k Katholiek Orgaan voor Amersfoort en Omstreken Het beste Adres G. Keuneke Abonnementen kunnen élke week ingaan, doch opzegging van abonnement moet geschieden voor den aanvang van een nieuw kwartaal. Pry8 per 8 maanden f 1.00. Buiten Amersfoort f 1.10 Dc €embode Advertentiën 26 cent per regel. Bülyke tarieven voor handel en nijverheid by geregeld adver- teeren. Adverlentièn moeten Dinsdag en Vrijdag vóór 8 uur in den morgen zijn bezorgd. Kantoor on Drokkerll Langegracht 25 te /tmeriloort Telefoon 314 Vereekljnt elkan Dinsdag- en Vrl|dagmlddag - Post giro no. 44234 Vijf en veertigste Jaargang Vrijdag 17 Juli 1931 - No. 31 Welwillendheid of altruïsme sluit geenzins de zorg voor het eigenbelang uit, maar de egoist zorgt daarvoor zooveel mogelijk en de altruist zorgt daarvoor zooveel noodig. Epistel en Evangelie. 8ste Zondag na Pinksteren. Les uit den brief van den H. Apostel Paulus aan de Romeinen; VIII, 12—17. Broeders! Wij hebben eene schuld te betalen, niet aan het vleesch, dat wij naar het vleesch zouden leven. Want indien gij naar het vleesch leeft, zult gij sterven; doch indien gij door A den geest de werken des vleesches sterven doet, zult gij leven. Want zoo- veien door den Oeest Gods geleid worden, zijn kinderen Gods. Immers hebt gij niet ontvangen eenen geest van knechtschap wederom in vrees, maar gij hebt ontvangen eenen geest van aanneming tot kinderen, in welken wij roepen: Abba, (Vader!). De Geest zelf toch geeft getuigenis aan onzen geest, dat wij kinderen Gods zijn. Indien nu kinderen, dan ook erfgena men; erfgenamen namelijk van God en mede-erfgenamen van Christus. EVANGELIE - volgens den H. Lucas; XVI, 1—9. In dien tijd sprak Jesus tot zijne leerlingen deze gelijkenis: Er was een rijk man, die eenen rentmeester had; en deze werd bij hem aangeklaagd als had hij zijne goederen verkwist. En hij riep hem en zeide tot hem: Wat hoor ik dit van u? Doe rekening van uw rentmeesterschap! want gij zult niet langer rentmeester kunnen zijn. De rentmeester nu sprak bij zich zei ven Wat zal ik doen, daar mijn heer mij het rentmeesterschap ontneemt? ^Spitten kan ik niet, te bedelen schaam ik mij. Ik weet wat ik doen zal. opdat, wanneer ik van het rentmeesterschap zal zijn afgezet, zij mij in hunne hui zen zullen ontvangen. Hij riep dan de schuldenaars zijns heeren, een voor een, bij zich en zeide tot den eerste: Hoeveel zijt gij mijnen heer schuldig? Deze zeide: Honderd vat olie. En hij zeide tot hemNeem uw handschrift, zet u terstond neder en schrijf vijftig. Daarop zeide hij tot eenen andere: En gij, hoeveel zijt gij schuldig? Deze zeide: Honderd mud tarwe. En hij zeide tot hemNeem uwen pachtbrief en schrijf tachtig. En de heer prees den onrechtvaar- digen rentmeester, omdat deze voor zichtig gehandeld had. Want de kin deren dezer wereld zijn in hun geslacht ./voorzichtiger dan de kinderen des lichts. En Ik zeg umaakt u vrienden uit den onrechtvaardigen Mammon, opdat, wanneer gij zult bezwijken, zij u op nemen in de eeuwige woontenten. voorzichtigheid „omdat hij voorzichtig gehandeld had", door n.l. voor zijn toe komst te zorgen. „Doe rekenschap van uwrentmeester- schap." Ook van ons zal eens reken schap gevraagd worden van ons rent meesterschapVan de lijdelijke en geestelijke goederen, die wij van God ontvangen hebben. Denken we dikwijls aan die belangrijke waarheid Bedenken we dikwijls dat de aardsche goederen degelden.de huizen, de landerijen en andere zaken die wij hier bezitten en ons eigendom noemen, toch eigenlijk ons niet in eigendom toebehooren maar dat God de eenige eigenaar is en dat Hij ons dat alles maar voor een tijd heeft toevertrouwd en wij derhalve Zijn rentmeester zijn, aan Wien we eens daarvan rekenschap moeten geven, hoe wij ze hebben gebruikt? Bedenken we dikwijls dat ditzelfde geldt van de gees telijke goederen, van de gaven onzer ziel, van ons verstand, geheugen en wil, van de zintuigen des lichaams, van de goede ren der genade? Dat we eenmaal reken schap zullen moeten geven van de talen ten door God ons geschonken, van het gebruik van den tijd door God ons gegeven het met ons gesteld zijn heden of morgen eens ter verantwoording werden opgeroepen? ij°r 'nhiit C1Q3 III lil Fphr Hier liot Ri-iIqp Liturgische Kalender. Week van 19-25 Juli. Zondag 19. 8e Zond. na Pinksteren. Tijdeigen. Mis Suscepimus, 2e geb. H. Bernulphus, (Nederl.), 3e geb. H. Vincentius. Pref. H. Dricv. Maandag 20. H. Hieronymus Aemilia- nus, 2e geb. H. Margarelha. Dinsdag 21. H. Praxedis, 2e geb. A cunctis, 3e naar keuze. Woensdag 22. H. Maria Magdalcna. Cr. Donderdag 23. H. Apollinaris, 2e geb. H. Liborius. ^Vrijdag 24. Vigilie H. Jacobus, zonder 'Gloria, 2e geb. H. Christina, 3e Concede. Zaterdag 25. H. Jacobus, 2e geb. (alleen in stille Missen) H. Christo- phorus. Credo. Pref. v. d. Apost. Evangelieverklaring. 8e Zondag na Pinksteren. De H. Kerk leert ons in de liturgi sche gebeden van dezen Zondag da wij moeten leven volgens den nieuwen geest, dien Christus ons heeft mede gedeeld, dat wij bijgevolg ons hart moeten onthechten aan de begeerlijk heden van het vleesch (Epistel) en de aardsche goederen moeten besteden om er ons in den hemel vrienden mede te maken (Evangelie). i Eenieder zal wel begrijpen dat de Zaligmaker in de gelijkenis van het Evangelie van dezen Zondag door den rijken man God verstaat en dat wij menschen afgebeeld worden door dien JOH. DE H£ER VARKENSMARKT TEL, 1309 AMERSFOORT Piano's - Orgels Radio KANTOORBOEKHANDEL m F. fl. TULP Bi Langeitr. 65 to. Krommestr. TEL 526 Zilverstaai Vulpenhouders Zie Etalage. 80 ct. rentmeester. Ook zal men begrijpen dat het niet de bedoeling van jezus was de umana .yana h®* menschehjke is onrechtvaardige handelwijze van dien 'Jde'> terwijl een ander na een bezoek; rentmeester te prijzen, die voorzeker aa" ®en kerkhof en het lezen der op- afkeurenswaardig was, doch alleen zijn schriften, als zijn slotoordeel te ken- npn c»ar hipr licrorpn np nnnnpn pr nen gaf „hier liggen de dooden en liegen de levenden. Zeer in den smaak vielen bespie gelende grafschriften als: „Wat gij nu zijt, was ik voor dezen", wat ik nu ben, zult gij eens wezen, wat elders in oude taal geschreven is, gelyck gy syt was voor desen gelyck ik ben suldy haest wesen. Hodie mihi, eras tibi, heden mij, morgen gij. In 1496 leest men in Gent als: Peijst, dat wi waren, wat gi nu syt, ende ghi suit worden, wat wij nu syn. Vele kerken in België zitten nog vol grafmonumenten. Ook was door heel de Vereenigde provinciën een gelief koosd model opschriftLaetwie 'tlust, ik leg hier in rustOp het graf van een molenaar, vulde men „malen" in, op dat van een timmerman „tim meren", op dat van een loopenden bode „loopen". In de Noorderkerk te Hoorn vindt men er nog een voorbeeld van: den kelijk van een jager; te Loosdrecht van een dominee, die zegt laat pree- ken, dien het preeken lust, ik mijn plaats en leg in rust. Men roemde ook gaarne de dapper heid der overledenen. In Britsum bij Leeuwarderadeel lag in een kapel een lijksteen met opschrift: Britzanus Crisis In Dultschland. Toen het voorstel van den Ameri- kaanschen President Hoover was aan genomen en het uitstel van oorlogs schulden en herstelbetalingen gedu- j-ï een jaar een félt werd, juichte :ele wereld en meende men, dat een eerste stap gezet was op den weg, J;e geleidelijk naar herstel der normale irhoudingen zou voeren. Het is wel een bittere ontgoocheling geworden, dat 't Duitsche economische leven door een financieele paniek is getroffen, waaruit blijkt, dat de knappe koppen met hun geneesmiddelen weer precies te laat zijn gekomen. De verantwoordelijkheid hiervan drukt sterk op Frankrijk, dat maar niet wilde aannemen, dat de nood in Duitschland geen uitstel van hulp meer dulden kon, geen dag en geen nacht. Niemandhad echter verwacht, dat reeds zoo spoedig een crisis van een dergelijken omvang in Duitschland zou losbarsten. Het geheele economische leven was gebaseerd op kortloopende buitenland- sche credieten, welke ten allen tijde konden worden opgezegd. Deze toe stand is thans voor het land noodlot tig geworden. Waren de credieten ge consolideerd geweest en omgezet in leeningen met langen looptijd, dan zou het grootsche credietgebouw thans niet tot een ruïne zijn ingestort. Zelfs de regeeringsgarantie voor alle Duitsche banken bleef zonder uitwer king. Thans zijn alle banken en alle beurzen gesloten, ingevolge de bepa- Zouden we dan wel alles behoorlijk kunnen verantwoorden? Daarom wor- cen we heden gewaarschuwd ons intijds daartoe voor te bereiden gelijk de rent meester deed. Gelijk deze man voor zichtig was in zijn bezorgdheid voor de toekomst, zoo wil de Zaligmaker dat wij deze voorzichtigheid in zooverre navolgen dat wij bezorgd zijn voor de toekomst onzer ziel, door intijds van goederen den armen mede te deelen opdat wij door de verdiensten der aalmoezen, door de gebeden der dankbare armen, genade bij God ver werven. „Maakt u vrienden van de on rechtvaardige rijkdommen". Dit moe ten we echter niet verstaan van goe deren, die men op onrechtvaardige wijze verkregen heeft; zulke moeten aan den wettigen eigenaar terug gegeven worden. Hier worden alle aardsche goederen, ook die men eerlijk bezit, onrechtvaar dige rijkdommen genoemd omdat vele menschen door die goederen tot on rechtvaardigheid verleid worden. Het wegschenken van die goederen door den aalmoes is het groote middel om in den dag des oordeels barmhartigheid te verkrijgen, gelijk Jezus voorspelde: „Komt, gezegenden mijns Vaders... want Ik was hongerig en gij hebt Mij gespijzigd, naakt en gij hebt Mij gekleed". Een en onder over grafschriften. Door A. F. VAN BEURDEN. Op de grafsteenen gebruikte men in den ouden tijd voor de opschriften veelal het klassieke Latijn, de taal der Kerk en der geleerden. Maar men paste daarbij zeer het 'spreekwoord toe: de mortuis nil nisi bene, over de dooden niets anders dan goeds en maakte den doode voor alles wat maar edel en mooi was uit, al was hij in zijn leven een gewoon menschje. Men maakte het daarbij soms zoo bont door den overledene als een man van groote gaven en daden vóór te stellen, dat bij een eenvoudig op merkzaam beschouwer wel eens de vraag rees of de doode, als hij terug zou komen en al die blufferij lezen niet zou meenen, dat men hem in een verkeerd graf gelegd had. De drost van Bergen op Zoom, Willem van de Rijdt wist wel beter [en deed op zijn lijksteen beitelen: obiit 992 lil ld. Febr. Hier ligt Britse oulsma, de verdediger van Friesland begraven, stierf 11 Februari 992. Jan van Borluut, een der helden van den Vlaamschen Sporenslag kreeg, in 't latijn gesteld, een mooi grafschrift. Vertaald luidt het: Johannes van Borluut ligt hier, een [wakker oorlogsheld, Die de Waelen sloeg, in 't Groeninghs [veld. Men vertelt ook het volgende: Een rijk man had voor zich zelf een grafsteen besteld met twee muilen of pantoffels er op en de letters (F F uyt). Hij had ^uitgerekend hoe lang hij nog kon leven en maakte secuur per jaar een juist gedeelte op, zoodat bij zijn dood zijn erfgenamen alleen een paar muilen erfden. Alles kwam voor hem dus effen uyt. Te Landsmeer ligt een raadselachtig grafschrift van een schipper Een schipper hier verseijlt, die leijt [ook hier begraven, De dood was sijn piloot, het graf dat [was sijn haven, De dood en ging niet recht, alsoo [men wel kan gissen, Dat hij de wormen gaf, dat toekwam [aan de vissen. Een ander dichter voegde daar on gegeneerd bij: Met andere woorden is 't gezeijt, De schipper, die hier onder leijt, Had in geen doodkist moeten kruijpen Maar liever in de zee verzuijpen. In de XVIIe eeuw, de eeuw van ge maaktheid, had men iets nieuws ge vonden, dat men bij de samenstelling van grafschriften toepaste. In de Groote Kerk te Hoorn op het graf van Mr. Jan Beets, dichter en jurist, vindt men die nieuwigheid, nu reeds lang als onzinnig afgeschaft. Men noemt hem daarin als DieApol, 's bij wa i p er hi o icht en I der leijt. Nog een ander: Satans RW Qu aad rocht veel ae 'Christi DB B d'eersten mensch. den Gemengde Berichten :rgelijke ijfsleven lingen eener noodverordening. De beleekenis van een de noodverordening voor het bedrijl "na niet onder woorden te bren- De handel en industrie kunnen voorloopig geen beroep meer doen op de banken. De wisselmarkt en de de viezenmarkt blijven eveneens gesloten. Welk een handicap dit voor den inter nationalen handel beteekent is duide lijk. Het acceptbedrijf en de wisselhandel zijn dus lam geslagen. Buitenlandsche betalingen voor importen en exporten kunnen niet gedaan worden, effecten kunnen niet gerealiseerd worden, pro longaties en beleeningen niet afgewik- :1q of aangegaan worden. In één woord: de nood-verordening beteekent het stilleggen van het geheele handels- en bedrijfsleven. Uit eigen kracht kan Duitschland de moeilijkheden thans niet meer te boven komen. Slechts door een groote actie en groote a van Amerika, Engeland, Frankrijk andere financieel-krachtige landen kun- voor Damestasschen, Koffers en allo soor ten fijne Lederwaren IAHGESTRMT105-AHERSFOÜRT vomKANTOORMEUBELEN en SCHRIJFMACHINES hebben wij boven onze zaak SPECIALE TOONKAMERS Fa. H. ELZE17AAR LANGESTRAAT 84 TEL. 528 Op een 40 K.M. afstand van Mos kou is een bombardementsvliegtuig tijdens een oefening omlaag gestort. Alle 8 inzittenden werden gedood. Een heer uit Amsterdam, die zijn vacantie in Zuid-Limburg doorbrengt, werd Zaterdagnacht nabij Wittem door 2 personen aangevallen, overweldigd en van zijn geld beroofd. De daders zijn aangehouden, doch het geld is niet gevonden. Op het bureau van een Russische divisie te jekaterinenburg, is een bom aanslag gepleegd, waarbij zes officie ren werden gedood en tien zwaarge wond. Twee jonge mannen drongen de woning binnen van den landbouwer J. van Bakel, nabij Nuenen. De 80- jarige bewoner en zijn even oude echtgenoote werden met een hard voorwerp bewusteloos geslagen, doch hun kreten waren nog gehoord door een buurman, die te hulp snelde. De onverlaten gingen er toen van door achtervolgd door den buurman. Inmid dels waren ook de politie en een dokter gewaarschuwd, laatstgenoemde verbond de oude menschen, die vrij ernstig waren gewond. Laat op den avond is een der daders gearresteerd. Notaris Morra te 'sGravenhage had te zijnen kantore een conferentie met 1'.. "1 5l"d® y®"1 voldoende credieten en waarbor- enken deed. Plotseling hoorde tiet per gen bijeengebracht worden om het 5"ïï?.et!!ige schoten en direct daarop vertrouwen te herstellen en de ge- de notaris bloedend n.t a,|n moederen te kalmeeren. """l1 da»'°P weer een schot Het eigenbelang der. andere mo- M°»k, waarmede, zooats later bleek. Er wordt gedronken:'swinters,als het doordringend koud is, om warm te worden's zomers, als het snikheet is, om een beetje af te koelenbij regen achtig weer, om zich de triestige bui van het lichaam te schuddenbij mooi weer, omdat men er zich zoo goed toe gestemd gevoeltals men veel te doen heeft, om frissche krachten voor den arbeid bijeen te garen; als men niets te doen heeft, om de verveling te ver drijven; in droefheid, zorg en toorn, om die alle weg te drinkenin vreugde vriendschap en liefde, om op 't voort- beslaan daarvan een glas te ledigen slechte tijden, om zich te troosten goede tijden, omdat men het geld er toch voor bij de hand heeft; als men dorst heeft, om dien te lesschen te veel heeft gedronken, om weer wat op te knappenals men hon ger heeft, om dien te stillen en ais men geen honger heeft om dien wat op te wekken. Men zou het ook beknopter samen kunnen vatten; men drinkt, als men een zouten haring gegeten heeft en geen zouten haring gegeten heeft! Wegens te lage prijsnoteering in verband met de noodtoestand in Duitsch land werden dezer dagen op deVen- losche veiling meer dan een millioen kroppen sla weggevoerd om vernietigd te worden. gendheden spreekt hierin een hartig woordje mee. Immers, een algeheele financieele ineenstorting van Duitsch land zou voor geheel Europa, ja voor de geheele wereld de ergste verwikke lingen met zich brengen. Algemeen is men het er over eens, dat Duitschland met zijn verarmde bevolking, waarvan duizenden in nood verkeeren, met zijn millioenen werk- loozen en zijn sterk communistenleger geen winter meer mag tegemoet gaan als dien van 1930-1931. Dan zou een revolutie onvermijdelijk zijn. de bezoeker zichzelf had doodgeschoten. De notaris verklaarde niet te be grijpen waarom de dader op hem ge schoten had. De vorige maand ontving het Gou vernement van Nieuw Guinea bericht, dat een vliegtuig bestuurd doorTrist, vermist werd. Zes vliegtuigen werden uitgezonden om hem te zoeken. Er werd echter niets over hem vernomen. Thans echter heeft een dame een brief -ekregen van een familielid in Nieuw juinea. Daarin staat, dat daar inboor lingen waren aangekomen, uit wier verhalen bleek, dat het vliegtuig een had^ moeten doen. Een Kerknieuws. BEDEVAART NAAR KEVELAER 1931 voor Amersfoort en Omstreken per extra trein. Vertrek 18 Aug. Aankomst 20 Aug. Amersfoort 7.26 Rhenen 18 11 7.35 Veenendaal 18.29 7.51 Leusden 18.47 8.02 Amersfoort 18.56 10.20 Leusden Veenendaal Rhenen Nijmegen De H. Mis voor 't welslagen der Bedevaart met algemeene H. Communie, zal gehouden worden op Maandag 17 Aug. in alle aangesloten parochiekerken. De Plechtige H. Mis voor de Over ledenen der Broederschap zal zijn op Vrijdag 28 Aug., 's morgens 9 uur in de Broederschapskerk te Amersfoort. De Plechtige H. Mis van Dankbaar heid heeft plaats op Dinsdag 1 Sept., 's morgens 10 uur in de Broederschaps kerk te Amersfoort Het Bestuur. ,duif" was neergevallen, zoo vertelden zij, met een „witten meester". Die was naar het naastbijzijnde dorp gewandeld en had getracht daar vriendschap te sluiten. De inboorlingen hadden hem echter gedood en daarna een feestmaal aangericht, waarbij zij den blanken man hadden opgegeten. Vervolgens hadden zij de machine geplunderd en onder gras verstopt. Te Valthermond is het drie-jarige dochtertje van M. verdronken. Te de Bilt is gisterenmiddag het S'/j-jarig zoontje van den heer v. d. H., dat met eenige vriendjes op het 1c idgoed „Vollenhove" aan het spelen was, te water geraakt en verdronken. De politie was spoedig ter plaatse, evenals dr. Lette. Laatstgenoemde heef! geruimen tijd met behulp van den aan wezigen zuurstofkoffer getracht door toepassing van kunstmatige ademhaling de levensgeesten weer op te wekken, doch tevergeefs. Hij kon slechts den dood constateeren. BERICHTEN UIT AMERSFOORT De kalender wijst de zevende maand des jaars aan en die zeven maanden, welke nog niet geheel om zijn, heeft de firma Nefkens alhier, aldus het Araersf. Dagblad, in haar district niet minder dan 103 Chevrolet-wagens ge plaatst. Vorig jaar heeft genoemde firma het geheele jaar 96 wagens geplaatst. Zij heeft in het feit, dat nu reeds haar honderdsten wagen zijn bestem ming heeft gevonden, een gelegenheid gezien om hieraan een bijzonder ka rakter te geven. Deze honderdste Che vrolet werd nu bij Soesterberg opge wacht. Hij kwam [met reclamedoeken versierd aanrijden, toen eenige andere Chevrolets hun broeder verwelkomden. Het „feestwagentje" werd met een lau werkrans versierd en zoo naar de ga rage aan den Vlasakkerweg geloodst, waar de heer Nefkens Sr. een bloemen hulde in ontvangst mocht nemen van het dochtertje van een zijner cliënten. Het nieuwe Chevroletje was begeleid door een 9-tal andere nieuwe wagens, die ook voor Amersfoort bestemd wa ren. Het is in dezen tijd van malaise wel een vermelding waard, als een firma in zes en een halve maand hon derd en drie wagens plaatst. De heele file is door de stad getrokken, om daarna op het autopark te worden ge- stationneerd, waar zij in niet geringe mate de aandacht van het publiek Irok. Hoeveel zullen er in December a.s. zijn afgeleverd? Nu reeds is het maxi-

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1931 | | pagina 1