Katholiek Orgaan voor Amersfoort en Omstreken KANTOORBOEKEN Het beste Adres G. A. Keuneke E vershar p-Wahl Fa. H. Elzenaar Abonnementen kunnen elke week ingaan, doch oplegging van abonnement moet geschieden voor den aanvang van een nieuw kwartaal. Prijs per 8 maanden f 1.00. Buiten Amersfoort f 1.10 De €embode AdvertentUSn 26 cent per regel. Billijke tarieven voor handel en nijverheid bij geregeld adver- teer en. Advertentién moeten Dinsdag en Vrijdag vóór 8 uur in den morgen tijn bezorgd. Kantoor en Drukkerij Langegracht 28 te Amersfoort - Telefoon 314 Vijf en veertigste Jaargang Verschijnt alken Dinsdag- en Vrijdagmiddag - Post-giro no. 442M Vrijdag 22 Jan. t932 - No. 83 Eenvoud is niet alleen het kenmerk van het ware maar ook van de bescha\ ving. Een beschaafd mensch blijft een voudig, al wordt hij rijk. Epistel en Evangelie. Zondag Septuagesima. Les uit den eersten brief van den H. apostel Paulus aan de Korinthiërs; IX, 24X, 5. Broeders! Weet gij niet, dat zij die in de renbaan loopdh, wel allen loo- Cen, maar dat één den prijs ontvangt? oopt gij zóó, dat gij dien behalen moogt. leder kampstrijder nu onthoudt zich van alles; en zij nogwelomeene vergankelijke kroon te verwerven, wij echter om eene onvergankelijke. Ik dan loop alzóó, niet als in het onzekere; ik kamp alzóó, niet als in de lucht slaandemaar ik tuchtig mijn lichaam en breng het tot dienstbaarheid, opdat ik soms niet, na anderen gepredikt te hebben, zelf verworpen worde. Want ik wil niet, dat het u onbe kend zij, broeders! dat onze vaders allen onder de wolk zijn geweest, en allen de zee zijn doorgegaan, en allen in Mozes gedoopt zijn geworden in de wolk en in de zee, en allen dezelfde geestelijke spijs hebben gegeten, en allen denzelfden geestelijken drank hebben gedronken; (zij toch dronken van eene geestelijke, hen volgende steen rots; de steenrots nu was Christus); maar niet in het meerendeel van hen heeft God welbehagen gehad. EVANGELIE volgens den H. Mattheus; XX, 1—16. In dien tijd sprak Jezus tot zijne leerlingen deze gelijkenisHet Rijk der hemelen is gelijk aan een huisvader, die vroeg in den morgen uitging om arbeiders voor zijnen wijngaard te hu ren. Nadat hij nu met de arbeiders was overeengekomen voor één tienling daags, zond hij hen in zijnen wijngaard. En toen hij omtrent het derde uur uit ging, zag hij anderen op de markt ledig staan en zeide hun Gaat ook gij in mijnen wijngaard, en ik zal u geven wat billijk is. En deze gingen. Ander maal ging hij uit omtrent het zesde en het negende uur en deed insgelijks. En omtrent het elide uur ging hij uit en vond anderen slaan en zeide hun Waarom staat gij hier den ganschen dag ledig? Zij zeiden tot hem Omdat, niemand ons gehuurd heeft. Hij zeide hunGaat ook gij in mijnen wijngaard. Toen het nu avond geworden was, zeide de heer des wijngaards tot zijnen opzichter: Roep de werklieden en geef hun het loon, beginnend van de laat- sten tot de eersten. Toen dan zij kwa men, die omtrent het elfde uur geko men waren, ontvingen zij ieder één tienling. Als nu ook de eersten kwamen, meenden deze dat zij meer zouden ontvangen; echter ontvingen ook zij ieder één tienling. En dien aannemend, morden zij tegen den huisvader, zeg gende: Deze laatslen hebben één uur gearbeid, en gij hebt hen gelijk ge steld met ons, die den last van den dag cn de hitte gedragen hebben. Doch hij antwoordde cn zeide tot een hun ner: Vriend! ik doe u geen onrecht Zijt gij niet voor één tienling met mij overeengekomen? Neem wat het uwe is en ga heenik wil aan dezen laat ste evenveel geven als aan u. Of staat het mij niet vrij te doen wat ik wil? Is uw oog boos, omdat ik goed ben? Aldus zullen de laatsten eersten, en de eersten laatsten zijn. Velen toch zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Liturgische Kalender. Week van 24 —30 Januari. Zondag 24. Septuagesima. Tijdeigen, Mis Circumdederunt zonder Gloria, 2e geb. H. Timotheus, Prefatie H. Drie vuldigheid. Maandag 25. St. Paulus-Bckeering, 2e geb. H. Petrus, Credo, Pref. van de Apostelen. Dinsdag 26. H. Polycarpus. Woensdag 27. H. Joannes Chrysos- thomus, Credo. Donderdag 28. H. Agnes 2e feest, 2e geb. Deus qui salutis, 3e voor Kerk of Paus. Vrijdag 29. H. Franciscus van Sales, Credo. Zaterdag 30. H. Martina, 2e en 3e geb. als Donderdag. JOH. DE HEER VARKENSMARKT TEL, 1300 AMERSFOORT Piano's Orgels Radio Evangeliever-klaring. Zondag Septuagesima. In deze gelijkenis hebben we twee punten te onderscheiden: lo. de roe ping van de werklieden in den wijn gaard 2o. de uitbetaling van het loon. De Zaligmaker verhaalt uns in 't eerste gedeelte, hoe de huisheer op verschillende uren van den dag uit gaat naar het marktplein cn daar ar beiders huurt om te arbeiden in zijn wijngaard. Ze komen overeen één tien ling loon te zullen ontvangen. In dit gedeelte van den parabel wijst ons Jezus op het groote geheim der uit verkiezing. De verschillende uren van den dag, waarop de arbeiders geroepen worden, duidt op de verschillende leef tijden, waarop God de Zijnen roept. Sommigen arbeiden in Gods wijngaard sinds hun prille jeugd, anderen geven aan Gods roepstem gehoor op lateren leeftijd, wederom anderen worden eerst IN ALLE LINIATUREN „NATIONAL" L08BLADI8E BOEKEN. Alleenverkoop voo Amersfoort. KANTOORBOEKHANDEL m F. A. TULP BB Lingestr, 60 lo. Krommestr. TEL 926 in hun laatste levensjaren door Gods genade getroffen. We zien dit heden ten dage, en de geschiedenis der Kerk toont het op iedere bladzijde mannen en vrouwen die God gediend hebben sinds de kinderjaren, heiligen die eerst aan de wereld hebben toebehoord, zon daars die ten slotte op het sterfbed tot nkeer gekomen zijn. De leiding van Gods voorzienigheid in het groote mys terie der uitverkiezing! Reden voor ons om nooit over ons zeiven of over anderen te wanhopen. Ook ter elfder ure kan God nog met zijn genade den zondaar treffen en tot bekeering brengen. Als tweede punt komt dan de uit betaling van het loon. Krachtens over eenkomst ontvangen ze allen één tien ling, dus hetzelfde loon. Dit is echter niet naar den zin van de arbeiders, die den geheelen dag gearbeid hebben en de hitte en last van den dag ge dragen hebben. Als zij bij de uitbe taling zien dat de laatsten één tienling ontvangen, meenen ze méér te zullen ontvangen dan zij en als dit niet ge beurt zijn ze teleur gesteld. Doch ten onrechte, gelijk de huisvader hun ook antwoordt. Zij zijn overeengekomen voor één tienling een dag te zullen arbeiden en hun geschiedt derhalve geen onrecht als de huisheer uit louter goedheid en vrijgevigheid ook anderen eenzelfde loon uitbetaalt. Wel oei dit voor deze anderen een reden n van groote dankbaarheid. De tienling nu, die aan het einde van den dag als loon wordt uitbetaald, is het beeld van het Eeuwig Leven, dat de mensch aan het eind van zijn aardsche bestaan ontvangen zal als loon voor zijn arbeid in het Rijk van God. Dat Eeuwig Leven zal gegeven wor den aan allen, die aan Gods roepstem beantwoorden, ook aan hen, die gelijk de goede moordenaar reeds te sterven liggen Dit zij voor de rechtvaardigen, die geheel hun leven God gediend hebben, geen reden tot morrenim mers hun geschiedt daardoor geen onrecht, maar dit zij voor allen een reden tot verheerlijking van Gods goed heid en vrijgevigheid, en voor de zon daars een reden tot bekeering. Ja! het is voor den mensch, zoolang hij leeft, nooit te laat. Altijd, op welk tijdstip van het leven die bekeering ook moge plaats hebben, zal hij Christus' belofte deelachtig worden„et vitam aeter- nam possedebitis, gij zult het eeuwig leven bezitten." direkte waarde voor de ziel, maar op voedend voor den geest en dus wel licht van indirekte weldadigheid voor 't hart, óf bovendien nuttig yoor 't stoffelijk leven; ten derde: schadelijke kennis. Hiertoe behoort elk weten dat lagere begeerte prikkelt en den mensch onwaar maakt tegenover zlch- lf. „Voorwaar, beter is een nederige akkerman die God dient, dan een hoo- vaardige filozoof die, zichzelven ver- waarloozend, den loop des hemels beschouwt. „,Als gij alles doorioopen hebt, uzelf verzuimend, wat hebt gij dan ge wonnen? Beter is het, in ootmoedigheid met klein verstand weinig te weten, dan groote schatten van geleerdheid te be zitten in ijdel zelfbehagen. „Tracht naar de versterving van uw gebrekendat zal u meer baten dan de kennis van vele moeilijke twist punten." Aldus Thomas van Kempen. zweven, met haar zeeën en landen, en er te denken aan 't menschenge- wriemel waartusschen gij er ééntje zijt. De ziel zal vaak wel 7n part krijgen varf deze wetenschap, maar 't kan ol zoo schrieltjes zijn. Het is nog niet 't hóóger onderwijs der kennis. 'i Is voor 'n groot deel negatieve opvoeding omdat er alleen bekrompen- lielB van ideeën, en voor-oordeelen wofden weggenomen. We waarachtige opvoeding geschiedt pas als gij ontroerd wordt van 'n feit, Zonder emotie blijft ge die ge zijt. Zonder emotie heeft de ziel honger en kwijnt. Kennis moet wezen zielevoedsel. Heel 't hooge-menschenleven moet zijn: Zielegroei. T.G. God In Het staatsbestel Geeft den Keizer wat des Keizers i aan God wat Godcs is. Als iemand hieruit meer 'een splitsing dan een begrenzing van het Staatsgezag leest, zij herinnerd aan Pailluc' hrip Wordt er gelachen om dat ouder- wetsch gepraat, die monniken-moraal? Doe het niet, want elk dier uit spraken is 'n vondst der veel geleefd hebbende wijsheid. Of lach gerust, met open mond, maar laat uw hart dan meteen luchten an den hoogmoed die er in rond- waait op wat poovere wetenschap. Er is te lachen met veel van uw kennis en te spotten met tal van uw wetenschappelijke mannen. Verwaande dwazen vaak! 'n Kleine boekenkast bevat meer kennis dan zij samen, en toch maakt 't houten ding niet de minste aanspraak. Een bakker bijvoorbeeld kan goed lager onderwijs hebben gehad, hij weet dat de aarde om de zon draait, maar hij is er niets beter om. Hij heeft nog niets gehoord van de laatste theorie over de electriciteit, maar z'n kadetjes i hijzelf missen er evenveel aan. En van zulke bakkers wemelen de academiesteden. tijden en er zijn nog menschenkringen, waarin men maar 'n kloosterpij of 'n geschoren kruin behoefde te vertooncn om te gelden voor heilig en eerbiedwaardig. Maar nu zijn 't andere tijden. Laat maar 'n akte zien of 'n studietitel, en ;eldt voor wijs. 'e professoren, dat zijn de moderne heiligen. Maar ik zeg: de tijden zijn ver terug gegaan in hun vereering. Er is niet één heilige of er was groot heid van wil in hem, en er zijn huizen- Itooge stapels van professoren op te tassen, waarin niet één vonkje glimt van grootheid van ziel of geest. Er zijn geleerden en befaamd knappen menschen, waarin de ziel huist van 'n kind, 'n boerenknaap, 'n belachelij- ken dwaas, 'n schelm zelfs! wier geest 'n benauwd hokje is, zonder ruimheid, zonder diepte, zonder licht. Wie op goed geluk af 'n mensch moet grijpen, die als individu wat be- teekent, die dwaalt als-Ie meent, z'r hand te moeten richten naar de weten schappelijke centra. Studie kan 't mechanisch verstand ontwikkelenlecren waarnemen, onder scheiden, combineeren en redenceren. voor Damostaaschon Koffurs en alle soor ten fijne Lederwaren LANGESTRAAT IOS-AMER8FOORT Wetenschap. 't Wetenschappelijke weten is meest als de tatoueering van den wilde. Van buiten op. Lijnen en figuren op de huid, en de mensch onveranderd. Thomas van Kempen had voor de Wetenschap niet meer eerbied dan ze verdient. In elk geval is ze niet nummer één in 'n menschcnlcven. Kennis heeft slechts waarde als middel. En daarom is er ten eerste: heil zame kennis die den mensch beter Dat is de aanvangsklas. Schooljon- gens-iiersenyymnastiek.Lageronderwijs De kennis kan den geest verruimen en verhelderen, d.w z. invloed van ons opgroeien-in-klein-kringetje neutrali- sceren, en ons doen leven in ruimte van tijden en plaatsen, in velerlei men schenkringen, waar andere opvatting van 't schoone en goede is dan bij ons, zij voert ons diep in de aarde en hoog in de ruimte der wereld. Dat is 'n hoogere klas, waartoe maar weinigen bevorderd worden. In dezen leertijd wordt gij opgenomen en ge plaatst op 'n maanberg, om vandaar Paülus' brief aan de Romeinen. jleder moet aan het hoogere gezag onderdanig zijn. Want er is geen gezag los van Ood, de bestaande autoriteit is van God gegeven. Wie het gezag dus weerstaat, weerstaat Gods instel ling.... het gezag is Gods dienaar." En uit Petrus' brief„Onderwerpt u aan elke menschclijke ordening om 's Heeren wil, zij het van den Keizer of zijn onderkoning, zij het aan df- stadhouder, als door hem gezonden, vreest God, eert den Koning! Leo XIII in immortale Dei„Men houde steeds voor oogen, dat de oor sprong van het Staatsgezag uit God zelf, niet uit het volk afgeleid moet worden." „Dat het politieke gezag van Gqd uitgaat leert met recht de Kerk." leder gezag, ieder concreet Staats gezag, zegt dr. Heinrich Schrörs in zijn helder boekje „Katholische Staatsauf- fassung, Kirche und Staat," in zich en zooals het daadwerkelijk wordt uitge oefend, is van God, zoowel het gezag dat van den President en de Ministers van een Democratische Republiek uit gaat, als dat van den monarch van een absoluut geregeerden staat. „Wij Wilhelmina.'.bij de Gratie Gods. Koningin der Nederlanden." De erken ning is er, maar de geboden gevolgen ontbreken. Elke daad van het Staats gezag moet niet alléén een resultaat zijn van de overweging of die daad Gode aangenaam is, zij moet ook strekken tot verheerlijking van den Schepper en den Heer van al het ge schapene. Door Gods negatie vernie tigen rijken en volken zichzelf. En dan bedoelen wij niet den ge- fingeerden god der atheisten, panthe- isten, naturalisten, aesthetici en theo sofen maar den waarachtigen God van Wiens Wezen het Vaticaansch Concilie getuigt: „De Heilige, Apostolische, Roomsche kerk, gelooft en belijdt, dat er één God is. de ware en levende Schepper en Heer van hemel en aarde, almachtig, eeuwig, onmetelijk, onbegrijpelijk, on eindig in weten en willen en in alle volmaaktheiduie als eenig ondeel bare, volstrekt enkelvoudige en onver anderlijke geestelijke zelfstandigheid, in wezen en werkelijkheid van de we reld onderscheiden is, in Zich en uit Zich zeiven hoogst gelukzalig en boven alles, w.-t buiten Hem bestaat en ge dacht kan worden, onuitsprekelijk ver heven." God in het Staatsbestel. De meeningen der menschen veran deren met de hartstochten en dwaas heden der menschen. Slechts daar, waar de overtuiging bestaat, dat het God is, die de onderlinge verhoudin gen in de meuschelljke maatschappij geregeld heeft, verafschuwt men het onrecht en houdt men recht en recht vaardigheid heilig. Neem het geloof in God uit de wereld, en voor een stuk geld, voor de voldoening van een of anderen hartstocht zullen de men schen elkaar verinoorden. Zonder recht vaardigheid, zegt de H. Augustinus, zijn de Staten niets anders dan groote rooverbendenen zonder God geen rechtvaardigheid. vaart met den dag toeneemt, maar die alte zedelijke beschavingsmiddelen on gebruikt laat, gaat zij vooruit? Mag men zeggen, dat het land voor uitgaat, waar het gezag berust op dc punt der bajonetten? Waar de spoortrein velden doorklieft, waarop de graankorrel niet meer wordt uitgeworpen Waar men zich om den godsdienst als verzoenende macht lut tel bekreunt, en geen verheven begin selen over d« massa worden uitge zonden? Is het geluk van den werkman er grooter op geworden, wanneer hij zijn hoofd heeft gevuld met politieke be rekeningen Zijn wij er op vooruitgegaan, sedert de huiselijke haard is vervangen door het café, het boek door de courant? Wanneer men onze letterkunde open slaat, vindt men daar een heidensche zedenschildering, is dat vooruitgang? Is het vooruitgang, dat de godslas tering vrije circulatie heeft? Neen, de ware vooruitgang bestaat zoowel voor de maatschappij als voor het individu in het immer getrouwer beantwoorden aan Gods bestel, de mijding van het kwade, dc beoefening van het goede en de steeds volmaakter uitdrukking van de bedoelingen des Scheppers. DE PEN voor Uw leven I Onbeperkte garantie MM Langestraat 84 Telef- 528 of 20 d. Arbeidswet: N. H. Amersfoort 2 x f2 of 1 d. Zonder verguninig venten te Soest: A. H. Zeist f 1 of 1 d. Wielrijden onder invloed alcohol: E. K. Baarn f25 of 10 d. Wielrijden zonder licht: H. W. v. Z. de J. Soest f 5 of 2 d., A. de j. Amersfoort id., G. B. ld., H. M. M. T. Rijsenburg id., W. v. d. B. Hoogland id.. G. C. B. Soest id. Wielrijden zonder reflector: E. R. Amersfoort 50 cent of 1 d. Rijden op verboden wegJ. U. Soest 2 of 1 d., E. J. W. Amersfoort f l of 1 d., Th. G. de J. ld., H. D. Doorn f3 of t d. iucyuc.D. Te snel riïden in BaarnC. v. L Het voornaamste Is, dat het Evan- aldaar f 5 ol 2 d. gelie wordt nageleefd, de deugd rijpe, Auto niet stilhouden ajs veiligheid het rijk van waarheid toeneme. Een arbeidersgezin, tot welks onder houd vader zwoegt en moeders rege lende hand niet rust, maar dat bij den gëmeenschappelijken disch den goeden God bidt en dankt voor het dagelijksch brood, wat is dat schoont Het leven onzer geestelijken met zijn zielenzorg, zijn hartevreugden, zijn zelf verloochening en de voortdurende aan raking met het bovennatuurlijke, wat is dat schoon! Een missionaris, aan het verre heidendom zielen vragend voor Christus; een monnik, God lof zingend in het nachtkoor; een liefde zuster bij het ziekbed der armeneen koopman, die een eerlijken handel en wandel stelt boven de onmatige be geerte naar rijkdom; een industrieel, die zijn winst niet afnijpt van het loon der werklieden, doch rechtvaardigheid aan hen beoefent, en hun bovendien nog het zedelijk loon van een goed voorbeeld en een christelijke tegemoet koming schenkteen overheidspersoon, die met welwillendheid en wijsheid over het stoffelijk belang en de reine zeden van het gemeenebest waakt, welke waarlijk constitutieve krachten zijn deze allen in een gezonde samen leving! De maatschappij, die dezulken in menigte bezit, staat sterk en bevindt zich op den goeden weg van den voor uitgang; want noch de liefde, noch de eenheid ontbreekt haar. Zij maakt het geluk uit van haar leden en het wel behagen van God. maakt; ten tweede kennis zonder jde groote aarde aan den hemel te Vooruitgang Wat is vooruitgang? Een man, die zijn geloof verliest, doch rijkdommen verwerft, gaat hij vooruit? De maatschappij, wier stoffelijke wei- Uit den Omtrek j. F. Scherpenzeel het eischt: 15 of 5 d. Geen voldoende verlichting: A. J. de W. M. Oosterveen f2 of I d., J. Ch. B. Amersfoort id., P. H. Leusden 5 of 2 d. Autorijden zonder spiegelC. V. Utrecht f5 of 2 d. Geen rijbewijsP. J. Sch. Zeist f 5 of 2 d. Geen rij- en geen nummerbewijs B. Amsterdam f2 en f3 of 2 x 1 d. Niet behoorlijk naar rechts uitwijken R. v. V. Woudenberg vrijspraak. RustdagbesluitJ. H. G. de L. Drie bergen vrijspraak. Wielrijden te Amersfoort over trottoir: v. S. aldaar schuldig zonder op leggen van straf. Burgerlijke Stand der gemeente Baarn GeborenMargaretha, d. v. D. Krul en J. H. Grootveld. Ondertrouwd H. de Graaf en A. Signer. Overleden Sjoeke van de Veer, 83 jaar, wed. v. S. R. de Boer. Burgerlijke Stand der gemeente Eemnes. OndertrouwdJ. W. van Hoeven en A. J. G. Jongerden A. Arends en H. v. de Steeg. Gemengde Berichten Uitspraken Kantongerecht. Dronkenschap: D. K. Baarn f10 of 4 d., P. R. Amersfoort id., T. van K. id., N. v. D. id., D. v. d. B. Id., J. G. Leiden f6 of 3 d., J. V. Deventer f{25 of 10 d. Zich met strik in het veld bevinden: M. M. Gardere f20 of 8 d. Zieke kippen ter markt aanbieden G. L. Esveld f40 of 10 d. Melkbesluit: Sch. Amersfoort f50 Door den hevigen golfslag sloeg een schip, deel uitmakende van een sleep op den Rijn, bij Wezel tegen een brugpijler en werd zoo zwaar bescha digd, dat het na korten tijd zonk. De schipper, van den Heuvel, viel door den schok in het water en verdronk, Zijn vrouw en 6 nog jeugdige kinderen werden gered. De beide socialistische wethouders van Rotterdam, hebben vanwege mee- ningsverschillen over de voorgestelde salariskorting, hun ontslag als wethou der genomen. De begrootingsarbeid zal hierdoor ernstig oponthoud ondervin den. Te Nijmegen kreeg een 45-jarige havenarbeider den zwaren grijper van een electrische kraan op het hoofd, tengevolge waarvan hij overleed. Door een ontploffing In een mijn gang bij Moreda, werden drie mijn werkers gedood en 6 zwaar gewond.

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1932 | | pagina 1