WILLYS L J. LÜYcTs Zn. Katholiek Orgaan voor Amersfoort en Omstreken VULPENHOUDERS Nu is het de tijd om te breien!! Jumper Wol 2 dr. Camisole Wol Ie kwal. Zephir Wol T>. I I.CM Garage Motorhuis - Amersfoort Tel. 457 Eversharp-Wahl Fa. h. Elzenaar Het beste Adres G. Keuneke Abonnementen kunnen elke week ingaan, doch opzegging van abonnement moet geschieden voor den aanvang van een nieuw ktoartaal. Prijs per 8 maanden f 1.00. Buiten Amersfoort f 1.10 De €embode Advertentidn 26 cent per regel. Billijke tarieven voor handel en nijverheid bij geregeld adver- teeren. Adverientièn moeten Dinsdag en Vrijdag vóór 8 uur in den morgen zijn bezorgd. Kantoor en Drukkerij Lingagricht 28 te Amersfoort - Telefoon 314 Vijf en veertigste Jaargang Verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagmiddag Vrijdag 16 Oct. 1931 - Post-giro no. 44234 No. 57 De eene zaak is meer belangrijk dan de andere, maar onbelangrijke zaken zijn er niet. Epistel en Evangelie. 21e Zondag na Pinksteren. Les uit den brief van den H. Apostel Paulus aan de Ephesifirs; VI, 10- Broeders! wordt krachtvol in den Heer en in de sterkte zijner macht. Bekleedt u met de wapenrusting Gods, opdat gij bestand moogt zijn tegen de lagen des duivels. Want wij hebben den strijd niet tegen vleesch en bloed, maar tegen de vorsten en de machten, tegen de wereidbeheerschers dezer duisternis, tegen het booze geestendom In de lucht. Doet daarom aan de wapenrusting Oods, om ten kwaden dage weerstand te kunnen bieden, en, in alles volmaakt zijnde, te kunnen blijven staan. Houdt derhalve stand, uwe lendenen omgord met waarheid, het harnas der gerechtigheid aangedaan, en uwe voeten geschoeid hebbende met bereidwilligheid voor het Evangelie des vredes; en neemt in alles op het schild des geloofs, opdat gij daarmede al de vurige pijlen des boozen vijands kunt uitdoovenneemt ook op den EVANGELIE volgens den H.Mattheus; XVIII, 23-35. In dien tijd sprak Jesus tot zijne leerlingen deze gelijkenisHet Rijk der hemelen is gelijk aan een koning, die afrekening wilde houden met zijne dienaren. En toen hij begonnen was met afrekenen, werd er een voor hem gebracht, die hem tienduizend talenten schuldig was. Daar deze echter niet had om te betalen, gebood zijn heer hem, zijne vrouw en kinderen en al wat hij bezat te verkoopen, en te be talen. Doch die dienaar viel neder en badHeb geduld met mij, en ik zal u alles betalen. De heer nu ontfermde zich over dien dienaar, liet hem gaan en schold hem de schuld kwijt. Maar toen die dienaar heenging, vond hij een zijner mededienaars, die hem hon derd tienlingen schuldig was; endezen aangrijpend, neep hij hem de keel toe, zeggendeBetaal wat gij schuldig zijt Zijn medeknecht nu viel voor hem neder en smeekte hem, zeggende Heb geduld met mij, en ik zal u alles betalen. Doch hij wilde nietmaar heengaande wierp hij hem in de ge vangenis, totdat hij de schuld zou be talen. De medeknechten nu, ziende wat er plaats had, werden zeer bedroefden zij kwamen en deelden hunnen heer alles mede wat er gebeurd was. Toen riep zijn heer hem en zelde tot hem: Booze knecht, de geheele schuld heb ik u kwijtgescholden, omdat gij mij gesmeekt hebt; moest dan ook gij u niet ontfermen over uwen mededienaar, gelijk ik mij onlfermd heb over u En in toorn ontstoken, leverde zijn heer hem over aan de beulen, totdat hij de geheele schuld zou betalen. Eveneens zal ook mijn hemelsche Vader u doen, Indien gij niet, ieder zijnen broeder, van harte vergeeft. Liturgische Kalender. Week van 18—24 Oct. ucas, 2e f, mg. v. d. 21e Zondag na Pinksteren, Mis Mihi autem, 3e geb. tot voortplanting des Geloofs. Prefatie v. d. Apostelen. Maandag 19. H. Petrus v. Alcantara. Dinsdag 20 H. Joannes Cantius. Woensdag 21. H. Hilarion, 2e geb. H.H. Ursula enz. 3e A cunctis. Donderdag 22. Mis v. d. 21e Zond. zonder Gloria of Credo, 2e gebed A cunctis, 3e naar keuze, gewone Prefatie. Vrijdag 23. Mis als gisteren enz. Zaterdag 24. H. Raphaël, Credo. Evangelleverklarlng. 21e Zondag na Pinksteren. De bedoeling welke de Zaligmaker in de gelijkenis van het Evangelie van dezen Zondag had, was om Zijn leer lingen en ook ons te leeren dat wif altijd moeten bereid zijn om onzen naaste alle ongelijk of beleediging, die hij ons heeft aangedaan, te vergeven daar ook wij anders geen vergiffenis onzer zonden bij God te hopen hebben. Door den Koning, waarvan de ge- JOH. DE HEER VARKENSMARKT TEL, 1309 AMERSFOORT Piano's - Orgels Radio lijkenis spreekt, wordt de almachtige God verslaande dienaars met wie Hij afrekening hield, beteekenen de men- schen. Welnu hoe lankmoedig en barm hartig handelde de Koning met den dienaar, die hem om uitstel vroeg, door hem niet alleen het gevraagde uitstel te verleenen, maar hem uit goedheid Ieheel de schuld kwijt te schelden, /elk een groot betrouwen mogen wij alzoo stellen op den Vader van barm hartigheid om vergiffenis onzer zonden te verkrijgen, Tienduizend talenten wer den den dienaar kwijt gescholden, een som die door velen berekend wordt op achttien millioen gulden. Voorzeker een ontzaglijke waarde. Moet ons de edc> moedige kwijtschelding van zuik een enorme schuld niet bemoedigen wan neer de zonden-schuldenlast onze ziel bezwaart? Welk een zondig leyen wi ook mochten geleden hebben, voor ee ieder geldt 's Heeren woord„God wil den dood des zondaars niet, maar dai hij zich bekeere en leve". Wie staat echter niet verbaasd ovei de onbarmhartigheid van dien knech.. die nadat hij zoo groote barmhartigheid bij den Koning gevonden had, op zijn beurt niet het geringste medelijden mei zijn medeknecht wilde toonen? Immers honderd tienlingen, een waarde vai. omtrent dertig gulden, wat is dit in vergelijking met de ontzaglijke som van vele millioenen? Hoe treffend wordt ons hier onze onbarmhartigheid onder het oog ge bracht, wanneer wij onzen naasten niet willen vergeven! Want alle beledi gingen die onze naaste ons toevoegt, in hoe groote zaak het ook zij, zijn gering in vergelijking met het groote onrecht dat wij Ood door onze zonden hebben aangedaan. Wij zijn derhalve die onbarmhartige knechten wanneer wij aan onzen naaste het ongelijk, dat hij ons heeft aangedaan, niet vergeven nadat wij zelf van God door de kwijt schelding onzer zonden, zoo groote barmhartigheid ontvangen hebben. Ontvangen hebben... wellicht niet ontvangen hebben, immers de Zalig maker zegt het ons: „Indien gij den menschen niet vergeeft, zoo zal ook uw Vader u uwe zonden niet vergeven". Neen, maar Hij zal u zonder barm hartigheid behandelen, Hij zal u al de gestrengheid zijner rechtvaardigheid doen gevoelen, gelijk de onmeedoo- gendc knecht ondervonden heeft: „Zoo zal mijn hemelsche Vader ook met u doen, als gij, een ieder zijn broeder, niet van harte vergeeft". Het was Tsjang Kai Shek. Die verkondigde de volgende enor miteit: „Als de Volkenbond zijn verheven taak niet zou kunnen vervullen, zal China niet aarzelen, zijn grootste offer te brengen en het land voor een halve eeuw te ruïneeren door ten oorlog te trekken, om zijn rech ten te verdedigen en te strijden voor de waardigheid der internationale verdragen en de handhaving van den wereldvrede." Ziezoo, nu weten wij het! China zal desnoods door een oorlog het land een halve eew ruïneeren. Alsof het al niet ontzettend gebukt gaat onder de gevolgen van den ja- renlangen burgerkrijg, gevoerd om de eerzucht van een stelletje generaals. En waarvoor zal het dat oner bren gen? Om te strijden voor de waardigheid der internationale verdragen en dat doet de deur dicht voor de hand having van den wereldvrede I ls het niet misdadig dat men, nog wel in een tijdsgewricht als we nu beleven, het volk tracht wijs te maken, dat een oorlog noodig kan zijn om den wereldvrede te handhaven? Het is wei in hooge male ontstel lend, dat na de groote menschenslach- ting van 1914 zulke ideën nog verkon digd kunnen worden I "n wordt het niet meer dan tijd, dat zulke volksmisleiders veilig geborgen worden achter de tralies? Daar zitten er heusch wel een partij, die voor de menschheid veel minder gevaarlijk zijnl Oorlogom den Werelvrede te Hand haven Toen In 1914 de wereldoorlog uit- larslte, die een groot deel van de menschheid in rouw en ellende dom pelde, hebben we van de strijdende partijen om beurten plechtige verkla ringen gekregen, waarom zij feitelijk 'in den oorlog deelnamen. Ter bescherming van de kleine na ties, heette het. En tegen het militairisme. Enjvoor de vrijheid van alle volkeren. Deze „pakkende leuzen", waarmede men bondgenooten en vrijwilligers moest werven, deden het goed, al ware dan ook de benaming van bewuste leugens eerlijker geweest dan die leuzen I Enfin, er zal door staatshoofden en regeeringen wel nooit meer gelogen en gekonkeld worden dan juist in een oorlog. Aan dat spelletje werden we dezer dagen nog eens herinnerd in de be richten over de herrie tusschen Japan en China. Daar is men zeer duidelijk bezig de voorbereiding van een nieuwe groote menschenslachting. En hoort nu even, op welkeen mis dadige wijze men dat spelletje goed tracht Ie praten I Een van de vele Chineesche gene raals heeft een rede gehouden. METEEUWIGDURENOE GARANTIE (GRATI8 REPARATIES) VAN f 10.50 AF ALLEENVERKOOP KANTOORBOEKHANDEL ■■F. A. TULP Vi Ungesir. 68 to. Krommeitr. - TEL 326 Arbeid. Het is de arbeid, die een menschen- leven vult en den mensch tevreden en gelukkig kan maken mits het geen gemechaniseerde arbeid is, waarbij de mensch wordt verlaagd tot een deeltje eener groote machine en mits die ar beid hem een behoorlijk levensonder houd waarborgt. Het verklaarbaar verzet tegen mecha nisatie en rationalisatie komt voort uit het levendig besef van de oer-men- schelijke, den inensch ingeboren waar heid, dat de mensch het middenpunt der schepping is en dat al het andere er is vóór hem en óm hem. Wat de katholieke sociologie uitdrukt in de bekende woordenhomo mensura om- de mensch is de maat staf aller dingen. En wat St. Ignatius aanduidde met de woorden„Al het geschapene ls er voor den mensch ter lereiking van zijn doel". Men zou verwachten, dat men dit grondbeginsel zou vinden bij alle soci aal-democraten, die immers zoo radi- kaal reageeren op een liberalistische economie, welke den mensch tot slaaf van zoogenaamde economische wetten heeft gemaakt. Toch wordt deze eenif juiste opvatting geenszins algemeen bi. onze socialisten gehuldigd. Integendeel krijgt men telkens den indruk, dat ook bij vele socialistische schrijvers de mensch wordt ondergeschikt geacht aan een bepaalde economie. Zoodat op dit fundamenteele punt, basis van iedere verdere beschouwing, geen voor uitgang in den juisten kijk op de ver houding tusschen economisch stelsel en arbeidenden mensch valt te con- stateeren. in alle kleuren, effenenjaspé 60 cent per 100 Gram lichte ti ten 65 cent per 100 Gram alle kleuren f 1.10 per 100 Gram LANGE8TRAAT 49-51 - AMERSFOORT LUXE WAGENSvanaf f2250 Vrachtwagens, kort en lang chassis vanaf I 2185 BESTEL- EN MELKWAGENS vanaf f 1850 Vergelijkingen zijn uitgesloten en een overvloed I van bewijzen dwingen U een WILLYS te koopen. Twee Fransche marine-vliegtuigen kwamen nabij Toulon met elkaar in botsing. De machines stortten omlaag efl 4 inzittenden werden op slag ge dood. Een der Inzittenden was het gelukt zich met een parachute te redden. Voor vijf beschikbare plaatsen van controleur bij de provinciale wegen- contróle in Gelderland, hebben zich 500 sollicitanten aangemeld, waaronder 300 werkloozen uit alle kringen van de maatschappij. een brand, die een hotel te San Francisco geheel vernielde, zijn vijf personen in de vlammen omgekomen. Te Aerdenhout hadden vliegdemon- stratles plaats door Duitsche vliegers. Een der machines vloog tegen een boom en werd geheel vernield. De vlieger bleef wonder boven wonder ongedeerd. Te ongeveer 4 uur hield voor een bijkantoor van de Bank-Associatie te Amsterdam een auto stil, waaruit een drietal mannen slapten, die het gebouw binnen gingen. In de portiek hebben zij maskers voorgedaan, Plotseling ver schenen zij voor de loketten met revol vers in de hand. Zij commandeerden „Handen omhoog" en vroegen waai het geld was. Terwijl een derroovers de bedienden in bedwang hield, dron gen de twee anderen de directeurs kamer binnen en gelastten den direc teur, terwijl zij hem een revolver onder den neus duwden, liet geld aan te Wijzen. Uit een kleine brandkast haal den zij daarop een geldkistje, waaruit zij^het bankpapier wegnamen en ver lieten daarop snel liet gebouw. Zij sprongen in de auto, die onmiddellijk wegreed en hoewel de bankbedienden, die naar buiten snelden, „politie" rie pen, wisten zij ongehinderd te ontkomen De directeur had bovendien, om d( aandacht der voorbijgangers te trekken, onmiddellijk nadut de misdadigers zijn kantoor hadden verlaten, een ruit in- DE PEN voor Uw levenj I Onbeperkte garantie Langestriat 84 - Telef- 528 I voor Damostasschon. Koffers eo alle soor ten fijne Lederwaren LANGESTRAAT I05-AMERSF00RT Het algemeen indexcijfer der gioot- handelsprljzon over September j.T. be droeg 91, dat der voedingsmiddelen 95. Als basis hiervoor geldt het gemiddelde cijfer over 1913, dat op 100 is gesteld. BERICHTEN UIT AMERSFOORT Gemengde Berichten Tengevolge van het gebruik van gesmokkelde Fransche, uit hout ge stookte spiritus, zijn vijf personen te Stockholm onder vreeselijke pijnen overleden, terwijl twee andere personen Tflind zijn geworden. Tengevolge van een dijkdoorbraak zijn in |apan meer dan twee honderd menschen om het leven gekomen. Ver scheidene dorpen zijn overstroomd. A A De Glasfabrieken Ie Leerdam heb ben, daartoe genoodzaakt door een overproductie en den val van het En- gelsche pond, het ongeveer 125 man sterke personeel ontslagen. In de nabijheid van Maidstone, in Engeland, is een motorrijwiel, waarop twee personen gezeten waren, tegen een auto met vier inzittenden opgereden. De auto vloog in brand. Met levens gevaar mocht het een ooggetuige ge lukken een persoon te redden. De vijf anderen kwamen in de vlammen o De 27-jarige gehuwde arbeider O. uit Nieuwerkerk is door een trein gegrepen en gedood. Van G. stapte vlak voor den aankomenden trein van een lorrie, werd gegrepen en zwaar aan hoofd, armen en beenen gewond. De.dood trad vrijwel onmiddellijk in. K. R. O.-AVOND TE AMERSFOORT. avond r menigte. Voor een geheel uitverkochte Markt hal trad Dinsdagavond het K. R. 0.- orkt8t onder leiding van den Heer Joh. Gerritsen voor het eerst in Amersfoort op. De persoonlijke kennismaking met het K. R. O.-orkest en de soliste Mej. Jo Immink is ten opzichte van de tal rijke Amersfoortsche luisteraars een zeer groot succes geworden. Na een woord van welkom door den Heer j. W. Sibon, Voorzitter van de Dioce- ane Bond van Kath. Radio Vereeni- [ingen in het Aartsbisdom, uit Apel- Joorn, tikte de Dirigent na een hartelijk applaus af om het concert te openen met de Ouverture Les Dragons des Vlllars van A. Maillart. Het geweldig en hartelijk applaus na ieder stuk be wees hoe het orkest bij dc aanwezigen in den smaak viei. De soliste Mej. Jo Immink bracht eenige liederen ten ge- lioorc. Zij had een bloemstuk In ont vangst te nemen als bewijs van harte lijke bewondering der Ainersf. K.R.O.- vrienden. De Directeur van het orkest ontving onder donderend applaus een lauwerkrans. In de pauze hield de Chet der Propaganda-dienst, de Heer Paul de Waart een korte propaganda- rede. In korte trekken schilderde Spr. de positie der Katholieken onder ver drukking en vrijheid. Hij wekte allen op hun sympathie voor de K. R. O. uit te dragen naar de aarzelenden, die meenen dat het al zoo langen tijd goed gegaan is zonder hun steun. Neutrali teit beslaat niet. Wij moeten ons scharen onder dc K. R. O. om ons principe als Katholiek, niet om anderen op zij te dringen, niet om ons te koeren tegen anderen, maar om getuigenis te gev geloof. de Kath. Radio zit meer vast. Wc betalen ook voor een schoon Aposto laat. Spr, toonde met enkele feiten aan dc Apostolische waarde van dc Radio. Spr. sloot met dc uitspraak-.WIJ willen den K. R. O. behouden niet alleen voor dc Katholieken maar voor het geheele Ncderlandschc Volk. De K. R. O. is nationaal, zelfs internationaal. Na de pauze volgde een drietal orkest-werken en een viertal vroolijke echt Holland- sche liedjes van Mej. Jo Immink, die zoo in den smaak vielen, dat dc soliste enkele malen op hel podium werd teruggeroepen. Met een pittige marsch wilde het K. R. O.-orkcst afscheid van Amersfoort nemen doch het applaus was zoo dringend, dat de sympathieke Dirigent zich liet vermurwen een extra nummer, de K.R.O.-Marsch van Marinus van 't Woud te geven. Hierna betrad Pastoor Hooyman het podium en sprak als Adviseur van de Aartsdiocesane Vereeniging een korte propagandarcdc. Spr. wit zich geheel aansluiten bij den vorigen spreker. Wij hebben als taak alles dienstbaar te maken aan den dienst van God. In dat opzicht zijn wij Katho lieke Nederlanders de Chineezeu van Europa. Bij ons b.v. in Nederland is liet geldstuk nog wat waard, Is de gulden nog de gulden. Wij zetten ook overal hekjes, doch daarmede hebben wij getoond te begrijpen dat alleen samenvoeging en samenwerking kan bereiken, waarna wij streven. Wij heb ben het recht van vrijheid opgcëlscht voor onze schoolook voor onze Radio doen wij dat en zullen wij dat blijven doen. Wij kunnen onze Roomsehe blij heid en vreugde thans brengen iu de armste gezinnen. De macht van het goede wordt door dc Radio uitgebreid tot in het oneindige. Doch ook lier kwade verbreidt zich in gelijke mate door dans, tooneel, voordracht cn ge sprokene woord. Dc tijd zal echter ook komen, dat we dc glorie van ons Katholiek Geloof kunnen uitstrooien onze Koloniën, ja over geheet de wereld. Daarom moeten we ons eigen zendinstituut hoog houden en moeten zorgen dat het sterk blijft tegen dc blokkeering van andere zenders uit omliggende landen. Tot slot werd deze geestdriftige cn succesvolle avond be sloten met het strijdlied van den K.R.O. Moge het resultaat van dezen avond zijn minstens een verdubbeling van het aantal leden van den K. R. O. van ons Katholiek geloof. Wij hebben gestreden voor het Bijzonder Onder wijs cn voor de Kalholl ke Pers. De krant wordt u eiken dag in de bus gestopt, mils men 't abonnement be taald. Wij hebben gestreden voor een Katholieken Omroep, het programma komt echter altijd in uw kamer, 't Woord klaplooper of ethcr-schuimcr past niet in deze feeststemming, maar toch is het zeker gepast en billijk dat men betaald voor wat geboden wordt. Doch

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1931 | | pagina 1