niet ver vuld worde het verschrikkelijke woord „Alle boom, die geen goede vruchten voortbrengt, zal uitgehakt en in het vuur geworpen worden." Tracht dan in te gaan door de enge poort en langs den smallen weg die ten leven leidt en gij zult als vrucht bare boomen overgeplant worden in het rijk der gelukzalige eeuwigheid. welke wijzen op een steeds grooter behoefte aan religieuse opvulling van het deernisgevoel met de onterfden en het verlangen naar een betere wereld. Het is daar een tragische worsteling, tusschen verschillende richtingen. Van onzen kant is meer tact noodig, om dit proces in gunstigen zin te doen verloopen. Er is geen enkele reden te bedenken, waarom men de S.D.A.P. in haar ge heel ten aanzien van haar verhouding tot den godsdienst zwarter moet af schilderen dan noodig is. We zien er ook het nut niet van in, om den religieus-socialisten telkens en tergend de uitlatingen van vrijdenkers- socialisten voor te houden en hun met een zekeren triomf toe te roepenZie je, dat is nou het echte socialisme! We moeten tegenover deze beweging, mrvan een katholiek verwijderd aient te blijven, toch staan met begrijpend hart en aanvoelend gemoed. Er zijn daar zoo v^el menschen, die eigenlijk bij ons hoorden, maar die mede door onze schuld werden afgestooten en nu als heftige vijanden tegenover ons schijnen te staan. De lijn der beginselen dienen we strak te houden, maar laat ons dan niet allereers en hoofdzakelijk speuren naar het verkeerde, naar het afstootende in het socialistische kamp. Ook in dien kring leeft een ont zaglijke hoeveelheid „goede trouw". De Socialisten. Reeds meermalen hebben wij opge merkt, dat de socialisten beginsel en partij haast indentiek beschouwen. Daarvandaan zijn de socialisten in zuiver organisatorisch opzicht vaak sterker dan de katholieken. Maar juist omdat bij hen de politieke drijfveeren zoowat samenvallen met de directe belangen van hun partij, kunnen zij hun partij slechts heel moeilijk als een werktuig zien, als een middel, dat voor een verder verwijderd doel gebruikt kan worden. Bij het bepalen van hun standpunt, berekenen zij daarom meestal alleen de oogenblikkelijke situatie, en de oogenblikkelijke gevolgen daarvan voor hun partij. Zij voelen de taktiek niet aan om een belangrijk tijdelijk goed op te offe ren en daardoor een later redelijk te verwachten grooter goed te bemach tigen. Bij hen Is de georganiseerde macht hoofdzaak, niet de berekenende t die situaties schept en vooruit ziet ij de beschouwing der Sociaal De mocratische beweging in onze dagen krijgt men wel eens den indruk dat er inzake de geestelijke fundeering der beweging allerlei vlottende tegenstrij digheden aan 't woelen zijn, welke door het organisatie en propaganda-verband steeds moeilijker bijeen te houden zijn. Er verschijnen zeldzaam domme en verwaten geschriften als van een partij genoot, die de S.D.A.P. in haar geheel wil terugdringen naar de vrijdenkerij en de bestrijding van het bijzonder onderwijs. Daar zijn ook uitingen, 1 fTTvim T Til Hflü KANTOORBOEKHANDEL ■gF. d. TULP BH Langcstr. 69 lo. Krommcrir. TEL. 526 Zilverstaai Vulpenhouders Zie Etalage. 80 ct. Groot Seminarie Rijzenburg, zal op 10 Augustus a.s. vijftig jaren priester zijn. Dit gouden priesterjubilé zal eerder worden gevierd n.l. op 16 juli, dus daags na de toediening der H.H. Wij dingen door Z.H. Exc. Mgr. J. H. G. Jansen, Aartsbisschop van Utrecht. Deze viering vindt plaats in het Seminarie. Op dezen vieringsdag zal tevens het ontslag van Mr. Schaepman als president van Rijzenburg ingaan. Binnenland In de Dinsdag onder leiding van den Commissaris der Koningin in Utrecht gehouden vergadering van de Provin ciale Staten van dat gewest werd, na onderzoek der geloofsbrieven, besloten alle gekozen 41 leden der Staten toe te laten. Allen legden daarop de eeden (of beloften) af. Daarna hield de Commissaris der Koningin een toespraak waarin hij de nieuwe leden geluk wenschte met hun benoeming en den heengeganen dank zegde voor hetgeen zij in het belang der Provincie deden. Daarna herdacht spr. met sympathie Jhet onlangs over leden Statenlid, den heer Timmermans. Tenslotte sprak spr. er zijn spijt over uit dat het aandeel, dat de Provinciën krijgen van de weggeldheffing, niet evenredig is aan de sterke uitbreiding der uitgaven op dit gebied. Hierna werden de agendapunten naar de afdeelingen verzonden of commis soriaal gemaakt, waarna de lieer Lustig (V.D.) een tweetal door hem ingediende vragen toelichtte, de eerste betreffende het toegezegd overleg door Gedep. Staten met de Melkcontrölestations te Utrecht en te Amersfoort en de tweede ten aanzien van de drinkwatervoor ziening in het Z.W. der Provincie (Lopikerwaard). In de Woensdagmorgen gehouden zitting werden de aftredende leden van het College van Gedeputeerde Staten de heeren G. H. J. van Spanje, Mr. de Vink, Mr. Diepenhorst, Kettlitz, de Beaufort en Weykamp herkozen. Als buitengewoon lid van Gedep. Staten werd benoemd de heer Van Andel. De griffier leest een adres van inge landen van Soesterveen met verzoek een betere afloozing. Ter afdoening gerenvoyeerd naar Ged. Staten. De zitting wordt vervolgens geschorst tot Dinsdag 21 Juli des morgens 10 uur. Kerknieuws. AARTSBISDOM. UTRECHT. Z.H.Exc.deAarlsbisscnopvanUtrecht tent te Hoonhorst. MGR. SCHAEPMAN. Mgr. Schaepman, president van het'kort na aankomst overleed. Uit den Omtrek Soesterberg Gevonden voorwerpeneen hoes (auto). 2 belastingmerken (rijwiel), een rozenkrans in étui, een kindermutsje, een rugzak met inhoud, een rol electr. snoer en een kinderhoedje. EEN MOOI SUCCES. De heer A. Tammer, brood-en ban ket-bakker, behaalde op de bakkers- tentoonstelling Ie Nijmegen, afdeeling georganiseerde bakkers-patroons, voor zijn ingezonden melk- en waterbrood 2 tweede prijzen, waardoor hij boven dien het hoogste aantal punten be haalde en zoodoende in het bezit kwam van den kampioensprijs, bestaande uit ean zilveren molen, welke thans in zijne étalage is te bezichtigen. Voor waar een mooi succes! De heer Tammer behaalde in de laatste jaren op verschillende tentoon stellingen in binnen- en buitenland, niet minder dan 26 prijzen. Het is dan ook geen wonder dat de heer Tammer, die meermalen als jury lid heeft gefungeerd, ook nu weer als jury-lid is aangezocht voor de in Oc tober a.s. te houden bakkers-tentoon stelling te Utrecht. Inwoners van Soesterberg, wees trotsch zulk een bakker in uwe woonplaats te hebben en gij zult het niet'meer noo dig oordeelen, uw brood en banket anders te koopen dan bij den bakker uwer woonplaats. Soestduinen De vrijwillige brandweer werd ge alarmeerd voor een heidebrand op gronden toebehoorende aan den Staat der Nederlanden nabij Soestduinen. Voordat de brandweer uit Soest ter plaatse verscheen, was de brandweer uit Soesterberg reeds ter plaatse ge weest, die het vuur oogenschijnlijk had gebluscht. Het bleek echter dat nog op eenige plaatsen het vuur smeulende was, waarom de Soester brandweer de verdere blussching op zich heeft genomen. Vermoedelijk is de brand ontstaan door het achteloos wegwerpen van een sigaar of sigaret. Een oppervlakte van ongeveer 6 H.A. is verbrand. Gemengde Berichten De dijken om een nieuw dok, dat bij Antwerpen gegraven wordt, zijn door den geweldigen regenval bezwe ken. Omstreeks 45 H.A. land is onder water geloopen, doch er deden zich geen persoonlijke ongevallen voor. Een Haagsche dame is des nachts in een hotel te Berlijn van haar sieraden, ter waarde van 6000 mark, beroofd. Tijdens een hevig onweer, dat bo ven Berlijn heeft gewoed, zijn twee personen door den bliksem getroffen en op slag gedood, terwijl een vrouw, die naast één der slachtoffers op een bank in een park zat, zoo ernstig werd gewond.dat zij in bewusteloezen toe stand naar het ziekenhuis moest wor den vervoerd. Een 37-jarige ongehuwde man is te Vlaardingen met zijn motorrijwiel geslipt en tegen een boom gereden. Met een ingedrukte borstkas is hij naar het ziekenhuis overgebracht, waar hij kort na aanknmat nvprlppd. voor Damestasschen, Koffers en alle soor ten fijne Lederwaren LANGESTRAATI05-AMERSF00RT 'Aan de grens bij Munnekemoer pro beerden vijf wagens met zigeuners de grens naar ons land te passeeren. Amb tenaren wisten dit echter te beletten. De resultaten, die het Nederland- sche bankbedrijf in 1930 heeft weten te behalen, zullen vele industrieelen hebben doen watertanden. De vier grootste, alleen in Nederland werkende banken (Amsterdamsche Bank Rotterdamsche Bankvereeniging, De Twentsche Bank, Incassobank) hebben in 1930 tezamen bruto f50 milüoen verdiend, tegen f57.4 millioen in 1929. Binnenkort zullen te Amsterdam aanhangig worden gemaakt de plan nen voor het bouwen van woningen in een drietal „eenheidsdorpen", elk omvattend een 1200 woningen. De woningen zullen volgens het plan bestaan uit een woonkamer met keuken en secundaire ruimten op den beganen kamers en een douche deze huizen te kunnen verhuren voor minder dan f6. Te Zuiderveen is een boerderij door den bliksem getroffen en grootendeels in vlammen opgegaan. Het voorgebouw kon behouden blijven en ook het vee is gered. Van de 1800 duiven, welke deel namen aan de vlucht van uit Valladolid (Spanje) en aldaar werden losgelaten, zijn tot nog toe slechts 6 duiven op haar hokken teruggekeerd, n.l. resp. te Luik, Tilburg, Maastricht, Luik, Gent en Hilversum. Aan deze vlucht werd deelgenomen van uit Frankrijk, België en Nederland. Het 5-jarig zoontje van den heer C. Broere te Nieuw-Lekkerland ge raakte aan den Middelweg te water. Zijn hond sprong hem onmiddellijk na en had het knaapje, toen er hulp kwam opdagen, reeds op het droge gebracht. Te New-York zijn bij de viering van den Onafhankelijkheidsdag bijna 200 menschen gedood, velen door het afsteken van voetzoekers, doch meer nog door motor-ongelukken en ver drinken. Op den onbewaakten overweg te Zevenhuizen heeft een ernstig ongeval plaats gehad. Drie jongelieden, achter elkaar rijdend wilden den overweg passeeren. Door den hevigen tegen wind lagen zij gebukt over het stuur, waardoor zij een slecht uitzicht had den op den onbewaakten overweg. Hierdoor werd de I9-jarige A. R. uil Rotterdam door den trein gegrepen en op slag gedood, terwijl zijn fiets totaal werd versplinterd. Uit Hongkong wordt gemeld, dat de overstroomingen in de provincie Kwantoeng, die zich tot Kanton heb ben uitgebreid, thans afnemen. Naar schatting zijn 4000 personen door deze overstrooming om het leven gekomen. De politie te Rotterdam heeft 3 personen gearresteerd, verdacht van valsche munterjj. Een volledige instal latie tot het maken van valsche gul dens werd gevonden. Een krantenbericht meldde dezer dagen, dat d.e oud-minister Colijn in den Wieringermeerpolder aldaar ge groeide aardbeien gegeten had. -Dit is zeer merkwaardig. Maar wat nog merk waardiger is— aldus schrijft men aan de „N. RL Ct." is het volgende. In het noordelijk gedeelte van de Meer bij de Westpunt van Wieringen fietst men door onafzienbare normaal op gegroeide korenvelden. Echt golvend graan. Van gewone hoogte en dicht heid. Men weet niet wat men ziet, en denkt in de Haarlemmermeer te zijn. Geen landbouwer of expert had dit ooit mogelijk geacht en toch is het zoo. Ook zij gemeld, dat weer vele kilo meters schulpenweg zijn aangelegd. vrnrKANTOORMEUBELEN «n SCHRIJFMACHINES hebben wij boven onze zaak SPECIALE TOONKAMERS Fa. H. ELZETIAAR LANGESTRAAT 84 TEL. 528 Men kan tegenwoordig bij Nieuwe Sluis (even ten Noorden van Kolhorn) de meer inrijden met fiets of auto, en dan langs een oneindig langen vol komen bochtloozen weg rijden naar Sluis I, welke al geheel gereed is en in gebruik gesteld. Vandaar gaat men links om en rijdt regelrecht tusschen de korenvelden op Wieringen toe. En 12 maanden geleden was de zaak nog niet eens drooggemalen.... BERICHTEN UIT 1 AMERSFOORT TENTOONSTELLING. Het is een verblijdend verschijnsel, dat de leiders van de Kath. rijpere jeugd de geest des tijds verstaan. Uit tallooze uitingen hier en elders is dit te merken. Dit blijkt ook weer uit de tentoonstelling, welke Zondag a.s. in „St. Aechten" wordt gehouden. Kunstvolle teekeningen, snij- en figuur- zaagwerk, nuttige en fraaie handwerken toonen ons hoe ond1"- de leiding van bekwame leidsters er leiders groote vorderingen zijn gemaakt. En ook de minder geslaagde pro ducten, welke op deze tentoonstelling aanwezig zijn, getuigen toch van de ijver en de liefde der jeugdige ver vaardigers. Wij kunnen dan ook niets anders doen dan iedereen op te wekken een half uurtje hier door te brengen. De tentoonstelling is geopend van na de Hoogmis tot half acht, terwijl de toegang kosteloos is. Uw talrijk bezoek is een aanmoedi- ng voor leiders en leden en het zal bovendien u nog grootere waardeering geven voor het zoo noodzakelijke werk: de vorming van onze Kath. rijpende jeugd tot mannen en vrouwen van de daad. De Amersfoorfsche bevolking be droeg op 1 Januari 1931 18.930 M., 19.604 Vr., totaal 38.534 personen. Van 1 Januari tot 1 Juli 1931 ver meerderde de bevolking door geboorte met 180 M., 199 Vr., totaal 379 en door vestiging met 749 M., 744 Vr., fttaal 1493. In genoemd tijdvak ver- In het eerste halfjaar van 1931 alzoo een toename van 515 inwoners n.l. een overschot van geboorten van 180 en een overschot van vestiging van 335. De tweede wandeltocht van den A. B. v. L. O. zal worden gehouden op Zaterdag 1 i Juli. Gewandeld wordt in de richting Hamersveld. Afmarsch om half drie van het Julianaplein. Het staat nu vast, dat het groote circus Gleich in Amersfoort zal komen en wel in den loop van de maand Augustus. Ongetwijfeld zullen velen uit deze omgeving van de gelegenheid gebruik maken, dit reuzencircus te bezoeken. Omtrent het programma schreef de Zwolsche Courant van 3 Juli: „Een mooi programma met schitterende paardennummers, verbluffende staal tjes van acrobatiek en een fraaie ver zameling van wilde dieren Een pracht-aanblik, die geweldige arena, waar omheen amphitheatersgewijze de de dichte menschenrijen.

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1931 | | pagina 1