A. H. v. Nieuwkerk n.v. Vrijd>|| 26 F»hr. 1932 - 45'J»«b. Ma. 93 Haarvelours en Bouclé Karpetten mii i it rot timaHui Fa. H. Elzenaar Kantoor en Drukkerij Langegracht 28, Amersfoort DE EEMBODE Verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdag middag. De abonnementsprijs bedraagt één gulden per drie maanden; buiten Amersfoort IJ. 10, franco per post. Abonnementen kunnen eiken dag ingaan. Uitgave van de Katholieke Stichting De Eembode, gevestigd te Amersfoort De €embode Katholiek Orgaan voor Amersfoort en Omstreken ADVERTENTIËN 25 cent per regel. Billijke tarieven voor handel en nijverheid bij geregeld adverteeren. Advertentiën moeten Dinsdag en Vrijdag vóór 8 uur in den morgen zijn bezorgd. Telefoon no. 314 Post-giro no. 44234 Haat den oorlog, want hij verspreidt ondenkbaar veel pijn, leed, armoede en onrecht. Tegenover den moed, dien hij kweekt, staat de ruwheid, welke hij doet ontstaan. Hebt den vrede lief, want hij verspreidt welvaart. De oorlog is het bloedige slagveld, de vrede is het wuivende graanveld. Epistel en Evangelie. Derde Zondag van de vasten. Les uit den brief van den H. apostel Paulus aan dc Ephesiërs; V, 1-9. Broeders! Weest navolgers van God. als zeer geliefde kinderen, en wandelt in liefde, gelijk ook Christus ons lief gehad en Zich zeiven voor ons ge geven heelt als eene offerande en een slachtoffer Gode tot een aangenamen geur. Doch ontucht en allerlei onrein heid of gierigheid worde zelfs niet genoemd onder u, gelijk het heiligen betaamt; noch schandelijkheid, noch dwaze praat,noch onbetamelijke scherts, die niet past; maar veeleer dankzeg ging. Want weet dit en beseft, dat geen ontuchtige, noch onreine, noch gierig aard, hetgeen afgodendienst is, erfdeel heeft in het Rijk van Christus en God. Dat niemand u verleide door ijdele redenenwant om die dingen komt de toorn Gods over de kinderen des on- geloofs. Wordt dus hunne deelgenooten niet. Want gij waart eens duisternis, nu echter licht in den Heer. Wandelt als kinderen des lichts! de vrucht toch des lichts is In alle goedheid en recht vaardigheid en waarheid. EVANGELIE volgens den H. Lucas; XI, 14—28. In dien tijd dreef Jesuseenen duivel uit, en deze was stom. En toen Hij den duivel had uitgedreven, sprak de stomme, en de scharen stonden ver baasd. Doch sommigen van hen zei den In Beëlzebub, den vorst der duivelen, drijft Hij de duivelen uit. En anderen, Hem op de proef stellend, vroegen van Hem een teeken uit den hemel. Hij nu, hunne gedachten ziende, sprak tot henElk Rijk, dat tegen zich zelf verdeeld is, zal verwoest worden, en het eene huis zal op het andere vallen. Indien nu ook de Satan tegen zich zeiven verdeeld is, hoe zal zijn Rijk stand houden? daar gij zegt, dat g ik in Beëlzebub de duivelen uitdrijf. Doch zoo Ik in Beëlzebub de duivelen uitdrijf, door wien dan drijven zonen ze uit? Zij derhalve zullen uwe rechters zijn. Maar, zoo Ik door den vinger Gods de duivelen uitdrijf, dan is waarlijk het Rijk Gods tot u ge komen. Wanneer een sterke, gewapend, zijn hof bewaakt, is hetgeen hij bezit in veiligheid. Doch als een sterkere dan hij hem overvalt en overwint, zal hij hem al zijne wapenen, waarop hij vertrouwde, ontnemen en zijnen buit verdeelen. Die niet met Mij is, is tegen Mijen die niet met Mij vergadert, verstrooit. Wanneer de onreine geest van den mensch is uitgegaan, waart hij rond door dorre plaatsen, zoekend naar rust; en ze niet vindend, zegt hij: Ik zal k terugkeeren in mijn huis, van waar ik ben uitgegaan. En gekomen zijnde, vindt hij het schoon geveegd en op gesierd. Alsdan gaat hij en neemt met zich zeven andere geesten, boozer dan hij zelfen binnengegaan zijnde, wonen zij daar. En het laatste van dien mensch is erger dan het eerste. Het geschiedde nu, toen Hij dit sprak, dat zekere vrouw uit de schare hare stem verhief en tot Hem zeide: Zalig de schoot, die U gedragen heeft, er de borsten, welke Gij gezogen hebt Doch Hij sprak: Ja, zalig zij, die Gods woord hooren en het bewaren! JOH. DE HEER VAR.KENSMARKT TEL, 1309 AMERSFOORT Piano's Orgels Radio E vang elle verklaringJ Derde Zondag in de Vasten. Uit dit Evangelie blijkt welk een afkeer en haat de Pharizeën hadden tegen jezus. Toen Hij op zekeren dag een ongelukkig mensch hielp door het uitdrijven van een duivel, waardoor deze bezeten was, durfden zij Hem zelfs voor een handlanger van den duivel te verklaren. „Welk een boos aardigheid I zegt de H. Chrysostomus, welk een afschuwelijke godslastering! Jezus den eeniggeboren Zoon Gods voor een handlanger van den duivel uit te schelden 1" Doch welk een troost ook voor alle vrome en rechtvaardige zielen Want is het niet waar dat de wereld sinds de eerste dagen van het Chris tendom de volgelingen van Christus ook beschuldigd hebben van allerlei slechte handelingen? Werden ze niet vervolgd als dieven, moordenaars, brandstichters, oproermakers enz.? Niet alleen in vroeger dagen maar ook thans nog! Worden ook nu de priesters en eenvoudige kloosterzusters niet ver bannen en vermoord. Worden in onze eigen omgeving onze goede werken door de vijanden van God en Zijne Kerk niet vaak versmaadj en ge hoond? O, gij vrome en rechtvaardige zielen, troost u dan als giftige tongen uw goede daden bedillen, u verkeerde bedoelingen toeschrijven of u van mis dadige handelingen beschuldigen waar aan ge nooit gedacht hebt. Want ziet, uw Meester is het niet beter gegaan: ook Hij werd versmaad en gelasterd als een handlanger des duivels omdat Hij veel goed deed en ongelukkige menschen van den duivel verloste. Bondig en kalm weerlegde onze Za ligmaker de godslasterlijke beschuldi ging zijner vijanden. Een schoon voor beeld voor ons, hoe wij onze beschul digers moeten behandelen: wij moeten hen niet met schimp- en scheldwoorden overladen, maar de lastering, die ons onschuldig wordt aangewreven, met bondige en bedaarde redenen weerleg gen en verder denken aan 'sHeeren woord: „Zalig zijt gij wanneer men u om Mijnentwille vervolgt en van allerlei kwaad beschuldigt, verheug en verblijd u, want uw loon zal groot zijn in den Hemel". Nadat Jezus nu de duivel had uitge dreven, waarschuwde Hij zijn leerlingen dat de booze vijand alle pogingen in het werk zou stellen om terug te keeren in het huis (d.i. den mensch) dat hij verlaten had en mocht hem dit gelukken de toestand van dien mensch verschrik kelijker zijn zou dan vroeger. „Het laatste van dien mensch wordt erger dan het eerste". O mochten zij zich daaraan spiegelen die zich door berouw en boetvaardig heid bekeerd hebben tot den Heer hunnen Godt Hun vijand, de duivel, zal alles in het werk stellen om het verloren terrein te herwinnen, desnoods andere geesten met zich medenemen die boozer nog zijn dan hij! Dat zij hieruit leeren op hun hoede Ie zijn, te waken en te bidden, want hun hervallen in de zonde, is volgens de uitspraak van God erger dan hun eerste zonde. Qcef aan de jeugd geen alcoholische, dranken, ook geen bier. De voedende waarde is ongeveer nul, en ze hebben later meer last ervan, dat ze die dranken leerden drinken, dan dat ze leerden, zich ervan te ont houden. Ze komen later in kringen, waar het drinken bijzondere gevaren met zich brengt. Dan zullen ze hun ouders dankbaar ijn voor de opvoeding in onthouding. Vulpaninktsn Teekeninkten Plakkaatverven Hectografeerbladen KANTOORBOEKHANDEL ■■F.A.TULPB* Ungcstr. 68 to. Krommostr. TEL 326 Beschaving. Onlangs bleek, dat de China niets moeten hebben van de zoogenaamde Westersche „beschaving". Dat pleit voor de Chineesche vrou wen en niet voor onze hyper-cultuur. Thans krijgen we een stukje onder het oog, waaruit blijkt, dat ook onze missionarissen vijanden hebben. En zulke, die hem leelijk in zijn werk hinderen. Zoo schrijft een missionaris van Sumatra over de bioscoop die in Indië ook al heel wat te beteekenen heeft: _,Kom je in Palembang langs 't ge bouw, dan hoor je telkens een waar apachen-geluid. Dat zijn de adhesie betuigingen van de bruine broeders. Over het gehalte van 'ndische films zal ik niet veel zeggen, alleen dit (excusez du peu, maar 't zijn de woor den van onzen Missionaris) ze zijn de pest voor den inlander, 't Beetje respect, dat de Europeanen nog af dwingen vermindert bij elke opvoering. De inlanders zouden zich schamen zoo voor den dag te komen als onze „film sterren". De luidjes moeten al 'n heel minne gedachte krijgen over Europa". Dit korte knipsel spreekt genoeg lor zichzelf, nietwaar!? Binnenland Liturgische Kalender. Week van 28 Febr.—5 Maart. Zondag 28. 3e Zondag v. d. Vasten, Mis Oculi, zonder Gloria, 2e geb. cunctis, 3e Omnipotens. Maandag 29. Mis van Maandag ii deze week, 2e en 3e geb. als Zondag. Dinsdag 1 Maart. H. Switbertus Ned., 2e geb. en laatste Evangelie van den dag. Woensdag 2. Mis v. Woensdag in deze week, 2e en 3e geb. als Zondag. Donderdag 3. Mis v. Donderdag in deze week, 2e en 3e geb. als Zondag. Vrijdag 4. H. Casimirus, 2e geb. en laatste Evang. van den dag, 3e geb. H. Lucius. Zaterdag 5. Mis van Zaterd. in deze t week, 2e en 3e geb. als Zondag. Eten en drinken. Dat hebben we noodig om in leven te blijven. Maar overdaad... schaadt! Vroeg gewend... oud gedaan. Gewen de kinderen aan soberheid, en aan vasten regel. Geen opvoeden tot veeleterij, tot fijn- proeverij, tot snoeperijl Eenvoud en soberheiddaar varen de kinderen het beste bij. En wat het drinken betreft, prikkel niet tot veel drinken doorte zouten I In duisternis tastende. Het Katholieke Tweede Kamerlid A. van Vuuren, heeft voor de R.K. kies vereniging „Ieders Recht" te Gronin gen een rede gehouden, getiteld „In duisternis tastende". Spr. schetste den crisistoestand in Europa, de oorzaken en de gevolgen, om dan speciaal de situatie in ons eigen land na te gaan. Ons land is verarmd in vermogen inkomen. In vermogen wordt de ver arming geschat op 5 van de 15 milliard guldensbij realisatie zou de toestand wellicht nog slechter blijken. Erger is, dat de nationale inkomsten nog veel sterker verminderen, er zijn maar wei nigen, die kunnen zeggen, dat hun in komen niet gedaald is. Allen hebben zich in hun uitgaven te beperken. Vooral degenen die be zitten. Erger is het voor degenen, wier interesten dalen beneden datgene wat men noodig heeft. De begrooting sloot met een tekort van 90 millioen. Spr. durft voorspel len, dat het daarbij lang niet zal blij ven. Dat.is ongeveer het heele bedrag der inkomstenbelasting. Een huishou den zal naar den kelder gaan als de uitgaven de inkomsten te boven gaan. En, zoo gaat het ook in den staat. Daarom moest men extra gaan bezui nigen en werd de commissie-Weiter ingesteld en nieuwe middelen werden uitgevonden als benzinebelasting enz. Spr. vond die maatregelen niet mooi, maar ze waren onmisbaar. Het niet sluitend zijn van de begrooting zou den gulden niet gaaf houden. Voor den oorlog liep het vertrouwen in het geld geen gevaar; sedert de inflatie is elk betaalmiddel een kruidje-roer-mij-niet. Daarom viel het pond. Een enkel be richt deed buitenlandsche Kapitalen vluchten uit Nederland, omdat men ook hier het verlaten van den gouden stan daard vreesde. En de staat heeft alle vertrouwen noodig, omdat leeningen moeten wor den geconverteerd. Dat de staat weer veel moet leenen, brengt weer b.v. moeilijkheden voor de hypotheekbanken. Een gedwongen leening brengt ook geen uitkomst. In den oorlog heeft men daarover gepraat. Hoe zou echter dat nu kunnen geschieden, als men het uit zijn bezit en zijn zaken en zijn land moest los maken? De toestand van den oorlog was anders dan nu. Nu zou zoo'n leening een ramp voor allen zijn. Daarbij komt nu de vraag om steun voor landbouw, voor werkloosheid, voor den uitvoer. Dat is noodzakelijk. Spr. heeft graag de genomen maatre gelen gesteund. Met den heer Colijn is spr. het eens, dat elk wettig middel moet worden gegrepen. Want het wa ter moet niet boven de lippen stijgen. Spr. wil geen kwaad van het kabinet zeggen. Achteraf is het zelfs misschien gelukkig, dat het niet een rechtsch kabinet is geworden. Nu kon het een Crisis-Kabinet worden. Laat men bedenken, dat de huidige maatregelen alleen door den tijd wor den gebillijkt. Wat gebeurt, kon niet anders. Er moet worden nagegaan, hoe het algemeen belang het best kan wor den gediend. Politiek. Quaeritur schrijft in „de Morgen" de volgende boutade over de behan deling van het kortingswetje in de Tweede Kamer: .,lk ben niet op de hoogte met parle mentaire mysterie en parlementaire tactiek. Het is natuurlijk goed, wat de heeren doen. „Maar met mijn botte begrippen vind ik het toch een eigenaardige historie. „Daar is een wetsontwerp, waarvan zoo wat niemand iets goeds weet te :eggen. Het tast de autonomie aan. iet forceert loonsverlaging, het brengt allerlei begrootingen in de war. „Het is een onding, een aanfluiting van recht en wet. ..Dat is niet mijn oordeel, maar het oordeel van knappe mannen, die er heel veel van weten. „Er wordt dan ook aan gedokterd met amendementen-zalf en sub-amen dementen-pleister. De re-Geer-ring wil dat in opperste goedgunstigheid ten slotte wel aanvaarden. „En wat doet men numen verwerpt de heele santekraam en neemt het mon strum, het onding, de aanfluiting van recht en wet doodgemoedereerd aan. „Was daarvoor al dat geschors noodig? Moest men zoo veel lawijt maken, nog niet eens om een ome- om niets? Heden geëtaleerd IJzersterk Prachtige dessins Bouclé 200 X 300 f33.75 Haarvelours 200 X 300 f39.00 Ziet onze Etalage» l K. Beekstraat 6, Tel. 543 Beekensilaan fO- - Amersfoort UW ADRES voor Complete Meubileering IFa. R VAN DEN BURG ARRHEMSCHE8TRART ,Maar nog eensWat weet ik eigen van die dingen af? Men moet ge- cónfijt zijn in de staatsgeheimen en doorkneed met parlementaire logica, om dat allemaal te snappen. „Dies buig ik gewillig mijn hoofd en prijs me gelukkig, dat ik zóó gere- Geerd mag worden." Het Kortingswetje. Het Kortingswetje, zooals het nu door de Tweede Kamer is aangenomen bevat de volgende bepalingen Gedurende drie jaar wordt een kor ting toegepast op de uitkeering aan de Gemeenten uit het Gemeentefonds, en wel ten bedrage van 3 procent van het bedrag der gemeentelijke wedden en loonen over 1931 van het in vasten dienst zijnde gemeentepersoneel. Er wordt echter geen korting toe gepast als de gemeentelijke wedden en loonen sinds 193! met 3 pCt. gedaald zijn en desondanks tenminste 40 op centen op de gemeentefondsbelasting geheven moeten worden (zonder pro gressie) en de overige gemeentelijke heffingen tot redelijke bedragen zijn opgevoerd; als de gemeente minder dan 5000 inwoners telt; als bij Koninklijk Besluit wordt verklaard, dat het loonpeil in een Gemeente niet voor verlaging in aan merking komt. De Eerste Kamer zal het wetsont werp wel aanvaarden want het is geen .pachtwetje". Het Paard. Paardtkrachten zijn er ontstellend veel op den weg, maar een paard van vleesch en bloed ziet men er slechts af en toe. En toch, het paard, een onzer edelste dieren moet niet uitsterven; voor zijn belangen moet worden gewaakt. Daartoe zal Woensdag 9 Maart te 2 uur in het jaarbeurs-restaurant te Utrecht een vergadering gehouden wor den van allen, die het, in welk opzicht ook, wel meenen met het paard. Tal van paarden-, rij-, jacht- en fokvereenigingen zullen daar de be langen van het paard en zijn plaats op den grooten verkeersweg bespreken. Niet minder dan 75 colleges en ver- eeniglngen hebben reeds bun adhaesie betuigd. Tweede Kamer. Het Tweede Kamerlid van Vuren heeft in een redevoering medegedeeld, dat, wat het vraagstuk van de korting op de schadeloosstelling der Tweede Kamerleden betreft (de Grondwet noemt het „schadeloosstelling" en stelt deze vast op f5000 benevens een volgens regels door de wet te stellen vergoe ding voor reiskosten, met een pensioen van f 150 voor elk jaar Kamerlidmaat schap tot een maximum van f3000) men op één partij na is overeenge komen, de korting op de schadeloos stellingen toe te passen. Uitspraken Kantongerecht, te Amersfoort. Straatschenderij: A. v. B. Bunscho ten f5 of 1 week tuchtschool. DronkenschapJ. W. S. Soest 110 of 4 d., A. N. woonpl. onb. id., L. H. Spakenburg id., A. E. J. K. zwervend id. plus f20 of 8 d. voor valschen naam, J. G. V. Baarn f25 of 10 d., E.J. de W. woonpl. onb. f25 of 10 d., A. v. d. K. Soest f6 of 3 d. Loopen op verboden grond: J. V. Hilversum f 15 of 6 d„ A. J. v. S. id., C. v. V. id., T. F. id., A. v. d. K. Eist f5 of 1 week tuchtschool. Leerplichtwet: J. W. B. Apeldoorn f5 of 3 d., H. v. d. B. id. Ondeugdelijk vleesch in voorraad hebben: J. M. Amersfoort f80of40d. Niet aanmelden bij Raad v. Arbeid C. P. Bunschoten f3 of 1 d. Loonlijst niet behoorlijk invullen J, B. Sch. Barneveld f 25 of 10 d. Vaartuig niet voldoende verlicht hebbenL. M. woonpl. onb. f 25 of 10 d. Zonder plaatsbewijs in treinG. J. O. woonpl. onb. f25 of 10 d. BroodbesluitP. S. R. Soest f30 of 10 dagen. In Soest en Bunschoten venten zon der vergunning:E. v. d. W. Apeldoorn 2 maal 50 cent of 1 dag. Met rijwiel veiligheid van verkeer in gevaar brengenT. A. v. W. Wouden berg f3 of 1 week tuchtsch. Met rijwiel linkerzijde houdenH. T. Amersfoort f3 of 1 d., H. v. W. id., H. v. d. K. id., B. J. J. v. d. H. id. Idem in bocht niet rechts: R. K. Bunschoten f2 of 1 d. Verboden weg berijden of in boden tijdF. v. R. Amersfoort f 3 of 1 d., W. D. Hamersveld id., G. Sch. Hoogland id., L. J. H. Amersfoort id. J. S. id., Th. J. W. Soest f2 of 1 d. A. A. M. V. Haarlem id., J. Ch. B Amersfoort id. Wielrijden zonder lichtH. H. Lun- teren f5 of 2 d„ H. E. Amersfoort id. Onvoldoende licht: J. L. W. Ach terveld f 2 of 1 d., G. H. Duïi'St-iiOten id., J. B. K. Arnhem id., J. M. v. d. P. Amersfoort 50 cent of 1 d., N. de G. Amersfoort fl of 1 d. Verblindende verlichting: H. de G. Laren f 1 of 1 d. Geen richting aangevenK. v. d. H. Bunschoten f5 of 2 d. Rijwiel zonder reflector: G. v. E Soest f 1 of 1 d. Niet voldoen aan ambtelijk bevel v. d. G. Amersfoort f2 of 1 d. Auto niet stilhoudenG. G. v. R. Soest f 20 of 5 d. Rijden met niet ingeschreven auto: O. C. v. V. Barnevetd f5 of 3 d. Kiest voor Uw Administrate Boekon mot Uitschuifbaar Hoofd maan Enorme Tijdebeiparlig Langestraat 54 Telef. 528 Te Bangalore zijn zeven personen gedood en twee gewond door ontplof fing van vuurwerk. Jongelui die siga retten rookten, zijn door hun onvoor zichtigheid daar schuldig aan. Op een spoorwegovergang nabij Lowicz is een sneltrein tegen een autobus aangereden. Het voertuig werd geheel vernield. Tien inzittenden wer- gedood en twaalf gewond. Een 49-jarige Engelscbe architect, die onder den invloed van drank ver keerde, kreeg te Amsterdam ruzie met een taxichauffeur. Toen hij den chauf feur te lijf wilde gaf deze hem een duw, waardoor de Engelschman ach terover viel en dood bleef liggen. Te IJmuiden waren eenige huurders een z.g. huurstaking begonnen. Door den Haarlemschen kantonrechter zijn zij echter veroordeeld tot onmiddellijke betaling van de achterstallige huur plus de kosten van het geding. Bij nlet- betaling zal onvoorwaardelijke uitzet ting uit de woningen volgen. „De Schatten der Aarde", tweede afdeeling, Ertsen en Metalen. Als vervolg op de reeks der be kende plaatjes-albums, die verkrijgbaar zijn tegen inzending der bonnen van Niemeijers Tabak is thans het vervolg verschenen op het eerste deeltje van „Schatten der Aarde", waarin steen kolen en zout behandeld werden. In deze leerrijke uitgave is de tekst op orgineele wijze door Frits van Raatte verzorgd, die dwergen en ka bouters in zijn verhaal laat optreden, welke het bestaan en de eigenschap pen van deze schatten aan de men schen bekend maken. Het lijkt ons de moeite waard bonnen op te sparen om dit album met 120 plaatjes in bezit te krijgen. Te Rotterdam is in het gebouw de firma Van Gelder's Papier handel een 46-jarige magazijnknecht uit Schiebroek bekneld geraakt tus- schen den opstand van een papierlift en den wand van den liftkoker. Hij werd zoo zwaar aan het hoofd ge wond, dat hij onmiddellfik overleed. Hitler is thans door de Nazi's can- didaat gesteld voor president van Duitschland. De socialisten zullen Hindenburg steunen. In verband met de verlaging der ambtenarensalarissen heeft ook de koning van België zich bereid ver klaard zijn civiele lijst ten bedrage van 9 millioen franc met 10 pet te ver minderen. Nabij Avallon is een Fransch par ticulier vliegtuig verongelukt. De beide inzittenden werden gedood. Gemengde Berichten Bij een dynamiet-ontplofBng bij straataanleg in het dal van de Var' werden vijf arbeiders gedood. Kerknieuws Aartsbisdom Utrecht. Na voorzien te zijn van de H.H. Sacramenten der Stervenden is na een kortstondige ziekte in den ouderdom van 55 jaar overleden, de ZeerEerw. Heer H. F. Lurvink pastoor te Broek land, gemeente Raalte.

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1932 | | pagina 1