Berg-Revue Katholiek Orgaan voor Amersfoort en Omstreken VULPENHOUDERS m f. a. tulp m De Schitterende Bel dan op No. 42 Abonnementen kunnen elke week ingaan, doch opzegging van abonnement moet geschieden voor den aanvang van een nieuw kwartaalPrijs par B maanden f 1.00. Buiten Amersfoort 1.10 Dc €embo<k Advertentüfn 25.cent per regel. BiOjjke tarieven voor handel en nijverheid bij geregeld adver- teeren. Advertentiên moeien Dinsdag en Vrijdag vóór 8 uur in den morgen t$n bezorgd. ««tor, .n Dr.kk.rll Ung.ar.cht 2« t. «..«toort T.l.loon SI4 - Potter. 441* Vijf en veertigste Jaargang pBDff? Dinsdag 17 Nov. 1931 - No. 66 Het moedig zijn bestaal niet in het opzoeken van gevaren, maar in het trotseeren van gevaren waar men ande- ren helpen kan. Vredesactle. In een vergadering te Heerlen voor den Vrede-Bond sprak de Voorzitter der Vredes-Vereeniging uit Aken, de heer Wirtz. Deze spreker, die als Duitsch offi cier den geheelen wereldoorlog heeft meegemaakt, zoowei op het Westelijk als Oostelijk front, heeft op rustige wijze, met volle overtuiging de gruwel en dwaasheid geschilderd van de mlllioenen-slachting in de jaren 1914 lot '18 en wat ons te wachten staat, indien nog eens een oorlog mocht uitbreken. Uit zijn betoog over het gruwelijk menschenwerk, dat „oorlog" heet, wil len wij eenige staaltjes mededeelen, die wel geschikt zijn om bij ieder geloovig christen mensch den groot sten afkeer tegen den modernen oorlog op te wekken. Op de vraag, waar de oorzaken van de laatste gevoerde oorlogen liggen, antwoordde spr. dat de moderne oor log in zijn oorsprong niet anders is dan een „Geschaft". Er wordt gevoch ten om het bezit van olie, spoorwe- Sen, steenkolen enz. Otto Lehmann eeft in zijn bekende brochure gewe zen op de verhouding tusschen het groot kapifaai, speciaal de oorlogs industrie en den wereldoorlog. Dit is wel de bitterste aanklacht welke tegen het grootkapitaal kan worden inge bracht. Krupp, de kanonner''oning, lid van het Fransche Eere-legtoen, was financieel geinterreseerd bij de groote oorlogsindustrieën in 't buitenland, waardoor Europa was ingesloten door een grooten ring, welke het mogelijk maakte, de prijzen der oorlogswerk tuigen internationaal te regelen en patenten te verkoopen. De Duitschers werden aan den Yzer in Vlaanderen beschoten door Engelsche kanonnen, gemaakt volgens patenten door Krupp aan Engeland verkocht J In de Darda- nellen werden de Engelschen door Turksche kanonnen beschoten, welke echter door Engeland geleverd waren. Er was geen staal genoeg te krijgen om het Hindenburgprogram af te wer ken, omdat er iedere maand 250.000 ton Via de neutrale landen aan den „vijand" verkocht werd 1 De Russische prikkeldraadversperringen aan het Oostelijk front waren door Duitsche firma's geleverd! Betaalde agenten gingen rond om stemming te maken voor het aanhouden van den oorlog, omdat „de zaak" niet failliet zou gaan Dit gebeurt tot op den huidigen dag nog. De edelste zaken en hoogste fjoederen der volkeren worden noode- oos geofferd in het belang van het koude en wreede bewapeningskapi- tallsme. Indien het volk dit meer en beter zal leeren inzien en begrijpen, kan het niet anders, of de regeeringen zullen, gedwongen door den volkswil, van de kostbare en geldverspillende bewapeningen moeten afzien, terwijl dan ook de vrijgekomen millioenen besteed kunnen worden tot lenigen der sociale nooden van het volk- Ben boos plan. Het wetsontwerp tot tijdelijke korting van de rijksuitkee.-ingen aan de pro vinciën en gemeenten, kennelijk op gezet om tot salarissen en loonsver laging te pressen, heeft al heel wat stof doen opwaaien. Daar zijn allereerst practische be zwaren. De gemeenten hebben hun begrootingen voor het meerendeel ai klaar liggen. Geen enkele Wethouder van Financiën heeft er een oogenblik aan gedacht, dat de bij de Wet van 1929 toegezegde uitkeeringen aan een korting zouden worden onderworpen. De gewone burger, die geen verstand heeft van staatsrecht en het begrip „gemeentelijke autonomie" niet zou kunnen verklaren, begrijpt toch, dat dit een minder nette methode is. Dat druischt in tegen de begrippen eer lijkheid en goede trouw. De oud-wet houder van Den Haag, Mr. de Wilde, heeft er op gewezen, dat dit in fla- granten strijd komt met de toezeggingen, gedaan bij de behandeling der nieuwe financieele verhouding in de Tweede Kamer. Doch ook zuiver-staatsrechtelijk zijn tegen dit voornemen ernstige bezwaren aan aan te te voeren. In 't orgaan van den Bond vanNederlandschegemeente- JOH. DE HEER VARKEN 8MARKT TEL. 1309 AMERSFOORT Piano's - Orgels Radio ambtenaren onder hoofdredactie van Prof. Dr. G. A. van Poelje wordt het nog erger genoemd dan heigeen is ge schied rondom artikel 40 van het Be zoldigingsbesluit. „Het wetsontwerp", zoo wordt gezegd, beteekent een ver guizen, verbreken, vertrappen van het werk, dat voor nauwelijks twee jaren werd tot sland gebracht. De bestaande departementale organisatie is absoluut niet in staat om te doen wat het wets ontwerp veronderstelt dat gedaan moet worden. Het wetsontwerp is in strijd met het door de Ambtenarenwet 1929 in onze wetgeving gebracht beginsel." Professor van derGrintenult Nijmegen heeft zich ook uitgesproken. Volgens zuiver-staatsrechtelijke be schouwing wordt het ontwerp door Prof. van der Grinten rondweg veroor deeld. In normale omstandigheden zou dit ontwerp zeer sterk moeten worden afgekeurd, betoogt de hoogleeraar. Waarom keurt hij het ontwerp ten slotte dan toch goed? Omdat hier z.i. sprake is van. noodrecht. Hier verlaat de hoogleeraar het terrein van zijn bevoegdheid, om zich te verliezen in politieke beschouwingen. Hij zegt n.l. niet uitsluitend: „Dit op zichzelf af keurenswaardige ontwerp kan alleen rechtvaardiging vinden, indien er een noodtoestand intreedt." Hij gaat verder en velt een politiek-flnancieel oordeel: „Die noodtoestand is er". „De Morgen" wees er reeds op, dat Prof. van der Grinten zich blijkbaar In 't geheel niet de vraag heeft gesteld, of het waar is, dat gemeenten over 't algemeen zoo geweldig royaal zijn met hun salarissen en loonen. Men wijst op de stijging der bud getten in verschillende gemeenten. Maar er is toch ook een stijging van bevol king. Bovendien is er een beter inzicht gekomen in de groote sociale taak, welke ook de gemeenten hebben te vervullen op velerlei terrein. Dat is zoo maar niet af te breken. Wat de kasmoeilijkheden der ge meenten aangaat, het is onjuist, dat die te w[|ten zijn aan onvoorzichtig financieel beheer. Er zijn tal van om standigheden, waardoor die veroorzaakt worden. Particuliere ondernemingen hebben met dezelfde moeilijkheden te worstelen als de gemeenten. MET EEUWIGDURENDE GARANTIE (GRATI8 REPARATIES) VAN f 10.50 AF ALLEENVERKOOP KANTOORBOEKHANDEL Ungeslr, 68 to. Krommaitr. - TEL 528 Het Gezin. Wij Katholieken zullen krachtens onze heerlijke beginselen ten allen tijde en overal het Neo-Malthusianisme heb ben te bestrijden. De Kath. Kerk kan niet anders en weet op dat punt van geen transigneeren. De Kath. Kerk zal altijd blijven de heftige bestrijdster van deze volkskanker. En alle pogingen, die men zal aanwenden om de Kerk le bewegen tot andere opvattingen moetenonherroepelijkschipbreuk lijden. En daarom zijn wij Kath. in de aller eerste plaats geroepen om met alle kracht en in samenwerking met onze geestelijkheid het zielsonteerend stelsel n te gaan. 'ij moeten er op uit, onder het volk, naar de massa, om ons erfgoed te verdedigen en blijven propageeren dat het Neo-Malthusianisme lijnrecht ingaat tegen de eeuwige en onveran derlijke natuurwet door God zelf gesteld. HetN.-M.'zal natuurlijk altijd a hangers enverdedigers vinden. Het heeft zijn slachtoffers gevonden onder de ongeloovlge genot- en gemakzuch tige wereld: het heelt de' kunstmatig klein gemaakt. Met een rotsvaste overtuiging moe ten wij opkomen voor de eenheid, de onverbreekbaarheid en de heiligheid van 't huwelijk eenerzijds en wijzen op het volkomen ongeoorloofde van 't gebruik van tegennatuurlijke midde len anderzijds. De redding der zieke maatschappij kan alleen komen van een moreele hervorming en deze moreele hervor ming zullen wij verkrijgen door krachtig deel te nemen aan den strijd tegen het verderfelijk Neo-Malthusianisme. De Gemeente. In tijden als de onze is het eerste plicht objectief te blijven en zich door geen enkele strooming te laten mee- 'eepen. Wanneer wij bijv. nagaan, hoe de financieele crisis tot dusver verloopen is, dan zullen wij tot de conclusie komen, dat hier naast oorzaken van reëelen aard, ook veel oorzaken gewerkt hebben van psychologischen aard. Het wantrouwen, als 'n collectief psychologisch verschijnsel, springt van het eene object op het andere. Nu heeft het zelfs de gemeentefinanciën bereikt. De gemeentefinanciën I Als een ver schijnsel van de financieele crisis is dit niet alleen in financiëelen zin een ander object, maar ook in maatschap pelijk en staatkundig opzicht. De finan cieele zijde van de gemeente is meer een attributief kenteeken dan een we zenskenmerk ervan. En toch steunt de functioneering der gemeente voor een groot deel op de financiën. In nood toestand mag men wel hopen op staats hulp. Maar wanneer de gemeente haar autonomie voor een groot deel verloren heeft, en door haar wan kele financieele positie dan den staat als toeziende voogd verantwoording schuldig is, dan heeft zij voor een groot deel haar natuurlijke taak ver loren. Niet alleen wordt in 't algemeen w sproken het financieel gemeentebehëer jen zware proef onderworpen, ook de sociale taak der gemeente komt in den druk. Er doen zich door de huidige moei lijkheden in het staatkundig verkeer centraliseerende lendenzen voor, die de neiging hebben de gemeente hoe langer hoe meer onder invloed te bren- - - den staat. Voor de sociaal- t taak, die de gemeente onge twijfeld heeft, is dit weinig bevorderlijk. Het gemeentebestuur heeft dan ook in dezen tijd een zeer moeilijke taak. De formeele vrijheid der gemeente wordt hoe langer hoe meer aan banden ge legd. Wat kan er gedaan worden, om de staatkundig-gewaarborgde zelfstan digheid der gemeente zooveel mogelijk in stand te houden en te doen func- tioneeren Wanneer de staat in de bevoegd heden van de gemeente ingrijpt, dan is dit heel dikwijls door de materieele onmacht der gemeente, om de heer- schende nooden te kunnen lenigen. De gemeente is beperkt in haar mo gelijkheden, maar niet alleen door de wettelijke begrenzing harer bevoegd heden, doch vaak ook door een on voldoende eenheid van streven in het gemeentelijk bestuur. Het bestuur van de gemeente wordt grootendeels aan gegeven door technische bepalingen en technische indeelingen, die dikwijls een bepaald constructief gemeentelijk bestuursplan verhinderen. En toch heeft de gemeente, die niet alleen een territoriale en staatkundige eenheid is, maar vaak een maatschappelijk en eco nomische eenheid, groote behoefte aan een algemeen doelbewust bestuur, dat aan haar speciale behoefte tegemoet komt. Juist de min of meer toevallige willekeurige wijze van bespreking van besturen, naarmate de omstan digheden zich voordoen, ontneemt veel aan het bestuursvermogen der gemeente. te verlaten om als tooneelspeelster een schitterende toekomst tegemoet te gaan. Zij heeft te kiezen tusschen haar moe der en het tooneel. Zij kiest het laatste en verlaat de ouderlijke woning. In het 2e bedrijf is Else Mevr. Lon- gln geworden. Haar man wil dat ze v«o het tooneel afgaat, doch haar schoonzuster Marie Longln praal dit uit haar hoofd. Op het einde van het 2e bedrijf is de oorlog uitgebroken en moet de man van Else Henri Longln naar hel front. In het 3e bedrijf is Mevr. Longin erg zenuwachtig daar zij geen enkel bericht van haar man ont vangt. Een nicht, Lucie, een vroom pelsje doet alle mogelijke moeite haar tot God terug te brengen, daar haar Ifloof schipbreuk had geleden en zelfs laar kindje niet gedoopt was. Haar moeder komt door tusschenkomst van Hiciè en Kapelaan Le Grand op be zoek en beiden zijn gelukkig elkaar weer te hebben gevonden. Het Geloof en vertrouwen op God keert terug en teh laatste komt haar man terug van het front, missend zijn linkerarm doch teruggevonden zijn geloof. Spel en rolverdeeling waren goed, alleen moe ten de meeste speelsters er op letten duidelijker te spreken. In de pauze zong het Meisjeszang koor, onder deskundige leiding van Kapl. Bagch o.a. Panis Angelicus van Cesar Frank, Jesu Dulcis van Theo v. d. Bijl, De Krekel; en de Mier van La Fontaine en Kwezelke. Dit meisjes zangkoor staat op hoog peil. Woensdag 18 Nov. en Zondag 22 Nov. heeft een 2e en 3e Opvoering plaats. De zaal was de eerste avond tjokvol, ook de volgende avonden komen de ijverige tooneelisten een volle zaal toe voor mooi en verdienstelijk spel. BERICHTEN DIT AMERSFOORT Het Nest ontvlucht. Door de Tooneelcub van het Meisjes patronaat van de Parochie St. Henricus werd Zondagavond opgevoerd het Tooneelspel in 3 bedrijven „Het Nest ontvlucht". In het eerste bedrijf komt Marie Longin als vriendin op bezoek bij Else Monlrat. Marie is van meening dat Else roeping heeft voor het tooneel ien haalt haar over het ouderlijk huis De afd. Amersfoort van de R. K. Onderofficiersbond hield Zondagavond in het gebouw van de R. K. Militai- renvereeniging een Feestavond. De Voorzitter, de heer Rethans, heette allen welkom en wenschte de aanwezigen een gezellige avond. Na een muzikaal intermezzo van de Band, bestaande uit Mej. v. d. Werff en de hecren Wielaert kwam op het podium de heer v. Someren, die de leden de verdere avond aangenaam bezighield met liedjes en anecdoten. Een gezellig bal besloot dezejfeest- avond. Aanbestedingen. Van gemeentewege werd aanbesteed het aanleggen van wegen met rioleering op het terrein Heyligers, tusschen Leus- derweg en Woestijgerweg. Hoogste inschrijving: Utr. Bouw- Maatschappij f65.565. Laagste: P.Kooiman Utrecht f44,300. 34 inschrijvers. Door de Genie werd aanbesteed het verrichten van herstellingswerken aan de kazernes voor bereden wapens. Laagste inschrijving: Van der Meulen i Blom te Haarlem voor f 16.510.] Schuld aflossen. Burgemeester en Wethouders van Amersfoort hebben uitgeloot en zullen betaalbaar stellen de volgende obligaties van gemeente-leeningen: 2 Obligatiën (31/, pCt.) van f500. 1 idem van f500. 10 idem van f 1000. 1 idem (4 pCt.) van f 500. 2 idem (3pCt.) van f 1000. 16 idem (4'/j pCt.) van f 1000. 24 idem f4'/a pCt.) van f 1000, 51 idem (4'/i pCt.) van f 1000. 39 idem (4pCt.) van f 1000. 105 idem (4'/j pCt.) van f 1000. Uitspraken Kantongerecht. Dronkenschap P. v. E., Amersfoort f25 of 10 d.; N. v. N.. Amersfoort f 15 of 6 d.; N. N., ter Wolde f 10 of 4 d.; T. E., Hoogland' id.; A. W., Nijkerk id.; A. v.S>., Nijkerk 3 d. hecht.; W. N. H„ Amersfoort voorw. 8 d. hecht, met proeftijd een jaar en bijzondere voor waarden. Leerplichtwet: G. v. D„ Amersfoort f 5 of 2 d. Jachtwet: J. W. B., Soestdijk f 40of 20 d. plus f25 of 10 d. voor niet in geleverd geweer. ljkwet: A. v. d. G., Bunschoten f3 of 1 d. met verb. KOMT EN ZIET HOORT EN GENIET Oorspronkelijk tooneelspel met Muziek, Zangen Ballet Strekking: Vele wegen, één doel Handeling: O.m. Lotgevallen van de AtnerafoorUche Kei Decor: De Kamperbinoenpoort Zie Advertentie Te Amersfoort op slagerij open hebbenB. P.,"aldaar cent of 1 d. Zonder permissie te Amersfoort op straat zingenG. D., Rotterdam f 3 of 1 d.; M. M„ Den Haag ld. Te Soesf venten zonder vergunning: H. M., Amersfoort f I of 1 d. Wielrijden zonder licht: A. H. K., Soest f5 of 2 d.; D. v. S., id.; W. B., id.; G. H. K„ id.; H. J. B., Hoogland id.; A. H. B., Amersfoort id.; E.M.Z., id.; C. D., id.; E. P„ Ede id.; G. v. Lid; E. V., Barneveld id.; B. de G., Baarn id.; C. v. d. K., Renswoude tl of l d. Met auto rijden zonder voldoende verlichting: M. v. d. W., Soest f5 of 2 d.; H. v. d. K.. Ede 13 of 1 d. Geen rood achterlicht bij auto: M. D. de L., Amsterdnm 12 of 1 d.; N. S. Hilversum id. Wielrijden op verboden wegJ. H., Amersfoort f3 of 1 d.; W. v. O., id.; G. M., id.; E. K., Amersfoort id. Autorijden zonder rijbewijs: G. v, S., Amersfoort f5 of 2 d. Autorijden zonder voldoende num- merverlichtingK. V., Amersfoort f2 of 1 d. Met bespannen wagen rijdende geen richting aangeven bij afslaan: A. D., Leusden f2 of 1 d. voorKANTOORMEUBELEN SCRHIJFMACINËS hebben wij boven onze '««k SPECIALE TOONKAMERS Fa. H. ELZET1AAR LANGESTRAAT 84 TEL. 528 Gemeenteraad. Vergadering op Dinsdag 24 Nov., uur. De agenda vermeldt o.m.: Benoeming hoofd school centraal 7e en 8e leerjaar. Benoeming onderwijzeres school cen traal 7e en 8e leerjaar. Benoeming twee leden bestuur der Stichting Badhuizen. Advies van B. en W. verzoek R. K. Schoolbestuur om gelden beschikbaar te stellen voor de verandering van in richting der centrale verwarming van scholen Schimmelpenninckstraat enz. Regeling der vergoeding boventallige leerkrachten bijzonder lagere scholen over 1930. Wijziging verordening sluiting van kapperssaions. Verplaatsing van de Kei. Instelling Commissie van Bijstand voor den geneeskundigen dienst. Crediet voor vernieuwing van den damwand langs de Eem. Vergoeding aan de .'leden van den Raad voor het bijwonen van vergade ringen van den Raad, van de afdee- iingen van den Raad en van de raads commissies. Verhooging subsidie voor de Com missie voor Kindervoeding. Onteigeningsprocedure perceelen aan Zogslraat en St. Annastraat. Ten slotte: verhuring van diverse perceeltjes bouw- en weiland, heide en boschgrond. Limvio—V.I.C. 2—4. Precies op tijd laat scheidsrechter Vollenbroek beginnen, voor het eerst op het nieuwe veld. Beide elftallen toonen een weinig technisch ontwikkeld spel, kort en (opgedrongen. Vic heeft ook haar gewone spelpeil niet. Eerst na 25 min. weet Westrop door een schuin schot de gasten de leiding te geven (0—1). Limvio pakt nu wat beter aan en na 10 min. komt de gelijkmaker door Hazelaar (I1). Tot aan de rust blijft het een slap op en neergaand spel. Rust komt met 1—1 score. Na rust verandert het spel. Vic is nu overwegend op de Amersfoorlsche helft Hebt U een Tui of auto noodig Amersfoort, na 20 min. geeft Westrop de Am sterdammers andermaal de leiding (1—2). Zoo sukkelt men naar het einde, het verband tusschen voor- en midden linie van Limvio is weer ver te zoeken. 10 min. voor einde komt een oogen blik van spanning, Hazelaar maakt n.l. voor Limvio de gelijkmaker (2—2), doch nauwelijks uitgetrapt weet Oos terman de bal het net in te werken (2—3). Nog even doet Limvio moeite, doch dan raken beide teams uitgespeeld. Op het laatst rent Oosterman nogmaals de bal in het Limvio-doel, zoodoende komt het einde met 2—4. Presentiegeld. Burgemeester en Wethouders stellen den Raad voor in het vervolg ook voor de vergaderingen van de commissies van voorbereiding, de commissies van bijstand, de commissies ad hoe en de commissie voor het ontwerp strafverordeningen en voor de verga deringen van de afdeelingen van den Raad een vergoeding aan de leden toe te kennen. Zij geven in overweging hen te machtigen aan Ged. Staten mede te deelen, dat zij de volgende bedragen hiervoor wenschelijk achten - Voor de raadsvergadering f5.— voor een afdeelingsvergadering f5.-; voor een commissievergadering wier aanvangsuur is gelegen vóór 5 uur 's middags f4.— per lid en indien het aanvangsuur is gelegen op of na 5 uur middags f3.— per lid. In de vergadering der Amersfoortsche IJsvereeniging is 't voorstel om alle gezinsleden 'beneden 18 jaar voor de contributie te laten rijden, verworpen. De aftredende bestuursleden werden herkozen. De aanranding. De Commissaris van Politie verzoekt hen, die zich Donderdagavond J 2 No vember tusschen kwart vóór zeven en half acht op den Randenbroekerweg hebben bevonden, zich aan het politie bureau te willen vervoegen of hun adres te willen opgeven. Muziek. Evenals vorig jaar zullen door den Kunstkring eenige abonnementscon certen worden gegeven in Amiciiia. Deze concerten zullen plaats vinden December, 12 Februari en 10 op II I Maart.

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1931 | | pagina 1