Katholiek Orgaan voor Amersfoort en Omstreken VULPENHOUDERS ijfertcxji dadiwiicA ontvaart cim ftiifo Eversharp-Wahl Fa.H. Elzenaar GOEDE iKING Het beste Adres G. Keuneke Abonnementen kunnen elke week ingaan, doch opzegging van abonnement moet geschieden voor den aanvang van een nieuw kwartaal. Prijs per 3 maanden f 1.00. Builen Amersfoort f 1.10 De €embode Advertentiën 26 cent per regel. Billijke tarieven voor handel en nijverheid b$ geregeld adver- teeren. Advertentiën moeten Dinsdag en Vrijdag vóór 8 uur in den morgen zijn bezorgd. Kantoor en Drukkerij- Langegracht 28 te Amersfoort - Telefoon 314 Vijf en veertigste Jaargang Verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagmiddag Vrijdag 9 Oct. 1931 - Post-giro no. 44234 No. 55 Tact is de groote kunst om een harde taak op een zachte manier uit te voeren. Denk scherp, maar spreek zacht. Epistel en Evangelie. 20e Zondag na Pinksteren. Les uit den brief van den H. aposlel Pauius aan de Ephesiërs; V, 15-21. BroedersZiet toe. hoe gij met voor zichtigheid wandelt, niet als onverstan- digen, maar als wijzen, den lijd uit koopend, omdat de dagen boos zijn. Daarom wordt niet onbedachtzaam, maar verstaat wat de wil Gods is. En wordt niet dronken van wijn, waarin wulpschheid is, maar wordt vervuld met den Heiligen Geest, elkander toe sprekend met psalmen en lofzangen en geestelijke liederen, den Heer zin gend en verheerlijkend in uwe harten, God en den Vader altijd voor alles dankend in den naam onzes Heeren Jezus Christus. Zijt elkander onderdanig in de vreeze van Christus. EVANGELIE volgens den H. Joannes; IV, 46—53. In dien tijd was er zeker koninklijk hofbeambte, wiens zoon te Kaphar- naiim ziek lag. Toen deze vernomen had, dat Jezus uit |udea in Galilea gekomen was, ging hij tot Hem en ver zocht Hem, dat Hij zoude afkomen en zijnen zoon genezenwant deze begon te sterven. Jezus sprak dan tot hem Zoo gijlieden geene teekenen en won deren ziet, gelooft gij niet. De hofbe ambte zeide tot Hem: Heer! kom af eer mijn zoon sterft I Jezus zeide hem Ga, uw zoon leeft. De man geloofde het woord, dat Jesus hem toesprak, en ging heen. Toen hij nu aftrok, kwamen hem reeds zijne dienaars te gemoet en boodschapten hem, zeggende, dat zijn zoon leefde. Hij vroeg hen dan het uur, waarop hij hersteld was. tn zij zeiden tot hem: Gisteren, op het zevende uur, heeft de koorts hem ver laten. De vader erkende dan, dat dit het uur was, waarop jezus tot hem gezegd hadUw zoon leeft. En hij geloofde, hij en geheel zijn huisgezin. JOH. DE HEER VARKENSMARKT TEL, 1309 AMERSFOORT Piano's - Orgels - Radio METEEUWIGDURENOE GARANTIE (GRATI8 REPARATIE8) VAN f 10.50 AF ALLEENVERKOOP KANTOORBOEKHANDEL «F.A.TULP» Langestr. 48 Lo. Krommestr. TEL 324 Zeer merkwaardig is ook de omstan digheid dat niet alleen de huurling maar ook geheel zijn gezin zich tot God be keerde. Ziet hieruit de macht van het goede voorbeeld, vooral van de hoof den des gezins op het huisgezin. Zooals zij voorgaan, zal ook gewoonlijk het huisgezin hen volgen. Christelijke huis vaders en moeders! prent deze waar heid diep in uw hart. Gij zijt de be schermengelen uwer kinderen. Hoeveel goeds kan uw voorbeeld uitwerken in de harten uwer huisgenoolen, kinderen niet alleen, maar ook der dienstboden. Zijt gij goed voor de armen, nauwge zet in het onderhouden der goddelijke en kerkelijke geboden, doet gij uwe godsdienstplichten stipt en gewetens vol, nadert gij dikwerf tot de H. Sa cramenten enz dan zal uw voorbeeld stichtend werken op al uwe huisge noolen, die uw voorbeeld zullen volgen, en in hun verder leven U daarvoor ten allen tijde dankbaar zijn. Zoo zult gij door uw voorbeeld de dierbare panden, aan uw zorgen toevertrouwd, onder uwe leiding brengen tot een godsdienstig christelijk leven en de voldoening smaken hen gevormd te hebben tot waardige leden van Kerk en maatschappij. Liturgische Kalender. Week van II17 Oct. Zondag 1120e Zond. na Pinksteren, Tijdeigen, Mis Omnia, 2e geb. A cunc- tis, 3e naar keuze. Maandag 12. H. Wilfridus, Nederl. Dinsdag 13. H. Eduard, 2e geb. A cunctis, 3e naar keuze. Woensdag 14. H. Callistus I. Donderdag 15. H. Teresia. J* Kerken Mis Terribilis, Credo. Zaterdag 17. H. Margaretha Maria Alacoque. Evangel ie ver klaring. 20e Zondag na Pinksteren. Vele schoone lessen liggen voor ons in hel Evangelie opgesloten. We zien hier, dat iedere stand zijn kruisen en tegenspoeden heeft. De hoveling van het Evangelie was een voornaam cn aanzienlijk persoon aan het hof van Herodes. Aan goederen, rijkdom, eer en aanzien zal hem wel niets ontbroken hebben maar hij ook had een kruis, dat liein wellicht zwaar der viel dan armoede. Zijn zoon was ernstig ziek, zóó zelfs, dat hij in levens gevaar verkeerde. Troost u hierin, gij minvermogenden, die somtijds meent dat alleen uw stand de drukkende ver legenheid en zorgen kent; ge ziet hier dat ook de aanzienlijken niet vrij zijn van kommer en verdriet. Ook kunnen we hier opmerken dat kruis en tegenspoed naar het lichaam dikwijls groot voordeel aanbrengt naar de ziel. Die koninklijke hofbeambte zou wellicht nooit tot Jesus gekomen zijn en in Hem geloofd hebben wanneer niet een doodelijke ziekte zijn zoon getroffen had. De ziekte van den zoon was de aanleidende oorzaak, dat de vader en geheel het gezin in Jesus Christus geloofden. Mocht gij bij alle voorkomende tegenspoeden Gods wijze inzichten stilzwijgend aanbidden, ge duldig aannemen en niet klagen wan neer God ons bezocht. Het spreek woord zegtNood leert bidden en de profeet lsaias schrijft: „Heer als de tegenspoed daar is zocht men U."Dit zien we duidelijk in den koninklijken Pauselijk Vermaan. Z. H. de Paus heeft een schrijven uitgevaardigd „over de zware econo mische crisis, de betreurenswaardige werkloosheid en den toenemenden wed- op in bewapening". We ontleenen hieraan het volgende: Een nieuw onheil bedreigt en be drukt reeds de ons toevertrouwde kudde en bijzonder hard het teederste deel ervan, dat ons bijzonder dierbaar is, n.l. de jeugd, de proletariërs en al die arbeiders, die een schamel bestaan hebben. Wij bedoelen den zwaren nood en de economische crisis, die de vol keren drukt en velen tot een voort durende en vreeselijke werkloosheid veroordeelt. Een bijna ontelbare menigte van arbeiders, die niets méér verlangen dan op eerzame wijze het brood te verdienen, dat zij dagelijks, volgens het Goddelijk woord, van den Hemel- schen Vader afsmeeken, zien Wij ge dwongen tot werkloosheid en daarmee tot het uiterste gebrek en hun gezin met hen. Hun klachten doen Ons met erbarming het woord herhalen, dat tegenover de hongerlijdende menigte uit het hart van den Goddelijken Meester steeg: „Misereor super lurbam". Maar meer nog is Ons medelijden tot die menigte van kinderen, die om brood smeeken, onschuldig den last t den treurigen toestand dragen en barre ellende de aan hun leeftijd eigene vreugde zien verwelken cn op hun lippen den lach voelen sterven, dien hun onbewust gemoed in alles verlangt te zien. Bovendien nadert nu de winter met al zijn gevolgen, de lasten en ontbe ringen n.l., die de koude voor zwakken i armen veroorzaakt. Aan dit alles denken Wij met groote bezorgdheid en daarom verheffen wij, Onze stem tot allen, in wie het geloof en de christelijke liefde leven, met een oproep tot een wedijver in naastenliefde en hulpvaardigheid. Dié heilige wed ijver zal, terwijl zij den lichamenlijken nood lenigt, tegelijk de zielen sterken, hun geloof verlevendigen en de nood lottige gedachten verdrijven, die de ellende vaak influistert; zij zal de af gunst en hartstocht, die de burgers onderling verdeelen, dooven en daaren tegen eendracht en liefde geven die den edelen bond van vrede en welvaart voeden, welke zoowel den enkeling als den staat ten goede komt. Tot dezen wedijver in trouw en liefde, die allereerst offervaardigheid ten gunste der armen vordert, roepen wij alle kinderen van den éénen hemelschen vader op, alle ontelbare leden van het ééne gezin en alle broeders in Chris tus, deelgenoolen in voorspoed en troost zoowel als in gebrek en smarten. Wij roepen hen op als tot een heiligen plicht die voorgeschreven wordt door die heel eigene wet van het evangelie, het gebod der naastenliefde, dat Chris tus de Heer verkondigde als Zijn eerste en grootste gebod en als het ware de som en samenvatting van alle andere geboden. Tot dit zoet gebod, dat niet alleen een strenge plicht is, die de geheele Christenwet omvat, maar ook een edel moedig voornemen, roepen wij nu allen op maar bij uitstek degenen, die be zield zijn met liefde tot de mensche- lijkheid en de christelijke volmaaktheid. En dit behoeft niet met vele en na drukkelijke woorden te worden gezegd, omdat ieder inziet, dat alleen deze edelmoedigheid en grootmoedigheid, alleen deze ijver en wedijver in chris telijke deugd van degenen, die zich naar krachten aan het heil hunner broeders en vooral van armen en kinderen wij den, den zwaren nood van onzen tijd door eendrachtige krachtsinspanning kan overwinnen. Daar echter de heltige crisis eener- zijds verband houdt met de scherpe rivaliteit der volken, anderzijds met de overmatige uilgaven der openbare schat kist en daar niet de laatste oorzaak van deze beide kwalen de dagelijks toe nemende wedstrijd is in oorlogsbe wapening, kunnen wij niet nalaten onze vermaningen in dezen le herhalen, betreurend, dat zij tot nu toe geen ge lukkig gevolg heeft gevonden en wij sporen U, ten zeerste aan om op de meest geschikte wijze, n.l. door pre diking en verspreiding van geschriften, de geesten in te lichten en te richten naar de gezonde normen van het men- schelijk verstand en de christelijke wet. Maar daar ook het edelste streven der menschen vruchteloos blijft zonder de hulp van God, moeten wij vurige gebeden zenden tot den Gever aller gaven, opdat hij in zijn barmhartigheid spoedig gelukkiger tijden late aanbre ken, en Hem, ook in naam der armen, smeeken met het door Christus gege- Goddelijk gebed „Geef ons heden ons dagelijksch brood." En mogen allen zich herinneren, dat de Verlosser van het menschelijk geslacht tot onze op wekking en troost heeft beloofd, dat hij, wat wij „een van mijn minste broeders" hebben gedaan, als aan Hem gedaan zal beschouwen en ook die andere Goddelijke belofte niet vergelen, waarmee Hij verzekerde, de zorg die wij uit liefde tot Hem aan de kinderen geven, als aan Hemzelf gegeven te achten. Daar het jaarlijksche feest van Chris tus Koning nadert, wiens rijk en wiens vrede wij van den aanvang van ons Pontificaat af hebben ingeroepen en gepredikt, schijnt het ons zeer wen- schelijk, dat ter voorbereiding dar productiemiddelen aan het individu ontnemen en den Staat in handen geven. De Katholiek wil daarentegen den privaateigendom als basis handhaven en dus, wat de socialist het kapita listisch stelsel noemt, in gezuiverden vérm behouden. De Katholiek laakt scherp de wijze, waarop van dien privaateigendom vaak ter uitsluitende bevrediging van indi- vidueele winzucht wordt gebruik ge maakt; hij gispt het onevenwichtige, het stelsellooze in de productie, dat crisissen veroorzaakt en namelooze ellende schept; hij wenscht rechtvaar diger, minder schrijnende verdeeling van het geproduceerde; hij wil het kapitalistisch stelsel (kapitalistisch om dat daarin het geldkapitaal veel te groote macht bezit) corrigeeren „temperen", zegt de Paus hij wil kortom een grondig georganiseerd, door rechtvaardigheid en naastenliefde beheerscht productiestelsel, gegrond c*> een privaateigendom, die ook zijn plichten kent, inplaats van de thans op de grillen van geldmagnaten en de zetten van speculanten wankelende hartigen God gedachten en gaven des vredes af te smeeken. Als teeken van die gaven. Eerbiedwaardige Broeders, schenken Wij vol liefde aan u en aan allen, die Onze vaderlijke vermaningen zullen volgen, den Apostolischen Zegen. Binnenland 1 Iedere deelnemer aan de Sanella- Prijsvraag ontvangt in den loop van de maand December een mooie verkeerskalender voor 1932. Voorts heeft iedere deelnemer kant om den hoofdprijs van f 5000.— of één der 1190 andere geldprijzen te winnen. Donderdag 8 Oct. werd te Utrecht de Vijfde R. K. Onderwijzersdag ge houden voor de Provincie Utrecht en 't Gooi onder presidium van Rector W. R. de Jong, Algemeen Inspecteur van het R. K. Bijz. Onderwijs Aartsbisdom. Des morgens werd in de kerk van den H. Dominicus aan de Mariaplaats een plechtige H. Mis met assistentie opgedragen. Een tentoonstelling van leermiddelen werd in de Handelsbeurs geopend. In de morgen-bijeenkomst hield Prof. Féron een rede over „Het zoete juk". Z. ff. Exc. Mgr. J. H. G. Jansen, Aartsbisschop van Utrecht bracht een bezoek aan de morgen-bijeenkomst. DE INVALIDITEITSWET. Nog steeds blijkt, dat verschillende werkgevers en werknemers niet aan hunne wettelijke verplichtingen, hun opgelegd ingevolge de Invaliditeitswet, voldoen en daardoor met den straf rechter in aanraking komen. Over de maanden Juli en Augustus 1931 werden bij het Kantongerecht onder meer veroordeeld wegens het niet plakken zegels 2 werkgevers, voor elk niet geplakt zegel een boete van 50 cent en f 1. Bovendien moeten deze werkgevers de door hen verschuldigde zegels aan den Raad van Arbeid betalen. 2e. wegens het niet inleveren der rentekaart of het verstrekken van on ware inlichtingen 3 werknemers cn 1 werkgever met geldboeten varieerende van f 2.tot f 15..- Het is derhalve in het belang, zoowel van werkgever als van werknemer, zooveel mogelijk tijdig aan de wette lijke verplichtingen te voldoen, aan gezien men hierdoor niet alleen mede werkt de uitvoering der Sociale Ver zekering zoo goedkoop mogelijk te doen zijn, doch bovendien een straf rechterlijke vervolging voorkomt. eervol ontslag verleent als hoofdver kenners-geestelijke der R. K. Verken nersbeweging. Kapelaan de Geus zal worden op gevolgd door prof. Mr. Dr. J. Beuns S.J. DE PEN voor Uw leven Onbeperkte garantie Langestraat 84 Telef. I Gemengde Berichten Het verschil. Het moge waar zijn, dat het kapi talisme ten aanzien van de productie onmiskenbare verdiensten heeft, de economische wetenschap kent naast het vraagstuk der productie ook dat der verdeeling. En dat op het gebied van de verdeeling der geproduceerde goederen het kapitalisme gefaald heeft nóg vaak faalt, behoeft toch waarlijk niet meer te worden bewezen. De Socialist wijst ter verbetering het geheele kapitalistische stelsel af, om dat het berust op den privaateigendom der productiemiddelen, hij wil die Kerknieuws R. K. VROUWENBOND. H. Exc. J. H. G. Jansen, Aarts- n pastopr In tegenwoordigheid van vele ver tegenwoordigers der regeertng en een aantal hooge geestelijken, werd Zondag de beroemde kathedraal van Rheims door den Aartsbisschop van Rheims weer geopend. De kathedraal, die tijdens den oorlog gedeeltelijk verwoest werd, is thans geheel gerestaureerd. In den nacht zijn de hooibulten achter de stroocartonfabriek „Albion" te Oude Pekela afgebrand. 2'/j millioen kilo stroo zijn in vlammen opgegaan. bisschop van Utrecht, heeft G. W. Bolder te Utrecht, eervol ont slag verleend als geestelijk adviseur van den Utrechtschen diocesanen en federatieven R K. Vrouwenbond. AARTSBISDOM UTRECHT. De Aartsbisschop van Utrecht heeft benoemd tot kapelaan te Utrecht (H. Nicolaas) Th. A. Ariëns en J. Til. H. B. Sinnige. PASTOOR OPMEER. In huize „Nieuw Mariënburg" te Soestdijk is in den ouderdom van 74 jaar overleden de weleerw. heer J. Opmeer, rustend pastoor van Nes en Swaiuwenbuurt (N.H R. K. VERKENNERS. De Aartsbisschop van Utrecht, heeft aan kapelaan G. de Geus te Utrecht, Te Hillegom is het vijfjarig jongetje W. Bijk, bij het spelen in de Haven gevallen. Tien minuten na het ongeval werd het kind opgehaald. Toepassing van kunstmatige ademhaling gedurende twee-en-een half uur mocht niet meer baten. De boeken en kasgelden van den kassier der Boerenleenbank te Ooster zee, werden in beslag genomen. De bank loopt geen gevaar daar er vol doende reserves zijn. De kassier haalde kleine spaarders over hun gelden bij hem zelf te beleggen in plaats van bij de bank. Heel wat gelden er wordt gesproken van ongeveer f 100.000 zijn op die manier in zijn bezit ge komen. Tijdens het verrichten van werk zaamheden op de spoorlijn, werd de losse spoorwegarbeider van der Wel uit Assendelft, door een electrischen trein gegrepen en tegen den grond geworpen. Met een zeer ernstige hoofd wonde, werd de man per brancard naar het ziekenhuis overgebracht, waar hij is overleden. Het Leger des Heils heeft thans één millioen mannen en vrouwen als sol daten en 25000 officieren in dienst. Het leger arbeidt in 83 landen en in ongeveer 20.000 steden. Iedere week worden er ineer dan 75000 samen komsten gehouden. In een kauloor aan de Reguliers gracht te Amsterdam, heeft een inbraak plaats gehad. De daders hebben zich vermoedelijk laten insluiten op de le verdieping en hebben een gat in den vloer gemaakt, waardoor zij zich toe gang tot de gelijkslraatsche verdieping hebben verschaft. Aldaar is getracht een brandkast te forceeren. gewoonten vormen den grondslag voor een pret tig, regelmatig leven. Voor alle menschen zijn deze niet gelijk. Voor iedereen echter vormt het geregeld gebruik van King Pepermunt een zeer goede gewoonte. Want zou niet iedereen willen genieten van den fijnen smaak en zou niet iedereen de heilzame werking ervan willen ^ondervinden? Niet zoo iu en dan, maar geregeld APEPERMUNT Reeds openbaren zich de gevolgen voor de Rotterdamsche haven van de daling van het Engelsche Pond. De bananenbooten die geregeld naar Rot terdam kwamen om te worden schoon gemaakt en te proviandeeren, zullen voorlaan naar Engelsche havens wor den gedirigeerd, aangezien men daar thans goedkooper terecht kan. Men vreest, dat ook de scheeps werven en reparatiegelegenheden veel van het weinige werk, dat er nog is aan Engelsche werven zullen moeien afstaan. Het zielental der gemeente Hilver sum bedroeg op 1 September 58.620 en op 1 October 58.965, zoodat liet in de afgeloopen maand met 345 zie len vooruitging. voor Damestasschen, Koffers in allo soor ten fijne Lederwaren LANGESTRAAT I05-AMERSFOORT

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1931 | | pagina 1