Hallo Hallo! W. J. GERRITSEN Het beste Adres G. A. Keuneke r Kantoor en Drukkerij Langegracht 28, Amersfoort DE EEMBODE verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdag middag. De abonnementsprijs bedraagt één gulden per drie maanden; buiten Amersfoort f 1.10, franco per post. Abonnementen kunnen eiken dag ingaan. Uitgave v i de Katholieke Stichting De Eembodc, gevestigd te Amersfoort De €embode Katholiek Orgaan voor Amersfoort en Omstreken Vrijdag 20 Mei 1932 ADVERTENTIÊN 25 cent per regel. Billijke tarieven voor handel en nijverheid bij geregeld adverteeren AdvertentiEn moeten Dinsdag en Vrijdag vóór 8 uur in den morgen zijn bezorgd. Telefoon 314 Zes en Veertigste Jaargang - No. 15 Een organisme stort ineen met schok ken, maar groeit niet met schokken. Alle revoluties waren dan ook destruc tieve verschijnselen. Ze kunnen den nieuwen groei voorbereiden, maar de groei zelve moet langzaam gaan. Epistel en Evanfielle. Feestdag der Allerheiligste Drieëenheid. Les uit den brief van den H. apostel Paulus aan de RomeinenXI, 33—36. O diepte der rijkdommen van Gods wijsheid en wetenschap! Hoe onbe grijpelijk zijn zijne oordeelen en onna speurlijk zijne wegenWie toch heefl den zin des Heeren gekend, of wie is zijn raadsman geweest? Of wie heeft Hem eerst gegeven, dat het hem zoude vergolden worden? Uit Hem immers, en door Hem en in Hem is alles; Hem zij de eer en heerlijkheid in eeuwig heid I Amen. EVANGELIE volgens den H. Mattheüs; XXVIII, 18-20. In dien tijd sprak Jesus tot zijne leerlingen: Mij is gegeven alle mach! in hemel en op aarde. Gaat dus en leert alle volken, hen doopend in den naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, hen ieerend onder houden alles wat ik u bevolen heb. En ziet, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Liturgische Kalender. Week van 22—28 Mei. Zondag 22. H. Drievuldigheid, Tijd eigen, Mis Benedicta, 2e geb. en laat ste v. d. te Zondag na Pinksteren, Prefatie H. Drievuldigheid. Maandag 23. Mis v. d. Ie Zondag na Pinksteren, zonder Gloria, 2e geb. A cunctis, 3e naar keuze, zonder Credo, gewone Prefatie. Dinsdag 24. Mis als gisteren, 2e A cunctis, 3e Fidelium voor de Over ledenen, 4e naar keuze. Woensdag 25. H. Gregorius VII, 2e geb. H. Urbanus. Donderdag 26. H. Sacramentsdag met Octaaf, Mis Cibavit, Credo, Prefatie van Kerstmis. Vrijdag 27. Mis als gisteren, 2e geb. H. Beda, 3e H. Joannes I, Credo, Pref. van Kerstmis. Zaterdag 28. Mis als Donderdag, 2e geb. H. Augustinus, Credo, Pref. v. Kerstmis. geloof ontvangen, namelijk is één God, den Almachtigen Vader en in Jesus Christus, den Zoon Gods, en in 6 H. Geest." En de H. Augustinus storven in 't jaar 430) verzekert hij geen katholiek gevonden heeft, die als hij iets schrijft over de H. Drie vuldigheid niet hetzelfde leert wat de Kerk leert." Zoo is dit meest onbegrijpelijke mysterie Gods volgens Christus' bevel geworden de grondslag der Evangelie prediking en der genade-uitdeeling. Moge dan ook dit geheim voor ieder van ons de grondslag, het begin en het einde zijn van geheel ons christelijk leven gelijk de Priester de H. Offerande der H. Mis begint en voltrekt in den naam der H. Drieëenheid, gelijk de H. Kerk al de H. Sacramenten in dien zelfden naam ons toedient, zóó moeten ook wij onze dagtaak beginnen en eindigen in den naam des Vaders en des Zoons en des H. Geestes, zóó moet ieder gebod en lederwerk van den dag zijn een lofprijzing aan de H. Drieëen- heid, een voortdurend„Eere zij den Vader, den Zoon en den H. Geest." Evangelie verklaring. Feestdag der Allerheiligste Drieëenlieid. Op den eersten Zondag na Pinksteren vereert de H. Kerk op een bijzondere wijze het groote mysterie der Aller heiligste Drievuldigheid. Na achtereenvolgens al de geheimen van Christus' Verlossingswerk overwo- Een te hebben is het billijk dat de I. Kerk een rechtmatigen tol van dank baarheid aan'geheel de H. Drievuldig heid aanbiedt. Alhoewel wij met den H. Paulus in het Epistel onze onmacht bekennen moeten en vol bewondering uitroepen, dat de goddelijke raadsbesluiten ons verstand verre te boven gaan, belijden we toch met een onwankelbaar geloof het groote geheim der H. Drievuldig heid als de grondslag der christelijke prediking en genade-uitdeeling: „Gaat dan, zoo zegt Jesus in het Evangelie, en onderwijst alle volkeren, hendoopend in den Naam des Vaders en des Zoons en des H. Geestes." De apostelen hebben dit bevel van hun goddelijken meester getrouw opge volgd. In den naam der H. Drieëenlieid dienen zij het H. Doopsel toe en dit H. Geheim vormt ook het begin en het slot van hun prediking. Petrus stelt het aan het hoofd van zijn eerste her derlijk schrijven: „Aan de uitverkorenen naar de voorwetenschap van God den Vader, ter heiliging des Geestes, ter gehoorzaamheid en ter besproeiing met het Bloed van Christus". De H. Paulus sluit zijn tweede schrijven aan de Co- rintbiërs met den zegenwensch: „De genade van onzen Heer Jesus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap van den H. Geest zij met u allen." Overal in de kerk vinden wij dan ook van toen af het geloof aan de H. Drie- ëenheid, en geen wonder is het dat we de leer van dat verheven geheim aantreffen in de geschriften der H. Vaders, in de beslissingen der alge- meene Kerkvergaderingen, in het voort durend leerambt der H. Kerk. „De Kerk die over de gansche wereld tot aan het uiteinde der aarde verbreid is, zegt de H. lrenaeus (gestorven omstreeks 't jaar 200) heeft zoowel van de apos telen als van hunne leerlingen hetzelfde ,FATA" Map 10 vel papier 10 ct. „FATA" Map 25 vel papier 25 ct. ,FATA" Bloes 100 vel papier „FATA" Enveloppen (doos lOOst.) KANTOORBOEKHANDEL m F. A. TULP 81 Lengestr. 65 t.o. Kromm«str. - TEL 326 Aardsch Geluk. Geluk is, het bezit van alle goed verbonden met de afwezigheid van alle kwaad. Kunnen wij hier op aarde het vol maakte geluk vinden? Het groote succes van den Faust in Goethe is wel allereerst te danken aan zijn menschelijkheid. Daarin komt tot uiting het zuchten en jachten van den mensch naar geluk, naar bevre diging, alleen te vinden in het bezit van alle goed. Wat de duivel ookbe- were, Faust zou het ondervinden, dal de wereld te klein is, om het geluk te bevatten, dat zijn hart begeert. Als zij eene weddenschap aangaan, dan wint het Faust. Mephistopheles heeft goed zeggen, dat Faust d.i. de mensch, niet in het al, doch in het vele bevre diging moet zoeken. De stem van het menschelijk hart antwoordt: „ik wil" Het verstand zoekt waarheid. Niet een stuk der waarheid, doch de heele en volle waarheid. En, zegt P. Cathrein terecht: hoe armzalig en donker is alle menschelijk weten op aarde. Het als kaarslicht in den nacht. Men behoeft geen scepticist te zijn, om waarheid te ontdekken in de klacht van Faust: Ik heb nu al mijn tijd en vlijt Aan wijsbegeerte en Recht gewijd En ach Daar sta ik nu, ik arme dwaas, Niet wijzer dan ik was, helaas, 'k Heet Meester, Doctor bovendien Heeft niet de H. Paulus hetzelfde gezegd in zijn brief aan de Corinthiërs „ex parte cognoscimus" wij kennen (slechts) ten deele. Inderdaadstukwerk I Dat is onze kennis van God. Juist groot genoeg, om onzen dorst naar die pere kennis voortdurend op te wekken. Een paar stralen komen door de wolken breken, die Gods oneindigheid verborgen houden, zoodat wij Zijn glans en heerlijkheid vermoeden. Doch aan dit getemperde licht kunnen deoogen van onzen geest zich niet verzadigen. En onze kennis van ons zeiven en van de dingen rondom ons? Het is niet zonder reden, dat ware geleerdheid bescheiden maakt. Luister even naar het getuigenis NewtonBezig met mijn wetenschap- pelijken arbeid, zegt hij, vergelijk ik mij zelf bij een knaap, spelend aan het strand der zee, gelukkig om een zeldzamen keisteen, dien hij daar vindt, of een mooie zeeschelp, terwijl de ge heimen van den onmetelijken oceaan hem verborgen blijven. Dat is ons verstand. En onze wil is hem een beter lot beschoren? Maar is het leven dan geen strijd op aarde? En kost het den wil niet een voortdurende inspanning, steeds het goede te kiezen, terwijl het kwade zich met geweld en van alle zijden aan hem opdringt En kiest hij het kwade, geldt dan voor hem niet het woord der Schriftnon est pax impiiser is geen vrede voor den goddelooze? De wereld heet terecht een dal van tranen, want hoort men al eens hier en daar kreten opgaan, die getuigen van ongedwongen blijheid, deze sterven spoedig weg; de smart alleen is blij vend in het leven. Wij stellen ons iemand voor, een troetelkind der fortuin, over wien de wereld al hare schatten uitstort, wat geeft het hem Zijne armen zijn te kort om alles te omvatten. En wat hij mede draagt, wordt hem van stonde af aan betwist door den dood. Het woord van den H. Man Job blijft onveranderd waar, hoe de wereld zelf sedert zijne dagen ook veranderd zij„De mensch uit eene vrouw ge boren, leeft korten tijd en is vol van velerlei ellende. Schreiend komt hij ter wereld en terwijl angstzweet parelt op zijn voorhoofd, verlaat hij haar." De wijze man in den „Prediker" spreekt van eigen ondervinding, als hij klaagt om de ijdelheid der dingen dezer wereld. Daarom verdient hij onze volle aandacht. „Ik bracht mijne groote werken tot stand, zegt hij, ik bouwde mij huizen en plantte wijngaarden, ik legde hoven en boomgaarden aan en beplantte ze met allerlei geboomte, en ik groef mij watervijvers, om het woud der opschietende boomen te besproeien. Ik kocht knechten en maagden en had vele huiseigenen, ook rundvee en groote kudden schapenIk stapelde zilver en goud opeenIk schafte mij zangers en zangeressen aan en de geneugten der menschenkinderen en, ik overtrof in rijkdom allen, die vóór mij in Jerusalem geweest zijn En alles wat mijne oogen begeerden ontzegde ik hun niet; noch onthield ik mijn hart het genot van allerlei wellustEn taen ik mij keerde tot al de werken, die mijne hand hadden tot stand gebracht zag ik in alles ijdelheid en kwelling des geestes en dat niets bestendig is onder de zon." In onzen modernen tijd is het er werkelijk niet op verbeterd. „Vreugdeloosheid.zegt Mgr. Keppler, zelfs troosteloosheid is juist het ken merk van onzen tijd, de hoofdstemming van het volksleven." Wil men eenige uitspraken van latere wijsgeeren Kant is van meening, dat geen Ver veling die den tijd heeft gehad om over het leven na te denken, nog be koring heeft dat treurspel opnieuw te beginnen. Fichte„Zoodra de najager van het geluk in zich zelf treedt en zich af vraagt: ben ik gelukkig?" dan klinkt hem uit de diepte van zijn gemoed duidelijk eene stem tegen: „o, neen, gij zijt nog even ledig en ellendig als te voren," Schelling spreekt van een sluier der weemoedigheid over het leven uitge spreid. Wij kunnen over Schopenhauer Hartmann zwijgen. Hun pessimisme teekent het ongeluk der wereld nog donkerder dan de werkelijkheid is. Bekend is de verzuchting van Goethe aan het einde van zijn leven: „ikdurf wel zeggen, dat ik in de 75 jaren van mijn leven, geen vier weken plezier gehad heb." Toch had Goethe zijn deel m de wereld als geen ander. Bismarck zou, bij gelegenheid van zijn jubilé in 1895 tot zijne vereerders, die hem kwamen gelukwenschen, ge zegd hebben„Mijne heeren, ik moet u bekennen, dat ik in geheel mijn leven geen 24 uren gelukkig geweest ben." Deaarde is inderdaad een tranendal, nog steeds geldt het woord van den Latijnschen dichter Ovidius„Men mag voor den dood niemand gelukkig prijzen." oorloven", terwijl hun manieren, hun gebrek aan eenvoud en zelfbedwang, voldoende bewezen, dat ze pas rijk waren geworden. Ze behoefden het niet te zeggen. Voor comedie-schrijvers opende het gedrag van die pronkers, die bluffers en grootsprekers een weer galoos veld voor satire en humor. Maar op het oogenblik staan er wei nig nouveaux riches opl En dit is jammer genoeg. Want zelfs uit die enkele hinderlijke nieuwe rijken ont wikkelden zich vaak flinke mannen vol durf en initiatief. Wj} hebben nu daartegen ie nouveau pauvre gekregen, die, zoover ik kan waarnemen, in ons land geen aanlei ding geeft voor spot, daar hij met groote waardigheid, moedig, zwijgend en niet klagend, als man van karakter zijn lot draagt, terwijl hij poogt te red den wat te redden is, den zijnen tot voorbeeld strekkend en zich voorberei dend en stalend tot nieuwe krachtsin spanning. Voor velen is er dus een groote gelegenheid om ras te toonen en aan hun kinderen en vrienden een eerbied af te dwingen, welke geld alleen niet wekt. Les nouveaux pauvres hebben boven alles aanspraak op de vriend schap, de sympathie van hun vroegete evenknieën. Ze hebben er siechts voor te zorgen, dat zij, die nooit ostentatie toonden van hun rijkdom, nu geen vertoon van hun armoede maken. „Door de scheuren van zijn mantel toonde hij zijn ijdelheid" werd van een Spaanschen hidalgo gezegd, die, arm geworden, zijn kleeding verwaarloosde en zich trotsch plooide in de flarden "in een feestmantel. Zij, die afstammen van vele slachten vermogende burgers, toonen veelal een waardige houding in wel en wee, ernstig zeltbedwang en den bedaarden wil om te heroveren wat verloren ging, en te redden wat te red den is, eenvoudig levend met hoop volle blijmoedigheid. De nieuwe armen. Er zijn heel wat Nederlanders, die, van oudsher tot de vermogenden be- hoorend, door den crisistoestand tot betrekkelijke armoede zijn gebracht en enkele hebben zelfs ongeveer alles verloren, kapitaal en inkomsten, Dit kon wel niet anders in een land, waar zoovelen van handel in geld en effecten leven, en waar crediet gemakkelijk ge geven en verkregen werd. Die „nieuwe armen" wekken geheel andere gevoelens, dan die, welke „nieuwe rijken" dikwijls terecht wekken. Want soms ging Ie nouveau riche met zijn pas verkregen rijkdom om als iemand, die nooit een degen droeg, met het nieuwe wapen aan zijn zijde. Hij struikelde er over, Zij kakelden over hun bezittingen, kregen een stijven nek, zooals ze het hoofd achterover wierpen, spraken over hun buiten, hun auto bij elke gelegen heid en zeiden: „Wij menschen van geld kunnen ons dit of dat wel ver- De bisschoppen van Utrecht Zooals de lezer weet was de H. Willibrordus de eerste Aartsbisschop van Utrecht. Na zijn dood kwam de zetel van Utrecht onder de jurisdictie van den Aartsbisschop van Keulen. Het bisdom van Utrecht heeft vervolgens bestaan tot in het jaar 1559, wanneer Utrecht weder tot een aartsbisdom ver heven werd. Volgens de schrijvers van de „Batavia Sacra" hadden in dien tijd 60 bisschoppen elkander opgevolgd. De Unie van Utrecht maakte in 1579 een einde aan de bisschoppelijke hiër archie, terwijl de laatste aartsbisschop, Mgr. Frederik Schenk van Toutenburg, twee jaar later overleed. Bijna drie eeuwen bleef de Utrechtsche zetel le dig; in 1853 mocht het Pius IX ge lukken de bisschoppelijke hiërarchie te herstellen, waarna de aartsbisschop Joannes Zwijsen den Stoel van H. Willibrordus beklom. Huizen Holland, Weverssingel 28, Amersfoort Malaise tijd artikel Klompen Prijsverlaging bij den dag. Levering uit een voorraad van 1200 paar MANSKLOMPEN90 cent VROUWENKLOMPEN 70 cent JONGENSKLOMPEN 50 cent KINDERKLOMPEN 40 cent REUZENSTERK Aanbevelend, WEVERSSINGEL 28 AMERSFOORT IBACH PIANO'S ARNHEMSCHEWEd 1 De Zomertijd De Zomertijd begint dit jaar in den nacht van Zaterdag op Zondag tusschen 2 en 3 uur. Zaterdagavond dient de klok dus :n uur vóóruitgezet. Boekbespreking Francis J. Finn S.j.: „Tom Playfair" of „Hoe hij een begin maakte". Derde geheel opnieuw bewerkte druk door H.J. J. Wachters pr. Geïllustreerd door j. Wiegman, lng. f2.75, geb. f3,50. Uitgegeven door de R. K. Boekcentrale Amsterdam. Maak plaats op de leestafel, plaats op de boekenplank, Daar komen de zware deelen aan van de Boekcentrale. Niemand mag ze missen. Natuurlijk waren de vorige edities van „Tom Playfair" stuk gelezen. Geen nood, de nieuwe, de betere wordt U aangeboden met een hartelijke aanbeveling van de Keurraad voor Roomsche jeugdlectuur. Stempel. of 4d., W. M. Nijkerk id., A. V. Wou denberg id., Q. B. Amstelveen f 15 of 6 d., B. V. onbekende woonpl. id., J. H. Amersfoort f25 of 10 d„ J. V. zwervend 3 d. hecht. Loopen op verboden grond: T. v. d. B. Barneveld f3 of 1 d., A. P. Amers foort id. Trekdier onbeheerd laten: O. A. Amersfoort f3 of 1 d. Kippen op andermans bezaaiden grond: H. v. H. Kootwijkerbroek f3 of 1 dag. Bouwverordening Amersfoort: J. T. S. M. O. 50 cent ot 1 d. Zieke consumptiekippen G. O. Oostzaan f 100 of 1 mud. In verlofslocaliteit flesch sterke drank hebben en sterke drank tegen betaling verstrekken: B. C. M. H. Eemnesf60 of 30 d. plus f40 of 20 d. en verb, flesch met drank. Als getuige niet verschijnenA. v. E. Zeist f3 of I d. Als opkooper geen doorloopend re- fister houdenH. v. K. Renswoude 10 of 4 d. Geen inlichting verstrekken aan den Raad van arbeidS. S. Hilversum f3 of 1 d., G. K. Weesp f 1 of 1 week TrekhondenbesluitE. te K.Amers foort (geen ligplank) f3 of 1 d., Th. J. B. Baarn (op wagen zitten) f 5 of 2 d. Leerplichtwet: W. K. Achterveld f10 ot 4 d„ F. V. Soest f 3 of 1 d., T. H. Hoogland f5 of 2 d. RustdagkaartG. G. J. A. Soest f5 of 2 d. ArbeidswetB. Z. Amersfoort f 10 of 4 d„ D. G. H. Terschuur f25 of 10 d., J. G. B. Soest f3 of 1 d.,J.F. Hoevelaken id., H. v. d. B. Amersfoort id., R. A. Spakenburg f2 of 1 d., F. H. H. Amersfoort 2 maai f5 of 2 d., J. v. B. Baarn f7.50 of 3 d., E. v. d. W. Amersfoort 3 maal f7.50 of 3 d. Links wielrijdenP. E. H. V. L. v. R. Baarn f5 of 1 week tuchtschool. Wielrijden zonder lichtG. M. neveld f3 of een week tuchtschool. i verboden weg: M. Laren f 5 of 2 d„ M. d. V. v. Z. Laren berisping. Linten Carbonpapier Stencils Fa. h. ELZEI7AAR ANGE5TRAAT 84 TEL. 528 Sproeten komen vroeg in het voorjaar, koop tijdig een pot Sprutol. Bij alle Drogisten, Barneveld Alhier is op ruim 66-jarigen leeftijd overleden R. A. Barmen 't Loo, rijks veearts en voorheen gedurende een aantal jaren tevens gemeente-veearts in onze gemeente. De teraardebestel ling had plaats op de Oude Begraaf plaats. Nabij Terschuur geraakten een paar wielrijders met de sturen van hun fiet sen in elkaar verward, waardoor beiden kwamen te vallen, tengevolge waarvan een achterop komende auto een hun ner overreed. Een geneeskundige con stateerde hersenschudding, terwijl de patiënt eveneens het sleutelbeen had gebroken. Verder is te Voorthuizen een 7-jarig meisje dat, zonder eersi uit te zien, den rijksweg overstak, door een auto gegrepen en overreden. Met levensge vaarlijke inwendige verwondingen werd het kind opgenomen. Burgerlijke sland. Geboren: .Hendrik, z. v. J. Bouman en A. Huigen Bertus, z. v. G. J. v. d. Top en E. Zandbergen Arisje, d. v. E. Jansere en A. Luttikhuizen Evert, z. v. E. v. Uffelen en G. Wijn veen Gijsbe.rf, z. v. D. v. Manen A. v. d. Berg Hariger en Willem, j. v. T. v. Essen en G. Jager Ja cobus, z. v. H. de Rooij en G. H. v. 't Hek. OndertrouwdA. v. d. Braak en C. Noorlander W. Kok en H. Schuit. GehuwdO'. Willigenburg en G. Stitselaar B. Svrietman en F. v. Esveld M. J. v. d. Koekelt en A. Bruining J. W. Oosterhuis en A. Schoonbeek. Overleden; Antonia W. C. Krijkamp, 50 j., geh. m. W. v. d. Hendrikus v. Zomeren, 80 j. Burgerlijke stand. Geboren: Aldegonda Maria Marga- retha, d. v. W. v. Boeyen en A. W. J. Hodde Pieternella, d, v. F. P. Ver- wey en P. Kramer Antonius Petrus, z. v. Th. P. v. Fulpen en A. M. v. Hamersveld Herman, z. v. G. Har deman en M. Muis Maria Gijsber- tha, d. v. H. Gorissen en A. H. Ka merbeek Benjamin, z. v. P. Appel doorn en A. J. F. v. d. Kuit Machiel Albertus, z. v. A. Jekel en T. Puyk Jacobus Johannes, z. v. J. P. J, de Wildt en A. C. Rossewij Clasina Johanna, d. v. C. J. Knop en A. J. Meenen Willem Cornelis en Mattheus, zs. van J. P. Smit en M. P. A. M. Kuypers Anna Christina, d. v. W. J. Hogervorst en J. v. Breukelen Magdalena Eve- rarda, d. v. H. v. d. Baan en A. Ver meer. OndertrouwdJ. v. Burgsteden en C. Hilhorst H. Th. Horvers en H. A. F. J. Schattenburg. Gehuwd: R. A. Petersen en G. Wiliemse G. Bakker en A. v. d. Broek A. H. v. Brummelen en H. v. Oest. In den nacht van 2 op 3 Juni zul len hier circa 100 man worden inge kwartierd van de school voor reserve officieren van de onbereden artillerie te Utrecht. De orlglneele pepermunt IO ets. poe rol i 20ct&pgfons Uit den Omtrek Uitspraken Kantongerecht Gemeente Amersfoort. Ei rapen op verboden grondP. K. Stoutenburg schuldig maar zonder straf oplegging. DronkenschapK. M. Nijkerk f 10 voor Damestasschen Koffers en alle soor ten fijne Lederwaren LANGESVRAAT I05-AMER8F00RT

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1932 | | pagina 1