A. H. v. Nieuwkerk n.v. Katholiek Orgaan voor Amersfoort en Omstreken VULPENHOUDERS Eversharp-Wahl Fa. H. Elzenaar Abonnementen kunnen élke week ingaan, doch opzegging van abonnement moet geschieden voor den aanvang van een nieuw kwartaal. Prijs per 3 maanden f 1.00. Buiten Amersfoort f 1.10 De €embode Advertentiën 26 cent per regel. Billijke tarieven voor handel en nijverheid bij geregeld adver- teeren. Advertentiën moeten Dinsdag en Vrijdag vóór 8 uur in den morgen zijn bezorgd. Kantoor en Drukkerij Langegracht 28 te Amersfoort - Telefoon 314 Vijf en veertigste Jaargang Verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagmiddag Poit-glro no. 44234 Vrijdag 23 Oct. 1931 No. 59 DU nummer bestaat uit 2 bladen EERSTE BLAD Epistel en Evangelie. 22e Zondag na Pinksteren. Les uit den brief van den H. Apostel Paulus aan de Philippensen1,6—11. Broeders! Wij vertrouwen in den Heer Jesus, dat Hij, die een goed werk in u begonnen heeft, het voleindigen zal tot op den dag van Christus Jesus; gelijk het billijk is, dat ik dit gevoelen heb ten aanzien van u allen, omdat ik u in mijn hart draag, en gij allen, zoowel in mijne gevangenschap als in de verdediging en bevestiging des Evangelies deelgenooten zijt van mijne vreugde. God toch is mijn getuige, hoezeer ik u allen liefheb met de teedere liefde van Jesus Christus. En dit bid ik, dat uwe liefde meer en meer overvloedig moge worden in kennis en -* in alle oordeel, om te toetsen wat het beste is, opdat gij rein en zonder smet moogt zijn tegen den dag van Christus, vol zijnde van vrucht der gerechtigheid door Jesus Christus tot eer en lof van God. 1VANGELIE volgens den H. Mattheus; XXII, 15—21, In dien tijd gingen de Pharizeën heen en beraadslaagden, teneinde Jesus in Zijne woorden te vangen. En zij zon den hunne leerlingen met de Herodia- nen tot Hem, zeggende: Meester! wij weten dat Gij de waarheid spreekt en den weg Gods naar waarheid leert en niemand ontziet, daar Gij op den persoon der menschen niet let. Zeg ons derhalve wat U dunkt: is het ge oorloofd den keizer cijns te betalen of niet? Jesus nu, hunne boosheid ken nend, zeide: Wat stelt gij Mij op de proef, huichelaars? Toont Mij den cijns-penning! En zij toonden Hem eenen tienling. En Jesus zeide tot hen: Van wien is dit het beeld en het op schrift? Zij zeiden Hem: Van den keizer. Toen sprak Hij tot hen: Geeft dan den keizer wat des keizers, en Gode wat Godes is. Liturgische Kalender. Week van 25—31 Oct. Zondag 25. Feest van Christus' Koning schap, 2e geb. en laatste Evang. van de 22e Zond. na Pinkst. Eigen Pref. Maandag 26. H. Evaristus, 2e geb. A cunctis, 3e naar keuze. Dinsdag 27. Vigilie v. d. H.H. Simon en Judas, zonder Gloria of Credo, 2e geb. Concede, 3e voor Kerk of Paus. Woensdag 28. H.H. Simon en Judas, Credo. Pref. v. d. Apostelen. Donderdag 29. Mis v. d. 22e Zond, Pinkst., zonder Gloria of Credo, 2e geb. A cunctis, 3e naar keuze, ge wone Pref. Vrijdag 30. Mis als gisteren enz. Zaterdag 31. Vigilie van Allerheiligen zonder Gloria of Credo, 2e geb. v. d. H. Geest, 3e voor Kerk of Paus. Evangelleverklarlng. 22e Zondag na Pinksteren. Er bestond destijds een geschil of de Joden al dan niet gehouden waren aan den Keizer schatting te betalen. De Farizegrs hielden het er voor dat de Joden, als het volk Gods aan den heidenschen Keizer geene schatting verschuldigd waren; de Herodianen, die Herodes, een gunsteling des Keizers, waren toegedaan, beweerden dat ieder den Keizer schatting moest betalen. Dit twistpunt nu kwam den Farizeërs als een geschikt middel voor om Jezus in zijn woorden te vangen door Hem een beslissend antwoord over dit be- ^Jangrijke punt te vragen. Ze stelden hun aanslag zeer listig te werk. Ze gingen niet zeiven maar zonden hun leerlingen om alle schijn van list weg te nemen; ze zonden met hen gelijk tijdig de Herodianen, de voorstanders der schatting. Om des te stelliger een openhartige uitspraak uit Jezus' mond te verkrijgen, lieten ze de leerlingen eerst zeggen: „Meester wij weten dat Gij oprecht zijt en den weg Gods naar waarheid leert en dat Gij U aan niemand stoort". Ja, dat hadden de Pharizeën I reeds zoo dikwijls ondervonden als j |ezus ten aanhoore van hel gansche volk hun onoprechtheid, schijnheilig heid en huichelarij aan de kaak ge steld had. Maar die oprechtheid des Heeren was voor hen juist de steen JOH. DE HEER VARKEN SMARKT TEL, 1309 AMERSFOORT Piano's Orgels Radio des aanstoots gewordenjuist die op rechtheid des Heeren had hen tot Zijn bitterste vijanden gemaakt. En nu lieten ze het wederom voorkomen alsof ze zich verheugden over die schoone deugd! Die huichelaars. „Zeg ons dan wat dunkt U? Is het geoorloofd den keizer schatting te be talen of niet." indien Hij verklaart, zoo dachten ze, dat we schatting moeten betalen, dan zal Hij het volk tegen zich krijgen; indien Hij verklaart dat we daartoe niet gehouden zijn, dan zullen de Herodianen Hem beschul digen als een oproermaker tegen de wetten des Keizers. Doch Jezus toonde hun weder voor de zooveelste keer dat Hij hun meer dere was en hun toeleg doorschouwde. „Wat beproeft ge Mij, huichelaars." „Toont Mij den cijnspenning." Op dien cijnspenning stond de afbeelding des Keizers en zijn naam, ten teeken dus dat de Keizer op dat oogenblik inder daad gezag over hen voerde. De cijns penning zelve met de beeltenis des Keizers was het bewijs dat ze onder worpen waren aan den Keizer. „Welnu, zegt Jezus hun, geeft dan ook aan den Keizer wat den Keizer toekomt." En Hij voegde er bij „en aan God, wat God toekomt". Leeren we hieruit vooreerst om op onze hoede te zijn voor de strikvragen der Pharizeën die heden ten dage nog hun navolgers hebben, en alles be proeven om in gezelschappen of door verderfelijke boeken en dagbladen de vromen en eenvoudigen te misleiden en tot twijfel te brengen. Weest daar voor op uwe hoede. Vervolgens geven we den Keizer wat des Keizers, en God wat Godes is Gehoorzaamheid, eerbied en trouw aan het wereldlijk gezag, maar in overeen stemming met het woord des H. Geestes dat wij God meer moeten gehoorzamen dan de menschen. Leekenapostolaat. Het leeken-apostolaat is noodzake lijk voor Kerk, huisgezin en maat schappij, is noodig als tegenwicht te gen den slechten invloed, welke de omgeving op eiken mensch uitoefent. Leeken-apostolaat is een plicht van liefde voor eiken christen, omdat de liefde tot Christus en tot den even- menscli van hen vraagt om al het mogeljjke te doen 0111 anderen tot den dienst van God te brengen en den evenmensch te helpen zyn hoogste goed, de liefde Gods te beveiligen en verzekeren. Doch evenals altijd vraagt de liefde ook hier weer offers. Het is volstrekt niet gemakkelijk leeken-apostel te zijn. We denken hier aan het woord van Christus tot de Apostelen: „Ze heb ben Mjj vervolgd, ze zullen ook U ver volgen." En dat geldt niet alleen voor de 12 mannen, die toen voor Christus stonden en voor hen die hunne op- olgers zouden worden, doch voor allen, die Christus zouden volgen en Hem aan anderen zouden leeren ken- :n, voor Zijn eer zouden opkomen. Hij en zij derhalve, die apostel wil zijn, kan er veilig op rekenen tegen werking te zullen ondervinden, en 't is dus op de allereerste plaats noodig zich tegen die moeilijkheden te wape- We hebben de hulp noodig van boven, van Christus zelf die ons uit koos en ons ook helpt. Er is hier geen plaats voor vrees of kleinmoedigheid; we behoeven ons niet bang te maken; we zijn zeker an de overwinning als we zelf maar •illen. De apostelen waren, allen bijeen genomen, ook maar zeer eenvoudige menschen, voor het oog van de wereld •el de meest ongeschiktste personen m de wereld te gaan bekeeren. Paulus bekent dan ook ronduit, dat hij uit zichzelf niets kon, maar hij zegt er bij: Ik kan alles in Hem die mjj versterkt. Zoo gaat het ook met den leeken- MET EEUWIGDURENDE GARANTIE (GRATIS REPARATIES) VAN f 10.50 AF ALLEENVERKOOP KANTOORBOEKHANDEL «F.A.TULPIB Langestr. <8 to. Krommostr. TEL 328 apostel. Hjj moet niet steunen op eigen begaafdheden, doch op de eer ste plaats op de kracht van God. Hoe dat te bereiken? Vooreerst leeren te handelen in al les (ook in zijn gewone dageljjksclie bezigheden) uit bovennatuurlijke be weegredenen, m.a.w. alles te doen ter ere Gods en dan niet zien naar et succes, niet naar tegenwerking of miskenning, maai- alleen handelen 0111 wille van God, die het zoo van hen rcnscht. Dat geeft de kracht, om mannelijk den strijd voor Christus en de Kerk vol te houden, zeker als wij zijn, dat Christus met ons is en eens ons werk, hoe dan ook, toch vrucht zal dragen. Toen in den slag van Waterloo de troepen van Napoleon steeds met grooter aantal en steeds hooger moed instormden op de Engelschen, stond Wellington onbeweeglijk en roerloos op een kleine verhevenheid en staar de met starren blik naar den horizon of eindelijk de Duitscher kwam op dagen ter hulp. Van alle kanten kwa men zijn officieren naar hem toege sneld, wezen in angstige gejaagdheid op het klimmend gevaar en vroegen nadere, betere bevelen. Maar de -011 hertog, die beurtelings naar zijn horloge en beurtelings naar den gezichtseinder keek, gaf aan allen veranderd hetzelfde antwoord: „Er slechts één bevel, volhouden tot den laatsten man!" Dat bevel werd opgevolgd, of schoon men het niet geheel begreep. Men. hield vol en eindelijk komt «Ie Duitscher opdagen en de overwinning wordt bevochten. Hadden de Engel schen hun stelling prijsgegeven, de hulp van den Duitscher zou te laat gekomen zijn en niet meer hebben ge baat. Iets beters is er ook niet voor den leeken-apostel dan: „Volhouden tot den laatsten man!" Geen vrees, niet treuzelen, altijd blijven staan op dezelfde plaats, ge dreven door de liefde tot Christus, trouw aan Zijn bevel en rekenend op Zijn hulp. Liefde is noodig voor den apostel. Zy zal aan onze werken geven een blijde geestdrift, een gezond en heilig optimisme, hetwelk alle verschijnse len van moedeloosheid en neerslach tigheid doodt. Zoo zal de liefde zyn de ziel en het leven van ons werken, de liefde die ons steeds weer nauwer bindt aan ons ideaal, ons tooubeeld, in Christus. Willen we echter die bezielende liefde bewaren en steeds meer in ons aankweeken, dan vordert zy ook op voering van eigen heiliging. Zelf steeds dichter bij Christus, om bij Hem de kracht te vinden die noodig is. De leeken-apostel zal derhalve de liefde doen zijn de ziel van eigen le ven, ze sterken en voeden door de Sacramenten, voora! door de H. Com ic. zijn leven inrichten naar Gods welbehagen, er naar streven in zyn levensstaat volmaakt christen te zyn. Ten allen tijde moet hy tot anderen kunnen zeggen: doe zooals ik. Dan gaat hy als vanzelf meeleven met Christus, meevoelen Zijn glorie, mee leven Zyn miskenning. Hij gaat treu ren over de velen die afvielen, de dui zenden die Hein niet kennen, maar die liefde zal hem ook aanvuren om te doen wat hij kan, om te redden wat nog te redden is. Heksenprocessen in Eemland. Het geloof aan heksen is al zeer oud. Men beschuldigde haar, dat zy met den duivel een verbond hadden aangegaan en zoo door den invloed van den Hellevorst tot allerlei won derdoden in staat waren. Reeds in 1235 werden te Trier de eerste heksen voor het gerecht ge daagd: zy hadden zich nl. in padden veranderdWelke straf zy onder gingen, is niet meer na te gaan. Maar in 1275 werd te Toulouse (Frank rijk) de eerste heks verbrand. Snel greep nu dit ontzettend bijgeloof om zich heen en weldra kwamen in bijna alle landen heksenprocessen De tooverheksen hielden zoo geloofde men eenmaal per jaar en wel in den eersten Meinacht een vergadering met den duivel. In Duitschland geschiedde dit op den li rocken (Harzgebergte)in liet Sticht van Utrecht reden zy op haar bezemsteel naar Oostbroek (d.i. Maartensdijk) of naar den Heiligen berg by Amersfoort. Tijdens de regeering van Koning Frans I (15151547, dus in goed 30 jaren) werden in Frankrijk meer dan 100.000 heksen ter dood veroor deeld. Vooral zij, die gegoed waren, vielen vaak als slachtoffer, daar de bezittingen verbeurd werden ver klaard. Niet ten onrechte schreef met bijtende spot een krachtig en (voor die dagen) een moedig tegen stander, Pastoor C. Loos te Gouda: „Het heksenproces is een nieuwe proefondervindelijke goede alchy- mie, waardoor goud en zilver uit menschenbloed gehaald worden." Ook ons land bleef niet achter in deze heksenvervolging, al ging het cr hier gelukkig niet zoo Spaansch als elders toe. Misschien was dit te danken aan „de lieksenwaag" te Oudewaler. Keizer Karei V verleen de 11I. aan genoemd stadje liet voor recht om de verdachte heksen te mogen wegen, want, naar men vast meende, zij waren öf veel zwaarder óf veel lichter dan een gewoon nienscli. Konden nu de beschuldigden auu- tooncn, dat zij een gewicht hadden „wei accordeerende met de natuur lijke proportie van het lichaam" (dus van gewone zwaarte), dan wer den zy van alle rechtsvervolging ontslagen. Oudewater nu kreeg dat voorrecht van weging; de schrifte lijke verklaring der stadsregeering had zelfs ver buiten ons land gezag; nog in 1754 bijv. kwamen twee man nen uit Koesfeld en Telgt (by Mun ster in Duitschland) om zich in Oudewater te laten wegen. Doch langzamerhand ontstond er een mildere stemming. Nadat Eras mus omstreeks 1500 de heksenpro cessen belachelijk had gemaakt, sclireef heer Jacob Vallick, pastoor te Groessen bij Zevenaar tegen de heksenvervolging (1558). Maar zeer krachtig trad Johannis Wiere lijf arts van den hertog van Gulik, tegen het geloof aan toovery op (1563), zoodat gaandeweg de vervolging verminderde en ten slotte geheel op hield. Wordt vervolgd. T. PLUIM. JkgtSiS R. K. WERKLIEDENVEREENIGINO. Openingsavond cursus 1931-1932. Door het Bestuur zijn wederom voor dit winterseizoen een aantal cursussen georganiseerd. Maandag 26 October a.s., 's avonds uur, zal de openingsavond plaats hebben. Spreker: De WelEerw. HeerC.J.A. Venings, Kapelaan te Gaanderen. Verder opluistering van strijkmuziek en declamatie. Kosteloos toegankelijk voor alle Ka tholieke mannen en vrouwen boven de 18 jaar. Maandag 9 November a.s. SprekerDe ZeerEerw. Paler Duyn- stee O.S.A. Onderwerp: „Geloof en Huwelijk". Maandag 23 November a.s. SprekerDe ZeerEerw. Pater Beau fort O.F.M, Onderwerrp„Quadragesimo Anno". De verdere lessen zullen vroegtijdig worden bekend gemaakt. R. K. VROUWENBOND. A.s. Zondag 25 October, feest van Christus Koningschap, is het wederom de Vrouwenbond die kruisjes verkoopt aan de uitgang der kerken. Deze ver koop is ten bate der kas „Hulp in de BERICHTEN UIT AMERSFOORT ST. N1COLAAS OP SCHOOL. De Besturen der R. K. jongens en Meisjesscholen van Amersfoort hebben oudergewoonte wederom besloten aan de leerlingen hunner scholen een prettige Si. Nicolaasdag ie bezorgen. Voor het welslagen dier fesliviteil hebben eenige dames zich bereid verklaard, gelden in (e zamelen. Wie zou nu niet gaarne willen medewerken, om dit echte oude Hollandsche feest tot een vreugdedag voor de jongens en meisjes te maken? Een ieder is hiertoe in slaat dooreen gift ter hand te stellen aan de dames bij haar bezoek; elke gift hoe klein ook zal dan dankbaar worden aanvaard. Stelt daarom de dames niet teleur. Het Bestuur. BOTSING. Op den spoorwegovergang nabij Hoevelaken is de motorrijder Mik, uit Utrecht, met den op de duo gezeten Kasteele, uit Amsterdam, vermoedelijk door een defect aan de rem door den afgesloten spoorwegboom gereden. Na tegen een seinpaal te zijn ge botst, is de motor omgeslagen. De bestuurder werd zwaar gewond, ter wijl de duorijder wonden aan het hoofd benevens een hersenschudding bekwam. Zij werden naar 't St. Elisabeth's Zieken huis overgebracht. DE PEN voor Uw leven MM Onbeperkte garantie Mi Langestraat 84 Telet- 528 NEERBOSCH' SAMENKOMST. Uitvoering door het Zangkoor der Weesinrichting te Neerbosch, onder leiding van /ac. de Vries. Weer gingen we Woensdagavond naar de St. Joris om er een koor te hooren en was ditmaal onze verwach ting niet zoo hoog gespannen als voor het „Dresdener Kreuzechor", achteraf moeten we eerlijk bekennen, dat ook hier te genieten viel. De avond werd geopend met een korte lezing en gebed van Ds. Gerritse, waarna het koor, ge vormd uit vrouwelijke en mannelijke verpleegden der weesinrichting te Neerbosch, een drietal nummers zong, resp. van Dem. Bortimansky, H. G. Nageli en Dem. Bortimansky. Met No. .Heilig" kregen we nog weer eens Huishouding" en „Mariafonds". Mogen de bevestiging van onze meening, dat wij dit liefdewerk bijzonder in uwe „ns Kerklatijn in z'n Romeinsche uit- mildadigheid aanbevelen. i spraak het verre wint van onze Hol- HET BESTUUR. landsche taal, waarvan de ei, de ij en de (in des Heeren b.v.) onaesthe- BEVOLK1NG. tisch klinken. Het koor bleek over een uitstekende sopraan te beschikken, De gemeente Amersfoort telde op 1 Oct. 193139348 inwoners. Begin 1932 zal vermoedelijk de veeriig-duizendste ingezetene van de Kei-stad kunnen worden geboekt. Door de Neutrale Sigarenwinkeliers- vereeniging is aan den Raad een adres Ïezonden waarin wordt gezegd, dat in e praktijk de handhaving van de po- litie-verordening betreffende het ver strekken van tabaksartikelen aan per sonen beneden de leeftijd van 16 jaar, voor verkoopers van tabaksartikelen zeer moeilijk is. Met de invoering van de binnen korten tijd te verwachten nieuwe wet op de winkelsluiting zal de verkoop door middel van automaten zeker toenemen en de controle voor de politie bijna ondoenlijk worden. Verschillende gemeenten w.o. Den Haag en Rotterdam zijn er toe overgegaan de betrokken artikelen uit de politie verordening te laten vervallen. Den Raad wordt verzocht evenzoo te handelen. mogelijk de reden, waarom dirigent de Vries een drietal nummers had uit gekozen voor sopraan-solo en koor. Ook de alt, die in 't laatslgezongen nummer de sopraan secondeerde, mocht er wezen. Het koor, dat uit den aard der zaak niet op artistiek peil staat als het „Dresdener Kreuzchor", mag er als gemengd ensemble best zijn. Vooral ook bij de tenoren waren in enkele nummers uitstekende krachten te beluisteren. Ds. H. Kluin, Predikant-Directeur der Neerbosche Weesinrichting, toonde zich in z'n propagandistisch speechje een vlot spreker en een blij optimist, toen Z.E. zelfs de mooie opkomst meende te moeten prijzen. Zoo iemand lijkt ons de geschikte man, om het moeilijke werk der co- educatie, zooals die in Neerbosch wordt toegepast, te leiden. in de pauze werd een nummer op 't mooie orgel der St. Joris gegeven en verkochten de weesmeisjes ansich ten van hun tehuis. B. Heden geëtaleerd; Schitterend Queèn Anne Salon-Ameublement f 238.— Modern Salon-Ameublement, extra zware Moquette f 145.— Beekstraat - Telefoon 543 - Beekenst.laan - Amersfoort Uw adrea voor complete raeublleerlng. Denkt U om onze rOoktafcl-reclame

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1931 | | pagina 1