Katholiek Orgaan voor Amersfoort en Omstreken NU EENS St. Nicolsas-Cadeau, Fa. H. Elzenaar Sint Nicolaas=Geschenken Abonnementen kunnen élke week ingaan, doch opzegging van abonnement moet geschieden voor den aanvang van een nieuw kwartaal. Prijs per 8 maanden f 1.00. Buiten Amersfoort f 1.10 De €embode Advertentiën 25 cent per regel. Bülijke tarieven voor handel en nijverheid bij geregeld adver- teeren. Advertentiën moeten Dinsdag en Vrijdag vóór 8 uur in den morgen zijn bezorgd. Kantoor en Drokkerl] Langegracht 28 te Amersfoort - Telefoon 314 Vijf en veertigste Jaargang Verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagmiddag Vrijdag 4 Dec. 1931 - Post-giro no. 44234 No. 71 Dit nummer bestaat uit 2 bladen Wilskracht kan niet overdreven worden, men heeft er nooit te veel van. Het is de ijzeren vuist, welke ons levensroer omklemt. Het is de kracht, welke onzen geest beheerst, toegepast op onzen wil. Epistel en Evangelie. 2de Zondag van den Advent. Les uit den brief van den H. apostel Paulus aan de Romeinen; XV, 4—13. Broeders! Alles wat geschreven werd is tot onze onderrichting geschreven, opdat wij door de lijdzaamheid en de vertroosting der Schriflen de hoop mogen hebben. De God nu der lijd zaamheid en der vertroosting geve u, één van gevoelen te zijn onder elkan der volgens Jesus Christus; opdat gij, één van ziel, met éénen mond God en den Vader onzes Heeren Jesus Christus moogt verheerlijken. Daarom, neemt elkander aan, gelijk ook Christus u heeft aangenomen ter eere Gods. Want ik zeg, dat Christus Jesus dienaar der besnijdenis geworden is om wille van Gods waarachtigheid, om de beloften aan de Vaderen gestand te doen; en, dat de heidenen God wegens barm hartigheid verheerlijken, gelijk er ge schreven staat: Daarom zal ik Uloven onder de heidenen, o Heer! en uwen naam iofzingen. En wederom zegt zij Verheugt u, gij heidenen, met zijn volk! En wederom: Looft den Heer, alie gij heidenen, en maakt Hem groot, alle gij volken! En weder spreekt Isaias: Daar zal zijn de wortel van Jesse, en een die zal opstaan om over de heide nen te heerschen; op Hem zullen de heidenen hopen. De God nu der hoop vervulle u met alle blijdschap en vrede in het ge- looven, opdat gij overvloedig moogt zijn in de hoop en de kracht des Heiligen Geestes. EVANGELIE volgens den H. Mattheüs; XI, 2—10. in dien tijd, toen Joannes in de boeien de werken van Christus ver nomen had, zond hij twee zijner leer lingen en zeide tot Hem: Zijt Gij de gene die komen moet, of verwachten wij eenen anderen? En Jesus, antwoor dend, zeide hunGaat en boodschapt aan Joannes wat gij gehoord en gezien hebt: blinden zien, kreupelen wande len, melaatschen worden gereinigd, dooven hooren, dooden. verrijzen, aan armen wordt het Evangelie verkondigd; en zalig is hij, die zich aan Mij niet zal geErgerd hebben. Toen zij nu heengingen, begon Jesus tot de scharen aangaande Joannes te zeggen: Wat zijt gij in de woestijn gaan zien? Een riet, door den wind heen en weder bewogen? Maar wat zijt gij gaan zien Eenen mensch, ge dost in zachte kleederen? Zie, die de zachte kleederen dragen, zijn in de huizen der koningen. Maar wat zijt gij gaan zien? Eenen profeet? Ja, zeg Ik u, en meer dan een profeet. Want deze is het, van wien geschreven staat: Zie, Ik zend mijnen engel voor uw aange zicht, die uwen weg voor U bereiden zal. JOH. DE HEER VARKENSMARKT TEL, 1309 AMERSFOORT Piano's - Orgels - Radio FRANCO LEVERINO HUIS M A KITfinDDfiri/CIU dcn economisch nattigheid. Op poli- IVHN I UUnDULlVLPi tick terrein hoopt men tot een herstel dag heenzond met de opdracht naar Jezus te gaan en Hem de vraag te stellen„Zijt Gij degene die komen moet of hebben wij een anderen te wachten." Niet alsof Johannes zelf daar nog aan twijfelde: hij zelf had immers reeds den Zaligmaker aangewezen„Zie daar het Lam Gods, ziet Hem, die weg neemt de zonden der wereld"; hi] zelf had, toen hij den Zaligmaker doopte in den jordaan, de stem des Vaders ver nomen „Deze is mijn welbeminde Zoon in Wien Ik mijn welbehagen heb." lohannes zond echter zijn leerlingen tot Jezus opdat zij zelf uit Zijn mond zou den vernemen dat Hij de lang ver wachte Messias was. Hoe wenschelijk ware het dat alle oversten den H. Jo hannes hierin navolgen en evenveel zorg hadden voor het heil hunner onder danen. Hoe wenschelijk ware het dat alle oversten hun kinderen en hun onderhoorigen naar het christelijk onder wijs, naar de predikatie's zonden om daar Gods woord te vernemen. De Zaligmaker nu gaf aan de leer lingen op hun vraag geen rechtstreeks antwoord wijl Hij niet enkel door woor den van Zich zeiven getuigenis wilde geven. Jezus wees hen op Zijne werken, op Zijne wonderwerken, die het grootste bewijs waren voor Zijn goddelijke zending, voor Zijn Messiasschap, wijl zij als zoodanig door den Profeet isaias van den Messias waren voorspeld „Gaat en boodschapt aan |oannes wat gij gehoord en gezien hebt: blinden zien, kreupelen wandelen, dooven hoo ren enz." Leeren we hieruit dat we niet door woorden maar vooral door onze daden toonen wie we zijn. „Niet wie zich zelf aanbeveelt (door woorden) is goed bevonden maar dien God aanbe veelt (om zijne werken)". Zoovelen zijn er, die zich zeiven aanbevelen als talentvol en deugdzaam méér dan ze in de oogen van God in werkelijkheid zijn om hunne werken en van God dien lof, dien ze zichzelven toekennen, niet verdienen. Laten onze daden méér dan onze woorden voor ons zeiven spreken. Doen we ons best om door onze daden God eenmaal dien lofspraak te verdienen, den Jezus omtrent Johannes ;af aan diens leerlingen. Jezus roemt ohannes om zijn standvastigheid (Jo- tannes was niet een riet door den wind heen en weer bewogen), om zijn strenge boetvaardigheid (Johannes was niet ge huld in zachte kleederen), om de waar digheid van zijn ambt (deze is meer nog dan een profeet, hij is Voorlooper des Heeren). Mochten ook wij door de wonderen des Heeren versterkt en be vestigd worden in ons geloof zóó, dat wij niet slechts Katholieken zijn van naam maar vooral van de daad. IN ALLE LINIATUREN „NATIONAAL" LOSBLADIGE BOEKEN Alleenverkoop voor Amersfoort KANTOORBOEKHANDEL ■g F. A. TULP Bü Lingestr. 66 to. Krommestr. - TEL 326 Liturgische Kalender. Week van 6—12 Dec. Zondag 6. 2e v. d. Advent. Tijdeigen, Mis populus, zonder Gloria, 2e geb. H. Nicoiaas, Prefatie H. Drievuld. Maandag 7. H. Ambrosius, 2e geb. en laatste Evang. v. d. Vigilie O.L.V. Onb. Ontvangenis, 3e geb. Excita. Dinsdag 8. O.L.V. Onb. Ontvangenis, 2e geb. Excita, Credo, Pref. H. Maagd. Woensdag 9. Mis als 8 Dec., 2e geb. Excita, 3e v. d. H. Geest. Donderdag 10. Mis als 8 Dec., 2e geb. Excita, 3e H. Melchiades. Vrijdag 11. H. Damasus I, 2e geb. Oct. O. L. V., 3e Excita. Zaterdag 12. Als Woensdag. Evangelie verklaring. 2e Zondag van den Advent. De H. lohannes, van wie hetEvan- Rlie hier spreekt, is Johannes de toper, de boetgezant en voorlooper des Heeren, die doopte aan den Jordaan en wegens zijn optreden tegen Herodes, die in echtbreuk en bloedschande leefde, in de gevangenis gezet was en later onthoofd geworden is. Zijne leerlingen hadden vrijen toegang tot hem in de gevangenis en zoo ge schiedde het dat hij hen op zekeren De Advent. De Advent is een lijd van.4 anrin we ons gereedmaken komst van Christus op Kerstdag te Iet is een herdenking lange en verlangende verwachting het Joodsche volk naar den be loofden Verlosser, die hun de vergif fenis en den vrede brengen zou. Dui zenden jaren hebben zij verlangd en gehoopt, en zy verlangen nog steeds, doch hun verlangen is hopeloos ge- •orden want zij hebben den Mes- as laten voorbijgaan. Jezus Chris- ts is gekomen. „Hij kwam onder de ijncn, doch de zijnen hebben Hem niet ontvangen." En thans is het uit verkoren volk van God over de v reld verspreid. Het past dnt wij. Christenen, n» liet voorbeeld van den Zaligmaker van de H. Kerk, voor het Joodsche volk bidden, opdat hun oogen mogen opengaan voor het licht. Een dubbele verwachting. De Advent heeft voor ons een dub bele beteekenis. Hij is een voorberei ding op de komst van Christus, die met Kerstdag in onze ziel zal komen als een genade van vrede; en ook een voorbereiding op de laatste komst van Christus bij liet oordeel. Hg den uitersten en onverstoorba- ren vrede zal schenken aan al dege nen die zich door hun leven hebben waardig gemaakt voor het eeuwig geluk. De Allerzielenmaand is voorbij. Wc hebben gebeden voor onze ge liefde afgestorvenen, en we hebben door liet feit zelf, nagedacht over het mysterie van het Vagevuur. Wat is er redelijker dan dat we ook een blik zouden werpen op onze eigene eeuwi ge bestemming? Wjj zijn geschapen om eeuwig te leven in liet zalige ge luk van den Hemel. Indien wjj niet in den Hemel komen, dan is ons gan- sche leven mislukt; dan hebben we gewerkt en geleden en gestreden om Wü leven maar eens! Hoe jammer zou het toch zijn in dien wij dat leven misbruikt hadden en bjj de komst van den Rechter moesten inzien, dat we onszelf be drogen hebben; spijt en schaamte en wroeging en wanhoop zouden ons dan vervullen. Neen, dat zal niet gebeuren; wjj I willen van ons gansche leven maken tijd van „Advent", d.i. een tjjd voorbereiding op de komst van den Rechter. Wjj stenen maar eens! De dood is de gewichtigste ge beurtenis van ieder menscheulevcn •ecl gewichtiger dan de geboorte: vanl <le geboorte is slechts het begin an een tijdelijk leven, de dood moet het begin zjjn van een eeuwig lev Ons gansche leven willen wij dus maken tol een „Advent", d.i. t •oorbereiding om goed te sterv Over 't algemeen, op enkele kleine uitzonderingen na, sterft ieder mensch zooals lijj geleefd heeft: W in liefde tot God zijn leven sleet, zal ook in Gods Liefde sterven. Dit is groote waarheid. Wjj willen goed sterven, laten wij dus ook goed leven Wjj worden maar eens geoordeeld: Mocht het oordeel van den recht- •aardigen Rechter troostend zijn: mochten wij de zalige woorden uit zijn mond vernemen: Komt, geze- genden mijns Vaders, neemt bezit van liet Eeuwig Rjjk, dat ik voor u heb bereid." Deze bljjde hoop moeten wjj in ons ontwikkelen gedurende de hei lige weken van den Advent, en alle dagen van ons aardsche leven. Wij dragen onze toekomst in onze eige ne handen, laten wjj dat nooit ver geten; het past dus, dat wjj „de wer ken der duisternis zouden ontvluch- ms omgorden met de wapc- i het Licht". vertrouwen en veiligheid te ko- door vermindering van de bewapeningen n door samenwerking, maar op eco- tiiscli gebied doet men juist het tegenovergestelde. Ik iand neemt maatregelen, om- den invoer te beperken. De maatregelen van Engeland dwingen andere landen tot navolging. Immers, het vrjj-handelsprincipe kanalleen dan verwezenlijkt worden, indien allen het op gelijke wjjze in de praclijk beoefenen. Men kan niet op.z'n centje vrijhandelaar spelen zonder zichzelf economisch te zelf moorden. Zoo lokt het eene tarief het ujdere uit, en zoo zien wjj, hoe het naar politieke samenwerking en on derling vertrouwen zuchtende Euro- pai economisch uiteenvalt. >n Amerika hoopt men de nieuwe rechten te ontloopen, door in Enge land en Canada eigen fabrieken te bauwen. In Frankrijk, waar vooral de zijde-, textiel- en parfumeriefabri kanten getroffen worden, zint mdn o]i tegenmaatregelen. Duitschland komt er zoodanig door n moeilijkheden, dat het niet in staat is) zijn schulden terug te betalen. Men roept om internationaal ver trouwen, want zonder dit vertrouwen nen geen kans de crisis te kee- doch van den anderen kant kweekt men onderling het grootst mogelijke economische wantrouwen. iets bijzonders met St. Nicoiaas Origineel - Smakelijk - Niet duur Vraagt inlichtingen in den IJmuider Vischhandel H. GLASTRA Co. N.V. ALLEENlltr.straat 40-40A-40B - Telefoon 92 - Amersfoort De economische oorlog in de wereld. Nu ook Engeland liet pad van dei rij handel verlaten heeft en hooge tarief muren is gaan optrekken om den invoer uit andere landen te be moeilijken of onmogelijk te maken, treedt nog scherper dun voorheen liet licht, hoe we met de economische bewapening de heele wereld op het verkeerde pad zijn. In enkele woorden is het verloop aldus samen te vatten: Het politieke wantrouwen dreef de militaire bewapeningen op tot een hachelijke hoogte en verstoorde daar door liet evenwicht in de bcgrootin- gcn. De overproductie deed op de goederenmarkten dc prijzen dalen, geld- cn credict- en heurscrisis wa ren daarvan het gevolg, en deze ver oorzaakten op haar beurt weer een ontstellende vermindering van de koopkracht. Dc als een al te kinderlijk groot opgeblazen zeepbel der wereldwel vaart spatte uiteen en zelfs de eco nomisch meest krachtige landen voel- Slnt Nicoiaas. agint Nicoiaas is een volksheilige i tien vollen zin van het woord, want liij wordt bemind en vereerd door klein en groot, arm en rijk. Uit bemiddelde en deugdzame ouders geboren, ontving de jonge Nicoiaas een zeer zorgvuldige op- oeding. Voornamelijk wekten zijn •ader en moeder in het hart onlvankelijken knaap een innige godsvrucht en een groote liefde tot den evennaaste. Zjjn deugden en vooral zijn milddadigheid werden reeds geroemd, toen hij nog een kind was. Geen grooler vreugde konde: zijn ouders hem bereiden dan door hem aalmoezen te laten uitreiken. En toen zjj gestorven waren, verdeelde hij, die hun cenige erfgenaam was, bijna de geheele nalatenschap onder de armen. Eens vernam de Heilige, dat de dochters van 'n voornaam edelman, die tot algelieele armoede •allen, gevaar liepen haar onschuld c verliezen. Tot driemaal toe wierp bü toen l>ü nacht een goedgevulde beurs met goudgeld door bet raa verarmden edelman, wan door deze in staat werd gesteld zij dochters volgens haar stand uit tc huweiyken. Het verlangen om dc heilige plaat- n te bezoeken, waar de Heiland ge leefd had, dreef Sint Nicoiaas naar het H. Land. Op de vaart daarheen werd liet schip door hevige stormen geteisterd, doch op voorbede van den Heilige van een wissen ondergang gered. Vandaar dat bij door de schip pers als hun beschermheilige wordt ereerd. In dc nabyheid van menige inven treft men zijn beeld aan, ter- vijl dc hoofdkerk van vele zeesteden aan hem was toegewijd, ook die van Amsterdam. Na zjjn terugkeer uit Palestina werd hij bisschop van Myra, welke ■aardigheid ook zijn oom had be kleed. uil wiens handen hij de pries- terwyding had ontvangen. Hij was een voorbeeldig opperherder. Gepre zen worden overal zijn christelijke gver in de onderrichting van hel volk, zijn verheffing van den clerus en zyn nimmer falende bereidwillig heid om weduwen en weezen en an dere hulpbehoevenden te ondersteu- Voor Dames, Heeren en Kin deren vindt U gemakkelijk een wanneer U zich bepaalt tot ■OM LEDERWAREN G. A. Keuneke LAN6ESTRAAT I05-AMERSF00RT den herdersstaf over Myra weer op nemen. Met groote voorliefde onderwees de groote Heilige de kinderen, tol bij zicli zeer voelde aangetrok en wier groote weldoener bij i. Daarom wordt hij door de jeugd nog steeds in hooge eere gehouden. De H. Nicoiaas overleed den 6 De cember 326. Zijn overlijden, zoo le- :en we in een oud-llollandsclie le- •ensbesehrijvi »g „maccktc groote droeflicydt in neel die stadt en lanl, im dat sy eenen soo grootcn iierder. •ader, meester, behoeder endc be schermer verloren. De Bisschoppen I de Ghccstelyckhcyt, cn liet volck 't omligliendc landt vergaderden bü een, entte begroeven zün Heyligb Lichaem met groote eere ende veel tranen, ende veel slichten in heerlvcke ende kostelycke Kereke, die doen ter lijdt in de stadt Mvra v Eversharp-Wahl DE PEN voor l!w leven mam Onbeperkte garantie mma Langestraat 84 Telef 528 Aartsbroederschap va de H. Familie. De plechtige viering van het 35-jarig bestaan van de Aartsbroederschap van de H. Familie, gevestigd in de kerk van O. L. Vrouw Hemelvaart alhier, is een feestdag geworden, en werd op treffende en grootsche wijze gevierd. Door de Eerw. Directeur, Kapelaan v. Leeuwen, was vooraf een triduum gegeven. Dit triduum is door het be zielende woord van Kap. v. Leeuwen niet zonder vrucht geblevenj; niet alleen de groote opkomst, maar ook de groote aandacht bewees dal. Zelfs de H. Mis om 6 uur opgedragen tijdens de dagen van het triduum, werd door een groot aantal leden bijgewoond. Zondag werd de viering ingezet met een H. Mis om 6 uur, waaronder al- gemeeue H. Communie. De opkomst was schitterend. 's Middags te 5 uur was de kerk geheel gevuld en hield Kapelaan van Leeuwen de herdenkingspredicatie. ZijnEerw. herdacht den oprichter Pas toor Kleve en vond alle reden tot feest vreugde aanwezig bij dit 35-jarig be staan. De degelijk godsdienstige man- rrw^>»rrM-^w-w-r*-~v nen die dit werk begonnen zijn, heb- I |»1 11 4 1 J J ben de eerste woorden van den op- yRMWMMAMfe richter ter harte genomen en succes is niet uitgebleven. Veel dank is verschul digd ran O. L. Heer voor zijn zicht- nen. Dc Romeinschc keizer Diocletin- is, een hevig vervolger der Chris tenen, spaarde ook dezen edelen men- selienvriend niet. Hy liet den Heilige opsluiten. Sint Nicoiaas verdroeg ge duldig alle kwellingen en trachtte door troostwoorden het lot zyncr medegevangenen te verzachten. Na den dood van Diocletianus kon by baren zegen. De aspiranten werden opgewekt trouwe leden te blijven en geregeld de oefeningen mede te maken. Na de preek had de plechtige op dracht plaats van 45 nieuwe leden. De Eerw. Directeur feliciteerde de nieuwe leden, aansporend trouwe leden te blijven en een voorbeeld te zijn voor anderen. Vervolgens werd een plechtig Lof gehouden door Pastoor Sandkuijl met assistentie van de kapelaans Tempel man en Vernooij. Op het priesterkoor hadden plaats genomen Deken Fock, Pastoor Hartman en de Kapelaans de Jong en van Leeuwen. Onder het Lof werd een plechtige processie gehouden met het Allerheiligste, voorafgegaan door een stoet bruidjes, meedragend bloemen, vanen en een beeldgroep van de H. Familie. Aan de dames M. Wiedenbrugge, B. v. Doorn, M. v. Doorn, A. Smeels-Balk en W. de Groot, werd de zilveren me daille uitgereikt wegens 25 jaar achter een lidmaatschap. De plechtigheid werd besloten met een Te Deum. De beide zangkoren van de H. Fa milie hebben zich om beurten uitste kend van hun taak gekweten. Het le dental van de beide afdeelingen be draagt nu ruim 400. Groote keuzo Uurwerken, Goud en Zilver Zeer voordeelige prijzen, degelijke aflevering J. J. SMIT - Krommestraat 25 M aOUDSMID BN QED1PLOMEERD HORLOGE.'«AKER ■m N.B. Speciaal adres voor Gouden Tronw- en Verlovingsringen

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1931 | | pagina 1