A. H. v. Nieuwkerk n.v. Uitverkoop. Katholiek Orgaan voor Amersfoort en Omstreken KANTOORBOEKEN PROFITEERT van onze Groote jaarlijksche UITVERKOOP Eversharp-Wahl Fa. H. Elzenaar Het beste Adres G. A. Keuneke Abonnementen kunnen elke week ingaan, doch opzegging van abonnement moei geschieden 'Voor den aanvang van een nieuw kwartaal. Prijs per 8 maanden f 1.00. Builen Amersfoort 1.10 Dc €embode Advertenliën 25 cent per regel. BiOgke tarieven voor handel en nijverheid bjj geregeld adver- teeren. Adverientièn moeten Dinsdag en Vrijdag vóór 8 uur in den morgen lijn bezorgd. Kantoor en Drakkeri] Lingegricht 28 te Amersfoort - Telefoon 314 Vijf en veertigste Jaargang Verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagmiddag - Post-giro no. 44234 Vrijdag 18 Dec. 1931 - No. 75 Waarheidsliefde beslaat niet alleen hierin, dat men niet liegt, maar ook daarin, dat men niet overdrijft en geen halve waarheid zegt, Epistel en Evangelie. 4de Zondag van den Advent. Les uit den eersten brief van den H. apostel Paulus aan de Korinthiërs; IV, 1-5. Broeders! Aldus beschouwe men ons: als dienaren van Christus en ultdeelers van Oods geheimen. Hier nu wordt in de uitdeeiers vercischt, dat men getrouw bevonden worde. Mij echter is er het minste aan ge legen, dat ik door u beoordeeld worde of door eenen menschelijken rechtdag en niet eens beoordeel ik mij zeiven; want ik ben mij wel niets bewust, maar daardoor ben ik niet gerecht vaardigd; doch die mij beoordeelt is de Heer. Wilt dus niet vóór den tijd oordeclen, totdat de Heer komt, die ook de verborgenheden der duisternis in het licht stellen en de beraadsla gingen der harten openbaren zal; en dan zal aan een ieder de lof geworden van Ood. EVANGELIE volgens den H. Lucas; III, 1—6. In het vijftiende jaar der regeering van keizer Tiberius, toen Pontlus Pilatus stadhouder van Judea, Herodes vier vorst van Galilea, Philippus, zijn broe der, viervorst van Iturea en het ge west Trachonitis, er. Lysanias viervorst van Abilene was, onder de hoogepries- ters Annas en Kaïphas, geschiedde het woord des Heeren tot Joannes, den zoon van Zacharias, in de woestijn. En hij kwam in de gehcele Jordaan- streek, een doopsel van boetvaardig heid tot vergiffenis van zonden predi kend, gelijk er geschreven staat in het boek der godspraken van den profeet Isaias: De stem eens roependen inde woestijnbereidt den weg des Heeren, maakt zijne voetpaden recht; Alle dal zal gevuld en alle berg en heuvel zal geslecht worden; en hel kromme zal recht en het hobbelige tot eene effen baan worden; en alle vleesch zal de zaligheid Gods zien. JOH. DE HEER VARKENSMARKT TEL, 1309 AMERSFOORT Piano's - Orgels - Radio Rtila 27000 Inatrumenlen werden worden, de kromme wegen zullen recht, en de oneffen paden effen gemaakt worden. De dagen van den advent zijn nu bijna geëindigd. Het feest van de ge boorte des Heeren is aanstaande. Onderzoeken we ons zeiven nu eens of wij inderdaad den weg voor Zijn komst bereid hebben, of wij de kromme en oneffen wegen van ons hart volgens de vermaningen van lohannes effen en gelijk gemaakt hebben. Hetgeen we tot dusverre daarin verzuimd hebben moeten nu nog trachten goed te maken. Dat de gierigaards zich toeleggen op de werken van barmharligheid en vooral in deze dagen de armen gedenken, de haatdragenden hun afkeer afleggen en zich met hun evennaaste verzoenen, de afgunsligen een ander het goede gunnen, de onkuischen hun hart reinigen, de onmatigen sober en matig gaan leven, kortom dat een ieder de oneffen paden zijns harten effen en recht make, zich toelegge op de innerlijke voorbereiding des harten. Dan zal alle vleesch de zaligheid Gods zien, dan zal op het schoone kerstfeest het goddelijk Kind met zijne genadegaven in ons harte nederdalen, onze ziel dien vrede schen ken, dien de wereld niet schenken kan dan zal dit Kerstfeest voor een ieder van ons inderdaad een Zalig Kerstfeest zijn; vrede op aarde aan de menschen van goeden wil! Liturgische Kalender. Week van 20—26 December. Zondag 20. 4e v. d. Advent. Tijd eigen, Mis Rorate, zonder Gloria, 2e geb. Deus, qui de beatae, 3e voor Kerk of Paus. Prefatie H. Drievuld. Maandag 21. H. Thomas, 2e geb. Excita (uit de Mis v. d. 4e Zond.) Credo. Prefatie v. d. Apostelen. Dinsdag 22. Mis als Zondag met 2e en 3e geb. geen Credo, gewoon Pre fatie. Woensdag 23. Alles als gisteren. Donderdag 24. Vigilie van Kerstmis. Tijdeigen, zonder Gloria. Vrijdag 25. Hoogfeest van Kerstmis met Octaaf. Tijdeigen. Nachtmis, Do- minus. Dageraadmis, Lux met 2e geb. H. Anastasia. Dagmis, Puer met laat ste Evang. van Driekoning. (6 Jan.). Zaterdag 26. H. Stephanus. Tijdeigen, 2e geb. uit de 3e Mis v. Kerstmis. IN ALLE LINIATUREN „NATIONAL" L0SBLA0I6E BOEKEN Alleenverkoop voor Amersfoort KANTOORBOEKHANDEL «F.A.TULP» Ungeitr. 66 t.o. Kromm.itr.- TEL326 Koninklijke Kerstgroet, n korte Kerstgroet zal op Vrijdag 25 dezer des nam. 4 uur door H. M. 3e Koningin worden uitgezonden, ook r.aar Oost- en West-Indië. Op golflengte 1875 M. zal worden uitgezonden: 4 Uur namiddag-uitzending uit het Paleis te 's Gravenhage. Kerstgroet van H. M. de Koningin tot het Nederland- geleerd en hoogstaand ook, ongestraft geregeld zulke lectuur leest, als er niet een gezonde katholieke lectuur tegen over staat. Er blijft dan altijd wat van hangen Hier wist mevrouw het gesprek han dig een andere wending te geven. Maar het mag tot haar eer gezegd, dat zij reeds haar ongelijk had ingezien en direct haar .neutraal" blad tegen een katholiek blad verwisselde. Het is zeker wonderlijk, dat, na 20 jaren katholieke propaganda voor de goede pers. er nog zoovele katholieken zich met de .neutraliteit" afgeven, zooals wij telkens weer ervaren. Zoo machtig is de gewoonte en sleur. X. Muzikale medewerking wordt ver leend door de Madrigaalvereeniging onder directie van Sem Dresden. 1. Hoort de klokken (vrij naar het Roemecnsch); 2. O Kerstnacht (van Joost van den Vondel); 3. Inleidend woord en Kerstgroet van H. M. de Koningin; 4. Stille' nacht, heilige nacht (Ie en 3e couplet); 5. Gezang 229 de verzen 1,5 en 7. De liederen zijn vierstemmig gezet voor het madrigaalkoor door Sam Dres den. Evangelie verklaring. 4e Zondag van den Advent. Wederom wordt ons in het H. Evan gelie van dezen Zondag de H. Joannes, de Voorlooper des Heeren, voor oogen gesteld. Het Evangelie begint met een zeer uitvoerige tijdsbepaling over het op treden van den grooten Boetgezant bij den Jordaan, voor geleerden en ge- schledkenners een aanwijzing van het grootste gewicht. Joannes nu predikte tot het volk boelyaardigheid en ver betering des levens om zich tot de komst van den Messias voor te be reiden. Wanneer in het Oosten een groot vorst door het land trok moesten al de wegen zorgvuldig bereid en effen gemaakt worden, welk bevel door een voorlooper werd afgekondigd. Zoo ook kondigt Joannes de komst van Christus aan: hij beveelt, niet de wegen van het land maar die van onze harten te bereiden en daaruit alle hinderpalen te verwijderen die den doortocht van Christus zouden beletten .alle dal zou gevuld, alle berg en heuvel geslecht De macht der gewoonte. Een goed woord vindt 'n goede plaats. (Ingezonden) Wonderlijke dingen beleeft hij, die ter propaganda uitgaat. Als hij nlel de macht der gewoonte en van den sleur kende, zou hij haast ongelooflijk ach ten, wat hij vaak voor zijn oogen ziet. Zoo trof ik eenigen tijd geleden bij een ter goeder naam en faam bekend staande familie, een z.g. neutrale krant op tafel aan. Toen Mevrouw mijn wel licht ietwat verbaasde blikken naar het blad opmerkte, ontspon zich het vol gende gesprek: „Vindt u dat zoo vreemd eerwaarde?" „Nu, mevrouw, als u het zoo vraagt, zéér vreemd. .,Maar het doet mij geen kwaad, eerwaarde. De erge dingen sla ik over, zoodra ik ze bemerk. Heuseh, mevrouw? De recensies over slechte boeken, over rare tooneel- stukken, misselijke films, de lichtzin nige feuilletons enz., slaat u dat alle maal over? „Nu, altijd is misschien wat sterk, maar toch meestal. En die andere keeren... Och! het doet mij niets.' „Mevrouw, laten we eens aannemen, dat het u werkelijk niets doet, maar dan moet ik toch nog zeggen, dat het mij hoogst verbaast, zulke lectuur in uw huiskamer aan te treffen." „Waarom dan. Eerwaarde?' „Wel, nogal duidelijk, mevrouw. Acht het verantwoord, aan uw kinderen zulk een voorbeeld in zake lectuur te geven. Voorbeelden trekken, mevrouw.' „Ja, maar de kinderen lezen geen courant." _,Zelfs aangenomen, mevrouw, dat ze er nooit iets ter sluiks in lezen en geërgerd worden„kleine potjes heb ben ook ooren", zegt men, maar ook oogen, en de jeugd herinnert zich heel haar leven, wat zij haar ouders zag doen." „Dat is wel waar, maar.. „Permitteer mevrouw, dat ik nog even doorga. Zullen uw grootere kin deren, ook als ze straks 18 jaar zijn, nog geen krant lezen En durft u be weren, dat de teere bloem van het katholiek aanvoelen niet spoedig ver flenst zal zijn bij zulke lectuur?" „Nu u 't zoo zef De Kerk en de nood der menschen. Op den Katholiekendag voor het Bisdom Berlijn werd o m. voor 12000 bezoekers het woord gevoerd door Mgr. dr. Schreiber, Bisschop van Berlijn. Deze zeide o.m., dat het niet de raad van den Christenmensch is, slechts te klagen of zelfs aan Ie klagen, „doch de oorzaken van het leed en van de droefheid en van den nood in den wor tel aan te grijpen met de middelen des geestes en van den waren godsdienst, en den christen te behoeden diepere oorzaken van den nood, voor de zonde." Verder zette de Bisschopuiteen.dat het principieel de taak der Kerk is, zich iederen nood der menschen aan te trekken; dat zij daartoe verplicht is door hare leer en door het voor schrift van den Goddelijken Stichter; zij toone zich in den nood der tijden vooral daardoor een helpster, dat zij de menschen altijd weer oproept en opvoedt tot die gezindheid, die „alleen de ruggegraat van een echt vruchtbaar, economisch, sociaal, politiek en be schavingsleven iszij wekt op tot ge meenschapszin en tot menschenliefde, de grondslagen van elk sociaal leven. Laten wij dat allen diep in ons op nemen, nu een dicht woud van opge stoken handen van millioenen slacht offers der wereldcrisis, een aanklacht vormt tegen 'de maatschappij, zooals de mammom die verwrongen heeft, tot een carrlcatuur van wal ze moest zijn. Laten wij, ieder in de mate van on ze krachten, toonen, dat wij ons den nood der medemenschen aantrekken. Laten we dat o.m. toonen door onze gaven aan het plaatselijk crisis-comité, waardoor we zooveel leed verzachten kunnen f Binnenland „Nog een oogenblikje, mevrouw. U meende dat zulke „neutrale" lectuur u zelf niets deed. Ik heb dateenoogen- bllk aanvaard, maar niet voor goed onderschreven. Integendeel, ik houd met de beste kenners der menschelijke Kerknieuws Aartsbisdom Utrecht. Z. H. Exc. de Aartsbisschop van Utrecht heeft benoemd tot pastoor te Vierakker den weleerw. heer dr. j. II. A. ter Heerdt en tot kapelaan te Hil versum den weleerw. heer M. A. C. Markus. f Rector Stroetman. Zondagavond werden voor den over leden Rector P. B. Stroetman van he St. Elisabethshuis te Lage Vuursche de Metten gezongen door kapelaan B. Dooper te Baarn, in de kapel van het gesticht. Maandagochtend te half tien werden de Lauden gezongen, waarna de plech tige H. Mis van Requiem met assis tentie werd opgedragen door Deken van den Hengel van Hilversum, die tevens een korte predikatie hield waarin het werkzaam leven van den over ledene werd geschilderd. De beaarding werd hierna verricht door pastoor J. Th. Oppenraay van Baarn. De H. Mis van Requiem en de beaarding werden bijgewoond door vele heeren geeste lijken uit den omtrek. De zusters, die niet in gelegenheid waren de plechtigheden bij te wonen, konden deze thuis volgen door middel Voor Eer en Deugd. :n rede voor de Vereeniging „Voor Eer en Deugd" behandelde Pater Jacobs de „Massale zedenont- aarding". Pater Jacobs begon met de bemer king, dat er wordt geworsteld om de ziel van de menschheid, er komt een nieuwe tijd, maar het angstwekkende is, dat wij nog niet weten hoe die tijd zijn zal. Deze overgangstijd zal een groote beslissing zijn, wij zijn de be werkers van de toekomst. Een van de mysteries der onge rechtigheden is de massale zedenont- aarding en dat beleven wij in dezen overgangstijd. Er is b.v. de z.g. ratio naliseering der geboorten, de werke lijkheid is ontstellender dan men zou vermoeden. De zelfmoord van het Europeesche ras is bezig zich te vol trekken. Ons land maakt in vergelijking met andere landen nog een goed figuur, maar ook wordt geconstateerd, dat het met een noodlottigen regelmaat achter uitgaat. Het ergste is dat het collectief geweten niet meer juist de richting aangeeft. Als een andere uiting staat de laffe moord op het ongeboren kind en het ergste is, dat het geval normaal gaat gelden. Ook op dit punt is de publieke opinie niet meer gezond. Huwelijksband en huwelijkstrouw! Er is een onrustbarende stijging in de echtscheidingen. Achter eik cijfer staat een gezin dat dood is. En de maat schappij moet opgebouwd worden op het gezin! Op tooneel en film, in litteratuur en pers is gespot met hu welijksband en huwelijkstrouw. Is het Ie verwonderen, dat er consequenties zijn. Een vierde verschijnsel der mas sale zedenontaarding is. dat wij beleven, dat de tegennatuurlijke zonde wordt goedgepraat; een vijfde: de sexueele nood der jeugd een der ergste ver schijnselen. Wanneer onze jeugd in gezonken van Meubelen, Tapijten, Bedden Tafel- en Divankleeden Restanten Linoleum en Vloerzeilen Onze bekende CAIRO-Kleedjes, 140 cM. lang, 70 cM. br., fhans 4.90 Salonameublementen tegen fabrieksprijzen Nog enkele Garnituren, Qfl QA 2 Fauteuils 4 Stoelen met Moquette vanaf ww.öü Beekstraat 6 Tel. 543 - Beekenst.laan 10 - Amersfoort ziel, dat geen enkele sterveling, hoel vandeaangebrachteradiovoorzieningen. is het de schuld der ouderen en der ouders. De jeugd moet veranderen als maar geleerd wordt dat alles draait om het sexueele en de bescherming aan het gezin onthouden wordt. De vraag komt opwelke zijn de oorzaken De oorzaken zijn bijkomende, de wereldoorlog b.v. en de gevolgen, be paalde sociale toestanden als woning toestanden; vervolgens onze arbeids- methoden, waardoor de arbeidsvreugde is ontnomen. Tenslotte de geweten- looze reclame van het genotkapitaal en het brengen van de gehuwde vrouw en de meisjes in de fabrieken door den economischen nood. De hoofdoorzaak ligt elders en is te vinden in een verwording van ge dachten, een verkeerde wereldbeschou wing, doel en beteekenis van het leven wordt niet meer gezien, hetmaterialisme is doorgedrongen als een levensbe schouwing; van practijk. Wat hebben wij er tegen te doen als afweermiddel? Wij moeten ook de bijkomende oorzaken aantasten. Wie op sociaal gebied goed werk verricht, gaat ook in tegen de zedenontaarding. Maar voor alles moet systematisch gewerkt worden om de eenige levenbeschou wing, de katholieke, er v hameren. De publieke opinie zal spe ciaal gezond moeten worden gemaakt op het gebied van de gezinsmoraal. De nieuwe Buick. Wij ontvingen de mededeeling, dat de nieuwe serie Buicks-auto's 1932 over het geheele land tentoongesteld zal worden. Men wijst daarbij op de belangrijk ste technische nieuwigheid, waarover reeds zooveel gesproken is, de „Wizard Control", zooals de Amerikanen het noemen. Deze vereenigt: a. Servo- koppelingb. Nieuwe Buick Free wheeling; c. Nieuwe Syncro Mesh gangwissel met geruischlooze tweede. In technische kringen wordt aange nomen, dat deze „Wizard Control" een algehzele omwenteling in de con- tróle over den wagen beteekent: ge makkelijker en aangenamer rijden in alle opzichten. De Buick 1932 introduceert verder de onder het rijden regelbare schok- brekers even belangrijk als de schok- brekers zelf. vooral in ons land. Met een kleine handle aan de stuurkolom kan de bestuurder onder het rijden de veering regelen naar den weg, waarop hij zich bevindt. Zoo kan hij bij snelheden van 115 tot 125 K.M. op slechte wegen com fortabel en zonder schokken rijden als op een asphalt-boulevard. De motor is eveneens voorzien van de laatste technische snufjes. Er zijn 18 modellen, verkrijgbaar in 4 verschillende wielbases. De carrosserieën van den beroemden Fisher zijn langer, lager, luxueuzer en in alle opzichten moderner. Het Gcldersche Wegenplai In de vergadering van de Prov. Staten van Gelderland, werd o.a. goedgekeurd een provinciaal wegenplan en een aan vullend interlocaal wegenpian voor de provincie Gelderland, welk plan o.a. omvat de verbetering van de wegen Ede—Otterloo—Apeldoorn, Ede—Bar- neveld - Nijkerk, Scherpenzeel—Barne- veld, Barneveld—Putten, den rijksweg Aardhuis—Harderwijk. De uitvoering van deze werken zal 17.000 arbeiders werkloos dreigen te worden wegens de productiebeperking, die de openbare kassen enkele milli oenen zal kosten, de meeste dezer wegen waarschijnlijk klinkerwegen zul len worden. Van de vier personen, die bij de stemming voor Grootbedrijf tot lid der Kamer van Koophandel voor de Gel- dersche Vallei gekozen werden, heeft G. F. Callenbach bedankt. Het Hoofd stembureau heeft daarop den eenig overgebleven candidaat, J. F. de With te Amersfoort, die aftredend was en niet herkozen, thans gekozen verklaard. Hiermee zijn de vier aftredende leden weer allen in de Kamer teruggekeerd. i Koophandel. DE PEN voor Uw leven MM Onbeperkte garantie MM Lanqestraat 84 Telef 528 Soest Burgerlijke Stand, 10—16 Dec. 1931. Geboren Wilhelmus Cornells, z. v. W. Majoor en A. A. de Bruin, Postdwars- weg 2. 8. Johannes, z. v. J. v. Barneveld en P. J. Visee, Beetzlaan 51. Ondertrouwd 10. S. C. van Leeuwen en B. W. F. Thörner. Gehuwd 16. H. v. Koolj en W.J.v. Leeuwen. Overleden 9. Cornelis Bosch, 64 jr., ongehuwd, Ossendamweg 6. 10. Adelaide Henriette Matthieu, 71 jr., ongehuwd, Rembrandtlaan 7. 13. Arie Adrianus Anthonie v 40 jaar duren. Ged. Staten hebben me|, 71 jr., echtg. v. H. W. Kranen- medegedeeld, dat met het oog op den donk, Noorderw. 17. toestand in de steenindustrie, waarj 13. Maria Klein, 1 jr., Korteweg 13 voor Damostasschen Kotters en alle soor ten fijne Lederwaren LANGESTRAAT I05-AMERSF0QRT

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1931 | | pagina 1