Katholiek Orgaan voor Amersfoort en Omstreken R. K. Spaarbank - Amersfoort Studieboeken Fa. H. Elzenaar Bel dan op No. 42 Abonnementen kunnen élke week ingaan, doch opzegging van abonnement moet geschieden voor den aanvang van een nieuw kwartaal. Prijs per 3 maanden f 1.00. Buiten Amersfoort f 1.10 De €embode Mverlentün 26 cent per regel. Billijke tarieven voor handel en nijverheid bij geregeld adver- tceren. Advertentièn moeten Dinsdag en Vrijdag vóór 8 uur in dm morgen zijn bezorgd. Kantoor en Drakkeri] Langegracht 28 te Amersfoort - Telefoon 314 Vijf en veertigste Jaargang Verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagmiddag Post-giro no. 44234 Dinsdag 14 Juli 1931 - No. 30 Menschen, die leven voor liet belang van anderen, hebben tot beginsel: wel willendheid. Van nature zijn alle men schen egoist; opvoeding of zelfopvoeding maakt altruist. Voor den Vrede. We weten het allemaal nog wat een zucht van verlichting er opsteeg toen eindelijk in November 1918 een einde werd gemaakt aan de 4-jarige slacht- ttng gedurende den wereldoorlog. We weten ook allen, hoe onder lei ding van president Wilson, het einde werd aangekondigd van alle oorlogen. We weten hoe millioenen aan weers kanten hebben gevochten en zijn ge storven in de meening, dat dit nu wel de laatste menschenslachling zijn zou en dat daarna heel de wereld wel in verzet zou komen, als de volkslei ders bijgeval weer naar de wapenen zouden willen laten grijpen. En hoe zijn we allen ontgoocheld 1 Van al de mooie leuzen is nu, 13 jaar na den vrede, niets overgebleven. Ontwapening 1 De landen staan stijf van de bajo netten. Milliarden worden aan verster kingen verkwist; uitvinders zwoegen zich in het zweet, voor het uitdenken van al maar moorddadiger oorlogs instrumenten. En in Genève wordt vergaderd. Daar heeft men een machtige Vol kenbond. Daar worden schoone woor den gesproken. Daar wordt de verbroedering gevierd. En thuis worden nieuwe wapenen ge smeed. Niemand gelooft nog aan een eeuwi gen vrede. Niemand gelooft er nog aan recht boven macht en de wereld schijnt gereed te staan om in een nog vreese- lijker oorlogsavonluur ten onder te gaan. En toch, het volk wil dat niet! Noch hier, noch in Frankrijk of in Duitschland, of Italië, of waar ook. Maar het volk wordt opgezweept en misleid. De leiders praten en zwoegen en meenen hun land het best te dienen door sterke bewapening, veel soldaten, een groote macht I En gebeurt er niets, laat men de heeren daar in Genève heen peuteren, dan zal op een kwaden dag weer de lont in het kruit vliegen en ieder landsverdediger zal weer een Gode welgevallig werk meenen te verrichten, zooveel mogelijk vijanden neer te slaan! niet meer te halen is. O, wat hebben we een haast 1 Nie mand weet eigenlijk waarom, maar wij hebben tegenwoordig allemaal haast. Wie wandelt er tegenwoordig nog? Wie kuiert er in onzen tijd nog. Kuieren, wat was dat ook weer? Men kuiert niet meer. Men hangt aan een tram, men ligt op een fiets, men snort elkaar voorbij. Men ziet niets, men hoort niets. En al sneller wordt het tempo. Het wordt een dui- velsdans. Eindelijk kunnen wij niet meer en wij zakken in elkaar. Geknakt, gedood door de machinale kracht, die ons de zoo noodzakelijke rust had ontnomen". Wi] doen alles „eventjes". We stappen nu naar een ander on derwerp en gaan een stukje citeeren over onzen modernen, jachtendcn tijd. De voormalige hofpredikant Ds. Ger ritsen, schetst onzen tijd als volgt „Onze tijd is een jammerlijke lijd, een schrikkelijke tijd, een ellendige tijd. Het is alles fabriek, fabriek. Het is alles graf, graf. Wij hebben de mecha nische kracht ontketend. Maar zijn op onze beurt door haar onderworpen. Daardoor is het levens-tempo des menschen buitengewoon versneld. Van de heele en de halve noten zijn we gekomen tot de trillers. Het bliksemt tegenwoordig overal in de wereld. De telegraaf bliksemt, de telefoon bliksemt, de treinen bliksemen. Niemand heeft in deze dagen meer tijd. Voort, voort moeten wij. Geen oogen- blik mogen wij stilstaan. Altijd klinkt de zweep van dien geheimzinnigen i drijver, die overal en nergens is, door de lucht. Alles gaat tegenwoordig al tijd eventjes. Wij komen „eventjes" een visite, „eventjes" een praatje ma ken! WeJ moeten „eventjes" hierheen, „eventjes" daarheen. Wij gaan „even- 8es" naar Utrecht, „eventjes" naar roningen, „eventjes", zoo noodig, naar Berlijn. Wij reizen des daags en wij reizen des nachts. Wij reizen wakende en slapende. Wij reizen niet meer, wij vliegen. Wij springen op de tram. Wij breken de beenen. Wij hebben geen minuut te verliezen. Voor een minuut wagen wij ons leven. Wij hangen met onze oogen aan de wijzers van de klok. „Al zoo laat" mompelen wij en we grijpen naar ons horloge, om den tijd van de klok te controlecren met onzen tijd. Het kon eens zijn, dat wij nog twee minuten te goed hadden. Dan was het mogelijk, dat wij den trein nog haal den. En wij gaan weer aan den haal, om den trein te halen, die misschien JOH. DE HEER VARKENSMARKT TEL, 1309 AMERSFOORT Piano's - Orgels - Radio Franco levering huis. Binnenland DE JONGE WERKMAN. Het Episcopaat van Nederland heeft bepaald De statuten van de Federatie „De Jonge Werkman" worden goedgekeurd. Het Episcopaat heeft bezwaar tegen een permanent contact met jeugdbe wegingen van andersdenkenden, maar niet tegen samenwerking voor bepaald omschreven doeleinden, zooals b.v. het verzamelen van statistische gegevens; het houden van enquêtes; het doen van publicaties, die het werk der jcugd- vorming en de belangen der Nederland- sche Jeugd betreffenhet initiatief ne men tot en het leiden van acties van >or de jeugd, mits deze door alle partijen gezamenlijk en door ieder af zonderlijk worden gewenscht en goed gekeurd advisccren omtrent materiee- len steun en toezicht houden op de wijze, waarop overheidssteun besteed wordt; het beschikbaar stellen van hulpmiddelen voor de praktijk van het jeugdwerk. DIOC. BOND KATH. RADIO-VEREEN. IN HET AARTSBISDOM. Tot adviseur van den Bond is door Z.H.Exc. Mgr. J. H. G. lansen, aarts bisschop van Utrecht, benoemd de Zeereerw. heer J. H. Hooyman, pastoor te Amersfoort. JEUGDORGANISATIE. In de drie Zuidelijke bisdommen en liet Aartsbisdom zullen in Septem ber groote demonstraties gehouden worden door de Katholieke Meisjes- organisaties, n.l. op 13 Sept. te Breda, den Bosch, Roermond, Arnhem, Hil versum en Dokkum en op 27 Septem ber te Utrecht. De R. K. Jeugdcentrale van de stad Utrecht heeft de geheele regeling op zich genomen voor Utrecht. Des morgens zullen H.H. Missen worden opgedragen in de O.L.Vr. en de H. Hart-kerken. Daarna trekken de meisjes naar de parochiehuizen en pa tronaatsgebouwen 0111 in den namiddag in reusachtigen stoet door Utrecht te trekken langs het Paleis van Mgr. Jan sen, Aartsbisschop van Utrecht, om vervolgens ook hulde te gaan brengen aan den Commissaris der Koningin cn den burgemeester van Utrecht. FEESTDAG MARIA HEMELVAART. Daar de feestdag van O. L. Vr. Ten Hemel-Opneming op 15 Augustus a.s. op een Zaterdag valt, heeft Mgr. Aen- genent, bisschop van Haarlem, aan alle bedrijven, kantoren, winkels en zaken in het Haarlemsche diocees dispensatie verleend in het voorschrift om op dien dag te sluiten. Uit den Omtrek Baarn GeborenAnna Maria, d. v. H. Robbersc en C. L. van der Veen Ursela Klaasinka, d. v. B. v. Kerten en K. M. Falter Wilhelmina Jana, d. v. W. van 't Wel en J. Scholten Daniel Herman, z. v. C. Limburg en H. G. Windemuller. Overleden lohanna Charlotta Koops, 4 weken Henriette Louise Hauschildt, 73 jaar, geh. met S. C. Klatte. KANTOORBOEKHANDEL «F. II. TULP H L.ngestr. 66 to. Krommwlr. TEL 326 Zilverstaai Vulpenhouders Zie Etalage. 80 ct. Eemnes Burgerlijke stand. Geboren: Hendrik Elbertus, z. van J. Ferken en A. M. Raven. Hoogland De voormalige predikant der Ned. Herv. Gemeente alhier, Ds. Reeser, is ernstig gewond bij een ongeval te Winterswijk. Ds. Reeser zou juist dezer dagen hier in het huwelijk zijn getreden. De zoinerschouw over de Malen- wetering, beginnende aan de Brand tot ann de Malesluis, zal plaats hebben op Vrijdag den 17 Juli a.s. des namid dags 3 uur. Burgerlijke stand. GeborenRika, d. van J. Klelnveld en P. J. v. Daatselaar. Jeannette Mathilda, d. van G. Mossink en M. M. H. van Munster. Wilhelmus Ge- rardus, z. van J. v. d. Heuvel en M. Herder. Ondertrouwd J. E. v. Tweel en H. A. Hoogland. GetrouwdH. G. Keizer en H. M. v. Hamersveld. Leusden Burgerlijke stand. Geboren Antonia d. van A. Vecnen- daal en B. Ederveen. LGehuwd: H. Wijnands en G. J. Pothoven. Stoutenburg Gevonden een portemonnaie met geld. Inlichtingen bij den gemeente veldwachter. Soestdijk Op 1, 2 en 3 Augustus a.s. zal in de Mariascliool een fancy-fair worden gehouden ten bate van de R. K. kerk te Soestdijk en liet Parochiehuis. Soest Tot directeur van de Soester Muziek vereniging in de vacature, ontstaan door het bedanken als zoodanig van den heer Kok, werd benoemd de heer Ferd. de Goey, muziekleeraar en diri gent te Amersfoort. Woudenberg Aan den Molenweg heeft een auto ongeluk plaats gehad, dat, gezien de totale vernieling van de auto, erg is meegevallen. De pastoor van Maarn die met zijn auto door een put reed, waarin door werklieden herstellingen werden aangebracht, kwam zoodanig met zijn wagen tegen een boom terecht dat deze geheel vernield werd. Een wonder mag het genoemd worden dat ZEerw. met den schrik vrij kwam. BERICHTEN UIT AMERSFOORT TENTOONSTELLING R. K. PATRONAATSWERK. In St. Aechten was een zeer mooie tentoonstelling van vervaardigde stuk ken door leden van het patronaat der parochie St. Franciscus Xaverius, hel patronaat voor de rijpende jeugd St. Theodorus van Einbden met zijn vele onderafdelingen. Daar was de Sint Lucasteekencursus onder frater Angelus en den heer de Froe; de houtslojd- cursus onder de fraters Arnoldus en Simplicius; de nuttige handwèrken onder de dames Kuntz, Mostertman en Notenboom, de fraaie handwerken der Zitavereeniging (meisjes boven de 16 jaar) onder mej. Frans en haar medehelpsters, cartonbewerking onder leiding van mej. Guikers. Het patro naatsstrijkje van een dertigtal jongens en meisjes, onder leiding van den heer Wielardt, bracht tijdens de tentoon stelling zeer mooie nummers ten ge- hoore. Bij de houtslojd zagen we ver band houden met een ander onderdeel van het jeugdwerk „de Verkenners". Bij deze laatste is het lasschen van stukken hout een der wenschelijke vaardigheden zoo nuttig bij het kamp leven. Nu wordt dit lasschen bij het houtsnijwerk op heden meer beoefend dan de ornamentiek. De Directeur kap. Veltman was aanwezig en kan tevreden zijn over de resultaten van het jeugd werk in de parochie. Zondag a.s. hoopt de WelEeerw' Heer J. Middelkoop zijn Eerste Plech tige H. Mis op te dragen In de Paro chiekerk van den H. Hcnricus. De feestpredikatie zal worden ge houden door den Zeereerw. HeerJ. H Hooyman, Pastoor der parochie. DE VERDWIJNENDE SOORT. Een der belde laatst overgebleven stalhouderijen, namelijk die van de firma Wannée aan de Vlasakkerweg, gaat ook verdwijnen. Vrijdag wordt de Inventaris verkocht. Er komen dan een achttal paarden in veiling en 24 rijtuigen. Voorts tuig- werk, livrei, enz. enz. 0RANJE-VEREEN1G1NG. Naar wij vernemen zijn aan alle scholen hier ter plaatse circulaires ver zonden, waarin verzocht wordt om deel te nemen aan het Bloemencorso en Kinderoptocht in den morgen van 31 Augustus a.s. Reeds zijn van verschillende scholen goedgunstige antwoorden ontvangen. Mogen zij welke zich nog niet opga ven, dit spoedig doen. Mej. I. Nijenhuis, verbonden aan de openbare lagere school voor het centrale 7e en 8e leerjaar is benoemd tot onderwijzeres aan de U.L.O. school te Rhenen. Het diploma in de Amersfoortsche Zweminrichting werd behaald door: Henny Braggaar, Magda Ridderhof, Petronella Klaassèn, Jopie v. d. Wilde, Bets van Jaarsveld, Marie Letschert ea Marie Schel. UITSPRAKEN KANTONGERECHT. Zonder verlof alcoh. dranken schen ken W. A. v. E. Amersfoort f 25 of lOd. Trekdier onbeheerd laten: J. G. Amersfoort f3 of 1 d. ichtelijk burengeruchtJ. B. Eem nes f5 of 3 d. Slrooperij: G. v. E. Soest f3 of ld. DronkenschapH. E. M. Amersfoort f 15 of 6 d.; K. J. id.; J. v. B. Rot terdam f 10 of 4 d.J. v. d. S. Ach terveld id.; W. v. d. H. Amersfoort 8 d. hecht. Loopen op verboden grondJ. J. Soest f3 of I d.H. W. Soest f5 of 2 d.E. S. Nijkerk id. Ongestempeld gewicht in voorraad hebbenC. v. d. B. Amersfoort f 1 of 1 d. en verb, gewicht. Arbeidswet C. v. N. Amersfoort 2 maal f 15 of 6 d. plus f 10 of 4 d. Te Soest zonder verkregen vergun- ling bouwenD. M. f 5 of 3 d. Te Soest waterloop stremmenN. -. D. aldaar f3 of 1 d. Te Soest venten zonder vergunning B. V. Enschede f2,50 of ld. plus f 15 of 6 d. voor opgave valschen naam. Te Amersfoort op trottoir rijden: A. C. v. O. aldaar f 1.50 of 1 d. Wielrijdend vrijheid van verkeer in gevaar brengenW. B. Scherpenzeel f5 of 1 week tuchtschool. Met auto of motor rijden en niet naar rechts uitwijkenZ. de G. Spa kenburg f 10 of 4 d. Idem en den weg bij kruising niet vrij laten: P. T. Bussum f 15 of5d.; T. D. Amsterdam f 10 of 5 d. Idem en de veiligheid van het ver keer in gevaar brengenC. W. Lands meer f25 of 5 d. Idem en bij kruispunt den weg niet vrijlaten voor militaire colonne: J. M. Amsterdam f8 of 4 d. Idem en de afgewerkte gassen niet geluiddempend afvoerenA. P. Putten f5 of 2 d. Te snel rijden in Soest: A. M. M. trccilt f 15 of 6 d.P. D. id.; M. J. id Ch. P. Rotterdam id.; A. D. v. d. K. de Bilt f 10 of 4 d.K.deV. Rotterdam f25 of 10 d. GYMNASIUM. Tot de eerste klasse van het stedelijk Gymnasium zijn toegelaten M. A. J. A. Y. A. Roosjen en Th. A. Tielens, W. N. Berends, E. C. J. Teding van Berk hout, Joanna Caroline Blom, Th. H. J. Cesar, Maria van Doorne, J. Eggink, Joh. Wilhelmina Eysink, K. J. Groone- veld, Theodore W. L. van Heemstra, P. Ingelse, Geertruida A. Kluft, Caro line L. de Koff, Lucy H. E. Maas, H. J. Meyll, R. van Nordheim, F. H. Plas, G. Prins, P. A. C. Radix, C. P. T. onder controle Centrale accountantsdienst Ned. Boerenboad Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit d.d. 14 Murt 1813, no. 68 De zittingen voor het inleggen en terugbetalen'van gelden worden gehouden in het R. K. Spaarbankgebouw BREEDESTRAAT bij de LANGEGRACHT des ZONDAOS van 12 tot 1 uur; WOENSDAGAVONDS van 7 tot 8 uur en VRIJDAGS van 10 tot 11 uur. Dadelijk ingaande rente 3'/io pCt. Spaarbusjes gratis verkrijgbaar. KassierAmsterdamsche Bank. Rijper, Anthonia J. Schut, Albertlne Tiggers, J. G. Nolst Trenlté, Gerda Walkotten, C. F. Westrlk, E. van Zuiden, P. A. J. Staal. DE „J. W."-VLAG IN TOP. De Amersf. afdeelingen van de Jonge Werkman zullen in groote getale deel nemen aan den Bondsdag van de Jonge Werkman, welke dit jaar te Utrecht plaats vindt. Deze Bondsdag beteekent tevens de viering van het tweede Lustrum van den Bond. Was Amersfoort 5 jaar geleden ge tuige van de eerste lustrumviering, thans nu het tienjarig bestaanfeest wordt ge vierd toonen onze jongelui mede te leven met hunne organisatie en nemen deel aan het feest. Te kwart voor twaalf wordt er een H. Mis opgedragen in de kerk van O. L. Vr, Hemelvaart (Biltstraat). Daarna gezellig samenzijn ii groote zaal van Tivoli. Te kwart over twee optocht met muziek, vaandels en banieren. Gevolgd wordt een korte route, om te half vier weer in Tivoli bijeen te zijn voor het houden eener groote feestvergadering. De heer jos. Veltman zal een rede houden, terwijl door de spreekkoren van Bernard Verhoeven „De Sage der Jeugd" en „De Vaandelgroet" worden uitgevoerd. Voor de afgevaardigden is er des avonds een gezellig samenzijn, waar voor de Utrechtsche Federatie een va- rieerend programma heeft samengesteld. De volgende dag wordt de Jaarver gadering gehouden. GEVESTIGD. Hendrika Apeldoorn, N.H., Bisschops- weg 82 Marie Vanek, R.K., Arnh.weg 61. D. de Leeuw, Arnh.weg 74, leeraar. B. de Graaf, N.H., Berkenweg 3, kweek. D. Grootveld, N.H., Bisschopsweg 27, schilder. M. Gerritsen, N.H., Puntenb.laan "21 li, timmerman. Maria Jessernigg, R.K., Arnh.weg 213b, dienstbode C. Snijders, R.K., J.Steenstr. 2, sig.mk. Rosa Schrödl, R.K., Huygenslaan 10, dienstbode A. Lachner, R.K., Schim.p.str. 5, electr. J. Gevers, N.H., Cav. Kazerne, huzaar. W. Homans, N.H., Breestr. 70, bakker. Else Schwarz, D.E., Emmalaan9, hulp in de huish. L. Kalil, D.E., Kapelweg 118, ieerbew. Maria Derksen, N.H., Leusderweg 302, volont. Wed. H. Reljnen, R.K., Woonw.kainp, koopvrouw. A. Heijman, R.K., Edisonstraat 23, machinezetter. Willi. Hentenaar, R.K.. Edisonstraat 23. G. Petersen, N.H., Havik 1, rijtuigp P. v. Binnendijk, N.H., Wijersstr. 39, kantoorbediende. Geertruida Boekhout, C.G., Verhoeven- straat 66. A. Hebestreit, R.K., Utr.weg 122, buffetchef. Fema Baggel, N.H., v. Asch v. Wijck- straat 17. Jacoba v. d. Hurk, R.K\, Langestr. 30, dienstbode. Alexe Henseler, R.K., K. Bergstr. 13, kinderjuffrouw. L. Scheerder, R.K., Soes' weg 345, sergeant-majoor. E. de Bruin, N.H., Gab traat II. B. Roiir, Kapelweg 71, agent. M. Laszloné geb. Tarkas, R.K., H. v. Viandenslraat 22. Wilhelmina Westeneng, N.H., Soester- weg 25. Alyda Golnga, N.H., Randenbr.weg 10, Else Sager, A. v. Wljckstr. 10, dienstb. Jannetje v. Deuveren N.H., v. Bemmel- straat 66, dienstbode. A. Son, N.H., Parallcweg 20, klerk N.S. A. Fröhberger, E.L., Puntenb.laan 63, zoodra do boekenlijst In Uv» bult Is Bestelt ze bij onsl Langestraat 84 - Telef. 528 Bostelt Uw Hebt U een Taxi of auto noodig Amersfoort, gérant. R. Hoegen, N.H., Kamp 20, fabr.arb. A. Vos, N.H., Utr.weg 65b, wlnkelch. J. Janka, R.K., Walikerstr. 31. los arb. H. Eulderink, R.K., Parall.w. 20, wever Betty Weber, R.K., Utr.weg 225, d.stb. C. Ranft, R.K., kaz.ber.wapens, vr.sold. D. v. Schooneveld, G.K., J. v. Dies- str. 4, opzichter. Bernardine Kuiper, R.K., Langestr. 83 "r. v. d. Pol, G.K., Kruiskamp 94, stucadoor. J. Luin, N.H., Palmstr. 274, wagenm. N.S. F. Mantcn, N.H., Aucubastr. 17, los arb. Anna Roskosch, R.K., Utr.weg 225, dienstbode. J. de Gens, R.K., Appelweg 8, II.mach. G. Versteeg, R.K., W.v.Mecnelenstr. 29 H. Rijpert, R.K., Muurh. 14., schoenm. Johanna Geurtse, R.K., Krankel.str. 20, fabr.arb. Bernardina Lourens, R.K., St. Ansfr. str. 11, dienstbode. Lokje v. d. Veen, L.d.H., Emmalann 18, kadet L.d.H. H. Ett, Hoogeweg 70, sergeant. A. Giphart, R.K., Krommestr. 20, fil.h. Wilhelmina Willemse, R.K., v. Bcm- melstraat 21 L. Tarkas, R.K., H. v. Viandenstr. 22, kapelmeester A. de Bruin, R.K., Bisschopsw. 4 ,chauf. M. Ramakers, R.K., J.Tooropstraat 1 L. Horvath, R.K., Utr.weg 69, musicus J. Nienhuys, R.K., Brederodelaan 12, leerling-machinist H. de Roder, N.H., Edisonstr. 18. tuinm. Andrietta Jansen, G.K., Arnh.weg 43b. D. v. Eek, G.K., v. Bemmelstraat 54, timmerman. H. Hollander, R„ Borgesiuslaan 25, banketbakker. Beriha Weiss, E,L„ J. Tooropstraat 5. Brandina Montanban, N.H., Monniken- pad 90, J. Stein, N.H., Coninckstraat 15. Annemaria Pirl, Utr.weg 86, dienstb. Maria Hofhuis, R.K., R.K., Langestr. t, hulp in de huish. K. Keller, D.E., Utr.weg 122, kok. Aukje Hoekstra, N.H., Mauritslaan 5, dienstbode. 1 Altijd Wj^J een mooie en zachte huid

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1931 | | pagina 1