Katholiek Orgaan voor Amersfoort en Omstreken N.V. Middenstands-Bank Studieboeken Fa. li. Elzenaar Bel dan op No. 42 Abonnementen kunnen élke week ingaandoch opzegging van abonnement moet geschieden voor den aanvang van een nieuw kwartaal. Prijs per 8 maanden f 1.00. Buiten Amersfoort f 1,10 De Cembode AdvertenUèn 26 cent per regel. Billijke tarieven voor handel en nijverheid bii geregeld adver- teeren. Advertentün moeien Dinsdag en Vrijdag vóór 8 uur in den morgen tg Kuitoor on Drokkorll Lingegncht 28 to Amorafoort - Tololoon 514 Vijf en veertigste Jaargang V«rachl|nl alken Dinsdag* an Vrl|dagmlddag Post-giro no. 44234 Dinsdag 4 Aug. 1931 - No. 36. Het Is ziekelijk indien men voorziet in de behoeften van anderen, waarin dezen zeiven kunnen voorzien. Men ontneemt hun dan het kostbare begrip van het help U zelf!" ledereen moet zich bij de vervulling zijner behoeften zooveel mogelijk zelf helpen-, maar waar hij dat niet kan, moeten anderen hem helpen. Dat Is de ware liefdadigheid. Niet-hulpbehoevenden helpen iszlekelijke philanthropic. Overproductie. In de „Kroniek" van de „Groene Amsterdammer" schrijft F(rans) (Coe- nen) weemoedig over de weinig gun stige perspectieven betreffende een bestaansmogelijkheid voor hen, die de eindexamens middelbaar onderwijs met goed gevolg hebben afgelegd: „Men kan wel op school gaan en vijf, zes jaar lang opgeleid worden voor een aantal zeer honorabele vak ken, maar daarom is het heden ten dage nog allerminst zeker, dat men in dat vak een plaats en door dat vak een broodwinning zal krijgen. Eerder is zoo langzamerhand het tegendeel te verwachten. De maatschappij is com pleet en ongeveer alle posten zijn be zet. Alleen zij die over buitengewone bekwaamheden of kruiwagens beschik ken, komen binnen een redelijk*tijds- verloop onder dak, de overigen blijven hunkeren buiten de hekken, putten geld, geduld en moed uit sollicitaties, schik ken zich tenslotte in minderwaardige of te min betaalde betrekkingen of blijven ten iaste van ouders of ver wanten. Sommigen geven ook alle moeilijk verkregen bekwaamheid op en trachten onder te komen in een of anderen twijfelachtigen baan van beurs, handel of industrie, waarin alleen de uiterst gewieksten kans van slagen hebben. En intusschen worden elk jaar weer met gelijkmoedigheid nieuwe scharen van aspiranten ter markt gebracht en heerscht hier dezelfde overproductie die ook in de nijverheid en landbouw, onder den naam van malaise, ons het leven bitter benauwd maakt. Dat schijnt zoo het systeem mee te brengen, dat de rechte verhouding tusschen aanbod en vraag nooit preventief voorzien maar altijd eerst naderhand repressief her steld wordt. Wat de ellende en onder gang van duizenden beteekent. En het verder algemeen resultaat, speciaal in de onderwijs-„branche" is een al wijder verspreide, „al giftiger en gloeiender ontevredenheid en wrok" bij de menigte min of meer geschoolde jonge menschen, voor wie de maat schappij vrijwel gesloten bleek. De „revolutionnaire intellegentie" heet dat, geloof ik, in Duitschland; en zij zijn het, die de rangen der nationaalso- cialisten en communisten helpen zul len. Want zij hebben niets te verliezen, doch misschien nog iets te winnen bij een wereldkatastroof". Sport. Dezer dagen heeft Kardinaal von Faulhaber te München een redevoering gehouden over „Turnen en Sport". Het turnen en de sport aldus de kardinaal is niet los te maken van de algemeen geldende regels raai en godsdienst. Records mogen mooi zijn, doch zij mogen niet behaald worden ten koste van de lichamelijke en zedelijke gezondheidvan den mcnsch. Een overdreven sportbeoefening is on natuurlijk en dus schadelijk. Onver standig is ook de openbare turn-ver- tooningen van vrouwen en meisjes op de wedstrijden. Dit is niet het werk voor de zwakke vrouw. Waar mannen en vrouwen, de mannelijke en vrouwe lijke jeugd zich in onderlingen kamp meten, krijgt men of aan de eene zijde man-vrouwen of aan de andere zijde vrouw-mannen, maar altijd krijgt men in ieder geval te zien onnatuur en ont aarding. Het kan in de familie voor komen dat een zuster de eerzucht heeft een ouderen broer op de knie te dwin gen. Men zal echter niet kunnen be weren, dat zooiets in grooten getale voor de openbare sporttribune opge voerd, een waardig beeld zou opleve ren. Vrouwen kunnen nu eenmaal niet alle turnoefeningen van de mannen overnemen, vooral geldt dat voortoe- stelturnen en wedstrijd-zwemmen. Zelfs in den klassieken tijd, waaraan wij de namen Stadion en Olympische JOH. DE HEER VARKENSMARKT TEL, 1309 AMERSFOORT Piano's - Orgels - Radio Onze Orgola en Plano'i zl|n Julat leta Spelen ontleenen, was de vrouw niet toegelaten tot de wedstrijden, openbaar turnen door vrouwen is afval van de klassieke vorm sportbeoefening. In naam van de winst. In een Nieuwe Eeuw-artikel merkte een schrijver op, dat hij de drijfkrachten van het moderne, maatschappelijke leven niet alleen gezocht wil zien in economische factoren. Hij vraagt zich afMoet er niet iets meer zijn dan de uiterlijk waarneembare krachten. Zijn er geen groepen, die belang, geldelijk belang denken te hebben bij een in eenstorting? Men kan zeggenzoo slecht zijn de menschen niet. Maar dat moet men niet te gauw zeggen. Er is en er wordt in naam van de geldverdienerij ontzettend veel smerigs vertoond in onze dagen. In naam van de winst wordt de actie voor ontwapening tegengewerkt, wor den nationalistische reacties kunstmatig gevoed. In naam van de winst wordt opium verbouwd en verhandeld langs slink- sche wegen, hoewel daardoor tallooze levens aan lichamelijke en moreele verwoestingen ten prooi vallen. In naam van de winst wordt de af schuwelijke meisjeshandel, ondanks de scherpste internationale politiemaat regelen, voortdurend bedreven. In naam van de winst worden er geneesmiddelen in den handel gebracht, die niet anders zijn dan gemeen vergif. In naam van de winst golft iederen dag weer een stroom van Schund lectuur en film over de wereld. In naam van de winst verkwanselen velen voortdurend hun ziel en hun zaligheid. En zouden we ons dan aan mis- plaatsten argwaan schuldig maken, zoo we achter dit dramatische spel met zijn geheimzinnige aspecten méér zoch ten dan de werking van louter-econo- mische factoren?" De streektalen en spreekwoorden, door A. F. VAN BEURDEN. De taal, niet de al 250 jaar ge schaafde, gepolijste officieete taal, maar de door het volk en de jeugd ge sproken streektaal geeft het best de weerspiegeling van het volkskarakter. Daarin legt het volk zijne eigen aardige klanken, verlengt en verkort ze, naar gelang het dat fraaier of ge makkelijker vindt. Het gebruikt de oude woordvormen nog en heeft vaste uit- drukswijzen. Die taal heeft ongeschreven regels met bijzondere uitdrukkingen voor vreugde, smart, verbazing en is bovendien nog rijk aan spreekwoorden. In sommige deelen van ons vaderland hebben de streektalen nog een gezond, krachtig leven. Wij herinneren aan het Friesch, het Limburgsch, Geldersch en Zceuwsch. Zelfs bestaan voor iedere groep dorpen, voor iedere stad weer afzonderlijke idiomen en kan iemand, die in die provincies veel met de be volking overal in aanraking kwam en één streektaal kent, op den man af zeggen, als hij iemand hoort spreken, waar deze thuis behoort. Hel Amersfoortsch bestaat ook nog en verschilt heel wat van de officieele taal door het meerendeel der stede lingen in het openbare omgangsleven gesproken. Maar men hoort het toch nog onvervalscht door de Amersfoor- ters en Amersfoorteressen in verschil lende buurten zeer glad en gesmijdig spreken. Het klinkt vrij wat klank voller dan het Hooghollandsch en de jeugd doet er gewoonlijk met haar langgerekten aaiklanken nog een fat soenlijk schepje boven op. 't ls precies of de hoogere standen zich voor het spreken der streektaal schamen. Het echte onvervalschte Amersfoortsch is tenminste karaktervoller dan het na gemaakte Nederlandsch, waarmede mer nog al eens op vergaderingen, en bij KANTOORBOEKHANDEL F. ft TULP L«ng«itr. «5 to. Krommntr. TtL 324 Wij leveren U: Studieboeken, Cahiers, Tee- kenbenoodigdheden enz. voor alle inrichtingen van onderwijs te dezer stede. komt. fn de spreektaal zijn niet alleen hier, maar ook elders, heel wat meer spreek woorden in gebruik dan in de hoofd taal. Het volk heeft behoefte om zijne redeneeringen met spreekwoorden te staven en te steunen en door kern achtige uitdrukkingen kracht bij te zetten. Dat is niet alleen in ons Neder land het geval, maar door geheel de wereld, yanaf Spitsbergen en Alaska tot in de equatoriale wereld en de barre landen van den Erebos. Deze spreekwoorden zijn ontstaan t en aangepast aan de levensomstan digheden der volkeren en gesproten uit hun aard en wijze van leven. Waar het volk de ruwheden van het klimaat te dragen heeft, zijn ze ook ruw en krachtig. Waar de lijfstraffen nog re geren, spreekt men van de zweep. )e boer haalt er zijn ploeg en zijn paard bij, de koopman zijn handel. De Nederlandsche spreekwoorden in de boekentaal kent een ieder; men heeft ze op school geleerd, gebruikt ze zelf en hoort ze. Wij zullen ze niet herhalen. Wel willen wij hier een kleine verzameling spreekwoorden uit vreemde landen laten volgen, waarin men weer andere klanken opvangt, dan in de onze vooreerst eenige Engelsche, Rus sische, Oostersche, Japansche, Chi- neesche spreekwoorden, dierenspreek- woorden uit vreemde landen, om dan te sluiten met Veluwsche en Betuw- sche en een goed deel Limburgsche spreekwoorden en gezegden. Hier en daar vindt men bij de ver schillende volkeren dezelfde beelden, in een ander kleedje gestoken terug. Binnenland KANKERBESTRIJDING. Uit Engeland wordt gemeld, dat er in Zeist een dokter woont, die merk waardige onderzoekingen verrichtte op het gebied van de kankerdiagnose en die een belangrijken stap in de richting van vroegtijdige herkenning der kwaal -nu hebben gedaan. Zijn collega's hebben de schouders opgehaald over deze proeven. Het Nederlandsch Kankerinstituut deed niet anders dan een boekje bestudeeren, dat Dr. Bendien heeft uitgegeven. De Gezondheidsraad zal nu met den dokter gaan confereeren. Maar intusschen gaf men hem in Engeland al gelegenheid om dooreen proef de deugdelijkheid zijner methode te bewijzen. Een leek kan natuurlijk niet beoor- deelen, of de proeven van Dr. Bendien inderdaad het belang hebben, dat hij er zelf aan hecht. Maar de leek vindt toch wel, dat men in ons land van deskundige zijde op z'n minst eens het onderzoek had kunnen instellen, dat men in Engeland is begonnen. De „Avondpost" die deze handel wijze sterk laakte, noemt het intusschen in 't geheel niet verwonderlijk, dat de Regeering niets deed. O.m. schrijft het blad: Nog door particulieren in poging aangewend om te komen tot een vereeniging ter bestrijding der kankerziekte, welke ook in Inditi onder blank en bruin, in steeds sterker mate slachtoffers maakt. Die particulieren, wijl het gouvernement niets deed, namen het initiatief en brachten eenige tienduizenden bij elkaar. En wat deden de Regeerings-organen? Niets. Minder dan dat. Zij deden eerder de promotors der bewegingtegenwerken, zij het niet officieel, ls het wonder, wanneer wij ons er nu niet over verbazen, dat de Regeering zich tof dusverre afzijdig hield? Erger, veel erger is de houding van jubilea welstaanshalve voor den dag de Nederlandsche medische wereld. Die niets deed en juist door dat niets doen bijdroeg om de waarde der ge dane ontdekking-te verkleinen. Nu zal ze misschien in het geweer komen, nu Engeland is voorgegaan. Maar nu is ze een slag achter. De British Empire Cancer Compaign heeft Dr. Bendien 9te»n toegezegd voor de voortzetting van zijn werk. Het is beschamend voor Nederland, dat die steun van vreemde zijde is ge komen, waarNederland in gebrekebleef. De echt-Hollandsche kat-uit-den- boomkijkerij heeft ons hier weer parten gespeeld. DE WEG NAAR UTRECHT. Minister Paul Reijmer heeft mede- ideeld 1. De slechte toestand, waarin des tijds verkeerde de verharding van de rijbaan en het onmiddellijk daarlangs elegen rijwielpad van den Rijksweg ftrecht (de Bilt)—Amersfoort, eischte verbetering; zoodra de noodige mid delen door de Wegenbelastingwet be schikbaar waren, is dan ook tot die verbetering overgegaan, waarbij onder meer voorzien was de aanleg van een afzonderlijk rijwielpad. Voor zoover betrof het gedeelte Huis ter Heide—Amersfoort kon die verbe tering, mede omdat de benoodigde terreinen nagenoeg geheel in der minne konden worden aangekocht, spoedig tot stand komenvoor het deel de Bilt (Vollenhove)—Huis ter Heide was de oplossing, welke gepaard moest gaan met een wijziging van het tracé, niet zoo eenvoudig. 2. In afwachting van de verbetering van het deel de Bilt (Vollenhove)— Huis ter Heide zijn aan de verharding daarvan geen groote kosten besteed. Dat de toestand van die verharding voor vrijwel alle gebruikers van dezen weg gevaren zou doen ontstaan, kan niet worden toegegeven. 3. Nadat verschillende plannen zijn onderzocht en daarover de onderschei den adviezen waren uitgebracht, is onlangs een plan vastgesteld, terwijl bij de wet van 28 Mei 1931 (Staatsblad no. 207) het algemeen nut is verklaard van de eigendommen, noodig voor de verbetering van den weg, zoodat eer lang het werk voortgang kan hebben. Het ligt intusschen in het voornemen spoedig aan de verharding die verbe teringen aan te brengen, welke geen langer uitstel gedoogen. HET HOF. een verblijf in Tirol is de Ko ninklijke familie op Soestdijk gekomen. De „Reichspost" bericht over het verblijf van de Koningin in Tirol, dat zij het land eenige malen den hoogsten lof heeft toegezwaaid en verzekerd, dat zij er aangename uren heeft door gebracht. Een aardige attractie vormde een bergvuur, dat ter eere der gasten ontstoken werd. De Dolomieten straal den in een rooden gloed. Bij het vertrek der hooge gasten deed de bevolking hen op feestelijke wijze uitgeleide. Kinderen overhandigden aan de Konin gin en de Prinses Edelweisz en andere Alpenbloemen. BERICHTEN UIT 1 AMERSFOORT De R. K. VROUWENBOND. van den publiceerde het R. K. Vi volg( "eptember." Openingsavond, van Jackie Coogan in „De Valk' Ook toegankelijk voor Dames en Hee niet-leden f 0.50. I September. Excursie naar Leer dam ter bezichtiging der Glasblazerij. October. Lezing in de R. K. Spaar bank wordt nader bekend gemaakt door convocatie. 22 October. 'sNamiddags half-3uur Causerie door de N.V. Handelsmaat schappij „Het Indanthren-Huis" in de Valk. November. Lezing van den WelEerw. heer Kapl. Tervoert uit Utrecht in de R. K. Spaarbank. November. Demonstratiemiddag door de Margarinefabriek in „De Valk". 8 Dec. 's Morgens 8 uur H. Mis met Alg. H. Communie voor de leden. 'sAvonds 8 uur Feestve w zing met lichtbeelden, afgewisseld door muziek en zang. Ook toegankelijk voor niet-leden f0.25. Januari. Triduum te geven door Pa voor Amersfoort en Omstreken AMERSFOORT. Lange dracht no. 4 - Telefoon no. 304 en 697 Deskundige voorlichting bg den aan- en verkoop van Effecten Verhuring van Lips Safe-loketten Verzilveren van coupons Handelacredieten Incaaseeringen Spaar-deposito'a rente S'/i pet. ter Eijkelmans C.B.S.R. in St. Jozef. 5 Januari. Optreden van het Nederl. Fabrikatenhuis. Januari. Opvoering van „De Biblio thecaris" Blijspel in 4 bedrijven door leden der Burger-Jongeling-vereeniging 18 Maart. Lezing met lichtbeelden over de H. Catharlna van Slëna door Pater Bender O.P. Ook toegankelijk voor Heeren en niet-leden 10.25. April. Kindermiddag. Het bestuur van den R. K. Vrouwen bond is thans samengesteld als volgt: Mevr. Rosier, Schimmelp.kade. Mevr. Timmer, Schimmelp.kade. Mej. de Kooy van Zuidewijn, Kon. Wilhelminastr. 40. Mevr. Viester. VEILIO VERKEER. De Vereeniging voor Veilig Verkeer vergaderde onder Voorzitterschap hartelijk welkomen sprak zijn vreugde uit over de groote opkomst. Spr. meent daaruit te mogen concludeeren dat allen willen medewerken het verkeer veilig te maken. Het doel van V.V.V.V. is propaganda te maken voor veilig verkeer door filmvoorstellingen, lezin gen, sprekers, en het geven van aan schouwelijke voorstellingen. Er zijn tal n bepalingen het verkeer betreffende niet ieder weet en de bedoeling is dan ook deze in de toekomst op vergaderingen te behandelen. Spr. is van meening dat de Amersfoorters het verkeer en verkeersbepalingen aardig wel naleven. In 1930 hadden in Amers foort 144 aanrijdingen plaats, Alkmaar, 212, Breda 458, Bussum 139, Delft 428, Enschede 602. Uit deze gegevens blijkt dat Amersfoort niet achteraan komt, wat Spr. verheugt voor de Amersfoor ters. Door in groote getale lid te wor den van de Vereeniging komt men nog heden op de hoogte met verkeersbe- veiliging. Spr. noemde vervolgens de uitslagen van de gehouden tellingen van gepasseerde motorrijtuigen en rij wielen aan de Utrechestr. Motorrijtui gen Zaterdag 2921, Zondag 2310 en Voensdag op de Varkensmarkt 3367. Rijwielen Maandag 11000 en Dinsdag bijna 11000. De allereerste vereischte van de weggebruiker is de veiligheid van anderen te verzekeren, waardoor men ook zich zeiven beveiligd. Vervolgens werden de Statuten vast gesteld als voorgesteld. Het huishou delijk reglement kon niet worden vastgesteld daar dit niet was ontvan- zoodra da boakonlljst In Uw bezit U Bestelt ze bij onsl Langestraat 34 - Tal af. 528 ;en van Amsterdam. Het voorloopig jestuur werd in zijn geheel gekozen, bestaande uit de heeren G. Goorhuis, D. P. v. Rooyen, Jhr. A. M. C. Mol- lerus, Vollenhoven, A. H. Martens en R. Ch. Hendriks en uitgebreid met de heeren P. Kortland, J. G. Geelmuiden en F, Boomsma, De Vereeniging telt momenteel 90 leden. Een aparte F commissie werd benoemd. Uit de houden rondvraag bleek dat het stuur moeite genoeg zal hebben de taak van Veilig Verkeer gescheiden te houden van de bestaande Verkeers- Cominissle. CIRCUS GLEICH. Het circus Gleich gaat van 3—6 Aug. naar Apeldoorn en komt dan 7—9 Aug. in Amersfoort. Er zijn in dit circus paarden van het zware Belgische ras tot den kleinsten Shettlandponny. En olifanten, leder circus heeft zijn olifanten, maar het komt op de grootte, de hoedanigheid en het kunnen aan. Bij Gleich kunnen de olifanten allerlei kunstjes en zij be- hooren tot de beste werkers. Gleich's dierenpark toont ons verder: kamBelen, hebt U een Taxi of auio noodig Amersfoort drommedarissen, zebra's, zeeleeuwen, hennen ontvreemd. heilige Indische runderen en Macedo nische stieren, marabu, buffel, ijsberen, lama's, apen, leeuwen, tijgers, luipaar den, hyena's, beren en nog vele andere kleine en groote dieren. Ook een nl|l- >aard bezit het circus. De circuskoning leeft van alles in zijn dier-vcrzamellng opgenomen. Zondagavond 1.1. vierden in Sint Aechten het meisjespatronaat St. Lucia de Zita-vcrccnlglng het jaarfeest. i zijn openingswoord liet de Eerw. Directeur doorschemeren, dat bij enkele afdeelingen er nog al iets ontbrak aan den waren geest. Het tooneelstuk, ingestudeerd onder zeer bekwame leiding van mej. van 't Wel, viel bijzonder goed In den smaak een woord van bijzonderen lof komt zeker ook toe aan alle jeugdige actrices. Pastoor Hartman, bracht als Herder der parochie, hartelijk dank aan alle leidsters van St. Lucia en Zlta, voor het groote werk, dat zij met zooveel toewijding en liefde, daar verrichten. Een feestavond in alle opzichten zeer >ed geslaagd. In September zal getracht worden te komen tot oprichting van de K. J. V. en de K. J. M„ de nieuwe meisjes organisatie volgens de bi bepalingen; een drietal l den daartoe reeds een cursus in het bekende Bouvigne te Ginnikcn. Ten overstaan van Notaris te Leuken werden geveild: Perc. 1 woonhuis met zaal Kruiskamp 140 opgch. (12.900; perceel 2 winkelhuis annex bakkerij Soesterweg 91, opgehouden f9600. 't Was dezer dagen 25 jaar geleden dat voor de stichting der St. Henricus- kerkeen bouwcommissie werd benoemd en een terrein werd aangekocht nabij Puntenburg. De reserve-ritmeester Labouchire, gedurende de laatste 25 jaar een be kende persoonlijkheid op onze con- cours-hippique's en die ook ons land op hippisch gebied vele malen in het buitenland met succes heeft vertegen woordigd, gaat de paardensport vaar wel zeggen. Zijn laatste paard Frangin. waarmede hij nog in het concours- hipplque te Winterswijk een fraai suc ces behaalde is naar Engeland ver kocht, terwijl ritmeester Labouchère, naar het „Vad." verneemt, van plan is geen ander paard meer aan te schallen. Na een langdurige ziekte Is op 47- jarigen leeftijd overleden de heer T. Beverloo, hoofd der openbare lagere school voor het centrale 7e en 8c leer jaar in deze gemeente. De heer Beverloo was een verdlenst- vol onderwijsman. Van een landbouwer onder de ge meente Leusden, werden 200 jonge

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1931 | | pagina 1