Katholiek Orgaan voor Amersfoort en Omstreken Het beste Adres G. Keuneke Abonnementen kunnen élke week ingaan, doch I ft ft Advertemtiën 26 cent per regel. Billijke tarieven opzegging van abonnement moet geschieden ft H ftrk #^ft ft voor handel en nijverheid bij geregeld adver- voor den aanvang van een nieuw kwartaal. Prijs [ft IH S^r ft I 11 V A ft A^r £e«ren. ^duer/en/tón moeten Dinsdag en Vrijdag per 8 maanden f 1.00. Buiten Amersfoort f 1.10 W WC ft WL ft W m. I^| At vóór 8 uur in den morgen tjjn bezorgd. Kantoor en Drukkerij Langegracht 28 te Amersfoort - Telefoon 314 Verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagmiddag - Post-giro no. 44234 Vijf en veertigste Jaargang Sffjpwf Vrijdag 24 Juli 1931 - No. 33 Binnen de grenzen onzer krachten en buiten de grenzen onzer behoeften te voorzien in de behoeften van anderen, is gemakkelijker gezegd dan gedaan. De moeilijkheid zit hierin, dat men de behoeften van anderen niet kent. Maar waar de wil is is de weg en de moeilijk heden zijn er om overwonnen te worden. Epistel en Evangelie. 9e Zondag na Pinksteren. Les uit den eersten brief van den H. Apostel Paulus aan de Korinthiërs; X, 6-13. Broeders! Laat ons geen begeerte voeden tot het kwaad, gelijk ook zij ze hebben gevoed. En wordt geen afgodendienaars, zooals sommigen van hen, gelijk er geschreven staat: het volk zat neder om te eten en te drin ken, en zij stonden op om te spelen. En laat ons geen ontucht bedrijven, gelijk eenigen van hen ontucht bedre ven hebben en op éénen dag vielen er drie en twintig duizend. Noch laat ons dan Christus tergen, gelijk som migen van hen Hem getergd hebben; en door de slangen kwamen zij om. En mort niet, gelijk eenigen van hen gemord hebben; en zij kwamen om door den verderfengel. Dit alles nu is hun bij wijze van vóórafbeelding overkomen, en het is geschreven tot waarschuwing voor ons, tot wie de uiteinden der wereld ge komen zijn. Derhalve, die meent dat hij staat, zie toe dat hij niet valle 1 Geene bekoring taste u aan, tenzij die menschelijkis; God nu is getrouw en zal niet toelaten, dat gij boven uwe kracht bekoord wordt, maar met de bekoring zal Hij ook de uitkomst ver- leeneu, opdat gij ze kunt doorstaan. EVANGELIE volgens den H. Lucas; XIX, 41—47. In dien tijd, toen Jesus Jeruzalem naderde en de stad zag, weende Hij over haar en sprak: Mocht ook gij erkennen, en wel op dezen uwen dag, wat u tot vrede is! Maar nu is het voor uwe oogen verborgen. Want er zullen dagen over u komen, dat uwe vijanden u met eenen wal omringen en u insluiten en u benauwen zullen van alle kanten; en zij zullen ten gronde werpen u en uwe kinderen, die in u zijn; en zij zullen in u den eenen steen niet op den anderen laten omdat gij den tijd uwer bezoeking niet erkend hebt. Nadat Hij nu den tempel was bin nengegaan, begon Hij degenen, welke daarin verkochten en kochten, uit te drijven, terwijl Hij hun zeide: Er staat geschrevenMijn huis is een huis des gebeds. Doch gij hebt het gemaakt to' een roovcrshol I En Hij leerde dagelijks in den tempel. Liturgische Kalender. Week van 26 Juli—1 Augustus. Zondag 26. H. Anna, 2c geb. en laat ste Evang. v. d. 9e Zond. n. Pinkst. Pref. H. Driev. Maandag 27. Mis v. d. 9e Zond. na Pinkst., zonder Gloria of Credo, 2e geb. H. Pantaleon, 3c geb. A cunctis, gewone Pref. Dinsdag 28. H.H. Nazareus enz., 2e geb. A cunctis, 3e naar keuze. Woensdag 29. II. Martha, 2egeb. fl.il. Felix enz., 3c A cunctis. Donderdag 30. H.H. Abdon en Sennen, 2e geb. A cunctis, 3e naar keuze. Vrijdag 31. H. Ignatius. Zaterdag 1 Aug. St. Petrus-Banden, 2c geb. H. Paulus, 3e H.H. Machabeën. Evangelieverklaring. 9e Zondag na Pinksteren. Toen onze Zaligmaker zijn feestelijke ntrede binnen Jerusalem hield weende Hij over haar. Waarom? Omdat Hij in zijn alwetendheid voorzag de verschrik kelijke verwoesting, die deze ongeluk kige stad zou overkomen als een recht vaardige straf voorde ondankbaarheid, verblindheid en onboetvaardigheid ha- rer inwoners. Zij wilden Hem, den Messias, niet erkennen, noch zijne leer en vermaningen aannemen. De Heer stortte bittere tranen, niet zoozeer om den ondergang dier schoone gebouwen en van den prachtigen tempel maar vooral om het verlies van zoovele zielen, die in hare onboetvaardigheid volhar- JOH. DE HEER VARKENSMARKT TEL, 1309 AMERSFOORT Piano's - Orgels - Radio den. „Ach dat gij nog op dezen uwen dag erkendet, wat u tot vrede strekt." I Helaas zij hebben die waarschuwing des Heeren en de voorzegging der schrikkelijke verwoesting niet aange nomen. Daarom zijn die voorzegde straffen reeds 40 jaar daarna over hen gekomen in de belegering door den Romeinschen veldheer Titus. Dejood- sche geschiedschrijver Flavius Josephus schrijft, dat er 100.000 door honger en het zwaard zijn omgekomen en 97.000 als slaven werden weg gevoerd. Welk een heilzame les en ernstige waarschuwing voor ons! Met dit doel laat onze Moederde H. Kerk ons heden dat evangelie in aansluiting met de waarschuwing van den H. Paulus in het epistel voorlezen. Ook de H. Paulus immers, die de bedreigingen kende welke Jesus tegen het Joodsche volk had uitgesproken, waarschuwde de bekeerde heidenen zich niet plichtig te maken aan de euveldaden van Israel zoo zij de straffen wilden dntvluchten welke God aan de Joden had over gezonden. „Dit alles, zoo zeide Hij, is hun over komen als een voorafbeelding en is geschreven tot waarschuwing voor ons". Zeker God is oneindig goed en on eindig barmhartig. „Hij wil den dood des zondaars niet, maar dat hij zich bekeere en leve". Maar God wil dan ook dat de zondaars zich bekeere. dat hij niet volharde in zijn onboetvaardig heid en verblinde in zijne boosheid... dan toch dreigt tlij hem met verschrik kelijke straffen. Wie van ons derhalve in zonde leve, die spiegele zich aan den droevigen ondergang van Jerusa lem's inwoners, wetende dat ook hem Gods rechtvaardige straffen dreigen. Hij volharde niet in zijne onboet vaardigheid maar bidde en verzuchte tot den Vader van bamhartigheid om tot een zaligen inkeer te komen. En mocht hij vreezen na zijn terug keer weer te zullen hervallen, ziende den strijd en de macht der booze hartstochten, welnu welk een heerlijke troost en bemoediging is er dan ge legen in St. Paulus' woorden„Getrouw echter is God, die niet zal toelaten dat gij bekoord wordt boven uw vermogen, maar Hij zal met de bekoringen ook de uitkomst geven opdat gij haar ver dragen kunt". onze moderne zoete-koek-naampjes te laten innemen, 't Lijkt mij juist iets voor de commissie, waaraan de om werking van de Katechismus is opge dragen. Als die heeren met hun taak gereed zijn, zou ik hun willen verzoe ken de hervorming van de Alle-Heiligen Litanie in die geest ter hand te willen nemen. Mag ik hun hiervoor misschien reeds de volgende passage in over- "ng geven; an alle Lousjes en Lautie's, The- ky's en Muisjes verlos ons Heer!" Wat zijn wij, Hollanders, toch geci viliseerd Namen. Een van onze abonné's, aldus ver telt de redactie van de St. Jansklokken, volgde in de bladen de lijsten, waarin de geslaagden voor de verschillende examens zijn opgenomen. Als een waar schuwing tegen overdrijving laten we hier een gedeelte van deze ontboeze ming volgen; „Dezer dagen kwam mij een gcslaag- den-risje onder oogen. 't Was het eind- examenverslag van een eerste rangs Katholieke Middelbare Meisjesschool, zoo'n school met „cachet'' en van „standing". En voornamen! Mijnheer Pastoor hoe heb je ze toch zoo kunnen doopen Geen enkele sla ik er over: Mieke, Lous (met de ou van kous), Nan, Willy (zetter, met ij zonder puntjes), Chris, Anneke, Lyd (ook weer met puntjes- looze ij), Lautie (pas op zetter, hier i e en de au van paus), Tiny (y als bij Lyd), Theky (y als voren), Muis (ja zeker zetter, gewoon muis: de m van mal, de u van uil, de i van idioot en de s van solternijdenk u als je blief aan de hoofdletter), Fiet (geen s ach ter plakken), Ella, To. Ik heb er de Cantuale bij ter hand genomen. De cantuale? Ja, ja, de can tuale, om er de Litanie van alle Hei ligen in op te zoeken. Wat een antieke namen-collectie toch, die litanie! Hoe komisch klinken Agatha, Catharina, Anaslasia in onze twintigeeuwsche ooren. Me dunkt, dat het meer dan tijd is de Alle-Heiligen Litanie eens gron dig om en bij te werken. Al die oer- namen moeten er maar uit geschrapt worden om de vacante plaatsen door KANTOORBOEKHANDEL «F. 11. TULP» Lingcslr. 68 t.o. Krommestr. TEL 526 Zilverstaai Vulpenhouders Zie Etalage. 80 ct. Wat is Vacantie? Een Engelsch tijdschrift loofde eens een prijs uit voor hem, die het beste antwoord gaf, op de vraag: „Wat is vacantie De prijs viel ten deel aan den in zender van het volgende: „Vacantie is een periode van rust na den arbeid, gedurende welke de raenschen harder werken om hun geld te verteren dan zij ooit deden om het te verdienen." We laten hier nog eenige andere antwoorden volgen: „Vacantie is de stichter van veel verdriet, waarin men de behoefte gaat voelen aan vleugels om te vliegen, aan meer oogen om te zien, aan meer geld om te verteren." „Vacantie is de luie Ijjd voor een werkzaam man, de werktijd voor den luiaard." „Een tijd, waarin sommige men- schen het recht hebben, anderen tot last te zijn." „Een tijd, dien de gierigaard nooit neemt, de werkzamen zelden hebben." „Een oase in de woestijn des levens, lang verbeid, te spoedig voorbij." „Een periode, gewoonlijk te lang voor iemands beurs, te kort voor zijn wenschen, te langzaam komende, te spoedig voorbijgaande; ingevoerd voor het welzijn der menschen in 't alge- meeij en in 't bijzonder voor reisbu- reaux, hotels en spoorwegmaatschap pijen." welken weg Duiischland zou opgaan, wanneer de regeering in handen kwam van de elementen van uiterst links of rechts. Daii zaten we in een ommezien ntidden in den chaos, die zich niet zóu beperken binnen de landsgrenzen van DuitscHIand. Daarom moeten we hopen en bidden dut het den machthebbers in Londen gegeven zij, om een uitweg te vinden in de enorme moeilijkheden, welke zich sinds den oorlog hebben opge stapeld. Nood ln DuitscHIand. In 1929-1930 zijn in Duitschland op een bevolking van 64 millioen ruim 10 millioen menschen een enkele maal of voor langer of korter onder steund. Van de 32 '/a millioen menschen, die betaalden arbeid verrichten, verdienen er 16 millioen minder dan f60 in de maand. Van elke 19 Duitschers moet er één doorloopend worden ondersteund. In Saksen heeft meer dan 1/3 der geneesheeren een inkomen van min der dan f 2500 per jaar. Het aantal werkloozen bedraagt 4'/j millioen, waartegenover slechts ll'/i millioen arbeiders bijdragen in de werkloosheidsverzekering, ten op de drje arbeiders moet dus ondersteund worden. Daarvoor betaalt ieder arbei der 9 Mark per maand. Elke werk- looze ontvangt per maand ook onge veer 9 Mark ondersteuning. Leef maar eens een maand van f5.40! Een half millioen arbeiders geniet geen werkloozenuitkeering en is aan deh barren honger overgeleverd. Bij zulke cijfers, die de ellende degoonstreeren, maar die ook aangeven, lioe dicht dat volk moet staan voor vertwijfeling en hongeropstand en chaos, wordt de eisch van uitkomst op de Londensche conferentie des te klemmender. Om DultscHland's voortbestaan. Een groot belang zit voor Europa, voor de heele wereld vast aan het verloop van de conferentie te Londen. De besprekingen zijn nog in vollen gang cn het is gewoonte dat van de conferenties zoo totaal niets zeggende communique's gegeven worden dat de eenvoudige man er geen snars wijzer van wordt. Daarvoor is hij te weinig ingewijd in wat men hooge politiek noemt en daarvoor kan hij blijkbaar te weinig tusschen en achter de regels lezen! Plechtig en liefst ook nog langdradig wordt op papier gezet, wat de hooge oomes graag kwijt zijn; men leest verslagen van redevoeringen, waarin als iets bijzonders verteld wordt wat we al jaren lang wisten, omdat we het al zoo vaak gehoord hebben; men spreekt van historische gebeurte nissen en van een keerpunt in de ge schiedenis, van vriendschappelijke ver standhouding en van „in principe eens zijn" Maar de wereld wacht in spanning op groote daden in plaats van op groote woorden, bewust als zij zich is, dat er eindelijk eens iets moet ge beuren, wat Europa terugvoert van den rand van den afgrond, waarheen ons oude werelddeel met een ontstellende vaart gehold is. Te Londen gaat het om niets meer of minder dan om het voortbestaan van Duitschland en daardoor ook om het voortbestaan van Europa. Want: hierover is men het vrij al gemeen eens, dat wanneer de Duit- sche ministers met leege handen uit Londen zouden terugkeeren zij in hun eigen land onmogelijk zouden zijn en het is geen vraagstuk meer, IJlt de Eend en Tulnbouw-wereld. (Nadruk verboden.) Bij den vogelkweeker in 't bosch. Een kennis vertelde me het volgende, misschien ook voor anderen van nut kan zijn. Er was een hond verloren, dien men in 't bosch gezien had. Ik liep dus een huis in aan den zoom van het bosch om te informeeren. Men had den hond niet gezien, maar de vrouw noodigde me uit om de vogels van „de jongens" eens te zien. En dat was werkelijk de moeite waard. Voor eerst twee jonge wielewalen, bijna i volwassen, die men reeds 14 dagen met beschuit en hennepzaad in 't leven had gehouden. Dan vijf jonge merels, met hetzelfde mengsel groot gebracht, die nu reeds allen aten; verder een jonge grauwe lijster, die werd gevoerd door een mannetje, dat men verleden jaar had opgekweekt. Een paar woud duiven waren er te zien, die men met twee dagen uit het nest had gehaald en die nu reeds in de veeren waren. Eindelijk een nestje met jonge kneutjes, en een ander met jonge goudvinken, kaal uitgehaald, en nu reeds 14 dagen gevoerd met beschuit en gekneusd knolzaad. En alles was puik gezond. „Ja", ziet u, mijnheer," zei de vrouw, ik houd niet van dat straffe ik voer om het half uur en geef dan weinig, houd den boel zindelijk en warm, en krijg op zoo'n manier alles groot, en doe het al wel 30 jaar lang; maar een inensch moet er ook lief hebberij in hebben." Wat mij trof, zei mijn kennis, was de afwezigheid van hard ei en van ander dierlijk voedsel Verplanten van potplanten. Potplan ten in vollen groei kunnen nog ver plant worden, als men er voor zorgt de wortelkluit niet te beschadigen, iverre deze geheel van woriels doorgroeid is. Men neemt dan een eenigszins grooteren pot en van de kluit neemt men alleen een deel van den bovenkant weg. Zulke laat ver plante gewassen moeten eenigen tijd in halfschaduw staan, omdat anders de felle zon den groei der planten zou benadeclen. Eveneens moeten die plan ten 's avonds licht besproeid worden. Aan 't weer blootgesteld hout. Houten bekleeding, planken, schuttingen en alle hout, dat aan wind en weer is blootgesteld en met olieverf geverfd zal worden, moet men vooraf goed met voor Damestasschen, Koffers en alle soor ten fijne Lederwaren LAN6ESTRAATI05-AMERSF00RT petroleum bestrijken. Deze dringt in de kleinste scheuren en poriën, dood het mogelijk aanwezige gedierte, maakt de planken hard en duurzaam, bestand tegen het weer, en maakt dat de olie verf later gelijkmatig op het hout komt, als de petroleum goed ingedroogd is. Korte wenken. Canna-bedden moet men, voor ze bezet worden, van ver- schen mest en wat kalk (mergel) voor zien. De Canna's zijn sterk verterende planten en kunnen dan hun rijken groeten bladertooi ontwikkelen, als de wortels voedsel kunnen vinden. Gekookte aardappelschillen zijn met zout, zemelen en fijngesneden brand netels gemengd, een goed kippenvoer. Bij gebrek aan brandnetels doen ook klaver, gras of slabladeren goeden dienst. Geiten worden op goede weiden met een ongeveer 4 meter lang touw aan een paal gebonden, opdat ze kunnen eten en tegelijkertijd be weging hebben. De beste tijd voor deze voeding buiten is voormiddags, als de dauw is opgetrokken. Het ver blijf der dieren op de weide mag in den regel niet langer duren dan 2 uur des voormiddags en 2 uur's middags. Om de eierproductie der ganzen te verhoogen, neemt men in het voor jaar de eieren er van weg. Ze gaan dan voort met leggen, soms tot 40 eieren en meer. 't Stille water stinkt, een ploeg, die werkt, die blinkt. Wat waard is gedaan te worden, is ook waard goed gedaan te worden. Bliksemgevaar. De voorkeur van der bliksem om waterverzamelingen te vol gen, kan ons van dienst zijn voor de verklaring van vele ons vreemd toe schijnende feiten, bijv. dat een huis met een bliksemafleider voorzien, door den bliksem wordt verschoond, terwijl een lage schuur, die een paar meter verder staat, totaal wordt vernield, op welks dak toevallig een boom, die niet zoo hoog was als de bliksemafleider, er zijn takken op liet rusten. Daarjuist vond de bliksem den gemakkelijksten weg naar den ondergrond door gun stige vochttoestanden. En als een blik semstraal den hooizolder van een huis op 't land verschoont, en onder in den stal, zonder iets in brand te zetten, eenig vee treft en doodt, dan is de verklaring ook niet moeilijk te vinden: in den stal vindt men meer vochtig heid dan in andere ruimten. Deze vriendschap tusschen bliksem en water geeft ons nog veel te denken, als wij een beschutting tegen de ge varen van het inslaan van den bliksem trachten te vinden. Wanneer iemand op het vrije veld door een onweder overvallen wordt, geldt als bekende regel, op den grond te gaan liggen, want elk voorwerp, dat boven de op pervlakte der aarde uitsteekt, werkt aantrekkelijk op den bliksem. Dit zou misschien de meening opwekken, dat de diepe sloot naast den weg de beste toevlucht zou zijn, maar dit is natuur lijk verkeerd, want de slooten zijn bij regen en onweer steeds vol water daarvoor zijn ze gegraven en daarin blijft het lang staanook in droge tijden zijn de slooten vochtig en vormen dan een natuurlijken bliksemaantrekker. Dit wetende, zal men dus een plaats moe ten zoeken, die het regenwater hel snelst laat wegvloeien, bijv. een hard beloopen pad of den goed geplaveiden straatweg. Uit dezelfde voorkeur van den blik sem voor het water, laat zich ook ver klaren de noodzakelijkheid, dat dc v..,KANTOORMEUBELEN e» SCHRIJFMACHINES hebben wij boven onze zaak SPECIALE TOONKAMERS Fa. H. ELZERAAR LANGESTRflAT 84 TEL. 528 daken ver over de huizen moeten uit komen, ook aan den vrijstaanden gevel der huizen. Men moet voorkomen, dat de muren van den afloopenden regen vochtig worden en daardoor den blik sem zouden aantrekken. De dakgoten, die zoowel door het metaal, waarvan ze vervaardigd zijn, als door het daar in aanwezige water, den bliksem ge leiden, doet men het best aan eiken hoek van het huis met een afvoerbuis voorzien, die den bliksem naar den grond leidt. Ze kunnen evenwel ge vaarlijk worden, als de goot of de afvoerbuis niet dicht is en daardoor water op den huismuur vloeit. BERICHTEN UIT AMERSFOORT De Bestuurdersbond heeft zich tot den Raad gericht om meer steun voor de werkloozen en wenscht voor de uitvoering van extra steunregeling, als het verstrekken van kleeding en schoeisel enz. een commissie, in over leg met het orgaan voor armenzorg; terwijl in deze commissie enkele leden van genoemd orgaan, en vertegen woordigers van de PI. Vakcentrale's zouden kunnen worden aangewezen; De taak van deze commissie zou kunnen bestaan in; de hand van ingekomen aan vragen, te beslissen, aan wien extra steun als voren bedoeld kan worden verstrekt; b. de norm die deze steun zou moeten bedragen; c. regelende, wie in aanmerking voor extra steun kunnen komen, waarbij wij denken aan; 1. gehuwden, kostwinners en onge huwde zelfstandige werkloozen, die 3 maanden werkloos zijn geweest; 2. gehuwden, kostwinners en onge huwde zelfstandige, nog werkende arbeiders, wier inkomen door de Crisis gedurende eenige maanden belangrijk beneden het normale is gebleven d. dat de aanvragen voor extra steun kunnen worden ingediend bij voren genoemde commissie, en voor de bij vakvereeniging aangeslotenen door de vakvereeniging, op daarvoor, door de commissie te verstrekken formulieren. KATHOLIEKE LEESZAAL. De Katholieke Openbare Leeszaal en Bibliotheek aan de Nieuwstraat zal wegens vacantie van het personeel van 3 tot en met 9 Augustus gesloten zijn. Ten overstaan van notaris Knoppers werden geveild: Perc. 1. Woonhuis Groenmarkt no. 13 en 14 aan Ph. Smink q.q. voor f 3000.—. Perc. 2. Woonhuis v. Bemmelstrnat No. 67 opgehouden f2000. KOSTELOOZE VACCINATIE. Burgemeester en Wethouders maken bekend, dat op Woensdag 29 Juli na middags om 3 uur gelegenheid zal worden gegeven tot kostelooze inenting in het gebouw van de Handelsschool aan de Hellestraat. Verzocht wordt trouwboekje of ge boortebewijs mede te brengen.

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1931 | | pagina 1