D"7' L"W"h' M "V" W - V„ld.,m,«.a Pait-glro no. w Groote ÜïïVERKOOf A. H. v. Nieuwkerk V Kathoi^k Orgaan voor Apnerstoort en Omstreken KANTOORBOEKEN Denkf^vj aan onze Fa. H. Elzenaar De Gcmbode Advertmtiiu SS cml pgr regd. BOlgte <ori«»«n f" i* geregeld adver- Lieren. Aavertentiin moeten Dinsdag en Vrrjdao Mr B uur dm mor,™ l#„ vijf en veertigste Jaar,,^ "a '»wMnt «Ikon KliMdig- «i Vrl|digmlddag *»ensdag 30 Dec. 1931 - No. 77 Voor waarheidsliefde is moed noodig en voor moed geestkracht. Dit maakt gebrek aan waarheidsliefde bij zwakke karakters te verontschuldigenDoch dit ook, dat zwakke karakters al het jke moeten doen om zich sterker oediger te maken en de waarheids- n te kweeken. en Evangelie. Zondag 3 Januari, j van den Zoeten Naam Jesus. li de Handelingen der apostelen IV, 8-12. Klle dagen sprak Petrus, vervuld ten Heiligen Geest: Oversten des ren ouderlingen, hoortIndien wij geoordeeld worden ter oorzake weldaad aan eenen kranken i, waardoor deze gezond gewor- zoo zij aan u allen en aan het ile'voik Israel's bekend: door den .11 onzes Heeren Jezus Christus, den Nazarener, dien gij gekruisigd hebt, dien God van de dooden heeft opge- jdoor dien staat deze hier gezond Tiwe oogen. Hij is de Steen, die t u, de bouwlieden, verworpen is, tot hoeksteen geworden is; en in imand anders is de zaligheid. Want ér is onder den hemel geen andere -nam den menschen gegeven, waarin IJ moeten zalig worden. EVANGELIE volgens den H. Lucas; II, 21. In dien tijd, nadat de acht dagen crvuld waren, dat het Kind moest esneden worden, werd zijn naam ge- d Jezus, die door den engel was <md geworden, eer Hij in den (.«schoot ontvangen werd- JOH. DE HEI esn EL, I3/..I KT VARKENSMARKT AMERSFOORT Piano's - Orgels Radio KWALITEIT WINT ALTIJD Koemd J Liturgische Kalender. Van 1—9 Januari. Vrijdag 1. Besnijdenis des Heeren, Tijdeigen, Mis Puer, Credo, Prefatie en Communicantes van Kerstmis. Zaterdag 2. Octaafdag H. Stephanus, Tijdeigen, Mis als op 26 Dec., 2e geb. Deus, qui salutis, 3e voor Kerk of Paus. Prefatie van Kerstmis. Zondag 3. H. Naam Jezus, Tijdeigen achter 1 Jan., Mis In nomine, 2e geb. (alléén in stille Missen) van Octaafdag 711 H. Joannes. Prefatie van Kerstmis. Maandag 4. Octaafdag H.H. Onnoo- e Kinderen, Tijdeigen, 2e en 3e geb. Pref. als Zaterdag 2 Jan. 3insdag 5. Vigilie van Driekoningen, leigen, 2e geb. H. Telesphorus, 3e Deus, qui salutis. Credo, Prefatie Kerstmis. /oensdag 6. H.H. Driekoningen met e aaf. Tijdeiggn. Heden en volgende en Credo, Prefatie en Communi- tes van Driekoningen, onderdag 7, Vrijdag 8, Zaterdag 9. als 6 Jan. met 2e geb. Deus, qui 3e voor Kerk of Paus. eeuwige rust voor onze ziel. Menschen, die fiu allerlei plannen en berekeningen voor de toekomst maken, denken er vaak niet genoeg aan, dat iederen dag de dood kan komen om de mooiste plannen in duigen te slaan en de schoonste droomen te verijdelen. Ik ben tevreden, roept er een... Ik heb veel geld verdiend... Mijn positie verbeterd... Eer ingeoogst... Een huis gebouwd I... Hoe sta ik tegenover de eeuwig heid, die nadert? vraagt de Christen, moet hij althans vragen. Wij zijn een nieuwe dagreis begon nen daarheen. Luistert... Boven het oppervlakkige gepraat van den dag, horrt ge in de verte het zware geluid der eeuwigheid, zooals de rivier de stem van het groote water verneemt, als zij, de Oceaan nadert. Geen mensch, die dezei naam waar dig is, geen mensch vaa de verste geschiedenis af, die ontkomt aan het verre gerommel van het Siernamaals, dat nadert. Hoeveel tijd heb ik no|? Hoeveel treden zal ik nog afdalen, vóór ik in het donker staa?... Een?... Twee?... Meer?... Mysterirl! En daarna zal het Qad zijn, de eeuwige Kunstenaar, die zich buigt IN ALLE LINIATUREN „NATIONAL" L08BLA0IGE BOEKEN. Slleenverkoop voo Amersfoort fJTOORBOEKHANDEL A.TULPM Lo. Krommestr. - TEL 326 ki| de Jaarwisseling. I Alweer een jaar, dat wegvalt in de luwigheid. lEen jaar, dat wegvalt, zooals wijjhet mben gemaakt... met het goede, dat 1 er zeker in gedaan hebben, de jjlngen ertoe, het moedige hervatten, ■et valt ook weg, dit jaar, met het id dat er in, helaas, aan onze sheid is ontsnapt. Bles materiaal voor den eeuwigen lerzoeker... wij zullen het eens ^vinden in ons dossier. Het is de bladzijde, die wordt om geslagen, de bladzijde, waarop wij zoo- 'vele menschelijke zinnen geschreven - hebben. 1931 heeft zegeningen gebracht en In duizenden dankbare harten leeft de herinnering eraan nog voort. 1931 heeft ook wonden geslagen, smarten veroorzaakt, tranen afgeperst en de gedachte daaraan is nog niet uitgewischt. - We zagen de zon opgaan en onder- igaan, en met haar zagen we burgers apiimmen en dalen, zagen we levens ïchittercn en verduisteren. Zoo ging het telken jare, zoo zal het ook nu gaan. Wij, die vol levenslust het jaar be- r' glnnen, worden straks misschien in kommervol lijden neergeworpen en wie weet, hoe spoedig men bidt Xlleenvarki klopt. vooral goed op den ™">Vn en dingen Men ziet HentV lefeind van een bejlaan, wannS harlslochit„ zwijgen de ziel ka„ losmaken «an het aatdsche, en w,, sltm ka„ doen doordringen tot fw,. Mogen onze mannen \n vrouwen ./den polsslag van den tijd,1' die snel en krachtig is, begrijpen, om zoo door eendrachtig overleggen en samenwer ken, de gevaren en moeilijkheden af te weren en te overwinnen, en de vruchten binnen te halen van het jaar, dat aanstaande, van den tijd die ko mende is. Het nieuwe jaar tegemoet in den naam des Heeren, met vroom vertrou- en kloeken moed. Laten we 't voornemen maken, beter dan in het verleden, onzen plicht, onzen algehee- len plicht, jegens God, den evennaaste en jegens ons zelf te vervullen. Daarin, en daarin alléén vinden we den weg naar den vrede, op welken God ons in het nieuwe jaar moge leiden. Verstandig is het daarom, het nieuwe ar te beginnen met God, in het volle ;sef, dat we afhangen van Hem en vast overtuigd, dat Hij onze pogingen zegenen zal. Wij kunnen niets ZONDER HEM, aar èlles kunnen wij MET HEM. Gods vriendschap zij de blijde zonne, die in het jaar 1932 ons hart vervroo- lijkt, ons leven verwarmt, en vrucht baarheid aan ons werken geeft. Die vriendschap zij onzen lezers en lezeressen toegewenscht, blijvend en ten volle. T. G. over het werk van ons leren. Hier ben ik, Heerl Is dat alles? Ja, Heer. En de armen zullen wijd zich ope- m, of God zal voor eeuwig het hoofd afwenden. Zóó blijft ge een droomei voor hen, die aan niets anders denker, dan aan het lichaam-van-één-dag, ei die het kostbare stuk vergeten, dat :ij moeten vormen, snijden, verdiepen tot een beeld, waar God hoopt zich in te zullen herkennen. Een jaar, dat begint is eer angstig vraagteeken. Hoevele oogen zouden verschrikken, indien God, door een enkelen ruk, het gordijn wegtrok, dat alle geheimen der komende twaalf maanden verbergt. Wij zouden vreugde zien, stellig. Doch daarachter den prijs ervoor. Wie tranen oogsten wil, moet liefde zaaien, zegt Goethe. ie groote kunstenaar Albert Diirer stelt ons 't nieuwe jar.r voor als de figuur eener onverbiddelijke vrouw, een zeis in de hand, en langs haar heen trekt in hevigen angst het levende geslacht. Wie onzer zal zij treffen? Wie zal zij uit onze armen rukken Welke lieve oogen, welke wclspre- kenden mond zal zij sluiten? Welke kampioen van den vooruitgang zal zij met 'n glimlach verbrijzelen op den drempel der overwinning? Welk warm hart zal zij verkillen? Welke natie werpen op de andere Mysterie nu.... mysterie altijd! Want God heelt medelijden met ons Hij geeft ons heden ons dagelijksch brood en houdt de toekomst voor ons verborgen. Maar hoe innig begrijpen wij dien vader daar op de knieën voor het ta bernakel, dragend op de armen allen, die hij liefheeft en vragend aan den Meester, dat de weg niet te hard zij en vooral, dat er, op het einde, nie mand moge ontbreken. Hebben wij op dit gewichtig tijdstip een gedachte van aanbidding jegens Hem, die tijd en ruimte beheerscht, een gedachte van liefde bovenal. Want God is goed, altijd. Hij is goed in de opwekkende frisch- he<d van den morgen. Goed in de kracht der schitterende middagen, waarop wij Hem zoo gemakkelijk vergeten, omdat het bloed I schenkt God Zijn heerlijke gave. Em- dan een beetje sneller door onze aderen I manuel daalt af in onzen diepen nood. „Het licht schijnt in de duisternis en Üe duisternis heeft het niet over- mofcfel" De liefde van Christus straalt door de schaduwen van dezen tijd heen, zij zal sterker blijken te zijn dartdat donker. VtfJ zingen „Stille Nacht, Heilige Nacht" Die liefde maakt inner lijk stil. Waar zij overwint, verdwijnt de onrust, die velen in onzen tijd den innetlijken vrede ontrooft. Zij voert ons'naar dat thuis van de ziel, waar alle? in overeenstemming is met het beste en met het diepste in ons wezen. Zjj leert bidden, zóó bidden, dat God verhooren kan; eigen wenschen en begeerten te toetsen aan den hooge- ren wil van God en dien wil tot den onzen te maken en zoo het bedoelen van dat Vaderhart te kennen. Zij be kwaamt ons om zelf mede te arbeiden aan het plan dat Gods liefde [voor ieder onzer persoonlijk heeft bepaald, •>n dat, ondanks alle stoimen en be- jvelke in deze wereld ons deel mochten zip., -.•aUczjine vol tooiing tegemoet gaat, voorvAwb™™^ wezwiijking Emmanuel onze gestalte aanrtm. Hi deelt ons Zijn leven mede. Gelijk in re lente de plantenwereld bij haar ontyaken, in eindelooze verscheiden heid, het wonder te aanschouwen geeft arrtet ontluiken van één en hetzelfde :v®l zoo vertolkt een leder het van hrisfc6 ontvangen leven, volgens eigen aard en karakter in de heerlijke ruimte en vrijheid welke dit leven ons schenkt. Dit vernieuwe in ons de kracht om mei blijdschap onzen weg te gaan. Welk een vastheid, welk een zeker heid komt er niet in ons bestaan, als wij mogen wandelen bij het licht, dat Zijn leven uitstraalt. Gvize tijd vraagt veel moed, veel geestkracht, veel geloof. Het Kerstfeest roept het elkeen als het ware toe: waagt het met Emma nuel, dat is God met ons. Vertrouwt op Zijn liefde, in gebed en in persoon lijke gemeenschap. Zóó wordt alle donker een lichtende Kerstnacht, en ieder kruis, hetzij be wust, hetzij onbewust met Hem ge dragen, gaat over in heerlijkheid. WILHELM1NA. Koninklijke Boodschap. Onze Koningin sprak haar volk door de Radio toe als volgt Inleiding: Voor mij is het een reden tot dankbaarheid, mij op dit oogenblik door de radio met u allen verbonden weten en daardoor zoovele land- genooten te kunnen toespreken. Het is als scheidde ons geen afstand, als toefden wij in eikaars tegenwoordig heid. Ik zie in ons contact door den aether het beeld van een hoogeren band, door God zelf gelegd, die de geheele mensch- heid omvat. Terwijl ik u thans mijn Kerstgroet zal voorlezen, doe ik dit in het leven dig besef van die saamhoorigheid gedenk met een uit het hart komende heilbede de geheele menschheid. KerstgroetEr lijkt ongetwijfeld voor velen eene groote tegenstelling tusschen de schaduw, welke de ongunst der tijden op de menschen en omstandig heden werpt, en de groote blijdschap van het Kerstfeest. De stoffelijke en geestelijke nood is hoog gestegen. Er is veel wat neer drukt, wat de levensvreugde van ons allen bedreigt en sterker dan ooit is de overtuiging, dat wij dit uit ons zelf niet kunnen te boven komen. Gelukkig brengt het feest blijdere boodschap. Want het Kerstfeest is onafscheide lijk verbonden met onzen strijd en met ons lijden, het is de vervulling van al hetgeen wij daarin ontberen. Het ver legt in ons het zwaartepunt van zor gen en moeite naar Hem, die ons spreekt van verlossing en troost, het brengt den klemtoon van die zorgen en die moeite over op Zijne liefde. Het komt met iets nieuws, m hoog&se kracht, het doet die kracht in ons ontwaken, het leert ons dragen, wat zonder die kracht niet te dragen is. Over de wereld, gedompeld in kom mer, daalt de Kerstnacht, komt de liefde van God ons lichtend tegemoet, DRESSOIRS, pritna Eiken, 85 60 f27 80 SALONAMEUBLEMENT, geheel veerend, HUISKAMERAMEUBLEMENT, uitneembare zlttin^,^ |29.60 Axminster en Bouclé Karpetten Clubfauteuils en Bijzettafels in groote sortee SS^S tegen EXTRA lage prijzen Ruststoelen met kussens f 8.90 ZIET ETALAGES - Wij hebben ook iets voor U K. Beekstraat 6, Tel. 543 - Beekenst.laan 10 - Amersfoort UW ADRES voor Complete Meubileering Binnenland Uitvoering van de Wet tot heffing van een Bijzonder Invoerrecht op Benzine. Belanghebbenden, die op 1 Januari 1932 een grootere voorraad benzine hebben dan van 200 Liter, zoo noodig te zamen in meerdere opslagplaatsen van dezelfde gemeente aanwezig, zijn verplicht daarvan „uiterlijk den twee den januari 1932" schriftelijk aangifte te doen ten kantore van den Rijks ontvanger te Amersfoort Zuidsingel 45. Ook indjen die grootere voorraad door lateren inslag van reeds vóór 1 Januari 1932 afgezonden hoeveelheden benzine wordt bereikt of verhoogd, is daarvan uiterlijk op den eerstvolgenden werk dag na den dag van inslag schrifte lijke aangifte te doen. Beheerders van benzinepompen moe ten uiterlijk op den tweeden Januari 1932 schriftelijk aangifte doen van den stand van het, aan de onder hun be heer staande pomp bevestigde telwerk, bij |den aanvang van den eersten Januari 1932 daarop aangegeven. De aangiften zullen ter plaatse amb telijk worden gecontroleerd. Op verzuim van aangifte of het doen van een onjuiste aangifte zijn straffen gesteld van vijfhonderd gulden of vijf maal het bijzonder invoerrecht van de niet aangegeven of te weinig opgegeven hoeveelheid bezine. Honderd jaar Kadaster. Den 2en Januari 1932 beslaat het kadaster 100 jaar. Deze Rijksinstelling werd oorspronkelijk opgericht met het doel de grondbelasting zoo billijk mogelijk te hebben, waartoe een op meting en in-kaart-brenging van het geheele land noodig was. Langzamerhand is de beteekenis van dit dienstvak belangrijk toegenomen en het fiscale doel zelts op het tweede plan geraakt. Het geheele grondcrcdiet steunt op het kadaster; onteigeningen, stadsuit breidingen, ruilverkaveling, aanleg van wegen, kanalen, enz. ontieenen hun gegevens bevat met betrekking op grondeigendom, eigendomsgrenzen en zakelijke rechten. Een technisch-hoogstaand korps van landmeters en teekenaars zorgt voor de dagetijksche bijhouding en streeft er voortdurend naar den technische" grondslag uit te breiden en zoo noodig te verbeteren. Bevolking. In het maandschrift van het Bureau voor de Statistiek wordt de bevolking van het rijk voor 1 October opgegeven als 8.006.600. Op 1 September was 'het 7.992.991. Utrecht heeft 412.077 zielen. Zuid-Holland is met 1.973.884 in woners flink op weg naar twee millioen. Eversharp-Wahl DÉ-PEN voor Uw leven Onbeperkte garantie mmm Lanqestraai 84 T*l»f 528 W aarschuwing. De burgemeesters van Utrecht en Zuilen hebben aan de bevolking mede gedeeld, dat zich eenige gevallen van trichinose in de stad Utrecht hebben voorgedaan. Zij wijzen er op, dat deze ziekte zich voordoet a/s gevolg van het eten van niet geheel gaar zijnd varkensvleesch, en zij raden daarom zeer sterk aan, genoemd vleesch vóór het gebruik goed gaar te koken. Als vanzelf geldt dit niet alleen voor vleesch, maar onk vooralle consumptie artikelen, van varkens afkomstig, dus ook worst enz. KANTONGERECHT. Met auto doorgang -niet vrij laten (verzetzaken)C. v. d. V. Utrecht f5 of 2 d.L. S. Den Haag 1 week hecht. i 6 innd. ontzegging rijbevoegdheid. Wieirijden onder alcohol invloed: H. S. Soest f 15 of 6 d., G. L. v. B. Amersfoort f25 of 10 d., B. H. Zeist idem. Orde verstoren in dronkenschap: I. B. Soest f7.50 of 3 d., J. A. M.id; G. J. id., H. V. Soest f 10 of 4 d., J. id., G. J. v. A. id. DronkenschapD. S. Amersfoort 3 hecht., J. K. v. H. Baarn id., E. J. de W. Apeldoorn f 15 of 6 d., T. j. B. Waalwijk f25 of 10 d., J. H. v. R. Amsterdam f20 of 10 d., A. W. Bar- neveld f 15 of 6 d. Loopen op verboden grondJ. M. ,.B. Soest 50 cent of 1 d., H. A, M. woonwagen f3 of 1 d., W. E. J. B. Baarn id., C. v. V. Hilversum f 15 of dezelfde id., J. B. Amersfoort f3 d., B. W. S. Amersfoort f10 of 4 d. plus f 15 of 6 d. voor valschen naam. Voorwerp onverlicht latenJ. G. Walderveen f3 of 1 d., M. W. J. M. S. Kaatsheuvel ld. Nachtrust verstoren: J. P. Baarn f5 of 2 d. Over spoorovergang rijden als de trein nadertD. K. de Klomp f 5 of 2 d. VuurwapenwetC. den O. Rotterdam f 10 of 4 d. en verbeuring geweren. In Soest zonder vergunning woon keet bouwen: G. H. A. S. aldaar f3 of 2 dagen. MelkbesluitW. H. B. Soest f 5 of 2 d. InvaliditeitwefA. B. Soest f5 of 2 d., T. M. Nigtervecht id., A. H. Baarn id., L. S. Amersfoort id., B. E. id., J. B. Achterveld f 3 of 1 d., G. W. Amers foort zonder strafG. v. B. Hilversum f5 of 2 d., P. B. Huizen id. Arbeidswet: J. M. v. d. O. Soest f 15 of 6 d., J. A. O. Soest f 25 of 10 d., G. G. J. A. Soest f 10 of 4 d., E. J. M. Soest f5 of 2 d.,J.H. Hoog land id., L. Z. Soesterberg id., B. Z. Amersfoort f 3 of I d., J. G. W. Soest 2 maal f 3 of 1 d„ W. A. A. B. Baarn f 1 of 1 d., W. K. Spakenburg 2 maal id., W. A. A. R. Baarn 3 maal id. Rustdag besluitO. H. v. d. B. Am sterdam f 1 of 1 d., S. de R. Hilversum 50 cent of 1 d. LeerplichtwefG. T. Barneveld f 15 of 6 d„ H. V. id., W. v. d. G. Spa kenburg f5 of 2 d., dezelfde id., T. H. Hoogland f 4 of 2 d., A. van E. Nijkerk id., J. v. d. L. Leusden geen straf. OngevallenwetJ. B. Amersfoort f 15 of 5 d., A. S. Amersfoort f 10 of 4 d. Vogel wet: G. v. d. S. Barneveld f8 of 4 d., C. L. de V. Amsterdam f 10 - 4 d., Wet openb middelen van vervoer: Th. A. de S. Rotterdam f 5 of 2 dagen. Autorijden onder invloed van alco hol: J. H. B. B. Zuilen 8 d. hecht en ontzegging rijbevoegdheid voor 6 mnd., C. P. Hilversum 3 d. hecht, en een jaar ontzegging. Met geweer bulten openb. weg A. H. Hoogland f20 of 8 d. en v, geweer. Een hond niet terughoudenA Woudenberg f 10 of 5 d.

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1931 | | pagina 1