N.V. Middenstands-Bank Bel dan op No. 42 Kantoor en Drukkerij Langegracht 28, Amersfoort DE EEMBODE verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdag middag. De abonnementsprijs bedraagt één gulden per drie maanden; buiten Amersfoort f 1.10, franco per post. Abonnementen kunnen eiken dag ingaan. Uitgave van de Katholieke Stichting De Eembode, gevestigd te Amersfoort De Eembode Katholiek Orgaan voor Amersfoort en Omstreken Dinsdag 21 Juni 1932 ADVERTENT1ËN 25 cent per regel. Billijke tarieven voor handel en nijverheid bij geregeld adverteeren Adverlenllën moeten Dinsdag en Vrijdag vóór 8 uur in den morgen zijn bezorgd. Telefoon 314 Zes en Veertigste Jaargang - No. 24 Wij zitten vaak op de gt n ons leven als een vlieg op een paard, ons verbeeldende dat wij sturen en niet niet besiuurd worden. Het Sint Janskerkhof van Laren. Nu deze week de St. Jansdag weer In 't Gooi wordt gevierd, is 't mis schien niet ondienstig iets naders over Laren en „St. Jan" mee te deelen, te meer daar het „boven den Moerdijk" schier de eenige Katholieke Processie is, die op den openbaren weg is toe gestaan. Zooals men weet, verlaat de stoet des morgens de St. Janskerk op den Brink en trekt naar 't St. Janskerkhof, waar bij het kapelletje een plechtige dienst wordt gehouden, door duizenden bijgewoond. Over den oorsprong van dit kerkhof zijn twee legenden in omloop, er één hier wordt verteld. Het was in den nacht van 22 op 23 Juni 893, dat een vroom pelgrim uit 't Heilige Land de hoogte opklom, waarop thans het St. Janskerkhof ligt en van welker top men een onbeschrij felijk ruim panorama geniet. (Men sla daartoe bij den Tol het fietspad naar 't Bluk en Baarn in, en een minuut of vijf later ontrolt zich het schoonste vergezicht uit den omtrek). De pelgrim, komende uit de richting van Baarn, had zich gehaast om nog vóór het invallen der duisternis zijn geboorteplaats Laren te bereiken en daar zijn kleinen, maar kostbaren schat, dien hij uit het H. Land meebracht, aan de kerk af te staann.l. een paar kleine relieken van St. Johannes den Dooper. Maar de duisternis viel sneller in dan onze bedevaartganger gewenscht had, zoodat hij, boven gekomen,'even moest wachten om te onderzoeken, welke richting hij moest nemen. Maar plotseling vielen twee roovers uit het struikgewas op hem aan en slaan hem dood. Op zijn lijk vinden zij een zil veren doos, waarna zij het ontzielde lichaam spoedig in den grond begraven, om hun misdaad te verbergen. Haastig openen zij de doos, maar tot hun teleurstelling vinden zij niets dan een paar kleine beenderen. Woe dend werpen zij ze over den grond. Den volgenden morgen kwam een herder er met zijn kudde langs en ont dekte een paar beenderen, die een zachten lichtglans uitstraalden. Het ge rucht van deze merkwaardige vondst verspreidde zich snel, en reeds den 24en juni kwamen de menschen uit een verren omtrek om het wonder te aanschouwen. Een hunner deelde den dorpspastoor van Laren mede, hoe hij een paar dagen geleden een pelgrim uit het H. Land gastvrijheid had ver leend. De vrome man had hem ver teld, dat hij in een zilveren doos een Star beenderen van Johannes den ooper bij zich droeg om ze aan de kerk te Laren af te staan. En een tweede verhaalde, hoe hij te Naarden van een paar woest uitziende n een zilveren doos had gekocht. De Pastoor liet de klok (in Laren) luiden en op de vindplaats der been deren een altaar oprichten. Kort daarop na een hevigen regen, kwam het lijk van den pelgrimbloot. Op de plek waar 't gevonden werd, bouwde men een kapel, waarin het altaar een plaats kreeg, terwijl de relieken in de altaar lade geborgen werden. Op het kerkhof, dat men bij de kapel voegde, werd de pelgrim als de eersteling in dezen gewijden grond begraven. Het werd gewoonte, dat jaarlijks op den St. Jansdag een plechtige pro cessie uit Laren naar de kapel en de relieken trok. In dit relaas wordt reeds van kerk te Laren gesproken; doch dit is niet juist, immers 't eerste Christelijke bedehuis van Laren (en tevens 't oudste van heel Gooiland) was de kapel op 't St. Janskerkhof. Reeds vroeg moet dit kerkje daar gebouwd zijn en wel op de plaats, waar te voren een hei- densche tempel zal gestaan hebben. De plek lokte als vanzelf daartoe uit het is 't hoogste punt uit de buurt en dus in een verren omtrek te zien, ter wijl er bovendien zeven wegen op uitkomen. Reeds omstreeks 700 moeten hier de eerste Evangeliepredikers hun zoo moeitevollen arbeid begonnen zijn, en zoodra zij eenigszins vasten voet kregen, bouwden zij op deze aloude heilige plaats den eersten Cbrlstclljken tempel. Hierbij volgden zij den raad op, dien Paus Gregorius in 601 aan Augustinus van Canterbury gaf, om „de heidensche feesten te veranderen in Christelijke feesten" en daartoe de oude heiligdommen tot een plaats voor „FATA" Map 10 vel papier lOenv. „FATA" Map 25 yel papier 25 env. „FATA" Bloes 100 vel papier „FATA" Enveloppen (doos lOOst). KANTOORBOEKHANDEL «F.A.TULPBB Ungestr. 68 to. Krommaetr. - TEL 32# den Christelijken eeredienst te maken. Vermoedelijk is dan ook de St. Jans processie in de plaats gekomen van het heidensche midzomer- of Balderfeest. Eeuwen lang stond de kerk op den heuvel in hoog aanzien, maar langza merhand begon zij in verval te geraken. Wat toch was het geval? Het oude bedehuis was eeuwenlang de eenige parochiekerk van Gooiland geweest; maar tusschen de jaren 1400 en 1500 was de bevolking in de dorpen zóó toegenomen, dat ieder van hen een eigen kapel bouwde, die later tot pa rochiekerk werd verheven. (Huizen, Blaricum, Hilversum, enz.) Daardoor bekommerde men zich ten slotle niet veel meer om de oude kerk op 't St. Janskerkhof. Zelfs Laren, dat toch vlak >ij de oude kerk lag, bouwde een eigen kapel, die op St. Lamberlusdag 1521 werd gewijd (thans de Herv. kerk van Laren). Zoodoende verviel het oude kerkje meer en meer; alleen 't kerkhof en de processie bleven onverkort in eere. In den Hervormingstijd, 1586, be sloten de Staten van Holland 't oude gebouw af te breken; zekere Willem Michelse van Naarden, kocht 't voor f 215.—, zoodat van dit eerste Christen kerkje niets meer over is. Alleen zooals gezegd is het kerkhof bleef in eere en ook de Pro cessie. Maarde Staten verboden openlijke uitoefening van den Katholieken Godsdienst en zoo kwam men in Laren langen tijd in boerderijen in 't geheim bijeen, terwijl de processie des nachts in alle stilte werd gehouden. Eerst toen Pieter Cornz. Hooft (in 1609) Baljuw van Gooiland werd, kwam er eenige verademing voor de Katho lieken, daar hij oogluikend eenige diensten duldde. Zoo gaat 't verhaal, dat in 1613 in het Zevenend de eerste noodkerk (in een schuur) werd opge richt. Later kwam er een nieuwe, grootere noodkerk met pastorie, thans nog als „de oude pastorie" bekend (een boerenwoning). Eerst in 1845 kreeg Laren weer een eigen Katholieke Kerk, waarvoor de Wed. Velthuysen een geschikt perceel aan den Brink schonk. Later (in 1893) heeft men 't aangrenzende huis als pastorie aange kocht. Zooals men weet, werd op 28 Oct. 1925 de nieuwe, tegenwoordige St. Janskerk ingewijd. De processie is steeds voor Laren een drukke tijd. Reeds een paar dagen te voren, is alles in de weer om zich tot liet plechtige feest voor te bereiden de kerk op den Brink wordt versierd, vóór den ingang prijken prachtige schilderstukken met tafereelen uit het leven van Johannes den Dooper. en de weg naar 't kerkhof is getooid met eerepoorten en altaren. In 1886 werd vergund dat voortaan het Allerheiligste mocht worden meegedragen. Bij de Grondwet van 1848 werd bepaald, dat openbare Godsdienst oefeningen (dus ook processies) kon den blijven bestaan, waar zij van ouds door de wetten werden toegelaten. De toenmalige Burgemeester, Jan van den Brink, bewerkte dat de regccring de Larensche processie erkende en wet tigde als een oud gebruik. (In 1893 werd het 1000-jarig bestaan op bijzon der luisterrijke wijze gevierd). In 1892 is 't St. Janskerkhof ver groot en een nieuwe kapel gebouwd; een steen van de oude kerk, die er vroeger gestaan heeft, werd Oostkant der nieuwe kapel duidelijk zichtbaar ingemetseld. Het is dus wel een aloude plek, dit St. Janskerkhof. voor zijn vaert weer noodigh had?. Wie, bije benaederlngh, wie durft de wijsheyt raemen, die los coomt, die ir-gast, vervlieght by soo'n exaemen? En wie de dwaesheyt, die door al de gas-damp heur welrieckendheedens sendt, als waer' hel bloemen-geur?... Waer is het mensen-hooft, dat alles kan om-vaemen, wat noodigh weesen sou voor tienen bij 'I exaemen? Wie 't had en wie 't behieit, de wijs heyt voor soo'n tien, die was van alle- mael de grootste rjwaes misschien. Want och, de wijsheyt, die men erstigh uyt gaet craemen, (en die er dus moet sijn) wil slaeghen het exaemen, doel den versaemelaers tans niet soo heel veel quaet, omdat het meeste toch weer flux verloren gaet Maer d' ongheluckighen, die niet ver lost en quaemen van wat wert in-ghe- pompt, gheparst voor het exaemen, hun hoofden ginghen óf nae korten tijt kapot, óf bleeven d' eyghenaers hun leeven langh toch sot En dan 'tGymnasium; een blaegh, 'n jonghe daeme doet daer in het Latijn en in het Griecks exaemen, weet, dat Vulcaen eens smeedd' een ragh-fijn net van gout, waarmeeGoet, dat sy van de rest maer niets onthoudt!... En siet de Huyshoud-schoolde meyskens sich bequaemen in 't coocken en eylaes, sy doen daerin exaemen; maer voor haer self en voor wie van haer wereken eet, is 't toch een groot gheluck, dat sy de halft vergeet Doch van wat 't jongh geslacht aen wijsheyt moet versaemen, omdat het dwacsclick ghevraeght wort by 'n exae men, blijft, nae hetgheen verdamp», bije ieder toch een rest, bije elck wat anders inaer'k hoop, voor elck het best'... Maer 't heerlickste toch wel en het meest aenghenaeme is het diplomae, 't is het loon voor het exaemen, de soen van Pae en Moe, 't cadeau, het reys- biljet, nae het exaemen-wee, ist de vacantie-pret Piano's - Vleugels R. VAN DEN BURQ ARNH.STRAAT AMERSFOORT Importeurs van: Bechateln, Bluthner Qrotrlan Stelnwcg I Binnenland In den Examentijd. Oud-Hollandsche ontboezeming over examenplagen De schoone daeghen wel nietgants ten eynde quaemen, toch deet het grootste deel der lijders reets exaemen. En reusen-saecken heeft d' aptheecker al ghedaen in aspirin, broom-kali valeriaen. Wie telt het starren-heyr en wie noemt al de naeinen van wie in N( derlant nu deeden weer exaemen? Wie meet de spanning, wie telt 't aental Kilo-watt, die 't Narrenschip Ingetrokken. Zonder er een woord over te zeg gen, heeft de Tweede Kamer het wets ontwerp goedgekeurd, waarbij wordt ingetrokken de wet van 1913, tot in stelling van een Fonds ter verbetering van de Kustverdediging. Men zal zich herinneren, zoo schrijft De Morgen, dat er om dit wetsontwerp heel wat te doen is geweest. Met de meeste hardnekkigheid werd in dien tijd zoowel van de zijde der Regeering als van vele Kamerfracties, waaronder ook de katholieke, aan de noodzake lijkheid van dit fonds vastgehouden. Een zeer heftige strijd is er over ge voerd, waarover het maar beter is thans zwijgenwant de herinneringen daaraan zouden wel in staat zijn bit terheid te verwekken, nu achteraf blijkt, hoezeer de bestrijders van dit Fonds voor de Kustverdediging door de feiten in 't gelijk zijn gesteld. Immers uit de Memorie van Toelichting blijkt, dat de bij dit wetsontwerp ontworpen forten van Vlissingen en Kijkduin, welker opbouw sinds lang is stopgezet, zon der feitelijk nut voor de landsverde diging zouden zijn geweest. Niettemin is aan die forten reeds een bedrag uit gegeven van 3'/i millioen gulden. Het eindresultaat is dus, dat meer dere millioenen volkomen nutteloos zijn uitgegeven. In den tijd, toen dit kustverdedigings fonds werd voorgesteld, werd liet zelfs als een bedreiging van de katholieke partij-eenheid voorgesteld, daartegen een campagne te voeren. De voorzit ter eener kiesvereeniging, tevens eer der meest op den voorgrond tredende Staatslieden der R. K. Staatspartij, later voorzitter van de Kamer en gezant ten Vaticane, nam ontslag, omdat in zijn kiesvereeniging tegen zijn advies ii een motie tegen dit Kustverdediging! fonds werd aangenomen. De hooft redacteur van een katholiek dagblad werd in verband daarmede ontslagen. Wanneer men nu achteraf deze dingen bekijkt, meent men ze dan nog te kun nen veiantwoorden? Hierin schuilt een les: dat onze partij niet alleen critiek moet toelaten, maar dat die critiek zelfs goed en onmisbaar is, om de partij te be schermen tegen de overheersching van politieke motieven boven zakelijke Bij het kiezen van positie ten opzichte van regeeringsvoorstellen. hannes", enkele zijner blijspelen het tooneelspel „De Heks van Haarlem" en een aantal gedichten en fragmenten uit andere werken mogen, naar te ver wachten valt, op een blijvende plaats «enen in onze letterkunde. Den !8den Februari 1922 is Frede- rik van Eeden tot het Katholicisme overgegaan. Na zijn bekeering heeft hij nog slechts enkele verzen verzorgd; toen is zijn publieke activiteit afgesneden door de ziekte, welke hem langzaam naar het graf schoof. "r mag van hem getuigd worden, hij een mensch is geweest met rijke gaven en een groot hart, dat zich voor het welzijn van anderen heeft uitgeput. Tegen lintbebouwing. Ingediend is een wetsontwerp tot vaststelling van bepalingen tot het tegengaan van lintbebouwing langs we gen onder beheer van het Rijk of op het Rijkswegenplan voorkomende. De minister van Waterstaat acht het niet toelaatbaar langer te gedoogen, dat het Rijk jaarlijks vele millioenen besteedt voor den aanleg van nieuwe en verbetering van bestaande wegen *- terzelfdertijd duldt, dat deze wegen zoo juist voor het snelverkeer verkregen waarde, door bebouwing wederom ten deele verliezen en wor den ingesloten in een hinderlijk keurs lijf, dat in de toekomst bij noodig ge bleken verbreeding of aanleg van pa rallel wegen, niet dan met groote kos ten weer zal kunnen worden verwijderd. Zuivelconsulent. De Rijkszuivelconsulent voor Utrecht, dr. ir. P. N. Boekei, is gedetacheerd aan het Departement van Economische Zaken en Arbeid voor de op te richten Crisis-Zuivel-Centrale. Met de waarneming van het Rijks- zulvelconsulentschap is belast ir. J. van Rijsewijk, leeraar aan de Rljksiand- bouwwinterschool te Utrecht. Dr. Frederik van Eeden. Op Walden bij Bussum is overleden op 72-jarigen leeftijd, de bekende so cioloog en schrijver Dr. Frederik van Eeden. Het eerste deel van „De Kleine Jo- voor Amersfoort en Omstreken AMERSFOORT. Lange dracht no. 4 - Telefoon no. 304 en 697 Deskundige voorlichting bjj den aan- en verkoop van Effecten Verhuring van Lips Safe-loketten Verzilveren van coupons Handelscredieten Incaasoeringen Spaar-depoaito's rente d'/a pot. te geven aan een der onderstaande adressen. De minimum contributie be draagt slechts <0.50 per jaar, terwijl het een groote voldoening moet zijn, daardoor meegewerkt te hebben aan de opleiding van een inlandsch Priester. Mevrouw Jansen-Bollen, Soesterweg. Mejuffrouw Lammerts, Utrechlscheweg 131. Mejuffrouw B. v. 't Wel, Beeke- steinschelaan. Mejuffrouw Gr. Kuntz, 't Zand 10. Zuster Maria Martina In „Huize Mariënweerd" le Amers foort overleed 15 Juni de Eerw. Zuster Maria Martina (Maria Smink), religieuse van de Congregatie van den H. Jozef, in den ouderdom van bijna 74 jaren. De begrafenis had plaats op 't Kloos terkerkhof bij 't Moederhuis aan de Barchman Wuytierslaan. Kitst voor Uw Admioiotratio Boeken mot Uitschuifbaar Hoofd M Ename Tljdsbeaparlng Fa. H. Eizenaar Langestraat 84 - Ta lef. 528 A.s. Woensdag 12—4 nor wederom VOLKSVISCHDAG l en 5 mooie gebakken visschcn voor 1 kwartje IJMUIDERVISCHHANDEL UTRECHTSCHESTRAAT 40 Het gesprek van den dag. In de Vrijdagavond te houden raads vergadering komt onder meer nog in behandeling; Afwikkeling dienst 1931. Het maken van een zwaaikom aan de Eem. Aanleg van straten in het Soester- kwartier. Terugbetaling aan P. K. van Eykelen- burg van f3000.— wegens aanleg weg over gemeenteterrein nabij Borneoplein. Intrekking Raadsbesluit naasting woningen Frisia. Aankoop perceel Westsingel 17 van T. van Daal. het Examen Handen-Arbeid, Rijkskweekschool zijn geslaagd de dames M. N. v. d. Jagt, RhenenE. J. Kok, Leersum; M. M. Litlooij, Soest M. Lub, SoesterbergA. C. J. J. Schmitz Leusden; A.C. Langendonk, L. Th. L v. d. Linden en P. Vels-Heijn, Amers foort. De Speldjesverkoop Zondag ter bate van het Mgr. Mutsaers-Oord aar de parochiekerken gehouden heeft op gebracht f243.27, verdeeld over parochiën als volgt: St. Franciscus Xaverius f 100.04® O. L. Vrouw Hemelvaart - 74.30® St. Henricus - 37.86= St. Ansfridus - 31.05" Vorig jaar was de totaal opbrengst 290.—. Sportfondaenbad. In aansluiting op hetgeen wij ver leden week met betrekking tot het werk der N.V. Sportfondsen hebben geschreven zullen wij thans een en ander mededeelen over hetgeen deze instelling reeds heett bereikt. In 1923 is zij haar werkzaamheden Amsterdam, waar evenals in onze stad thans het geval is, een groote behoefte bestond aan een nieuwe over dekte zweminrichting begonnen met als eerste doeleen sporlfondsenbad in Amsterdam-Oost, ondanks het feit, dat er toen reeds vier bestonden. Aan gezien het te lang zou duren voor het voor den bouw benoodigde kapitaal van de per maand gespaarde rijks daalders bijeengespaard was heeft de N.V, Sportfondsen zich tot de Rijks verzekeringsbank gewend, welke tel kens zeer groote kapitalen te beleggen heeft, met de vraag om het ontbre kende kapitaal te leenen onder voor waarde, dat deze leening afgelost zou worden met het geld, dat de spaarders in den loop der lijden in de spaarkas zouden storten. De R.V.B. verklaarde zich daartoe bereid, mits de gemeente Amsterdam zich garant stelde voorde aflossing der geleende gelden en de betaling der rente. Amsterdam het ge meen belang dat met de stichting eener overdekte zweminrichting gemoeid is, ook deze twee studenten, binnen af-1, inziende, verklaarde zich tot het geven zienbaren tijd evenals hun voorgangers der gevraagde garantie bereid onder tot den dienst der Altaren zullen wor-1 voorwaarde, dat haar de levensvatbaar den verheven. jheidvanhet ontworpen plan bewezen Tevens sporen wij de vele Katho-1 werd. Dit bewijs wordt eenerzijds ge- lieken, die nog geen lid zijn van het lieverd door het aantal deelnemers S. P. L., aan, zich ten spoedigste op I dezen schrijven toch immers in, omdat St. Petrus Liefdewerk tot opleiding van een inlandsche Pries terschap in de Missiën. Zooals al eerder in dit blad is be kend gemaakt cn de leden in „Opgang" vlugschrift 22, hebben gelezen, zijn Cyril George en Francis Pillay, beiden uit het bisdom Allahabad tot priester gewijd. De opleiding van deze beide inlandsche Priesters is mogelijk ge worden door de bijdragen van de Amersfoortsche leden van het S. P. L. De laatste brieven van deze Priesters vloeiden over van dankbaarheid voor hun weldoeners cn zij gaven de stel lige belofte altijd voor degenen, die het hun mogelijk hadden gemaakt, arbeiders te worden in Gods groote wijngaard, te zullen blijven bidden. Nu heeft het Bestuur van het S. P. L. als opvolger van den pas gewijden Priester Cyril George aangewezen, om van deze Weldoeners bijdrage te slu- deeren Gerard Maplionya uit de Missie van Noord Transvaal cn student aan het seminarie te St. Peetersburg. Voor Rév. Francis Pillay komt nu Varghese Mampelil uit de missie|van Allahabad, student aan het seminarie aldaar, le jaar philosophie. Laten wij vertrouwen en bidden, dat j Hebt U een Tui of auio noodig Amersfoort. zij de inrichting zoo gaarne tot stand zien komen, er zwemmen willen, het geen een waarborg is voor de exploi tatie anderzijds door „uit eigen middelen" een belangrijk „grondkapi- taal" bijeen te brengen, waardoor een financieele interesse van de zijde der burgerij ontstaat. Dit bewijs was In Amsterdam niet moeilijk te leveren. Laat Amersfoort dit goede voorbeeld volgen opdal ook wij, tweede stad onzer provincie, onze overdekte zwem inrichting krijgen! In onze hoofdstad Is het Sportfond- senwerk een volledig succes geworden. In verschillende andere steden van ons land (Zwolle, Breda, Arnhem, enz.) heeft men dit voorbeeld met evenveel succes gevolgd. Nu is onze stad aan de beurt I Er is een plaatselijke spaar kas gevormd volgens het bekende recept, echter met dit groote verschil, dat in het spaarkasreglement de uit drukkelijke bepaling voorkomt, dat de door de deelnemers in deze plaatse lijke spaarkas gestorte gelden alleen en uitsluitend voor deze plaatselijke inrichting aangewend mogen worden, (tenzij het geheele benoodigde kapitaal bijeen gespaard is, in welk geval het „overtollige geld" in inrichtingen elders belegd mag worden), en zoolang deze plaatselijke inrichting n<et gebouwd is, daarvoor gereserveerd wordt. Het woord Is dus nu aan de burgerij, die haar belangstelling in dit goede werk kan toonen door toe te treden als spaarder. Bezuiniging. Er zijn er die meenen dat met wat bezuiniging de financieele en econo mische moeilijkheden in de gemeente zijn te overwinnen. Bij nauwlettend onderzoek blijkt echter dat zulks in werkelijkheid niet gaat. Reeds eerder hebben wij erop ge wezen, dat er bij de gemeente slechts een kleine marge is om te bezuinigen. Vooral onder de huidige omstandig heden ontwikkelen zich de verhoudin gen hoe langer hoe meer in de richting van het vastleggen der verschillende bevoegdheden, rechten en plichten. De vrijheid van beweging wordt hoe langer hoe kleiner. De gang van zaken wordt hoe langer hoe meer administratief en door wets voorschriften bepaald. Het bureaucratisme groeit. is dit één tendenz, een andere is: dat de grootste gemeene deeler van het partijpolitieke inzicht hoe langer hoe meer de objectiviteit onmogelijk kan maken bij het behandelen van dc aan de orde zijnde vraagstukken. Partij politiek en groepsbelang, zaken die in zich niet verkeerd behoeven zijn, maar die bij een al te angstige toepassing vaak op dwaalpaden voeren. Schatten van Schoonheid meren in Uw huid. Gelaatsmassage met ol wekt ze tot nieuw leven. Een handleiding ir gclaalsmasaagc ontvangt U gratis bij <p van Purol (doos 30 ct„ tube 80 c».). Alleen bij Apotb. en Drogisten,

Historische kranten - Archief Eemland

De Eembode | 1932 | | pagina 1