N.V. Middenstands-Bank Bel dan op No. 42 Kantoor en Drukkerij Langegracht 28, Amersfoort DE EEMBODE verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdag middag. De abonnementsprijs bedraagt één gulden per drie maanden; buiten Amersfoort f 1.10, franco per post. Abonnementen kunnen eiken dag ingaan. Uitgave v i de Katholieke Stichting De Eembode, gevestigd te Amersfoort Dc Eembode Katholiek Orgaan voor Amersfoort en Omstreken Dinsdag 15 Maart 1932 ADVERTENTlEN 25 cent per regel. Billijke tarieven voor handel en nijverheid bij geregeld adverteeren. Advertentlën moeten Dinsdag en Vrijdag vóór 8 uur in den morgen zijn bezorgd. Telefoon 314 Vijf en Veertigste Jaargang - No. 98 Geestkracht is noodig om staande te blijven in den strijd des levens. Te midden van het gunstbetoon der wereld, omringd door egoisten, slaande in eene zee van onrecht, moet onze geestkracht de rots zijn, waarop ons beginsel rustig staat. De Mammon. De Poolsche Kardinaal Hlond heeft een herderlijk schrijven uitgevaardigd, waaraan het volgende ontleend is: „Door de wereld gaat de aankondi ging van Gods gericht over den afgo dendienst van het gouden kalf. „Hel schijnt, dat het tot een alge- meene ineenstorting komen zal der vermogens, die Christus veroordeelde, toen hij van den mammon der onge rechtigheid sprak. „Gods vloek rust niet op de redelijk verworven goederen, waarop het geluk en de heiligheid van het gezin is op gebouwd, die na bevrediging der be hoeften van hun eigendommen den arbeiders in de industrie een redelijk loon verzekeien en die de menschhcid dienen, doordat zij weldoen en werken van liefdadigheid tot stand brengen. „Op het vermogen evenwel, dat door benadeeling van den naaste aange groeid is en waaruit men elkemoreele hypotheek ten gunste van den naaste geschrapt heeft, rust zichtbaar de wraak Gods. „Thans beginnen de gevolgen dezer goddelooze economie van den onreiht- vaardigen mammon voor de verschrok ken menschheid aan 't daglicht te treden. Was er ooit zooveel, waren er ooit zulke wonderen der techniek, een zoo hoog ontwikkelde industrie, een zoo uitgebreide handel, zoo met graan volgepropte voorraadschuren, zoo vele beschermers der arbeiders en zulk een sociale wetgeving? „En toch begint zich in de geschie denis der menschheid een economische en sociale tragedie af te spelen als nooit gezien is, die zich in haar aan vang reeds afteekent door gebrek aan geld, bankroet, ongelukkigen toestand der arbeiders en intellectueelen, nood, honger, woningtekort en 'n algemeene economische onzekerheid. „Er opent zich voor ons een afgrond, die men tot op heden door bedrieglijke slagwoorden poogde verborgen te hou den. De opgehemelde sociale theorieën en systemen stortten ineen en de vol ken voelen, dat zij het offer geworden zijn van valsche ideeën, eeuwenlange dwalingen en van de groote onrecht vaardigheid van den mammon. „De oude orde gaat onder. „Uit de economische wereldcrisis, uit het lijden der geheele menschheid zal langzamerhand een nieuwe geschie denisperiode beginnen, een gelukkige en betere die, als God wil, door haar opbouw op de goddelijke wet steunen zal." JOH. DE HEER VARKENSMARKT TEL. 1309 AMERSFOORT Piano's Orgels Radio VAKKUNDIGE REPARATIE De Missie-Act Ie. De Missie-Actie bestrijdt de groote kwalen van onzen tijd, zij doodt de. godsdienstige onverschilligheid, door! ons in een heidenvoik de rampen van het ongeloof voor te spiegelenzij doodt de hebzucht en moderne weelde- lust door haar zachten aandrang tot ontzegging van liet overbodige ten bate der zielenzij doodt de genotzucht, door het voor oogen houden van de ontberingen der missionarissen en hei kweeken van een christelijk idealisme en zelfverloochend apostolaat. v. RIJCKEVORSEL, S.J. Sociale Actie. De Sociale Actie moet er zich vooral op toeleggen, de kwijnende liefde voor elkander te doen herleven. De liefde heeft men in onzen tijd, als eene over gevoeligheid uit de maatschappij willen verbannen. En de gevolgen? De maat schappij dreigt een gewelddadigen dood te sterven in de ijzige verkilling van den klassenstrijd, leder zoekt het zijne; ieder leeft voor eigenbelang; eigenbaat is de grondtoon. Liefde is noodig voor maatschappij als lichi en lucht en warmte voor de natuur. Niet eene ziekelijke, philantropische, maar eene degelijke, krachtige, werk- dadige liefde, die zich toont door on derlinge waardeering, door eene bil lijke en rechtvaardige, eene welwillen de en menschlievende behandeling van elkander en vooral van ondergeschikten. Geldbeheer. Belegging in hypotheken op landerijen en huizen. Onder hypotheken verstaat men hei zakelijk recht, gegeven door een schul denaar aan een schuldeischer op een onroerend goed, om hieruit, zoo noodig, boven eventueele andere schuldeischers zijn vordering te kunnen verhalen, voor hoofdsom en renten. Hypotheek wordt aangegaan bij notarieele acte, en moet gevestigd zijn op bepaaldelijk aange wezen goederen en voor eene be paalde som. De notarieele acte van hypotheek wordt, in haar hoofdzake- lijken inhoud, ingeschreven in de daartoe bestemde openbare registers toevertrouwd aan de zorg van den hypotheekbewaarder achter de kadastrale nummerderperceelen waarop ze gevestigd is. Eenieder mag van den hypotheekbewaarder inzage in registers vragen en, tegen betaling eene geringe vergoeding, afschrift van de acten, die er op ingeschreven zijn. Zooals het woord zelf voldoende aan duidt, heeft de eerste hypothekaire schuldeischer d.w.z. de eerste naar den datum van inschrijving den voorrang boven een tweeden. Deze wordt dus alleen voldaan na den eersten, indien er althans dan nog iets overblijft van de opbrengst van het verkochte goed. Onbetwistbare voordeelen der be legging in hypotheken zijn de groote zekerheid en de waardevastheid er van. Hiertegenover echter slaat dat het be zit bij deze beleggingswijzc al wat losser raakt in de hand van zijn eige naar. Hij beschikt er lang zoo gemak kelijk niet meer over als bij belegging openbare fondsen. Zulke hypothekaire obligatiën moeilijk Ie realiseeren; overdracht'is niet gemakkelijk en vrij kostbaar. Mochien onvoorziene omstandigheden de beschikking over het geplaatste kapitaal noodig maken, dan komt men te staan voor moeilijkheden en niet geringe kosien. 't ls eene zeer illiquide oelegging, alleen geschikt voor kapi talen, welke vrij zeker voor een vaster lijd kunnen gemist worden. Een ander nadeel van deze beleg- gingswijze is mogelijke waardevermin dering van het pand. Waar dit bestaat uil landerijen voor huizen staat de zaak anders is het risico, indien de leening slechts over betrekkelijk korten termijn loopt, niet zoo groot en zal met eene ruime overwaarde van bijv. een derde als voldoende gedekt kunnen beschouwd worden. Maar voor waarde en over waarde heelt men te steunen op het oordeel van schatters. Kan men in de gekozen schatters steeds een absoluut vertrouwen stellen? Schatterszijn goede, beste menschen althans de schatters, hier noodig hebben die het wel eens gaarne, niet enkel door hun goeden aard, maar ook door andere motieven daartoe gedreven, beide par tijen naar den zin maken: den geld- nemer een flink bedrag op zijn pand bezorgen en den geldgever de illusie schenken van een alleszins solied pand voor zijn kapitaal. Indien geldgever en -nemer niet tot een accoord komen, dan gebeurt er immers niets, en wan neer er niets gebeurt, wordt er ge woonlijk ook weinig of niets verdiend. De inning der rente heeft lang niet altijd het geregeld verloop van de coupon-verzilvering. Ziekte onder het vee, oogstinislukking, ziekte in het gezin, gezinsvermeerdering enz.: ieder geldleener hoort hier wel eens van, wanneer het er op aankomt de rente te voldoen of wanneer de schuldenaar er schoorvoetend mee komt aandragen maanden lang na den vervaldag. En het wil tenslotte heelemaal niet vlotten met het innen der rente, dan komt men voor het onbehaaglijk, tijd- roovend werk te staan van den exe- cuterialen verkoop, krachtens Art. 1223 B. W., die door de leeningsacte wel iswaar wordt voorgesteld als gaande van een leien dak, maar in praktijk toch niet zoo geheel gemakkelijk van stapel loopt. Wat er gezegd is van landerijen als onderpand voor hypothekaire leenin gen, geldt in nog sterkere mate van huizen. Vooral wat betreft het risico wegens mogelijke waardevermindering. In gewone omstandigheden zelfs kan .n zakenhuis in handen van een linder geschikten exploitant te korten tijd merkelijk in waarde dalen. In ab normale omstandigheden is dit meer regel dan uitzondering. Minder waarborg nog dan hypothe- Vulpeninkten Teekeninkten Plakkaatverven Hectografeerbladen KANTOORBOEKHANDEL ■fl P. A. TULP Bi Langaatr. M Lo. Krommcstr. TEL SM ken op woon- of winkelhuizen geven de industrieele hypotheken. Binnenland Waarschuwing tegen communistische propaganda. Wij meenen ernstig te moeten waar schuwen tegen de propaganda, die in den laatsten tijd op het platteland ge maakt wordt onder de boeren en tuin ders. Men tracht hen te winnen voor aansluiting bij organisaties, die hun redding uit den nood beloven, doch ófwel openlijk of bedektelijk revolu- tionnair zijn, ófwel een zoogenaamde neutraliteit voorstaan en een gezamen lijk optreden van alle boeren van alle richtingen als het eenige redmiddel aanprijzen. Wij sporen alle katholieke boeren en tuinders aan, zich te houden aan of zich aan te sluiten bij den A B.T. bij wien niet alleen de godsdienstige en zedelijke belangen veilig zijn, doch die ook al zijn invloed aanwendt om den nood te lenigen en den ondergang van vele boeren en tuinders te vooi komen. t J- H. G. JANSEN, Aartsbisschop van Utrecht. Voor den landbouw. Er is besloten tot het in het leven roepen van een Utr. Landbouw Crisis bureau. Dit bureau heeft zich als volgt samen gesteld Mr. C. Th. E. Graaf van Lyn-1 den van Sandenburg te Neer-Lang broek, voorzitter; D. van Egmond jr. te Mijdrecht; j. van Dijk te Loenena. d. VechtA. van den Hengel Thzn. te Leusden; J. E. W. van der Horst te Cothen; j. A. Jongerius te Maartens dijk, post Utrecht; H. van Mourik te LinschotenJ. van Laar G.Jzn., Rhenen, C ineraweg B 72; D. C. de Ridder te Z'jilen, post Elinkwijk,L. Wolfswinkel te Woudenberg;te Hoogland en A. P. van Lutterveld te Groenekan, secretaris. Het doel van dit bureau is om in dezen landbouwcrisistijd, waar moge lijk voor de boeren bemiddelend en adviseerend op te treden, ter leniging van den nood. Er kunnen zich b.v. gevallen voor doen, dat o.a. pachters of hypotheek- boeren moeilijkheden zien rijzen in de nakoming hunner verplichtingen en die bij tijdige raad en voorlichting door het bureau nog te helpen zouden zijn. Wanneer zoodanige gevallen een van de vertrouwensmannen ter oore komen en hij voor de juistheid der feiten kan instaan, is het geenszins denkbeeldig, dat het bureau hulp zal kunnen bieden. Aj. Woensdag 12—4 uur wederom VOLKSVISCMDAQ 4 en 5 mooie gebakken visschen voor 1 kwartje IJMUIDEKVISCHHANDEL UTRECHTSCHESTRAAT 40 Het gesprek van den dag. W aar schuwing. De keuringsdienst voor waren voori het gebied Utrecht deelt mede: Sedert eenigen tijd is op grond van de Warenwet bepaaid, dat de marga rine, die onder de nadere aanduiding „Mélange" in den handel wordt ge bracht en die dan met ten minste 15 pet. boter moet zijn gemengd, uitslui tend verpakt, en wel in hoeveelheden van ten minste een halve kilogram of van ten hoogste 10 kilogram in den handel mag worden gebracht. De bedoeling van dit voorschrift is te voorkomen, dat het publiek wordt bedrogen, door venters, die losse mar garine, welke geen boter bevat, als melange aanprijzen en trachten te verkoopen. Het toezicht van wege de Warenwet uitgeoefend staat tegen dergelijk be drog machteloos. Nu kan echter het publiek zich daar voor hoeden door als mélange uitslui tend te koopen verpakte margarine, die het opschrift „Mélange" draagt. Het paard. In een vergadering van belangstel lenden te Utrecht, heeft de directeur het Toerisme van den A.N.W.B. rede gehouden, waarin hij o.m.wees op het leit, dat de groote uitbreiding van het automobielenaantal als nood zakelijkheid medebracht, dat aparte wegen voor wielrijders en voetgangers moesten worden aangelegd. Zoo is er een toestand ontstaan, waarin het paard steeds het nadeel ondervindt van het moderne verkeer en de nieuw aangelegde wegen door glad heid en hardheid gevaarlijk zijn. Aangedrongen moet worden op het behoud van bermen, die den besten weg vormen voor paarden en vee en aan het natuurschoon in niet geringe mate bijdragen. Men kwam tot de vol gende conclusies: 1. De moderne wegen zijn schade lijk voor het paard. Als gevolg hiervan ondervinden de paardengebruikers schade in hun bedrijf. 2. Het aantal paarden In ons land wettigt de volle belangstelling der auto riteiten. 3. Het langzaam verkeer dient in het belang der algemeene veiligheid te ge schieden langs voor paarden geschikte wegen. 4. Gewenscht is dat bij het aanleggen in zulke wegen overleg wordt gepleegd met deskundigen op paardengebied. 5. Het aantal ruiterwegen en paden kan beperkt blijven en toch aan de behoeften voorzien, mits zij oordeel kundig en volgens een bepaald systeem worden aange'egd. 6. De afschaffing der bermen ison- gewenscht. I Piano's - Vleugels Fa. R. VAN DEN BUPG M ARNH.STRAAT AMERSFOORT H Importeurs van: Bechstein, I Bluthner Orotrian Stelnweg Naar zuinig beheer? De vereeniging ter bevordering van een zuinig Beheer van openbare Gel den hield op 11 Maart hare eerste Algemeene ledenvergadering in Hotel Monopool. De voorzitter gaf een overzicht van hetgeen door het Bestuur is gedaan om de vereeniging zooveel mogelijk aan haar doel te doen beantwoorden. Het Bestuur is zich bewust van de moeilijkheid om het werk van de veree niging in alle kringen waardeering te doen vinden, zelfs in die, waarin men van de noodzakelijkheid tot bezuiniging is doordrongen. Dit is veelal het ge volg dairvan, dat men, volgens het bestuur, ten onrechte, meent, dat de vereeniging wel eens politieken invloed zou willen uitoefenen. Dit laten de statuten echter niet toe, het doel van de vereeniging is volgens het bestuur alleen de publieke opinie te doordringen van het besef, dat het financieele be leid van de gemeente grondig moet worden herzien, wil het niet te iaat zijn. Verschillende gevallen werden uit de vergadering naar voren gebracht, waarbij men de mogelijkheid van groote bezuiniging duidelijk meende te kunnen aantoonen. Algemeen bleek men van oordeel, dat dat echter eerst dan een bezuiging over de geheele lijn te verkrijgen is, als van-gemeentewege een nauwgezet on derzoek wordt ingesteld naar de wijze, waarop ingrijpende reorganisatie van gemeentediensten kan worden verkre gen, zonder aan deze diensten schade te doen. In „Monopole" hield het Departe ment Amersfoort van de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Han del jaarvergadering. Het ledenaantal bedroeg op 1 Jan. 56. Uit het financieel verslag beek, dat ereindel931 een bedrag van f710,12 kas was, hetgeen gestegen is tot f 995,95. Bij de bestuursverkiezing werd in de vacatures B. A. Verheij en A. P. Dekker voorzien door de verkiezing van de heeren J. F. B. v. Hasselt en H. L. G. A. Heinrich. Aanbesteed werd het schilderwerk aan de gebouwen van Zon en Schild. Laagste was J. Hellings te Medem- blik met f26 980, hoogste f53.000. Bij de onderhandsche besteding van electrische installatie was de laagste inschrijving van de firma Alberts en Kluft te Utrecht met f22.480. voor Amersfoort en Omstreken AMERSFOORT. Lange Gracht no. 4 - Telefoon no. 304 en 697 Deskundige voorlichting bjj den aan- en verkoop van Effecten Verhuring van Ups Safe-loketten Verzilveren van conpons Handelscredieten Incasseeringen Spaar-deposito's rente 8 Va* pet. Het Ned. Herv. Ziekenhuis De Lich- lenberg is voortdurend zoodanig bezet dat uitbouw noodzakelijk wordt geacht. De eindles van den tuinbouwcursus van de Tuinbouwvereen. „Amersfoort" werd gehouden in een der lokalen der openbare school Coninckstraat. Van het bestuur waren aanwezig F. Laméris en Ch. Esveldt. Ook was er tegen woordig de rijkstuinbouwconsulent Leenerts. De deelnemers werden ondervraagd door de leeraren Kruithof in planten leven, grond en grondbewerking P. v. Straalcn over fruit- en groententeelt en J. v. Tuin (Zeist) over bloementeelt. Aan vier personen kon het diploma niet worden uitgereikt. Het diploma werd behaald door L. van Beers, P. van Beers, J. Berendse, G. van Buren, G. van Deuveren (Hoe velaken), J. Esveldt, H. van Gaveren, A. van Ginkel, B. v. d. Hazel, R. v. d. Heuvel, P. Hilhorst (Soest), J. van 't Hoog, J. F. Kempeneers, J. F. Kortbeek, A. U. Kuijer, H. van Schalkwijk, L. Smiet, Th. D. Sraink, J. Tiggelaven, Steenbeek (Achterveld), H. Tolboom (Achterveld), K. N. Verwer. - In de Coninckstraat passeerde een 76-jarige vrouw. Zij kwam door de gladde straat te vallen en brak een arm. Een ontboden geneesheer liet haar naar het St. Elisabeth ziekenhuis over brengen. De Kantonrechter van Amersfoort is overtuigd van het nut om de gele genheid hem te spreken te vergemak kelijken, niettegenstaande hij alle dagen (voor zooverre niet door zittingen in beslag genomen) te spreken is. Hij deelt daarom mede, dat hij Vrijdags van lO'/i tot 12'/, uur aan het Kan tongerecht te vinden is om belangheb bende te ontvangen, zulks vanaf Vrijdag 1 April 1932. Burgerlijke Stand. Geboren: 7 Nelletje, d. v. Mar- ;n van 't Hazeveld en Jannetje Liinsvctt; Marinus Rcinoud. z. v. Ferdinand Jan Pic- ter van Gcct en Johanna Josephina Petro- nella Gittay; Cornelia Jansje, d. v. Mari- nus Jansen en Gtjsbertha van den Berg; Theodora Aleida Johanna, d. v. Anionic Wijnbergen en Frederika Josephina Kok; Johannes Jacobus, z. v. Johannes Jacobus van Doorn en AHjda Hillegonda Bckkcr; Willem, z. v. Cornells de Bruin cn Matje Kleef. 8 Klaas Lukas, z. v. Evert van Lente cn Kaatje Cornelia Margn- retha Rieff; Aartje, d. v. Elbert van den Berg cn Lcuntje de Rijke. 9 Peter Wilhelmus Maria, z. v. Johannes Anlho- s van der Waard cn Elisabeth Marian- Cornelia de Blékourt; Wouter, z. v. Gcrrit Gcrritsc en Hcndrika Cornelia van Essen. 10 Johan Wubbo, v. d. Alber- tus Eclsingh cn Alida Jacoba Teeuwen; Dineke, d. v. Adrianus Theodoras Chris- tiann Opsomcr en Christine Tichler. Ondertrouwd: 10 Fritz Frie- drich Kart Alischewsky en Hubertine Jo- sefine Schutten; Willem Arlar en Jannc- van Veen; Willem Leijsma en Adriana liaan; Hcndrikus Gijben en Gerritje Evers. "chuwd: 8 Cornell's Johannes Sloolcn en Margarctha Adriana van Driel. 9 Lambertus Wilhelmus dc Winter cn Hendrika Wilhelmina van Em- pelen; Johannes de Vries en Johanna Ha- zcleger; Hendrik Jansen en Rengcrtje Vastcnburg; Christoffel Strik en Elisabeth Maria Johanna Willemsen; Johannes Meijer cn Wilhelmina Grada Hiddink. 10 Klaas Willem Adriaan Schakel Jacobjc Janna Galenkamp. Overleden: 7 Maria van Kooi, 50 jaar, ongehuwd; Cornelia Jo hanna van Loo, 71 jaar, echtgen. van Jo hannes Gcrardus Arnoldus Meeuwsen; Aaltje Kamphuis, 46 jaar, echlgen. van Willem Goorhuis; Maasje Klomp, 87 juar, wed. van Jan van de Geest. 8 Mag- dalena Johanna Kamphuis, 51 jaar, echt- Kiest voor Uw Administratie Boeken met Uitschuifbaar Hoofd ■■■b Enorme Tijdebeiparlng bmm Fa. H. Elzenaar Langestraai 84 - Telef. 528 Hebt U een Taxi of aufo noodig Amersfoort. van Johan Willem Kiel. 9 Ste- Hartogsveld, 60 jaar, echtgen. van Irika Johanna Wolf. 10 Clara Jacoba de Fluiter, 41 jaar, echtgen. van Hendrikus dc Vrije; Jacob Vonk, 7 jaar. 11 Maart. Geboren: Johanna Wil helmina, d. v. P. J. Peters en A. J. v. Rijswijk Hendrikus Albertus, z. v. A. H. v. de Kraats en T. Bouwman. Overleden; Hestera M. Fockens, 71 jr., ongeh. Bernardus Bakker, 71 jr., echtg v. H. Kluver. 12 Maart. Geboren: Janna, d. v. J. M. Donker en A. Versteeg. Overleden Catrina M. van Piateringen, 5 mnd. Elisabeth P. W. Homuile, 72 jr., echtg. v. J. Preisser. 14 Maart. Geboren: Fredericus Hen- ricus Petrus, z. v. H. N. de Bree en M. H. A. Rentrop Gijsbert Jan, z. v. G. J. ten Hoven en H. Evers Arie, z. v. G. Brouwer en M. Hollan der Christina, d. v. G. v. Doorn en C. J. Christ Marius Gerrit Wouter, z. v. M. Nieuborg en J. Wismeijer Peter, z. v. J. v. de Bunt en T. Oskam. Overleden: Jacob Sonnema, 83 jr., wed. v. G. Koster Hermanus Brand- sen, 53 jr., echtg. v. C. B. v. Rouen- 1al Elizabeth J. Thies, 67 jr., echtg. T. j. H. Bianchi Nicolaas H. v. d. Heuvel, 75 jr., wed. v. J. v. Esveld. geel met zwart stiksel te wasscben met water en zeep 0.98 0.69 0.49 en 39 cent Natuurlijk alleen In Wolhindil JE CUHT" Langestr. 8l - Amersfoort Van de Katholieke Leeszaal. Men schrijft ons: De belangstelling voor werken uit de rubriek „Godsdienst", de vorige week geëxposeerd, overtrof werkelijk onze verwachting. Met genoegen zet ten we daarom ons werk voort en we geven deze week te zien belangrijke werken op het gebied van: Land- en Volkenkunde, Natuurwetenschappen en Techniek. Ook hierin is voor iedereen weer wat te vinden. Onder veel meer: Ellen Forest. Een vacantiereis van 23000 K.M. per Hudson door Europa. Hammerton. Landen en volken. Alb. Helmad. Van pij en burnous. Fuhlberg Horst. Auto, schip en vliegtuig. Fokker. De vliegende Hollander. Viruly. In de schroefwind. Van Balen. Onze vogels. Bengt Berg. Met de trekvogels naar Afrika. Moll en Burger. Leerboek der na- i tuurkunde. Heil. Leerboek der werktuigkunde. De bijgewerkte catalogi van deze rubrieken zijn wederom gratis ver krijgbaar. Komt dus alien I

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1932 | | pagina 1