Berg=Revue Katholiek Orgaan voor Amersfoort en Omstreken VULPENHOUDERS N.V. Middenstands-Bank De Schitterende Bel dan op No. 42 Abonnementen kunnen elke week ingaan, doch opzegging van abonnement moet geschieden voor den aanvang van een nieuw kwartaal. Prijs per 8 maanden f 1.00. Buiten Amersfoort 1.10 De €embode Advertentiën 26 cent per regel. Billijke tarieven voor handel en nijverheid bij geregeld adver teer en. Advertentièn moeten Dinsdag en Vrijdag vóór 8 uur in den morgen zijn bezorgd. Kantoor en Drukkerij Langegracht 28 te Amersfoort - Telefoon 314 Vijf en veertigste Jaargang Verschijnt alken Dinsdag- en Vrl|degmlddeg - Post giro no. 44234 Dinsdag 10 Nov. 1931 - No. 64 Moed is niet de eigenschap van hem, die onnadeakend met zijn leven en met dat van anderen speelt, maar de eigen schap van hem, die met gevaar voor oogen zijn plicht doet zonder zich daar door te laten weerhouden. HET ALGEMEEN BELANG. De Overheid bevordere het algemeep welzijn. Daarmee wordt niet bedoeld, dal op de overheid de zorg rust voor het particulier welzijn van allen; want by de vorming van burgerlijke sa menlevingen zochten de individuen en de huisgezinnen slechts rechtsbe scherming en aanvulling van hetgeen zij zelf niet konden bereiken, leder afzonderlijk en allen te zamcu blij ven dus zorgen voor hun particulier welzijn. Onder algemeen- welzijn wordt dan ook alleen verslaan de som van voorwuarden, die noodzakelijk aan wezig moeten zijn, opdat een ieder zelfstandig zijn eigen particulier wel zijn kunne bereiken. De overheid, zoowel in de gemeen te uls in den slaut, moet dus daar voor alleen zorgen. En dal doet zij, als zjj vooreerst zorgt voor de veilig heid der rechten van individuen, huisgezin en wettige vereenigingen, en ten tweede voor de aanvulling I van het particulier initiatief. Kunnen de burgers zelf iets berei ken, dan late de overheid hen be gaan; kunnen zij het slechts gedeelte lijk, dun geve de overheid steun; zijn zij absoluut of moreel onmachtig om een maatregel te stellen, die toch noodig is voor het algemeen welzijn, dan neme dc overheid die taak zelf ter hand. St. Thomas leert n.l. in zijn „De regimine principum", dat de over heid niet alleen heeft te zorgen, dal de burgers in vrede leven en tegen vijanden beveiligd worden, maar ook, dat aangevuld worde wat er ontbreekt en dat volmaakt worde wat nog beter kon zijn. Lehmkuhl noemt vier vragen, die de overheid zich steeds moet stellen bij liet nemen van maatregelen* le. Is een maatregel werkelijk voor het algemeen welzijn noodig? 2e. Is mis schien liet particulier initiatief hier niet voldoende? 3e. Zoo neen, kun nen dan de middelen, die door de overheid moeten worden aangewend, niet zonder aanranding der rechten van anderen worden toegepast? 4e. Staat het le verwachten gevolg in verhouding lot de opgelegde lasten? snellenlaten zij zich angstig verdrin gen bij 't loket, om plaats te krijgen in het Stadion van het geluk. Wij hoe ven niet le dringen. Wij zijn verzekerd; wij hebben een bespioken plaats. Wij hebben tijd en lust en rust om blij in rij te staan tot onze beurt komt: wij hebben onze kaart op zak. Wij komen steeds op lijd. De plaats is lang be sproken en gereserveerd. Wij hebben 't Hem in handen ge geven Hij zorgt ervoor. Wij hebben tijd om rustig en tevree te wachten. O hoe dicht is een mensch al bij zijn geluk, als hij er rustig, zeker, on verstoord, op weet te wachten. Want zulk een wachten is niet dof, niet troosteloos, 'tls vol verwachten! Maar helaas! Zoovelen hebben met het wachten, ook het verwachten ver leerd. Verwachten Weet ge wat verwachten eigenlijk is? Verwachten: dat is het tegemoet zien in een geluk, dat zéker is; en dat steeds nader komt. Wachten. „Hij is altijd tevreden, die geleerd heeft te wachten; eir hij is nooit ongelukkig, wiens wachten vol is van verwachting!" Als wij deze dubbele les van wach ten en verwachten konden leeren: dan waren wij klaar voor al die gebeurlijk heden van het leven. Dan zouden wij, in 't diepst van onze ziel, altijd ge lukkig zijn hier op aarde. Gods goedheid leidt ons leven; en elk onderdeel daarvan. Hij vedelt Alles tot ons welzijn en stuurt liet aan op ons geluk. Als het geluk er dus nog niet -is, dan is het op konast. En dan moeten wij de kunst verstaan erop te wachten. Hij heeft gezegd dat Hij ons zal wederzien en dat onze droefheid in vreugde zal veranderd worden. Laten wij het ons voor gezegd houden. Maar wij hebben voor ons geluk een onredelijke haast en ongeduld. Oeluk moet óók z'n tijd hebben om te rijpen. Wij zijn als kinderen, die vandaag een kastanje in den grond planten en die morgen weer uitgraven, om te zien of er al wortels aan zitten! Zóó kan de plant zeker nooit groeien. Er staat op de Beurs van Amsterdam, een spreuk, die wij ons allen zeer t« nutte konden maken. Rondom de toren klok, waar elk het uur van zijn geluk met ongeduld van af wil lezen, staan in graniet de woorden vastgebeiteld „Beid uw tijd; duur uw uur". Ons geluk is verzekerd; God zorgt ervoor; Hij weet het uur. Wat zou dan onrustig jagen, ongeduldig zijn haasten. „Beid u w tijd, duur uw uu. „Een weinig tijds en gij zult Mij weder zien." Laat anderen ons gejaagd voorbij JOH. DE HEER VARKEN8MARKT TEL. 1309 AMERSFOORT Piano's Orgels Radio alleen betere merken Politiek. Bij bestuurszaken komthetvoor.dat formeele factoren dikwerf nog grooter invloed oefenen, dan de materieele zaak zelf. Het getuigt dan van politiek inzicht en van politieke gevatheid, door de formeele factoren de materieele zaak doorgevoerd te krijgen. Politiek is geen wetenschap of iets anders dat iets kan voortbrengen of iets kan produceeren. Politiek is de bewegingskunst binnen een samenstel van staatsrechterlijke regels, waardoor de materieele opgaven die het sociale leven en zijn nooden verstrekt, door gevoerd moeten worden in den moder- an bestuurskring. Op bijna elke agenda van een ge meenteraad komen punten voor, die technisch heel wat werk veroorzaken en voor de gemeenteambtenaren veel arbeid meebrengen, maar die, wanneer zij eenmaal jverzorgd zijn en op de raadsvergaderingen behandeld worden, weinig besproken behoeven te worden. Dit zijn dikwijls punten, die vaak slechts formeel ter behandeling gegeven wor den of zoo overwegend van techni- schen aard zijn, dat ze geheel buiten de politieke debatten vallen. Toch zijn hierbij ook nog andere factoren in het spel. Evenals de amb tenaren in het regeeringsapparaat een zeer voornaam element vormen, zoo is ook in het gemeentelijk beheer een goed gedisciplineerd en bestuurd amb tenarencorps een factor van de groot ste beteekenis. Daarom is stabiliteit in de positie der gemeente-ambtenaren noodig en zou het van verkeerd politiek inzicht getuigen, buiten uiterste noodzaak ver anderingen te brengen in hun verhou ding tot de gemeente. St. Maartensfeest 11 November door A. F. van Beurden in verschillende bladen las ik dezer dagen, dat er sinds een paar jaren vooral in het Noorden des lands, een beweging ontstaan is, om terug te keeren tot het oude volksgebruik „de SL Maartensviering" met lichtstoeten, optrekken der kinderen met lantaarn- tjes en lampions. Het viel mij op, dat men vooral den nadruk legde op het herstel van een „volksgebruik van heidenschen oorsprong" en dat men aan het Roomsche lange verleden van dit feest te weinig aandacht schenkt. Het St. Marlensteest wordt op den avond van den 1 lenJNovember gevierd, •n heeft sinds eeuwen en eeuwen bestaan in geheel het Zuiden van ons land in volle glorie zonder hulp of opwekking trots bestrijding. Hoe vereerd St. Martinus, bisschop van Tours in het Zuiden is, blijkt al leen daaruit, da! aan hem in de twintig kerken gewijd zijn. Het feest wordt in de huisgezinnen geopend door het „bestéken" of aanbieden van geschen- MET EEUWIGDURENDE GARANTIE (GRATI8 REPARATIES) VAN f 10.50 AF ALLEENVERKOOP KANTOORBOEKHANDEL ■fF.A.TULPH langestr, 65 t.o. krommesir. - tel 326 ken aan de huisgenooten, die Martinus, of Martina heeten. Ook de kerken van Utrecht, Gro ningen, Arnhem, Middelburg, Tiel, Bolsward, Sneek, Dokkum, Bovenkar- spel waren aan den Heilige gewijd. De dorpen St. Maarten, St. Martens- hoek, Maartensdijk dragen zijn naam. Sint Maarten was eerst officier, werd later bisschop van Tours, apostel van Gallië en patroonheilige der Franken. Men eert hem tot op den huidigen dag door het ontsteken van groote vuren op de hoogten en bergen. De Staten trachtten in den Hervor mingstijd het gebruik als Roomsch ge- ttind uit te roeien, evenals het bloemver- sieren der huizen op St. Jan 24 Juni en andere gebruiken. Maar het volk stoorde zich weinig aan de plakkaten, zong zijn liedjes en stookte zijn vuren. In Maastricht wer den in de stralen vuren aangelegd, de magistraat verbood dat, maar de Maas trichtenaren gehoorzaamden niet en ver zetten zich. Nu sloeg een wijze magis traatsheer vóór, het omgekeerde te bevelen met bedreiging van boete, en er verscheen jen order, dat ieder burger vóór zijn huis een vuur aan te leggen had. Toen wilde men ook naar die zijde geen dwang en het stoken in de straten hield op tijdelijk. Wanneer men den avond van den lOden November een der hooge Zuide lijke torens beklimt als de smalle strepen van goudgeel licht aan den horizon wegsterven dan begint het overal op de heuvelen te lichten en te vlammen en als het donker is, gloeit een kring van roode lichten en op laaiende vlammen op alle heuvelen en in alle velden ter eere van den Heiligen Patroon. Vooral in Venlo verheugt het Mar- tinusfeest zich nog in volle gezondheid. Sinds honderden, wellicht duizend jaren. Het liedje dat men zingt luidt: „Sinter Mertes veugelke, mit dèt rood keugelke (kapje) met dit blauwstèrtje, hupse Sinter Merten. Bij den laatsten zangregel springt men over brandende kaarsjes. De jeugd is op straat met uitgeholde pompoenen, waarin een kaarsje, die men aan koordjes zwaait of met bloempotten waarin gloeiende houtskoolen en wierook! Sommige folkloristen mogen al hun best doen, om den oorsprong van het feest zoover mogelijk terug te schuiven tot in den heidenschen vóórtijd, dat moeten zij weten, maar vóórop in de viering staat het geheele Zuiden dat evenzoo goed St. Martinus is blijven eeren als den grooten kindervriend Sinterklaas, trots de plakkaten van de Hoogmogenden en hunne adviseurs ii vroeger dagen. BERICHTEN UIT AMERSFOORT VOOR DE JEUGD. Kinder Vredeslichtommegang. (Ingezonden.) Jullie weet waarom 11 November een bijzondere dag is voor ons allen is het niet De dag waarop we de wapenstil stand herdenken, de dag waarop allen even stil zijn om ieder 'v zich een gedachte van vrede uitte sturen in de wereld. Heel heel vroeger toen de menschen nog erg bang werden als in de natuur dingen zagen gebeuren die ze niet konden begrijpen, merkten ze ook tegen den winter met schrik, dat de dagen korter begonnen te wor den, en meenden misschien wel dat het licht van de zon voorgoed van hen weg zou gaan. Om nu de duisternissen tegen te gaan en de zon te smeeken weer tot hen terug te keeren droegen deze menschen op een bepaalde dag in November lichtjes, en toen later het Christendom kwam, en er ook geen vrees meer was voor den komenden winter bleef toch het oude gebruik bestaan maar werd 11 November St. Maartensdag genoemd naar de Heilige Martinus. ;Deze Sint was eerst krijgsman, doch verliet het leger om ln|dienst van God voortaan zijn kracht te geven aan de armen waar hij alles wat hij bezat mee deelde. En nu dus eeuwenlang al op dezen dag lichten werden gedragen om de duisternis te breken, nu trekken elk jaar op It November de kinderen uit het Noorden van ons land, Leeuwarden, Groningen, Sneek en andere plaatsen met lichtjes door de straten. Nu is het oude gebruik toch nieuwgeworden want r._ doen ze het op den dag waarop de wapenstilstand herdacht wordt, ;en nu zijn het vrcdeslichtjes die gedragen worden. Het is zoo'n mooi denkbeeld om deze gedachte in dit oude gebruik te leggen en zelfs in het buitenland gaat men hieraan meedoen. En mis schien over jaren als we maar ge noeg menschen en kinderen er van kunnen vertellen zullen er over de ge heele wereld op tl November in alle landen lange, lange rijen kinderen met vredeslichtjes gaan, om de menschen goede gedachten te brengen. Wil jij hieraan meedoen? Wil je ook een klein lichtje dragen op dien dag Dan moet je 't zeil maken, tenminste zelf bedenken. Vraag maar thuis of iemand je wil helpen Ik heb gehoord dat de kinderen in 't Noorden er uitgeholde knolrapen en sierpompoenen voor ge bruiken, ook kleine blikken trommeltjes waarin bijv. het woord „Vrede" uit gesneden stond. De letters laten dan het licht doorschijnen. Een stokje met je lampje aan ijzerdraad gehangen zal wel het veiligst zijn. Lampions koopen is wel het makkelijkst, maar zelf iets maken wat je voor het lichtje bestemt, is veel aardiger. Wel kun je misschien uit zoo'n lampion letters snijden, je zoudt er ook een „vredesduifje" op kunnen plakken en hem zoo veran deren. Doe je best en probeer er iets van te maken. C. MANASSEN—DIAMANT Anna Paulownalaan 40 - Tel. 896. N. KAAYK P. C. Hooftlaan 3 - Tel. 227 WAPENSTILSTANDDAG 11 November Kinderlichtstoet Om 6 uur wordt op de Hof verza meld, vanwaar de volgende route wordt gevolgd Lavendelstraat, Havik, Nieuweweg, Zand, Bloemeudaalsche poort, Muur huizen, Appelmarkt, Windsteeg, Hof, alwaar ontbonden wordt. Kinderen, wonende in 't Leusder- kwartier, kunnen om half-6 bijeenko men in de Rootselaarstraat óf Speel tuin Leusderkwarticr. Kinderen van 't Soesterkwartier op 't Anjerplein. Kinderen van 't Bergkwartier, P. C. Hooftlaan 3, om vanuit deze 3 punten onder leiding naar de Hof te komen. Kinderen die in 't centrum der stad onen kunnen direct naar de Hof komen. Hoewel voldoende leiders aanwezig wordt begeleiding van ouders op prijs gesteld. Kinderen, die zich niet hebben op gegeven, zijn toch zeer welkom. Zorgt nog allen voor je lichtje. Godsdienstoefening R. K. Militairen. De maandelijksche Godsdienstoefe ning voor de R. K. militairen der ver schillende wapens en rangen in het garnizoen, wordt gehouden door den Heer Aalmoezenier op Donderdag en Vrijdag a.s. Donderdagmiddag half 4 de confe rentie en van 6.30—8.30 uur gelegen heid om te biechten. Vrijdagmorgen om 7 uur de tl. Mis met preek en algemeene H. Communie. 11. J. M. VAN STRAELEN, Majoor-Aalmoezenier. Kath. Kantoor- cn Winkelbedienden. De afd. Amersfoort R. K. Kantoor- en Winkelbed. hield hare tweede ont wikkelingsvergadering in dit seizoen. Drie nieuwe leden werden geïnstalleerd. Het hoofbestuurslid B. Berendsen hield een inleiding over de „Beteekenis van dezen tijd en de bedienden." Hij liet uitkomen dat ook voor de bedienden voor Amersfoort en Omstreken AMERSFOORT. Lange Gracht no. 4 - Telefoon no. 304 en 697 Deskundige voorlichting b{j den aan- en verkoop van Effecten Verhuring van Lips Safe-loketten Verzilveren van coupons Handelscredieten Incasseeringen Spaar-deposito's rente 3 Va pet. KOMT EN ZIET HOORT EN GENIET Oorspronkelijk tooneeispel met Muziek, Zang en Ballet Strekking: Vele wegen, één doel Handeling: O.m. Lotgevallen van de Amersfoortscfae Kei DecorDe Kamperbinnenpoort zie A<tvertentie deze tijd ernstig is en zij den terugslag hiervan reeds ondervinden, o.a. de kan toorbedienden door het intrekken van het werktijdenbesluit dat eerst in 1932 tot stand zou komen en door poging van verschillende kanten om tot loons verlaging te komen. Omtrent het eerste hebben de organisaties zich tot dc 2c Kamer gewend en omtrent het tweede kunnen we dagelijks in de couranten lezen, dat de werknemers zich met kracht hiertegen zullen verzetten, en overleg eischen van de werkgevers. De voorzitter deed nog eenige mede- deelingen omtrent de actie winkel sluiting. Een der leden vroeg waarom zij niet geweest waren bij de verga dering van 3 Nov. uitgaande van de algemeene en de Winkeliersvereeni- ging, waarop de voorz. antwoordde, dat het verboden is openbare verga deringen met socialisten bij te wonen. Fotografie. In Concordia houdt de Bond van Beroepsfotograven Maandag 23 Nov. een demonstratie van fotografeeren bij kunstlicht. Woningbouw. Van gemeentewege werd aanbesteed het bouwen van 20 woningen aan de Hyacinthstraat. Hoogste inschrijver de Kort Vianen f67.700. Laagste Dekker te Ouderkerk f53.436. Bevolking. De heer J. M. Reinboud, gemeentelijk bevolkingsagent en controleur der be lasting op de openbare vermakelijk heden zal met I Jan. den gemeente dienst verlaten. Onderwijs. Voordracht hoofd openbare school centraal 7e en 8e leerjaar (vacature Beverloo). 1. J. G. v. Zanten te Beverwijk; 2. S. Gorter te Bodegraven 3. J. v. Duinen le Nettelhorst. R. K. Spaarbank. Verslag over de maand October 1931. Per 30 September totaal verschuldigd f 347.546,50 Ingelegd f 5.600.58 f 353.147.08 Terugbetaald f 14.759-97 Totaal f338.387.11 Boekjes per 30 September totaal afgegeven 2831, nog in omloop 2285, nieuwe boekjes 4, blijft 2289. Het Bestuur. vaarKANTOORMEUBELEN an SCRHIJFMACHINES hebben wij boven onze zaak SPECIALE TOONKAMERS Fa. H. ELZET7AAR L/INQESTRflAT 84 TEL. 628 Hebt U een Taxi of auio noodig Amersfoort, Pater Witlo* hedenavond in Sint Aechten. Toegang vrij. We herinneren nog even aan de in het vorige nummer van dit blad aan gekondigde lezing van Pater Willox. hedenavond om 8 uur in Sint Aechten op 't Zand. Katholieken van Amersfoort, komt en hoort hemhet wordt voor U een gezellige en leerzame avond. Voor 2 jaar sprak Father Witlox in de St. Ansfridus-parochie 2 avonden een eivolle zaal. en nu nog be waren zeer vele katholieken van het Berg- en Leusderkwartier, van die avonden, de meest prettige en nangc- —imc herinnering. Tropenwee. Mag men den heer Joh. de Boer. den auteur van „Tropenwee'' gelooven, dan zijn onze landgenooteft in Indiö één troepje schurken, die hun vaderland slechts hebben verlaten om een ge schikt arbeidsveld te vinden voor hun laaghartige machinaties, voortbrengsels van hun diep-verdorven gemoed. Daarbij vinden ze het de gewoonste zaak van de wereld de inlandschc be volking lichamelijk te tuchtigen, finan- tieel uit te buiten en moreel omlaag te sleuren. De nonja's en chincezcn zijn altijd volgens den auteur van het wanproduct een soort" kruising van slangen, tijgers en hyena's. De inlanders zijn voorbeelden van deugd en zachtmoedigheid. De ambtenaren zijn allen omkoopbaar, omdat ze bang zijn, dat straks in Holland hun pen sioentje niet voldoende zal zijn om aan de weelde- en genotzucht hunner

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1931 | | pagina 1