De €embode Katholiek Orgaan voor Amersfoort en Omstreken St. Nicolaas-Gideau, Abonnementen kunnen elke week ingaan, doch j opzegging van abonnement moet geschieden voor den aanvang van een nieuw kwartaalPrijs #er 8 maanden f 1.00. Buiten Amersfoort 1.10 Advertentiën 26 cent per regel. Billijke tarieven voor handel en nijverheid bij geregeld adver teer en. Advertentiën moeten Dinsdag en Vrijdag vóór 8 uur in den morgen zijn bezorgd. Kantoor en Drukkerij Langegracht 28 te Amersfoort - Telefoon 314 Vijf en veertigste Jaargang Verschijnt eiken Dinsdag- en Vrl|dagmlddag Post-giro no. 44234 Vrijdag 20 Nov. 1931 - No. 67 I Dit nummer bestaat uit 2 bladen leder mensch mist veel maar heeft I ook veel. >istel en Evangelie. Laatste Zondag na Pinksteren. I Les uit den brief van den H. Apostel ■-Paulus aan de Kolossenseni, 9—14. Broeders 1 Wij houden niet op voor lu te bidden en te smeeken, dat gij vervuld moogt worden met de kennis Ivan Gods wil in alle wijsheid en gees- ""Ijk verstandopdat gij wandelt, Gode ardlg, in alles welbehagelijk zijnde, rucht dragend in alle goed werk en Tgroeiend in de kennis van God, jrsterkt zijnde naar de macht zijner eerlijkheid, met alle kracht tot alle Jdaaamheid en lankmoedigheid met blijdschap, God den Vader dankend, Wie ons waardig heeft gemaakt om [deel te hebben aan de erfenis der heiligen in het lichtdie ons onttrokken eeft aan de macht der duisternis en rgebracht heeft in het Rijk van den Don zijner liefde, in wien wij hebben Be verlossing door zijn bloed, de ver giffenis der zonden. EVANGELIE [rolgens den H. Mattheus; XXIV, 15-35. i dien tijd sprak Jezus tot zijne eerlingenWanneer gij den gruwel [der verwoesting, waarvan door den "ofeet Daniël gesproken is, zult zien "~n in de heilige plaats, die het U dat hij het begrijpedat dan jk.die in Judea zijn, vluchten naar het ^ergte; en die op het dak is, dale It af om iets uit zijn huis te nemen U_die op het veld is, keere niet terug n zijn kleed te halen! Wee echter ar, die zwanger zijn en die zogen [i die dagen I Bidt ook dat uwe vlucht liet plaats zal hebben in den winter Sf op eenen Sabbath. Want er zal dan jene groote ellende zijn, gelijk er niet feweest is van het begin der wereld If tot nu toe, noch wezen zal. En waren die dagen niet verkort, geen "leesch zou behouden wordenmaar I der uitverkorenen wil zullen die \t verkort worden. Alsdan, zoo iemand u zeggen zal lie, hier is de Christus of ginds is Hij, gelooft het niet. Want valsche Christussen en valsche profeten zullen pstaanen zij zullen groote teekenen .1 wonderen doen, zoodat (indien het bogelijk ware) zelfs de uitverkorenen fl dwaling gebracht worden. Ziet, lk leb het u voorspeld. Zoo men u dus pgt: ziet, Hij is in de woestijn! gaat jr niet heenziet, in de binnenkamers! blooft het niet. Want, gelijk de bliksem tgaat van het Oosten en schittert tot het Westen, zóó zal ook de komst den Zoon des menschen zijn. Jveral waar een lichaam is, daar zullen lok de arenden zich verzamelen. I En terstond na de verwarring dier pggn zal de zon verduisterd worden, p d? maan haar licht niet geven, en p sterren zullen van den hemel vallen, i de krachten der hemelen zullen schokt worden. En dan zal hettee- n van den Zoon des menschen in |>n hemel verschijnenen dan zullen lie geslachten der aarde weeklagen, a zij zullen den Zoon des menschen Jp de wolken des hemels zien komen Eet groote kracht en majesteit. En zijne Vgelen zal Hij eenden met eene bazuin n groot geschalen zij zullen zijne Jtverkorenen vergaderen van de vier linden, van de uiteinden der hemelen It aan derzelver uiteinden. Leert ook de gelijkenis van den Hgeboom. Als zijn tak reeds teeder T eif 2ijne bladeren uitspruiten, dan eet gij dat de zomer nabij is. Zóó gij. a,s g>] a' deze dingen ziet _iuren, weet dan dat het nabij, voor j deur is. Voorwaar, Ik zeg udit placht zal niet voorbijgaan, totdat I deze dingen geschieden. Hemel en Irde zullen voorbijgaan, maar mijne jorden zullen niet voorbijgaan. geb. H. Petrus v. Alexandrië. Vrijdag 27. Mis van H. Catharina, 25 Nov. 2e geb. H. Maagd. Concede, 3e geb. voor Kerk of Paus. Zaterdag 28. Mis v. d. Vigilie v. d. H. Andreas, zonder Gloria of Credo, 2e geb. Concede, 3e voor Kerk of Paus. irglsche Kalender. Week van 2228 Nov. I Zondag 22. Laatste Zond. na Pink eren. Tijdeigen, Mis Decit, 2e gebed j Caecilia, Prefatie v. d. H. Drievuld. ■Maandag 23. H. Clemens I, 2e geb. J Felicitas. Dinsdag 24. H. Joannes v. h. Kruis, geb. H. Chrysogonus, Credo. Woensdag 25. H. Catharina. Donderdag 26. H. Silvester Abt, 2e JOH. DE HEER VARKENSMARKT TEL. 1309 AMERSFOORT Piano's - Orgels - Radio Evangelleverklaring. Laatste Zondag na Pinksteren. in dit Evangelie spreekt ons de Zaligmaker over de verwoesting van Jerusalem en die van de geheele wereld. Ongeveer 40 jaar na Christus' ver rijzenis is de eerste profetie in ver vulling gegaan toen èn de prachtige Tempel èn de geheele stad Jerusalem door den Romeinschen veldheer Titus zoodanig werden verwoest dat letter lijk de eene steen niet op de andere gebleven is. Dit was een straf voor de onboetvaardigheid der inwoners van jerusalem, een openbaring dus ~.n Gods rechtvaardigheid. Deze verwoesting van Jerusalem is een voorafbeelding van de verwoesting der geheele wereld op het einde der tijden, vóór de komst van Christus tot het algemeen oordeel, wanneer Hij zal wederkeeren om te oordeelen de levenden en de dooden en wederom Gods rechtvaardigheid zal geopenbaard worden in het beloonen der goeden ~i 't straffen der zondaren. Eerst spreekt Jezus over de teekenen die dien dag van het algemeen oordeel zullen voorafgaanvalsche profeten zullen opstaan, de Antichrist zal ver schijnen, de krachten der Hemelen zullen geschokt worden, zon en maan zullen verduisteren, de sterren zullen van den Hemel vallen, de Engelen zullen de dooden waarschuwen dat het uur gekomen is dat ze de stem van den Zoon Gods zullen hooren. Als dan de doode lichamen uit het graf zullen zijn opgestaan zal de Zoon des Menschen op de wolken des Hemels verschijnen om af te rekenen met zijn vrienden en .vijanden De groote dag van Gods rechtvaardigheid! Een op gang naar de eeuwige glorie óf een eeuwige verwerping. is het Evangelie van dezen Zondag niet in staat een diepen indruk te maken op ons hart? Zoo dikwijjs dringt zich de gedachte aan ons op: hoe kan God het werk der zondaren zóó toe laten? Bedenken we dan dat eens di dag komen zal der vergelding van het kwaad. Zoo dikwijls dreigen we te bezwijken onder den last van onze kruisen en moeilijkheden, van bekoring en verleiding; bedenken we dan dat eens de dag komen zal der vergelding van het goede. Staatsdwang en vrijheid. Voor de ontwikkeling van de volks huishouding is de houding van den Staat van groot belang. De Staat be schikt over de middelen om de eco nomische krachten in de een of andere richting te dwingen en dus is het van groot belang, hoe de staatsmacht ten deze wordt aangewend. In theorie is de macht van den staat zelfs onbeperkt, daar de staat dwin gend kan optreden. In werkelijkheid heeft evenwel de macht van den staat grenzen, zeer nauwe grenzen zelfs; wat gemakkelijk te begrijpen valt. Het weten en kunnen van de be volking stelt reeds die grens voor zijn werkzaamheid en ook voor het resul taat van zijn bemoeiingen. Immers wat de staat kan presteeren moet voorbereid zijn door opvoeding en ontwikkeling der onderdanen. De werkzaamheden van den Staat voltrek ken zich door en met de individuen. Zoo hangt de staatswerkzaamheid, ook op economisch gebied, af van de men schen, die het staatsgezag oefenen, ook van de meer of mindere medewerking der bevolking. Maar er is nog iels andere; zoo min als een persoon zijn doel bereiken kan, Will DrUUniinCDO economisch zwakkeren in den strijd V ULl LnnUUUCnO on) bet bestaan ondervonden, hoe ellendige slavernij die met blij gejubel begroete vrijheid hun bracht. De leef der liberale staatshuishoud kundigen, dat op economisch terrein alle dwang, alle invloed van den Staat uit den booze zou zijn. is evea ver derfelijk als die dat de staatssouvereini- teit zich onbeperkt zou uitstrekken, zoodat de Staat onbeperkt recht zou hebben zich met de economische orde in te laten. Staatsbemoeiing vreezen wij niet, maar staatsabsolutisme, niet achtend rechten van individuen en groepen, daar kunnen we geen vrede mee heb ben. De eerste behoeft de ware vrij heid niet in den weg te staan, de andere zou echter daarvoor doodend werken. T. G. MET EEUWIGDURENDE GARANTIE (GRATIS REPARATIES) VAN f 10.50 AF ALLEENVERKOOP KANTOORBOEKHANDEL w& F. A.TULP ga Langestr, 66 to. Krommeitr. TEL 326 zonder de noodige materieele midde len te stellen, even zoo weinig kan de Staat dit. En nu zou iemand om een bepaald doel te bereiken daarvoor noodig kun nen hebben de inspanning van al zijn krachten, zoodat hij andere ook noodige belangen dientengevolge noodwendig zou verwaarloozen. Zoo is het ook weer met den Staat op economisch terrein. De Staat zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, ik wil binnenkort een eind maken aan alle achterlijke productie vormen. lk wil de technisch hoogere bedrijfsvormen in iederen tak van in dustrie dwingend invoeren, aan on- noodig handwerk aan huisindustrie, aan vrouwenarbeid een einde gemaakt Dat doel, op zich zelf goed, zou dan te veel de staatswerkzaamheid in be slag nemen, de Staat zou daarvoor zóó zijn krachten inspannen moeten, dat andere staalsplichten verwaarloosd werden en groote nieuwe misstanden zouden groeien. We willen hiermee maar zeggen dat het heel mooi klinkt, als men den eisch stelt dat de Staat maar een twee, drie alles in orde maken moet en alle misstanden uit den weg kan ruimen. Afgezien nog dat de Staat niet overal zich mee bemoeien mag, dient wel overwogen, dat een ingrijpen ook niet steeds mogelijk is. Een ingrijpen van den Staat in de huishouding der maatschappij is dik wijls nuttig en noodig, maar alle heil daarvan te verwachten, is dom. En als men meent, dat vader Staat eigenlijk alles wel kan opknappen en dus overal maar ingrijpen moet, ziet men de zaken toch erg oppervlakkig. Maar anderzijds behoeft men voor staatsdwang niet zoo'n afschrik te heb ben als sommigen toonen. Er zijn er die erg bang zijn voor staatsinmenging. De menschen moesten in vrijheid hun eigenbelang kunnen nastreven.de Staat moest niet dwingend ingrijpen, heet het dan. Maar die geleerden zagen een ding oorbij, n.l. dat de mensch, waar de Staat zich dan niet mee bemoeide, gebonden was en bleef door velerlei, bovenal door zijn maatschappelijke bestaansvoorwaarden. Een werkman bijvoorbeeld, die alleen staat, en in theorie volkomen vrij, weet wel, hoe weinig vrij hij in werkelijk heid is, hoe hulpeloos als hij zijn be staansvoorwaarden verbeteren wil. Als die werkman in een vakveree- niging is, welke een collectief arbeids contract afsluit, dan is in theorie die arbeider meer gebonden, minder vrij wanneer hij zich bij een patroon ver huurt; zoo ook als de Staat hier dwingende voorschriften gesteld heeft. Maar in de praktijk voelt die werk man dat meer gebonden zijn juist als een bevrijding. Als de Staat zich van dwingend ingrijpen geheel onthield, beteekende dat voor de meeste zijner onderdanen grootere vrijheid, volstrekt niet. zou ten gevolge hebben, dat de dwang van andere zijde harder drukte, dat de dwang der uiterlijke -omstan digheden, die vooral op de economisch zwakken valt, erger zou worden ge voeld. Daarom is niet alle staatsbemoeiing uit den booze en is staatsdwang ook volstrekt niet steeds vijandig aan de vrijheid. De staatsbemoeiing is dat niet als zij zich richt op de wegneming van den ongehoordcn dwang die de uiterlijke omstandigheden, voortkomend uit vaak verkeerden groei der maat schappij, dikwijls uitoefenen. Toen de revolutie de verheerlijkte vrijheid en gelijkheid gebracht had en I die meende gebracht te hebben door I afschaffing van allerlei dwingende Ivoorschriften, toen hebben juist de ivioraal. Wanneer men een funest stelsel be strijden wil, afdoende en zeker, kan men het alleen op grond van een op godsdienstige basisstaande zedelijkheid. Berthetot, een Fransch filosoof, heeft eens gezegd, dat men de wetten der zedelijkheid moest ontleenen aan de „studie der bestaansvoorwaarden." Dat is wat het Nieuw-Malthusianisme heelt gedaanhet nuttige tot het zede lijke verklaren, een theorie die ons ten slotte uit Engeland is overgekomen. Daargelaten nu dat het stelsel der kinderbeperking zich ook omtrent die nuttigheid heeft vergist, is het duidelijk dat een zedeleer, die alleen op men- schelijke redeneering berust, zoo wan kel mogelijk staat. Want iedere veranderde omstandig heid zou dan een verandering der moraal beteekenen. Nu is een eerste eigenschap der zedeleer, wil ze iets beteekenen, dat SARRASANI het grootste Circus ter wereld, Is nog steeds in Holland. Arnhem, Utrecht, Amsterdam, Alkmaar, Rotterdam, 'sQra- vcnhage, Breda, Tilburg, werden reeds bezocht. Altijd maar Hl verder van Stad tot Stad. Aan ons om te zorgen dal alle benoodigde levende Zeevlsch, precies op tijd, in iedere Stad aanwezig is. De Directeur Hans Stoscli Sarrasanl kwam ons dezer dagen persoonlijk In IJmulden hulde brengen voor de buitengewone wijze waarop wij aan zijn wenschen voldoen. „Sarrasanl" zegt: HET ALLERFIJNSTE TEGEN DE BILL1JKSTE PRIJZEN Koopt dan bij Ijmuider Vischhandel H. GLASTRA Co. UTRECHTSCHESTRAAT 40 - TELEF. 92 - Hoofdkantoor IJMUIDEN Door VischGezond en frischl Kerknieuws Aartsbisdom Utrecht. De Aartsbisschop van Utrecht heeft de tonsuur en de mindere orden toe gediend aan de navolgende eerw. fr. DominicanenBernulphus Kramer, An gelus Roghmans, Henricus Marcelis, Hubertus van der Peet, Benedictus Lemeer, Nicolaus Apeldoorn, Cornelius Heijnsbrock, Arnoud Schiphorst en Emmanuel Jansen. De mindere orden werden toegediend aan de theologanten: J. Andriessen, H. Bless, C. Brcukel, J. Driessen, W. Gerritsen, H. Groothuis, G. Huurman, B. Kloppenborg, C. Meurs, A. van den Muysenbergh, J. Poell, P. Röling, Th. van Rijckevorsel, O. van Schaik. Th. Scholten, F. Sterneberg, P. Tillemans, A. Wolfs en H. Wouters. De H. Wijding van het diaconaat aan de theologanten: H. Beltman, F. te Braake, G. van Dijk, C. Ebskamp, G. overgedragen en die zich hun onge schonden behoud als natuurreservaat als onveranderlijk doel zal stellen. De algemeene vergadering van Stad en Lande heeft bij haar besluit tot afstand van 1526 H A. bosch en heide bepaald, dat de verkoop zou vervallen indien niet vóór 1 Jan. 1933 de verdeeling van de koopsom onder de leden door wettelijke voorziening zou zijn mogelijk gemaakt. Groothuis, Th. Hegge, Th. Hendriksen, z.c wezen onveranderlijk is. Voor Th. Holterman, J. van Kesteren, H. van alle tijden en alle volken moet zij het- Laak, H. van Putten, H. Noordman, J. zelfde zijn, waaruit een tweede eigen- Onland, G. Steenkamp, j. Veenendaal, schap volgt, dat zij algemeen moet zijn. H. Vredendaal en G. Woertman. De menschen zijn geschapen om in j ooo maalschappij te levenzij vormen een Missiewerk zou losmaken dan komt men tot de gruwe- „w, h« BO,:r^,s';i£id,ich""ge° Hieraan »a«t ai. een andere eigen- r.iïS'ÏXrS™ raoef off'een^gerag ïnlte'2 .'!T£fejlj1"™' mensch moet er niet aan kunnen tor-I nen zedelijkheid hangt niet af van onzen wil of goedvinden, zij is objec- Kindergebed in Crisistijd, tief en niet subjectief. Daarom ook! Onderstaand gebed goedgekeurd door moet zij gelden voor allen. Voor dehet Doorluchtig Episcopaat van Neder- intellectueelen zoo goed als voor deland, zal binnenkort verspreid worden onontwikkeldenvoor de rijken zoo door het R. K. Centraal Bureau voor goed als voor de armen, voor den man Opvoeding en Onderwijs zoo goed als voor de.vrouw. „Goede Vader in den Hemel, met Heeft men er wel eens over nage- vertrouwen komen wij tot U, aan de dacht, dat hierin juist de groote op- hand van onze lieve Moeder Maria, heffende kracht van het christendom Zoo vele vaders kunnen geen werk zit, dat het een moraal predikt gelijk meer vinden, zoo vele moeders hebben voor allen? Pas toen Christus leer aan [voor haar kinderen geen voedsel en de wereld had voorgehouden, dat de vrouw de gelijke van den man is on der zedelijk opzicht en omgekeerd pas toen was de kiem gelegd voor de verheffing der vrouw. Hierin ligt voorts alweer een andere eisch: de moraal moet verplichtend zijn, dus van dwingend recht. Daardoor beschermt zij al wat zwak en klein is. Er is zooveel kwaad en onrecht in de wereld.dat de zwakken, minder slim- men. kleinen, besten, overal en altijd het slachtoffer zouden worden wanneer dp moraal er niet was om de sterken, slimmen, grooten, minder-goeden in het gareel te houden. Al de onrechtvaardigheid, die op velerlei gebied geschiedtl ware niet dragelijk wanneer men niet wist dat er een zedewet is, die door den Eeuwigen Rechter ten slotte gewroken zal worden, wat alleen kan geschieden wanneer die wet voor ieder een plicht is. Zulk een zedewet nu is de christe lijke, steunend op de Tien Geboden Gods en toegepast en uitgewerkt door het onfeilbaar leergezag der Katholieke Kerk. En omdat deze leer aan die ver- eischten beantwoordt is de Katholieke Kerk ten slotte de grootste macht tegen afdwalingen als die van het Nieuw- Malthusianisme, dat zoover gaat het onzedelijke tot zedelijk te verklaren. T. G. geen kleeding meer. Wij bidden U ontferm U over hen en over allen, die in nood verkeeren. Vergeef aan alle menschen hunne zonden, scheld hun de verdiende straffen kwijt en geef hun, wat ze naar ziel en lichaam noodig hebben. Amen. Onze Vader. Wees gegroet. Eere zij den Vader, enz." Binnenland Het Gooi en de Erfgooiers. Ingediend is een wetsontwerp tot wettelijke voorziening in verband met medewerking van Stad en Lande van Gooiland bij het Gooische natuurreser vaat. De regeering herinnert aan het be sluit een stichting te vormen waaraan dc gezamenlijke terreinen zullen worden Uitspraken Kantongerecht. Strooperij: A. V. en G. S. Veenen daal en J. P. Renswoude, elk f6 of 2 weken tuchtschool. Dronkenschap: J. A. S. Soest ftO of 4 d., J. Amersfoort id., D. v. M. id., A. G. Barneveld idem, A. W. F. zwervend 4 x id., A. K. Amersfoort f5 of 3 d., Ph. G. Amersfoort f 15 of 6 d„ P. v. d. G. Baarn f6 of 3 d. Loopen op verboden grond: A. J. S. Barneveld f3 of 1 d. IJkwet: P. M. O. Maarn f I of i d„ W. D. id., C. M. Amersfoort id., V. Maarn 10 x 50 ct. of 1 d., allen met verb gewichten en malen. Jachtwet: M. v. G. R. Renswoude f 10 of 4 d. en verb, fazant, E. S. Nij- kerk f.?5 of 10 d. en verb, geweer. Leerplichtwet: J. v. d. B. Barneveld f 10 of 4 d., E. v. d. L id.. J. de G. Spakenburg id., T. de G. id.. W. de G. idem. Op de zwarte Lijst staande te Amers foort een verlofszaak aldaar bezoeken I. f 10 of 4 d., R. A. B. Amers foort f5 ol d„ Zulk een persoon toelaten: A. G. W. Amersfoort f 10 of 4 d. Inkoopen of in pand ontvangen za ken niet boeken: D. v. E. Amersfoort 2 x f25 of 10 d. Kappersverord. AmersfoortJ. C. O. Amesfoort f 1 of 1 d. Straatpolitie Amersfoort A. W. Leusden fl of 1 d., G. v. D. Amers foort id. Rijwielend zich vasthouden aan auto H. v. K. Baarn f5 of 2 d. Beschonken wielrijdenG. V. Soest f40 of 10 d. H. R. Leusden f 10 of 5 d. Auto- of motorrijdend het verkeer in gevaar brengen: E. C. Rotterdam f 10 of 5 d., G. H. Soest f25 of 10 d., J. D. Rljssen 115 of 5 d., J. L. v. A. Soest f5 of 2 d. Onvoldoende verlichting: Ch. J. S. Amsterdam f 10 of 4 d., P. G. V. Amersfoort f5 of 2 d., W. V. Barne veld idP. J. N. Amersfoort f2 of I d-, G. B. Hilversum id., P. J. S. A'dam id., F. H. Leusden id., L. de G. Amers foort f 1 of 1 d P. H. Amersfoort f5 of 2 d. plus f5 of 2 d. voor gemis rijbewijs. Niet naar rechts uitwijken: W. L. H. E. W. Amsterdam f 10 ot 4. d. Geen voorrang gevenW. v. E. Apeldoorn f 10 of 4 d. Links rijden en zonder rijbewijs: A. de B. Hilversum 1 mnd tuchtschool voorwaardelijk proeftijd 1 jaar en on- voorw. een jaar ontzegging. Voor D3mes, Heeren en Kin deren vindt U gemakkelijk een wanneer U zich bepaalt tot LEDERWAREN G. A. Keuneke LAN6ESTRAAT IOS-AMERSFOORT

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1931 | | pagina 1