Katholiek Orgaan voor Amersfoort en Omstreken VULPENHOUDERS N.V. Middenstands-Bank SPECIALE TOONKAMERS Fa. H. ELZEÏ7AAR Bel dan op No. 42 Amersfoort, Abonnementen kunnen élke week ingaan, doch opzegging van abonnement moet geschieden voor den aanvang van een nieuw kwartaal. Prijs per B maanden f 1.00. Buiten Amersfoort f 1.10 De €embode Advertentiën 26 cent per regel. Billijke tarieven voor handel en nijverheid bg geregeld adver- teeren. Advertentiën moeten Dinsdag en Vrijdag vóór 8 uur in den morgen tgn bezorgd. Kantoor en Drukkerij Lingegracht 28 te Amersfoort - Telefoon 314 Vijf en veertigste Jaargang Verschijnt eiken Dinsdag-en Vrijdagmiddag Post-glro no. 44234 Dinsdag 13 Oct. 1931 - No. 56 Veroordeel niemand voordat gij hem gehoord hebt. Wees streng voor u zeiven en zacht voor anderenOordeel zacht. Bidden. Er zijn menschen die bidden en die niet bidden. Die niet bidden, zijn zij, wier om gang hier op aarde is; die al hun hoop gevestigd hebben op de vergankelijke goederen en het geluk van deze wereld. Die, als zij ze genieten, niet denken aan Hem, die ze hun gaf; Hem er niet voor danken; enkel maar verlangen naar nóg meer. Die zelfs dan, ais zij ze bezitten, maar heel zeker als zij ze verliezen of missen, opstandig worden, morren en vloeken; of hopeloos en vreugde loos wegkwijnen, in een leven zonder verheffing. Maar die bidden zijn zij, die weten, dat hoog, boven alle aardsche geluk uit, er een ander onvergankelijk geluk bestaat in God. Dat zij dat geluk voor altoos bezitten en genieten zullen, is hun onverwoestbare hoop: een hoop, die vreugde geeft ook nog in de bit terste smart. Zij wier mond zich plooit tot gebed bij voorspoed, zoowel als bij tegenspoed. Die den Vader in den Hemel danken voor alles en het eerste danken om Zijn eigen grootheid en goedheid, welke Hij ons heeft willen openbaren; welke wij mogen genieten in onzen omgang met Hem, met Wien wij eens voor altoos zullen mogen omgaan in den Hemel. Laten we door ons gebed, dus nu reeds, omgaan met God op deze aarde. Door gebed zijn de Heiligen heilig ge worden: vrienden van God. Door het gebed komt licht, schoonheid, geluk, komt God in ons leven. En een der schoonste gebeden, in onmiddellijk verband met onze Ver lossing, is de Rozenkrans. Laat dus het bidden van den Rozenkrans voor U zijn: het voortdurend verkeer mei God. werkers te steunen; den arbeid hoog te houden en in behoorlijke mate te beloonen; de arbeid in al zijn gele dingen, dus zoowel de arbeid met de hand als de arbeid met het hoofd. Door de ongelukkigen, die buiten hun schuld zijn op straat gezet en als werkloozen doelloos ronddolen, zoo veel mogelijk te helpen, te steunen, bezig tc houden, te ontwikkelen, ge paste ontspanning te bezorgen en hun lot zoo dragelijk mogelijk te maken. Daar kunnen wij allen in meerdere of mindere mate w;l wat aan doen en moeten wij allen in meerdere of min dere mate wat aan doen. Indien de Liefde bemind was... Indien de Liefde bemind was, zou en geen chemislen bezig zien, in hun laboratoria gassen en andere cx- plosiestoffen klaar tc maken, om mil- liocnen te dooden; - indien de Liefde bemind was, zou men geen duizenden granaten zien opgestapeld in de arse nalen, bibliotheken van den dood; indien de Liefde bemind was, zou niet den barden stap der militui- jver de wegen der wereld hooren klinken; indien de Liefde bemind was, zouden er niet die millioenen wezens zjjn, bedolven onder ellende, verma gerd door den honger, terwijl hande laars met duizenden tonnen levens middelen vernietigen, om de prijsver laging te overwinnen. Het kapitalisme. Nu de wereld kraakt, is men meer dan ooit bezig de oorzaak van de ont reddering te zoeken. |aren greeds hebben heel veel geleerde menschen den vinger gestoken in de richting van het kapitalisme en nog onlangs is men daartegen van leer getrokken op de Rolducsche studie week, dat er maar een klein beetje meer van heel bleef. Maar wat is nu het kapitalisme? Daaromtrent bestaan de meest dwaze denkbeelden en menigeen is zelfs ge neigd elk als heer gekleed persoon voorj een levend^ vertegenwoordiger van het kapitalisme aan te zien. Ook iedere werkgever is er een van dat gehate ras, dat geen goed meer doen kan in veler oog. Deze dwaze denkbeelden nu zijn zeer verderfelijk en de Bisschop van Haar lem heeft de gelegenheid aangegrepen het volgende te verklaren: „Ik stel er prijs op openlijk te ver klaren dat in de laatste tijden in werk geverskringen zeer veel gedaan is om aan de arbeiders tegemoet te komen en met hun verlangens rekening te houden. En daarom moet van arbeiders zijde alles worden vermeden, wat in staat is wantrouwen bij hen te wekken. Door de gesignaleerde tekortkomingen wordt het ideaal van „Quadragesimo Anno", n.l. de harmonische samen werking tusschen werkgevers en werk nemers ten zeerste belemmerd." Hij zette daarbij te voren uiteen, wat onder kapitalisme is te verstaan en niet verstaan. Het kapitalisme dat de katholieken veroordeeien is niet anders, dan de overdreven en te over-beheerschende invloed die in de tegenwoordige maat schappij de bezitters van het kapitaal uitoefenen. De behoorlijke verhouding die bestaan moet tusschen de bezitters het kapitaal en de werkers is verbroken ten nadeele van den arbeid en wij moeien er met alle macht naar streven dat deze behoorlijke verhouding weer hersteld wordt. Maar nu het kapitalisme er eenmaal is, en er is ondanks ons, en er ook zou zijn, zelfs wanneer alle katholieken het afzwoeren, nu moeten wij alles in het werk stellen om de schadelijke gevolgen van dit stelsel zooveel moge lijk weg te nemen. Door metterdaad zooveel mogelijk de JOH. DE HEER VARKENSMARKT TEL, 1309 AMERSFOORT Piano's Orgels - Radio VAKKUNDIGE REPARATIE. Ben Oordeel. Om tc weten wat werkloosheid is, moet men zelf aan den lijve onder vinden, wat bet zeggen wil geen stuk brood te kunnen verdienen voor zicli- r vooral voor vrouw en kin deren, wat bet zeggen wil, op de keien te staan en bovendien gevaar te loo- pen voor luiaard tc worden uitge maakt, terwyl men niets liever zou doen, dan een eerlijk stuk brood voor rouw en kinderen te verdienen. Zoo zijn er op bet oogenblik 20 mil- lioen op de wereld en wie weet hoe veel er "het volgend jaar zullen zyn! En plaats nu tegenover die ellende, elke door een bekrompen onder steuning nauwelijks getemperd wordt -n overvloed, die er alom in de wc- •ld hePrscht. Overvloed aan kolen, in hout, aan petroleum, aan graan, m aardappelen. Ziedaar een feit, waarvan wij ons Ier dege rekenschap moeten geven. Hoe is dat feit te verklaren? Veel knappe menschen staan dade lijk met het antwoord klaar. En zij spreken van een conjunctuur, van een ieh verschijnsel, dat zij even natuurlijk vinden, als een dokter in n hospitaal bij de patiënten de dooi de zusters opgenomen koorts afleest. Of zij gebruiken een ander beeld: na ebbe komt vloed, na den winter, de leute. Zoo willen het nu eenmaal de ecnnomischc wetten Neen I Ook geve men niet alle schuld aan den oorlog. Na den oorlog heerschlc er geen gebrek als nu. Deze crisis draagt een iieel bijzonder karakter; wij staan voor een naderenden ondergang, een maatschappelijk bankroet. (leen spel van economische wetten, maar een gevolg der meest verderfe lijke beginselen. En het verschrikke lijke daarbij is. dat zouvclcn die ver derfelijkheid niet eer hebben wilier inzien, dun nu zij ons naar den af grond geleid heeft. De rampen, die over de maatschap pij zijn gekomen, zijn Ie wijlen aan hel kapitalisme, dal met dictulors- niaclit de wereld beheersel door heel de volkshuishouding is ont redderd. Wat is daarvan de diepere oorzaak? Heel onze maatschappelijke struc tuur deugt niet. Zij is liet product van het liberalis me en van zijn heillooze maatschap pelijke beginselen, die alom hebben doorgevreten. (Mgr. Dr. Poels) METEEUWIGDURENDE GARANTIE (6RATIS REPARATIES) VAN f 10.50 AF ALLEENVERKOOP: KANTOORBOEKHANDEL ■BF.A.TULPBi Langestr. 68 t.o. Krommeslr. TEL 326 BERICHTEN UIT AMERSFOORT GELOOF EN WETENSCHAP. Programma seizoen 1931—'32. Dinsdag 20 October. A. Alt, Toon kunstenaar. „Die Meistersinger von Nurnberg." Een bespreking van dit kunstwerk van Richard Wagner met muzikale en projectieve illustratie. Dinsdag 3 November. Praatavond. Dinsdag 17 November. C. A. Gale- sloot, dierenarts. „Erfelijkheid". Woensdag 2 December. Praatavond. Woensdag 16 December. W. C. v. d. Volkere, Dir. Nat. Lab., Santpoort. „Misdaad en fotografie", met licht beelden en enkele proeven. Maandag 4 Januari. Praatavond. Donderdag 21 Januari. Jaarvergade- ng en Feestavond. Dinsdag 2 Februari. Praatavond. Dinsdag 9 Februari. Willem Nieu- wenhuis. „Het Katholicisme en de moderne mensch." Woensdag 2 Maart. Praatavond. UITLOTING. Burgemeester en Wethouders deelen mede dat de jaarlijksche uitloting'van obligatiën dergeldleeningen, door deze gemeente aangegaan, zal plaats hebben op 3 November 1931 des nam. 2 uur ten stadhuize. MAATSCHAPPII VAN NIJVERHEID. Op 29 October zal L. Levisson, directeur der Ned. Rotogravure Mij. en uitgever van „De Reclame", een voordracht met lichtbeelden houden over Reclame. Mr. Dr. A. A. van Rhijn zal op 18 December spreken over „Het Russisch Vijf-jarenplan." Vervolgens nog een voordracht van stadsarchitect Ir. J. B. van der Tak Jr., over stadsuitbreiding; van H. Diemer over „Pensionneeringvan den arbeider", benevens een lezing van Ir. Unger over „Thermisch bouwen." BANK GEOPEND. De loketten van het bankkantoor van de firma Van der Zoo de Jong en Van Ophoven aan den Westsingel zullen weer worden heropend ter voortzetting van het bedrijf. De thans bestaande crediteurenre kening blijven evenwel voorloopig nog geblokkeerd. VOOR DE BALIE. De politierechter te Utrecht heeft behandeld de zaak tegen een viertal jongens alhier tusschen 11 en 14 jaar, die zich hadden schuldig gemaakt aan een reeks diefstallen door middel van inklimming en braak. Dc 11-jarige knaap werd ter beschikking gesteld van de regeering, terwijl de 3 anderen werden veroordeeld tot een voorwaar delijke tuchthuisstraf van vier maan den met een proeftijd van drie jaar, onder toezicht der vereeniging Pro Juventute. Bovendien werd een der jongens nog veroordeeld tot een boete van f25 subs. 1 maand straf. De diefstallen waren gepleegd in de scholen aan de Heerenstraal, de meisjesschool aan het Plantsoen en de jongensschool Breestraat. LANGS DEN WEG. Op de Langestraat werd de 16-jarige M. uit de Irisstraat, die met zijn rijwiel op het midden van de straat liep, aan gereden door een vrachtauto. Toevallig passeerde Dr. v. Beurden, die eerste hulp verleende. M. werd met ecnige vleeschwonden naar het Ziekenhuis overgebracht. Op Laan 1914 reed een auto van den weg in een hek. De beide inzit tenden kregen lichte kwetsuren, welke in „De Lichtenberg" verbonden werden. DE VLOEK VAN EEN ROEPING. Voor eer. volle zaal voerde de Too- neelvereeniging van de jonge Werkman, 'arochie St. Henricus, op het Tooneel- spel „De Vloek van een Roeping" van Jan E. Odijk. Dit zware stuk werd op verdien stelijke wijze weergegeven, de hoofd rollen vooral waren in goede handen. In de firma Manders Zonen was Opgenomen de zoon Henk, die voor Sriester studeerde, doch op herhaal- elijk aandringen van zijn vader, dat hij hem in de zaak zoo hard noodig had, zijn studie vaarwel zegde en met tegenzin zijn taak in de zaak vervulde. De zaak ging hard achteruit en stond den rand van een faillissement, toen een vriend van Henk sprak over een brand, per ongeluk, die de firma er boven op kon helpen. Henk slak de brand aan er niet aan denkend, dat de vrouw van de magazijnbediende boven de zaak ziek te bed lag. Juist toen Henk de brand gesticht had kwam de Groot, een klant der firma Manders, wiens zoon voor priester studeerde, de zaak binnen en zag Henk staan in vertwijfeling te midden van op den grond gevallen lucifers. Henk werd gearresteerd, doch wegens gebrek aan bewijs weer vrijgelaten. Aan de ongelukkige bediende, wiens vrouw om het leven was gekomen, verklaarde Henk onder eede onschuldig te zijn, ook al op aandringen van zijn vader. De Assurantie-Mij. betaalde de som uit en als het pand nagenoeg is opgebouwd, komt Henk na veel ver wikkelingen tot een bekentenis. Als de vader na de bekentenis van zijn zoon tegenover de politie (hij zelf wist reeds lang alles) op het politie bureau wordt ontboden, ziet hij zijn dwaling in en erkent dat men God zijn priesters niet mag onthouden. Zondag 18 October heeft een 2e opvoering plaats. Voor het mooie stuk en het harde werken der spelers hopen ^vij weer voor een volle zaal. „EURIPIDES". Zondagavond gaf de Tooneelverecn. Euripides in St. Afchten een uitvoering van „De Adjudant van Hare Majesteit" door Jan Grosveld. Euripides mocht zich weer in een tamelijk goede opkomst van het publiek verheugen. De inhoud van dit tooneelstuk komt hierop neer. Een tooneelvereeniging uit een dorp geraakt in financieele moeilijkheden. Men besluit een adres naar de gemeenteraad te sturen, daar inmiddels de burgemeester als be schermheer van hun vereeniging is geworven. Er wordt een gemeente raadsvergadering uitgeschreven waar dit punt ter sprake komt, doch 't wordt afgewezen. Bij deze vergadering is het bestuur der tooneelvereeniging ook aanwezig. Als belangrijke mededeeling is binnen gekomen een schrijven, dat een afgezant van H. M. de Koningin het dorp zal bezoeken, dit punt wordt door genoemde bestuursleden goed in hun ooren geknoopt. Zij verlaten dan direct nadat hun voorstel is afgewezen de vergadering en smeden buiten het plan, om den raad om de tuin te leiden. Een der bestuurders komt dan daarna de vergadering binnen en| doet zich voor alsof hij de afgezant is en weet te bewerken, dat de gevraagde sub sidie tot stand komt, hier wordt dan eens goed op geklonken. De burge meester meent dan de vergadering tc moeten verdagen, hetwelk dan ook gedaan wordt. In de volgende raads vergadering komt evenwel de ware afgezant der Koningin op en inmiddels zijn B. en W. er vrn verwittigd dat er bedrog heeft plaats gehad. De veld wachter is reeds opgedragen de daders te arresteeren. In deze tweede verga dering evenwel wordt alles gesust en verkrijgt de tooneelvereeniging haar subsidie. Het stuk werd goed gespeeld en de bezoekers hadden eengenoeglijkeavond. GEVESTIGD. Gcsina Ett gcb. Last, N.U., Edisonslr? G. Steendijk, R.K., Arnh.str. 20, niels. Th. Verberne, R.KHoogl.weg 28. H. Huiskamp, N.H., Lcusderwcg 80, timmerm. Hedwig Porlig, D.E., Berkenweg 11, h. 1. d. hh. H. v. Oene, G.K., Soestcrw. 94, wink.b. R. Janssen, R.K., Utr.weg 217. A. Heineman, N.H., Kamp 59. Wilhelmina dc Koning, R.K., Utr.weg 53, dienstb. Alma Kaiser, D.E., P. Bothl. 34, dienstb. J. v. Haselen, N.H., St. Ansfr.str. 55, ambt. W. v. d. Linden, N.H., St. Ansfr.str. 1 voor Amersfoort en Omstreken AMERSFOORT. Lange Gracht no. 4 - Telefoon no. 304 en 697 Deskundige voorlichting bjj den aan- en verkoop van Effecten Verhuring van Ups Safe-loketten Verzilveren van coupons Handelscredieten Incasseeringen Spaar-deposito's rente 3 Va pet. makelaar. Maria Burgers, R.K., J. Catsl. 28, dnst.b. J. Woudenberg, N.H., Vermeerstr. 21, vol. garage. Johanna Terwindt, R.K., 't Zand 31, dienstb. v. d. Woerd, Heinsiusl. 16, bedr.ass. Johanna Tomaszewski, R.K., H.v.Vian- denstr. 7, dienstb. W. v. Soest, N.H., Ligusterstraat 40, kleerm. Geertruida Ouwehand, O.K., F.v.Blan- kenh.str. 47. Elisabeth Prey, F.v.Blankenh.str. 6. A. v. Riet, R K., P. Potterstr. 18, slager. F. Latour, Coornh.l. 12. Marie Pleindorfer, R.K., Laan 1914 No. 5, dienstb. H. Modderman, N.H., Pr. Mariel. 18. A. v. Oers, R.K., Utr.weg 228, bakker. J. Deetman, R.K., A. Cuypstr. 64, gepens. W. Vrijdag, D.G., Heiligenb.w. 113, kol. veld.a. J. Koot, R.K., Weverss. 38, mililair. Cornelia Boersen, R.K., Regentessel. 20, dienstb. H. v. Lint, R.K., L. Beekstr. 21, meub.m. H. Bos, R.K., Krommeslr. 61. Adriana Steylen, R.K., Edisonslr. 32. J. Werdmöller, R.K., Wijersstr. 9. W. Mostertman, R.K., Hoogstraat 36, timmerman. G. de With N.H., Soesterw. 125, exp.t. B. Bleyerveld, N.H., Utr.str. 39. Cornelia v. Hamersveld, R.K., Kruis- kamp 48. J. Burgers, R.K., Langestr. 80b, reiziger C. Basten, R.K., Soesterw. 431, l.werkm. L. Lohle, R.K., Stationspl. 6, kellner A. v. Lierop, R.K., Palmstr. 286, metsel. Arina Spies, R.K., Utr.weg 232, dienstb. W. Terfort, R.K., Havik 16, slager W. Kortmann, D.E., Tuinstr. 9, baas kantf. Emma v. Nooten, P. Bothl. 43. Theresia Riedinger, R.K., Utr.weg 225, dienstbode A. Dame, N.H., Utr.str. inw., tuinman. Adriana Kuyper, Beekenst.I. 37a. J. Timmerman, N.H., Emmalaan 18. Johanna Ruempol Hamer, N.H., v. Ef fenlaan 5. Wed. Maria Kamphorst—T. K. Riebisch, N.H., Westerstr. 25, huish. Aleida Lagemaat, C.G., Langestr. 15, keukenm. Anna Sperlich, R.K., Korte Bergstr. 13, kinderj. R. Unterrainer, Ev., Kapelw. 18, friseur. J. Kruize, N.H., Hellestr. 20, koopman. Marretje v. d. Oosten, R.K., Hellestr. Senta Drapela.gE.L., Tesselschadel. 2. J. Wijnhoven, R.K., Gr. Nachteg.str. 18, hoefsmid. Anna Gosl, R.K., Borgesiusl. 47, d.stb. G. Baas, R.K., O.Soeslerw. 85, lanb.kn. L. Verhulst, R.K., Bernulfusstraat 2, handelsagent. A. Beijer, R.K., Hoogl.weg 3, los arb. S. Vreede, N.H., Bisschopsweg 13, timmerm. v. Hassel, Waalstr. 14, bankw. Cornelia Wessel, N.H., Stationspl. 6, huisjuffr. H. v. Dijk, R.K., Hellestr. 20, schoenm. Agnes Schothorst, R.K., Zuidsingel 70. Gesina Schildkamp, R.KLeusderw. 133 A. v. d. Last, R.K., Utr.weg 225, knecht C. Leurs, R.K., Puntenb.l, 50, bouwk.lk. A. Martin, R.K., J. Bosboomstraat 5, chef-monteur P. Ootmar, N.H., Utr.weg 116,2e It. Huz. J. Deegens, N.IL, Seringslr. 31, stoker. Aaitje Jansen, N.H., Utr.str. 17, dienstb. Amalie Winkler, R.K., Berkenweg 25, dienstbode A. Koppen, R.K., W.v.Mechelenstr. 29. voorKANTOORMEUBELEN en SCHRIJFMACHINES hebben wij boven onze zaak LANGESTRAAT 84 TEL. 528 Hebt U een Taxi of auto noodig Bi] Hoofdpijn 4* en bij Kiespijn Mijnhardt's Poeders Doos 45 ct. Bi] Uw Drogist. Margaretha Heyman, R.K., Lageweg7. H. Jaspers, R.K., Palmstr. 298, rang. G. de jKruijf, R.K., Soesterweg 1944, schipper A. Visser, N.H., Aldegondestr. 103a, bakkerskn. J. v. Luyk, N.H., Wijersstr. 4, tandarls. J. Vorst, R.K., Hobbemaslr. 18, gep. J. Zegers, R.K., Vermeerstr. 101, rayonch. Margarelha Klekamp, R.K,, idem Woutera Kruijf, R.K., Soesterweg 231 li E. Lina, R.K., Leusderweg 44, metsel. F. Porfmann, R.K., Havik 4, kellner UITSPRAKEN KANTONGERECHT. Straatschenderij: K. N. V., Leusden f10 of 1 w. tuchfsch. Kreupel dier arbeid doen verrichten H. G., Soest f 15 of 5 d. Zonder verlof bier verkoopen- I C D., A'foort f20 of 8 d. Dronkenschap: T. A., Hindeloopen f 15 of 6 d.; K., A'foort f10 of4d.; W. v. d. B. id.; Ch. S., Baarn id. Te Amersfoort zonder vergunning dit op straat op kar uitstallen: H S I of 1 d. Motor- en Rij wiel wet: K. v. G., Harderwijk vrijspraak; R. L. S., Am sterdam id. Wielrijdend zich vasthouden aan auto: R. J. V., A'foort f5 of 2 d. Idem, zijnde onder den invloed van alcohol: B. P. B., Hilversum f25 of 10d. Motor- of autorijden en de veilig heid van verkeer in gevaar brengen: A. A. M., Voorlhuizen f20 of 10 d. R. G. G., Dordrecht fJO of 4 d.; J. H. V., Hilversum f25 of 10 d H. C V., A'foort f 100 of 1 m. Idem en geen voorrang geven: J. P. S., Soest f20 of 10 d.; H. V., Spaken burg f 10 of 4 d. Idem en in de bocht niet rechts houden: D. A. B„ Amsterdam f 10of4d. Idem en niet behoorlijk naar rechts uiiwijken: H. v.d.W.,Diemenf 10of4d. idem zonder rood achterlicht oflet- ter en nummer niet verlicht: J. de D., Oostzaan f2 of 1 d.; J. W., Barne- veld id. Idem zonder voldoende remmen:G. B., Barneveld f5 of 2 d.; J. L. P., A'foort id.; J. W., Utrecht id. Idem en laten staan zonder motor- afzetten: G. K., A'foort f2 of 1 d. Idem een weg inslaan zonder teeken geven: D. v. W. E., A'foort f5 of 2d. Idem zonder rij- of nummerbewljs: J. v. d. B., A'foort fl of 1 d. Idem zonder spiegel: G. v. d. W., A'foort f5 of 2 d. Verboden weg berijden: H. P., A'foort f3 of 1 d.; K. L. v. d. W„ Rotterdam id.; Ch. B., Driebergen id. Te snel rijden in Soest: D. L. Am sterdam f 15 of 6 d.

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1931 | | pagina 1